BREDARE ERBJUDANDE SKA

FÖRVÄRVET AV SOLAR-SEMI
ETABLERAT FOTFÄSTE PÅ
LED-MARKNADEN
OBDUCAT SKA TA DET
NYE M I S S I ON
UTRYMME VI FÖRTJÄNAR
T E C K N I N GS TI D 1 3 /1 - 2 /2 2 0 16
BREDARE ERBJUDANDE SKA
LYFTA FÖRSÄLJNINGEN
1
STARKARE POSITION FÖR
OBDUCAT
Utvecklingen inom nanoteknologin går snabbt. Trots att teknologin fortfarande befinner sig i ett inledningsskede finns det idag
en mängd produkter på marknaden där det ingår någon form
av nanoteknologi.
NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER
I takt med att utvecklingen går framåt förändras kraven på
tekniklösningar, vilket skapar nya affärsmöjligheter för
Obducat. Genom förvärvet av Solar-semi förstärker
Obducat sin position genom att även kunna erbjuda
lösningar för ytbeläggning. Tillsammans med Obducats
redan världsledande teknik för nanoimprintlitografi (NIL),
är detta av avgörande betydelse för att kunna erbjuda
helhetslösningar, något som idag efterfrågas av de stora
globala aktörerna som är Obducats kunder.
Vårt långsiktiga strategiska arbete med att bredda
produktportföljen och därigenom bli en mer komplett
partner har genom förvärvet av Solar-semi blivit verklighet.
Förvärvet är ett steg i att utveckla Obducat ur ett strategiskt perspektiv och utgör en viktig byggsten för framtiden.
KOMPETENSFÖRSTÄRKNING
Våra fokuserade insatser under de senaste åren har lett
till tekniska och kommersiella framsteg.Vi är idag en ny
och vassare Obducat-koncern, redo för expansion och
därmed skapa värde till Bolaget och våra aktieägare. Med
en positiv syn på 2016 räknar vi med en orderingång om
cirka 110-140 MSEK.
Jag vill till sist varmt välkomna våra nya kollegor i
Solar-semi. Tillsammans har vi en spännande resa framför
oss. Jag vill även tacka alla dedikerade medarbetare i
Obducat som har gjort det möjligt att ta viktiga steg
framåt, både vad gäller teknisk men även kommersiell
utveckling. Obducat
har idag en unik position inom integrerade
litografilösningar som
vi tänker slå vakt om
genom en fortsatt
strategisk utveckling av
Obducat. Fortsätt att
följa oss!
Patrik Lundström,
Verkställande direktör
2
EMISSION OCH
ANVÄNDNING
AV LIKVID
En nyemission på 41 MSEK kommer att användas till att
förstärka Obducats profil som industriell partner vilket
förutsätter att bolaget expanderar säljorganisationen, håller
ett högt tempo i produktutvecklingen samt matchar nivån av
produktionsresurser för att stödja marknadsbearbetningen.
Vidare kommer Bolaget att använda emissionslikviden till att
finansiera rörelsekapitalsbehovet för en mer omfattande produktionsvolym än tidigare. Orderstocken uppgick vid årsskiftet
till 40 MSEK.
Emissionslikviden ska vidare användas till att ansöka om
notering vid Nasdaq Small Cap. På så vis skapas förutsättningar för en bredare investerarbas, i Sverige och internationellt. Förutsättningarna för att nå en positiv effekt av
denna satsning har förstärkts i och med den investering i
Obducat som nyligen gjordes av en internationell fond vid
förvärvet Solar-semi. En notering på Nasdaq Small Cap
bedöms framöver attrahera fler institutionella investerare.
I samband med den planerade noteringen kommer det
också investeras i resurser för ökad aktivitet inom Investor Relations och PR. Målet är att öka Bolagets synlighet
och attraktivitet på kapitalmarknaden.
Obducat kommer att arbeta vidare med den strategi
som inleddes med förvärvet av Solar-semi. För att vara
konkurrenskraftig i framtiden kräver Bolagets kunder
helhetslösningar levererade av starka motparter. Obducat
bedömer att Bolaget redan idag är en sådan trovärdig
motpart men har som mål att bli ännu starkare.
FÖRVÄRVET AV
SOLAR-SEMI
I november förra året förvärvade Obducat det tyska företaget Solar-semi. Syftet var att förstärka Obducats världsledande position
inom nanoteknologi genom att komplettera erbjudandet med spetskompetens och produkter inom ytbeläggning.
