Skanska - Börsgruppen

Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
AKTIE:Skanska(SKAB)
MARKNAD:STOCKHOLMSBÖRSEN(LargeCap)
AKTUELLKURS:170,0SEK
RIKTKURSDCF:155,2SEK
AVVIKELSE:-8,7%
REKOMMENDATION:Behåll!
Trotsenfinanskrissomdrogneraktiekursenmednästan70%är
Skanskaåterigenbackinbusiness.År2015,nåddeettavSveriges
störstaochäldstabolagennytoppnotering.
DensammantagnabildenavSkanskasframtidärpositiv,varförde
sessomettbolagattlångsiktigthaisinaktieportfölj.Skanskahar
potentialattökasinamarginalerochenstarkefterfråganpåden
svenskamarknadengerstabilitetiföretaget
DCFriktkursenpå155,2krperaktiepekarintepåenstoravvikelse
fråndagensaktiekursochdärförärrekommendationenattbehålla
aktien.Manbördocktaibeaktandeattsärskildabolagsspecifika
händelserkandrivanerkursenpåkortsikt.
LarsSparre&HermanSvensk
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Bakgrundochverksamhet
SkanskaABgrundades1887iMalmöochharförnuvarandesinverksamhetuppdeladi
fyraolikaaffärsområden,Byggverksamhet,bostadsutveckling,kommersiellfastighets
utvecklingochinfrastrukturutveckling.
• Byggverksamhetärdenstörsta
Norden
verksamhetsgrenenochomfattarsåväl
hussomanläggnings-och
Övriga
Skanska
bostadsbyggande.IUSAärdennagren
Europa
uppdeladiUSABuildingssomomfattar
USABuilding
husbyggandeochUSACivilsomomfattar
Nordamerika
anläggningsbyggande.
•
•
•
USACivil
Inomaffärsområdet
Bostadsutvecklingbedrivs
bostadsprojektförförsäljning
tillfrämstprivatakonsumenter.
InomaffärsområdetKommersiell
fastighetsutvecklinggörs
investeringar,uthyrning,och
utveckling/avyttring
kommersiellafastigheter.Totalt
harSkanskarunt300000
kvadratmeteriuthyrningoch
avyttringsvinsternauppgårtill2
miljarderkronor.
InomInfrastrukturutveckling
Andelavrörelseresultatper
affärsområde
Byggverksamhet
19%
18%
Bostadsutveckling
57%
Kommersiell
fastighetsutveckling
Infrastrukturutvecklin
g
6%
utvecklarSkanskablandannat
tunnlar,broar,skoloroch
sjukhus.Affärsmodellenbaseraspåinvesteringarilångsiktigaprojektsomstigeri
värdenärprojektenärfärdigställdaochkanavyttras.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Produkter,segmentsamtgeografiskspridning
Norden
Dennordiskaorderingångenärfördeladenligtföljande:Sverige61%,Norge27%och
Finland12%.Dennordiskaanläggningsmarknadenärstabil,meniFinlandförsvagades
marknadenunderåret.ISverigeförbättradesmarknadenförbostadsbyggande
samtidigtsomdenvarstabiliNorgemenvarsvagiFinland.Utsikternaför2015ärlika
detrendersomharkunnatidentifierasunder2014,ochdärförförväntasingetuppsving
iNorgeellerFinland.
Inomdenbostadsbyggandeverksamhetenärutvecklingenpositiv,framförallttackvare
denökandelönsamheteniSverigeochiNorge.Denfinskaverksamhetenbromsardock
nerutvecklingensomföljdavdesjunkandemarginalerdensvagafinskamarknadenhar
bidragitmed.Effektenblirdockmarginelldådenfinskamarknadenendaststårför12%
avorderingången.Densvenskamarknadenbörutvecklaspositivtunder2015,ochden
norskamarknadenpredikterasvarastabil,medanFinlandfortsättersinnegativatrend.
ÖvrigaEuropa
IStorbritannienpresenteradesunderåretettantalinfrastruktursatsningarsomstärkte
Skanskasbyggverksamhetilandet.Denpolskamarknadenvarfortsattstabilochbåde
därochiTjeckienfinansierasinvesteringariinfrastrukturgenomEUs
infrastrukturfondervilketärviktigtförmarknaden.Dentjeckiskamarknadenharunder
åretförbättratsfrånväldigtlåganivåerochäventeckenpåenökadpolitiskoch
ekonomiskstabilitetsågsunderåret.Fördenbrittiskaochpolskamarknadenär
utsikternapositivaför2015,medandentjeckiskamarknadenförbostads-och
anläggningsbyggandeförväntasvarastabil,dockmedökandeförsäljningspriser.
