Program 18 januari

Agenda 2030 –
Sveriges arbete för att
nå de Globala målen
Program:
09:00 Moderator Mia Odabas inleder.
09:15 Inledningsanförande av statsminister Stefan Löfven.
09:30 Hälsning från Jan Eliasson, FN:s biträdande generalsekreterare
och David Nabarro, FN:s särskilda rådgivare för Agenda 2030
om Sveriges roll för att nå de Globala målen.
09:45 Samtal med ministrarna Ardalan Shekarabi, Kristina Persson
och Isabella Lövin om regeringens ambitioner med agendan.
10:30 Paus
11:00 Panelsamtal om olika samhällsaktörers roll och ansvar för
genomförandet.
Henrik Henriksson, VD Scania
Inger Ashing, Rädda Barnens ordförande
Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö
Minoo Akhtarzand, landshövding Jönköpings län
12:15 Lunch
13:30 Goda exempel på strategiskt hållbarhetsarbete på nationell eller
lokal nivå, från olika aktörer.
Richard Bergfors, VD Max Hamburgerrestauranger
Hannah Stanton, Scouterna
Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg
14:45 Avslutande ord av civilminister Ardalan Shekarabi.
Mia Odabas, moderator. Mia är
civilekonom från Handelshögskolan
i Stockholm, och har arbetat som
ekonomireporter sedan början av
90-talet. Mia har bland annat skrivit
i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan,
Dagens Industri och Veckans Affärer.
Hon är grundare av Smarta samtal, där
makthavare från näringsliv, politik,
akademi och civilsamhälle diskuterar
breda samhällsfrågor med det goda
samtalet i fokus. @MiaOdabas
Talare
Stefan Löfven, Statsminister.
@StefanLfven
Jan Eliasson, FN:s biträdande
Generalsekreterare sedan 2012.
Ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006 och Sveriges
utrikesminister mellan 24 april och
6 oktober 2006.
David Nabarro, FN:s särskilda
rådgivare för Agenda 2030.
David har över 30 års erfarenhet av
folkhälsa, nutrition och utvecklings­
arbete på nationell, regional och
global nivå. @davidnabarro
Ardalan Shekarabi, Civilminister.
@shekarabi
Kristina Persson, minister för
strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete.
@framtidsminist
Isabella Lövin, Biståndsminister.
@IsabellaLovin
Henrik Henriksson, VD och koncernchef i Scania sedan 1 januari
2016. Brinner för ­arbetet som ska
göra lastbils­jätten Scania ledande
inom hållbara transporter. Henrik
har suttit i koncernledningen sedan
2012 med ansvar för försäljning och
marknadsföring.
Inger Ashing, Rädda Barnens
­ordförande. Arbetar för barns rättigheter
världen över. Menar att alla samhälls­
aktörer, som institutioner och företag,
har ett ansvar. Hon sitter i internationella
Rädda Barnens styrelse och är Nationell
samordnare för Unga som varken arbetar
eller studerar. @ingerashing
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och
finanskommunalråd i Malmö. Leder
det kommun­övergripande arbetet med
nya förhållnings- och arbetssätt för att
Malmö Stad ska fortsätta växa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.
@KatrinS_J
Minoo Akhtarzand, landshövding
Jönköpings län (från 1 februari
landshövding i Västmanlands län).
Arbetar för att samordna klimat, integration, jämställdhet, social och ekonomisk hållbarhet i regionen. Har haft
chefspositioner inom Vattenfall samt
varit generaldirektör för Banverket.
Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute. Etta
på Miljöaktuellts rankning av Sveriges
miljömäktigaste personer 2014 för
sitt sätt att betona hur miljöfrågorna
hänger ihop med fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och rättvis
handel. @JKuylenstierna
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs
ordförande. Driver hållbarhetsarbete
i kampen för full syssel­sättning, schyssta villkor och jämställdhet på den globaliserade arbetsmarknaden. Tidigare
ordförande i bildningsförbundet ABF
och ombudsman på IF Metall.
Richard Bergfors, vd Max hamburgerrestauranger. Driver miljömässigt
och socialt hållbarhetsarbete som gjort
Max till branschbäst, enligt Sustainable Brand Index, samt flerfaldigt
valt till Sveriges grönaste snabbmatsvarumärke. Richard är utsedd till en
av världens 100 främsta visionärer av
Real Leaders Magazine 2015.
Lars Thunberg, kommunalråd i
Helsingborg. Mångårig ordförande
i föreningen Sveriges Ekokommuner
och ordförande i kommunstyrelsens
beredning för livskvalitet. Lars är initiativtagare till livskvalitetsprogrammet
där social och ekologisk hållbarhet ska
kombineras och gröna idéer omsättas i
praktiken. @larsthunberg
Hannah Stanton, Scouterna.
Kommuniksationsspecialisten som
också är människorättsaktivist och
jämställdhetspassionist. Hannah är
aktiv i Scouterna och World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) där hon bland annat utbildar i den globala kampanjen ”Stop
the Violence”. @HHStanton
GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling
iNGEN
FATTIGDOM
INGEN
HUNGER
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA
JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
MINSKAD
OJÄMLIKHET
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
HAV OCH MARINA
RESURSER
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess
former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart
jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla
åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalitet och
främja livslångt lärande för alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en
hållbar förvaltning av vatten och sanitet
för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar
och modern energi för alla.
EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD
FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande
och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
hållbar industrialisering samt främja
innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom
och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara.
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser.*
GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de
marina resurserna på ett hållbart sätt för
en hållbar utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja
ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för
alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen
och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
* Med beaktande av att Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är det främsta internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur
världen ska hantera klimatförändringarna.
Wifi användarnamn: agenda2030 Lösenord: globalamalen
Interactive meeting: interactive.se/12345/globalamalen
Registrera dig med din e-postadress för att ställa frågor och delta i diskussionen under dagen.
Använd din smartphone eller läsplatta.
Twitter: #globalamålen. Kombinera med t ex #agenda2030, #globalgoals