NYA KOMBINATIONSMÖJLIGHETER
Nanorevolutionen kommer göra det möjligt att bygga in
funktioner i ytskikt. Dessa skapas genom att materialsammansättningen i ytskiktet har en viss karaktär, genom att
ytan struktureras för en viss funktion, eller genom att
kombinera ett specifikt material i ytskiktet som fysiskt
struktureras med NIL.
Nyckelkompetenserna för att klara detta är;
• Ytstrukturering (Obducat Technologies huvudfokus).
• Ytbeläggning (Solar-semis huvudfokus).
• Materialutveckling och -tillverkning.
Framstegen inom nanoteknologin gör det också möjligt
att utveckla nya material med designade funktioner inom
exempelvis medicin/biologi (antibakteriella ytor, drug
delivery), optik (antireflex) och display/solceller (förbättra
effektiviteten).
YTBELÄGGNING I STORFORMAT
Solar-semi är långt framme inom ytbeläggning i storformat, såsom fyrkantiga substrat 1x1 meter eller runda substrat 1,5 meter i diameter. Vid utvecklingen av produkt-
plattformen för Large Area substrat, QS 1500, användes
samma sorts avancerade kolfibermaterial som återfinns i
Formel 1-bilar.
”Våra material är faktiskt ännu mer avancerade, då
emissionsnivån av partiklar måste vara extremt låg”, säger
Solar-semis VD Primin Muffler. ”Vi har som målsättning
att säkra ett flertal orders inom Large Area systems
under 2016.”
Ett QS 1500-system används ofta inom applikationsområden som displaytillverkning och säkerhetstryckning.
För närvarande förbereds en QS 1500-leverans till IGI
(Infinite Graphics Inc.) i USA som kommer att integrera
denna i produktionen för att kunna processa större
substrat.
HELHETSLÖSNINGAR MÖTER
FÖRVÄNTNINGARNA
I ett flertal av Obducats existerande kundsamarbeten
finns uttalade förväntningar om att en integration av
ytbeläggning och ytstrukturering krävs för att realisera
projekten. Genom att erbjuda kunderna helhetslösningar
ökar möjligheterna till långsiktigt lönsam tillväxt och
förbättrad konkurrenskraft.
3
TEKNIK-
PORTFÖLJ
Obducats nanoimprintlitografi (NIL)-system överför ett mönster
av ytterst exakta strukturer i mikro- och nanostorlek från
en
stämpel till ett målsubstrat, för att ändra eller effektivisera
produktegenskaperna. Obducats patenterade NIL-teknik trycker
med ett jämt tryck över hela ytan, vilken blir allt mer konkurrenskraftig när utvecklingen går mot större substrat och mindre
mönster.
SINDRE® – EN PLATTFORM FÖR
INDUSTRIELL MASSPRODUKTION
Obducats SINDRE-plattform är flexibel och kan anpassas
till olika krav. Exempelvis har ett SINDRE-system skräddarsytts åt Kimberly-Clark för testproduktion av medicinska plåster med nano-strukturer, ett annat har anpassats
för en asiatisk kund för LED-produktion. I och med slutgodkännandet från dessa kunder är plattformen nu redo
för användning vid industriell produktion.
Under 2016 planeras lansering av det första SINDRE
Large Area systemet för imprint över ytor upp till
1 100 x 1 300 mm. Intresset för detta system är mycket
stort från både display- och solcellsaktörer.
EITRE® – FÖR FORSKNING OCH
UTVECKLING
Obducats EITRE-plattform består av olika litografisystem med flexibla lösningar. Dessa stödjer forskning och
utveckling i industrin och i den akademiska världen, och
används av många ledande aktörer. Nyligen lanserade
Obducat ett helt nytt EITRE system, kallat Large Area, för
imprint av ytor motsvarande 370 x 470 mm. Inledningsvis är detta anpassat för utveckling av nästa generations
display- och solcellsteknik.
SOLAR-SEMIS PRODUKTPORTFÖLJ
Solar-semi fokuserar på ytbeläggningsteknik, särskilt inom
de expansiva områdena OLED- och LCD-displayer samt
MEMS-teknik (MikroElektroMekaniska System).
Solar-semi säljer processutrustning för användning
inom litografi och våtprocessning, såsom spin-coating och
spray-coating. Produktplattformarna är uppbyggda kring
standardiserade moduler som täcker en rad processbehov inom forskning, utveckling och massproduktion.