Nordamerika
Dennordamerikanskabyggmarknadenärvärldensstörstaochtillförstor
tillväxtpotentialförSkanska.Skanskaharuppnåttenstarkmarknadspositiontackvare
bolagetskonkurrensfördelarinomhållbarhetochharävenfåttprisavFinacialTimesför
sittansvarsfullaföretagande.Marknadenförkomplexaanläggningsbyggnaderharvarit
godmenmedbetydandekonkurrens.Segmenteninomhusbyggnad,sjukvård,
flygplatserosv.harhaftenfortsattpositivutveckling.UtsikternaförNordamerikaär
starktpositivaför2015.
Femsenasteårensamtsenastekvartalet:
2014
Under2014harSkanskatagitmarknadsandelarspecielltiStorbritannienochUSAdär
bolagetharväxtsnabbareänmarknadenigenomsnitt.StarkaorderingångarfrånUSA
harävenobserverats.ISverigeharutvecklingenocksåvaritpositivt,ävenomden
politiskasituationenfördröjdevissainfrastrukturprojekt.Denstarka
fastighetsmarknadenharävengjortattdenrealiseradeutvecklingsvinstenuppgåtttill
denstörstanågonsinpådrygt2miljarderkronor.
2013
DensvagavärldsekonominharpräglatfleraavSkanskashemmamarknader,mentrots
detsåstärktesbolagetspositionmedgodorderingång.MarknadernaiTjeckienoch
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Slovakienförsvagadesmarkantvilketleddetillenökninginedskrivningarnapådessa
marknader.
2012
Under2012råddeosäkerheterpåmångamarknadertillföljdaveurokrisen.Dettaledde
tillendämpadochgenerelllågtillväxtpåmångahåll.Skanskaslönsamhetinom
bostadsutvecklingpådenLatinamerikanskamarknadenvarlåg,ochbolagetarbetade
underåretintensivtmedattåterskapalönsamhetentillacceptablanivåer.Debolagsom
förvärvadesunder2011kundeunderåretintegrerasiverksamhetenochpåsåsätt
stärkakonkurrenskrafteniFinland,PolenochsynnerligeniUSA.
2011
2011börjadedåligtmedstatligabudgetunderskottochturbulensiEuro-områdetsom
gavenrelativtsvagorderingång.Godaresultatiflerabyggenheterdrogsnersomföljd
avreserveringarochkostnaderidefinskaochnorskabyggverksamheternavilket
påverkademarginalernanegativtförverksamheten.Tackvareettstarktandrahalvår
lyckadesSkanskatrotsalltuppnårelativtgodaresultatföråretsomhelhet.
Senastekvartalet
Idettredjekvartaletår2015belastasSkanskasresultatmedförlusteriUSAsomuppgår
till630miljonerkronor.470miljonerutgörnedskrivningarinomUSACivil,
anläggningsbyggande,och160miljonerrelaterartillnedskrivningarinomUSABuilding.
Merpartenavnedskrivningargrundasisexprojektdärdeprimäraorsakernaär
designförändringaravkundensamtenproduktivitetsomvarlängreänförväntad.VD
JohanKarlströmuppgerattdenamerikanskamarknadenharblivittuffaresomföljdav
ökadkonkurrens,menävenattdenförsämradeproduktiviteteniprojektenhärrörfrån
designförändringarnafrånkund.
Skanskaharintehaftliknandeproblemtidigareochmenarattkundernabetersig
hårdareienmerkonkurrensutsattmarknad.Problemetliggeriattdetblirsvårareför
Skanskaattkommaöverensmedkundenombetalningochattförhandlingarnadrarut
påtiden.MagnusPersson,chefförinvesterarrelationersäger:
”Numärkerviattifleraprojektsamtidigtdrardetutpåtidenochviharlånga
förhandlingarmedklienternaomersättningen”
VadMagnusPerssonsägerbörmantaibeaktande,attdettakanblienkedjeeffekt
framövermedförsenadeprojektochattdetinteärsärskiltosannoliktmed
vinstvarningarfrånSkanskassidaframöver.Perssonfortsättermed:
”Vitrorattvikommerattbliersattafördehärkostnaderna.Menhurmycketochhur
långtiddettarkanviinteuttalaossomtyvärr.Sannolikttardettidattlösadehär
överenskommelserna”.
