ISB infomöte 20160121 - Ingarö Seniorboende

Samtliga medlemmar i ISB inbjuds till:
Informationsmöte den 21 januari 2016 kl. 18.30
Plats: Brunn skola, matsalen, Ingarö
Ta med medlemsbevis eller legitimation att visa vid avprickningen.
Styrelsen för ISB vill informera medlemmarna och föra dialog om
det aktuella läget för seniorboendet i Vargbacken. Det har visat sig
att de finansiella förutsättningarna för projektet påtagligt har
förändrats sedan starten 2008.
Som tidigare meddelats har finansieringen av bostäder med kooperativ hyresrätt
försvårats under senare år. Banker och finansieringsinstitut ställer krav om att
föreningen ska disponera ca 30 procent av produktionskostnaden i eget kapital
innan krediter kan erbjudas. Finansmarknaden har påtagligt hårdnat.
Den kooperativa hyresrättsformen kan inte, på samma sätt som i bostadsrätt,
använda kontantinsatserna som säkerhet för finansieringen. Vilket försvårar det
hela. Det finns dock några alternativa lösningar, vilket redovisats i tidigare
information. Men dessa innebär att föreningen ändrar sitt uppdrag och ändamål
vilket i sin tur kräver stämmobeslut bl. a. att stadgarna ändras.
Då det är frågor av (som stadgarna föreskriver) ”principiell art eller av större
ekonomisk betydelse” ska dessa hänskjutas till stämmobeslut. Styrelsen vill
därför börja med att rådgöra med medlemmarna om detta.
Styrelsen är samtidigt angelägen om att hantera frågan skyndsamt. Vi har väntat
länge nog med vårt seniorboende.
För att inte tappa tempo inleder vi nu med ett informationsmöte (21/1) enligt
denna inbjudan. Samtidigt kallar styrelsen alla medlemmar till en EXTRA
föreningsstämma onsdagen den 10 februari 2016 kl. 18.30, se baksidan.
Eventuella frågor eller synpunkter kan ställas till undertecknad eller via
hemsidan/e-post: [email protected]
Styrelsen/gm
Christer Hedberg, ordförande, 070-376 49 35
VÄND