Processmodulerna säljs som enskilda manuella enheter,
eller integrerade i halv- eller helautomatiserade systemlösningar. Standardiserade moduler gör det möjligt att
uppgradera eller bygga ut systemets kapacitet eller funktionalitet, vilket tillgodoser kundernas krav på kostnadseffektivitet.
4
FÖRBRUKNINGSVAROR SAMT
SERVICE OCH SUPPORT
Med en installationsbas på 150 NIL-system, och en
ökande andel industriella kunder, växer intäktspotentialen
inom förbrukningsvaror och tjänster. Ett NIL-system för
produktion kan generera 3-4 MSEK i årliga intäkter. Sammantaget uppgår Obducats installationsbas till drygt 300
system vilket utgör en god bas för att ytterligare effektivisera och finna ekonomiska skalfördelar inom Bolagets
service- och supportorganisation.
MARKNAD
Drivkraften bakom utvecklingen av nano-teknologin
kommer huvudsakligen från behov inom elektronikindustrin, men vi ser även ett växande intresse inom bio- och
medicinteknik. I takt med att konsumenterna ställer allt
högre krav på funktionalitet i tekniska enheter, önskar de
samtidigt produkter i ett tunnare och mindre format, till
allt lägre pris.
Den största potentialen för Obducat finns i Asien där
många ledande elektronikföretag verkar.Viktiga länder är
Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Utanför Asien är USA
och delar av Europa viktiga marknader.
ETABLERAT FOTFÄSTE PÅ
LED-MARKNADEN
Under hösten erhölls SAT-godkännandet av det SINDRE 400-system som installerades 2015 för LED-produktion i Kina. Detta ger
Obducat det fotfäste på LED-marknaden som behövs för att kunna vara mer offensiva i det intensifierade försäljningsarbetet och
därigenom ta tillvara på den tydliga marknadspotential Obducat ser inom LED-industrin.
FRUKTBARA SAMARBETEN
Vi har ett nära samarbete med Kimberly-Clark för att
säkerställa att vårt levererade system kan anpassas för att
fungera optimalt efter deras behov, och för att bistå med
teknisk rådgivning vid den pågående pilotproduktionen.
Det nyligen slutna utvärderingsavtalet med en ledande
displaytillverkare utgör ett viktigt steg mot ett erkännande
av NIL tekniken för mönstring av stora ytor. Förutom
marknadspotentialen inom displayer ökar intresset för
massproduktion i andra applikationer med stor yta där
NIL tidigare inte varit en etablerad produktionsmetod.
Möjligheterna är många och vi arbetar på ett flertal
applikationer och marknader där industriellt
genombrott snabbt kan leda till stora försäljningsvolymer. Bolaget planerar att under inledningen av 2016 utöka sälj- och supportresurserna i Asien för att möta en förväntad ökning
av ordervolymen. En förstärkt lokal närvaro är
något de industriella kunderna fäster stor vikt
vid i diskussioner med Obducat.
MARKNADEN MOGNAR
NIL håller på att transformeras till en etablerad produktionsteknik för masstillverkning, exempelvis inom LEDtillverkning. I den pågående etableringen ser vi också ett
behov av att accelerera industrialiseringen för att tillgodose den höga kravnivån som utgör en inträdesbarriär på
de enskilda marknaderna.
I och med förvärvet av Solar-semi kan vi förbättra erbjudandet till de industriella kunderna genom att erbjuda
integrerade lösningar och genom en förbättrad marknadsnärvaro. Det ökade kompetensutbytet kommer ytterligare
accelerera industrialiseringen och stärka våra möjligheter
på marknader för massproduktion.
Jag ser fram mot att tillsammans med personalen och våra nya medarbetare i Tyskland skapa
ett vassare bolag som kan tillvarata potentialen i
NIL för massproduktion med en ökad styrka och
beslutsamhet.
Kristian Thulin
VD Obducat Technologies AB
5
OBDUCAT SKA TA DET
UTRYMME
VI FÖRTJÄNAR
Vi ser tydliga drivkrafter för kommande år, med stora expansionsmöjligheter för Obducats teknologier. Under 2014 och 2015 har vi
etablerat produktionsutrustning för tillverkning av LED och medicinska plåster. Dessa sektorer representerar marknader som på sikt
kan leda till försäljning av hundratals maskinsystem, och nu gäller det att ta till vara de möjligheter som är i sikte.