Perssontaruppattdetroligenkommerattbliersatta,menattdetkantatid.Närdessa
ersättningartydliggörsiresultatetkommervitroligenseenpositivreaktionfrån
marknaden.Påkortsikttrorviattförlusternakommerattdrivanerkursen,menvitror
inteattdetärettlångsiktigthotmotSkanska.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Marknadssituationochkonkurrenter
Världenuppleverjustnuhistoriskthögstatillväxthastigheterförurbanisering,ochöver
hälftenavallamänniskorbornuistäder.Iparitetmedattdettaskersåökar
medellivslängdenochdengenerellalivsstandarden.Dessaglobalatrenderökar
efterfråganpånyaochhållbaralösningarförframtiden,vilketdriverpåinvesteringari
infrastruktur,hälsovård,kommersiellafastigheterochutbildning.DåSkanskaär
verksamtinomsamtligaområdenförväntasdettaledatillenpositiv
marknadsutveckling.
BostadsbristeniframföralltSverigeärettfaktumochledertillökandebostadspriser.
Enligtboverketmåstedetbyggasnästanenhalvmiljonbostäderframtillsår2020,men
samtidigtärdessanyproduktioner
dyraförframföralltstudenteroch
nyanländasvenskar.Förattlösa
bostadssituationenärdettroligtatt
offentligamedeltillskjutsföratt
subventionerabyggandetavnya
bostäder.
MedSkanskaspositionpåden
svenskamarknadenansesbolaget
hagodachanseratttapåsigett
sådantuppdrag.Sommantydligt
kanseitabellentillhögerhardet
sen2005-2006uppkommitenstor
divergensmellanbefolkningsökning
ochpåbörjadebostäder.
SkanskasstörstakonkurrenterärNCC,PeabochJM.AvdessabolagsåräknasJMsom
SverigesstörstabyggbolagräknatiomsättningiSverige.NCCmedverksamhetiNorden,
BaltikumochSt:Petersburgharlågtillväxtochnettovinstmarginalpåomkring3%.
NCCsstrategiärattexpanderaiNorge,vilketkanpåverkaSkanskasnorskaintäktsandel.
PeabärendastverksamtiNorden.Dennordiskamarknadenärväxandeochstabilvilket
görattPeabharenmöjlighetattväxamed3-4%perår,dockharbolagethaften
sjunkandenettovinstmarginalpånurunt2%.SomföljdavattJMärverksamtiden
stabilaochväxandesvenskamarknadenhardelyckatsuppnåenstarkgenomsnittlig
tillväxtiomsättningpå6%desenaste8åren.JMharävenöverlägsethögst
nettovinstmarginalpånu9%.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Analysavfinansielldataochnyckeltal.
Baseratpåhistoriskdatamellanåren2007och2014harSkanskaengenomsnittlig
tillväxttaktpå2,5%respektivenettovinstmarginalpå3%.Nettovinstmarginalenhar
underperiodenlegatrelativtstabil,tillväxtenhardockökatdesenasteårenochden
genomsnittligatillväxtenövertreårär5,5%.
MedelvärdetavSkanskasP/E-taldesenaste5årenuppgårtill14,2.MedelvärdetplusminusenstandardavvikelsegerP/E-talen17,8och10,5.DessaP/E-talanvändssedan
förattsimuleraenbullrespektivebearmarket,menävenettfalldåSkanskaantasha
sittgenomsnittligaP/E-tal.
Vinstperaktieår2014uppgicktill8,42kr.GenomattstuderaSkankasgenomsnittliga
P/E-talerhållsdåenskattadaktiekurspå158,3kr.Görssammaberäkningarför
SkanskasstörstakonkurrenterNCC,PeabochJMerhållstabellennedan:
P/E-tal
Kursiskrivandestund
Teoretiskaktiekurs
MedelvärdeavP/E-tal
Skanska
NCC
Peab JM
14,2
11,6 14,6
12
170 272,8 67,4
246
158,3
193 60,4 189,7
Avvikelsefrånaktuellkurs
7%
41%
12%
30%
Denteoretiskaaktiekursenjämförssedanmeddenfaktiskakursenhosdeolika
byggbolagenförattfåenindikationkringhurmarknadenvärderarbolagenemellan.