STARK TEKNIK
Obducat har hög utvecklingsförmåga och takt, som inte
minst bevisas av att Bolaget deltar i en rad spektakulärt
intressanta utvecklingsprojekt inom ramen för EU.
Obducat är en av få aktörer i världen med industriellt
anpassad teknikplattform i drift för ytstrukturering. Vi är
ledande inom flera applikationer och har 137 beviljade
patent som ger oss en stark position på marknaden.
Marknaden för Obducat bedömer jag nu kommer att
börja ta fart. Efterfrågan drivs främst av insikten om möjligheten att funktionalisera ytan på material. Därigenom
uppstår konkreta möjligheter för våra kunder; solfångare
blir effektivare, LED ger mer lumen per watt och dollar, ”plåsterlösningar” inom medicin ersätter injektioner,
etc. Vår teknologi är en ”grön teknologi”, och detta är vi
stolta över.
”
EFTER MÅNGA ÅR AV INTENSIV
UTVECKLING SER VI BÖRJAN PÅ ETT
INDUSTRIELLT SKEDE. VI FÖRBEREDER
OSS NU PÅ ATT MÖTA EN INDUSTRIELL
EFTERFRÅGAN
DET KRÄVS EN EMISSION
Kommande år gäller det att Obducat kan ta det utrymme
på dessa marknader bolaget förtjänar. Att detta är vår
uttalade ambition skall ingen betvivla, därför behöver vi
också investera. Medel från den nyemission vi nu står
inför i januari 2016, 41 MSEK, är avgörande för att kunna
fylla behovet av en rad offensiva investeringar under 2016;
komplettera utrustningar i vår produktion och renrum,
säkerställa att marknadsbearbetning och service motsvarar industriella krav, samt tillgodose ökat rörelsekapitalbehov. Med medlen på plats kan vi uppnå de resultat vi
ser vara inom räckhåll 2016 och 2017, och som Du som
aktieägare också förväntar Dig av oss.
6
STARK FÖRETAGSKULTUR
Obducats erbjudande är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete sedan mer än 20 år. Vårt arbete förutsätter högt kompetenta medarbetare och ledare med
spetskompetens inom aktuella teknikområden. Män och
kvinnor från hela världen ingår i Obducats team och
arbetar hårt för att vi ska nå våra framgångsmål. Företaget kommer under 2016 successivt behöva kompletteras
med fler kompetenta medarbetare inom främst industriell
produktion och försäljning.
Som en av grundarna av Obducat vill jag, liksom hela
styrelsen, framhäva vår personal. Utan deras självuppoffrande insatser hade vi aldrig varit där vi är idag. Jag vill
också skicka en stor uppskattning till våra aktieägare, inte
minst alla de, som redan på ett tidigt stadium stått bakom
bolaget, och med ödmjuk förväntan av ert fortsatta stöd.
Styrelsen Obducat AB (publ)
Henri Bergstrand
Grundare & Arbetande
Styrelseordförande
FRAMTIDSUTSIKTER
I och med förvärvet av Solar-semi har Obducat en bredare
teknik- och produktportfölj. Detta innebär ökade affärsmöjligheter, både inom tidigare fokusområden och nya områden. Inom
NIL såväl som ytbeläggning har Obducat idag produkter för
massproduktion som är etablerade och accepterade inom industrin. Solar-semi har framgångsrikt etablerat sig som ledande
leverantör till bl.a. OLED- och MEMS-industrin och har under
2015 levererat ett flertal massproduktionssystem.
LED
Obducat har med mycket gott resultat levererat och
erhållit acceptansgodkännande av den första SINDRE 400
för LED-tillverkning. Diskussionerna med andra aktörer
inom LED-industrin förs kontinuerligt för att nå fler
affärsavslut. Beslutskriterierna för investeringar baseras
huvudsakligen på den potential för lönsamhets- och prestandaförbättring som följer av ett skifte till NIL-teknik.
Genom de teknologier som tillförts Obducat med Solarsemi, kan Obducat nu erbjuda integrerade litografisystem
där båda processtegen ytbeläggning och NIL utförs. En
viktig faktor som medför att kostnadseffektiviteten hos
Obducats kunder kan öka ytterligare.
Dagens installerade produktionskapacitet inom LEDindustrin utgör en potential om drygt hundra SINDREsystem. Obducat bedömer att bolaget kan etablera sig
som en av huvudaktörerna på denna marknad med en
förväntan om en kraftig ökning av antalet systemorders
under 2016-2017.
MARKNADER UNDER UTVECKLING
Bioteknik och Medicinteknik
Obducat har under 2015 ökat antalet samarbetsdiskussioner inom applikationsområdet Emerging Markets. Detta gäller i synnerhet områdena bioteknik och medicinska
komponenter. Den första framgången inom medicinteknik
uppnåddes genom leveransen av pilotproduktionssyste-
met till Kimberly-Clark. Samarbetet pågår och ambitionen
från Kimberly-Clark är att under närmaste året nå fram
till en komplett specifikation avseende NIL-systemet
anpassat för fullskalig produktion. Därutöver har Solarsemi ett flertal pågående kundprojekt med fokus på massproduktion av MEMS och sensorer för användning inom
biotekniska- och medicinska applikationer.
Display- och Solcellsindustrierna
Obducat Technologies lanserade i november 2015 det första NIL-systemet anpassat för nanoimprint över stora ytor
för forskning och utvecklingsarbete, det s.k. EITRE Large
Area-systemet. Sammantaget stärker denna produktlansering möjligheterna att etablera Obducat som en ledande
leverantör av NIL-teknik inom displayområdet men även
inom solcellsindustrin. Detta tack vare att en stor del av infrastrukturen för displaytillverkning även kan appliceras vid
solcellstillverkning. Ett flertal utvärderingar och diskussioner
pågår och Bolaget bedömer det som möjligt att de första
orderna inom dessa områden kan säkras under 2016.
OFFENTLIGA INSTITUTIONER
Kunderna inom området offentliga institutioner utgör
fortfarande och kommer även i framtiden, att utgöra
en
viktig del i Obducats arbete med att stärka bolagets
varumärke och position som ledande företag inom NILteknik. Genom forskare och studenter vid universitet och
institut når Obducat idag framtidens beslutsfattare hos
industriella kunder. Positiva tecken på sådana effekter kan
ses redan idag och i takt med en ökad installationsbas
och fler projekt där Obducats NIL-teknik används, ökar
också antalet potentiella projekt som kan nå industrialisering. Även Solar-semi har produkter som är anpassade
för denna användarkategori vilket gör det möjligt att nå
samordningsfördelar.
7
navigator
ERBJUDANDET
I KORTHET
Erbjudandet avser en företrädesemission om cirka 41 MSEK i Obducat AB (publ). Bolagets nuvarande
aktieägare äger med stöd av teckningsrätter rätt att teckna aktier utifrån sitt nuvarande aktieinnehav.
Aktieägare, institutionella investerare och allmänheten har även möjlighet att anmäla intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
FÖRETRÄDESRÄTT
Varje fem-tal (5) innehavda aktier av serie A
och serie B i Obducat ger rätt till teckning
av en (1) ny aktie av respektive serie.
BERÄKNAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONENS
UTFALL
Omkring 10 februari 2016
TECKNINGSKURS
8,20 SEK per aktie.
ISIN-KODER
Aktier av serie A i Obducat har ISIN-kod
SE0000514697. Aktier av serie B har ISINkod SE0000514705.
AVSTÄMNINGSDAG
11 januari 2016
KORTNAMN
Obducats aktie av serie B har kortnamnet
OBDU.
TECKNINGSTID
13 januari – 2 februari 2016
HANDEL I TECKNINGSRÄTTER
13 – 29 januari 2016
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare med sina aktier registrerade på VP-konto deltar i nyemissionen genom kontant
inbetalning enligt den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear för det fall samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas för teckning. Alternativt används den särskilda anmälningssedeln för det fall aktieägaren köpt eller sålt teckningsrätter eller vill utnyttja del av
de teckningsrätter som erhållits.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare med sina aktier registrerade på depå anmäler sig enligt anvisningar från
respektive förvaltare.
OM DENNA
INFORMATIONS
BROSCHYR
Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och har
därför inte granskats av Finansinspektionen. Syftet med
broschyren är att ge en översikt av Obducat idag, samt en
förenklad beskrivning av den nu aktuella nyemissionen. För
fullständig information om Obducats nyemission, och om de
risker som är förenade med en investering, finns fullständigt
emissionsprospekt som är godkänt av Finansinspektionen att
hämta på bolagets hemsida www.obducat.com
www.obducat.com