VadsomkansesärattSkanskaärdetbyggbolagsom,enligtmodellen,ärminst
övervärderad(7%övernuvarandeaktiekurs),medanNCCochJMärmest
övervärderademed41%respektive30%övernuvarandeaktiekurs.
VarjebolagsgenomsnittligaP/E-talkansedanadderasrespektivesubtraherasmeden
standardavvikelseförattskapaettintervall.Dethögrevärdetsimulerarenbullmarket
medandetlägresimulerarenbearmarket.
MedelvärdeavP/E-tal+enstandardavvikelse
Skanska
NCC
Peab JM
P/E-tal
17,8
14,7 18,4
15,7
Kursiskrivandestund
170 272,8 67,4
246
Teoretiskaktiekurs
198,4 244,6 76,1 248,2
Avvikelsefrånaktuellkurs
16,7% -10,3% 12,9%
0,9%
VidettoptimistisktscenarioärSkanskadetbolagsomvärderaslägstavmarknaden
vilketimplicitkanbetydaattSkanskasaktieärdensomharhögstkurspotentialpå
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
16,7%.NCCär,trotsenbullmarket,fortfarandeövervärderadochbörenligtmodellen
sjunka10,3%förattnåsitträttavärde.
VidenbearmarketfårSkanskaenteoretiskkurspå117kr,vilkettyderpåattaktienbör
tappa-31,2%förattnåsitträttavärde.BlandbolagenSkanska,NCC,PeabochJMär
Skanskasaktiedensomharlägstfallhöjd,medanNCCharhögst(48,2%).
MedelvärdeavP/E-tal-enstandardavvikelse
Skanska
NCC
Peab
JM
P/E-tal
10,5
8,5
10,8
8,3
Kursiskrivandestund
170 272,8
67,4
246
Teoretiskaktiekurs
117 141,4
44,7 131,2
Avvikelsefrånaktuellkurs
-31,2% -48,2% -33,7% -46,7%
Aktien
Igrafennedanvisasaktiensutvecklingsedan2011jämförtmedindexetISEGlobal
EngineeringandConstruction(CVL).Skanskaaktievisasiorangefärgoch
jämförelseindexetilila.
Aktierharunderstörredelavperiodenhaftenhögkorrelationmedindexet,menhar
underslutetav2014haftenbetydligtpositivareutvecklingänindexet.Skälettilldetta
trosvaradenstärktamarknadeniSverigevilketleddetillökadeintäkternaoch
marginaler.Liknandeutvecklingkundeävensesidetreandrastorasvenska
byggbolagsaktierna.
Skanskasrörelse-ochbruttomarginalharvisatssigvararelativtstabilasedanår2010.
Underandrakvartaletår2011såldeSkanskaavmotorvägenAutopistaCentrali
Santiago,vilketleddetillökademarginalerförperioden.Förattfåenmerrättvisande
bildavmarginalernasutveckling,haravyttringenjusteratsbort.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Rörelsemarginalochbruttovinstmarginal
2010-2014
15,00%
10,00%
Rörelsemarginal
5,00%
Bruttovinstmarginal
0,00%
2010
2011
2012
2013
2014
Sommankansesåskerennågotpositivutvecklingavrörelsemarginalen,medan
bruttovinstmarginalenärfortsattstabil.
SkanskaärdetbolagmedhögstP/E-talochdetharvaritfalletunderenlångperiod.Den
generellamarknadenharletttillenökninginombyggbranschensvärdering,meni
dagenslägeharingetavbolagenettväsentligthögreP/E-talänkonkurrenterna.
P/E-tal
40
35
P/E-tal
30
25
Skanska
20
NCC
15
Peab
10
JM
5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Q3)
SkanskastotalautdelningartillaktieägarnaärnågotmissvisandedåSkanskaunder
mångatidigareårharhaftextrautdelningtillaktieägarnasomharförvrängtden
faktiskautdelningenfrånverksamheten.Viväljerdärförattstuderadenordinarie
utdelningenperaktie,ochmankandåseattdetfinnsenpositivtrendsamtidigtsomdet
finnsstorchansförextrautdelning.Utdelningsandelenbaseratpåordinarieutdelning
harunderdesenasteårenvaritienuppåtgåendetrendochlegatmellan60och90%.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
8
100%
7
90%
80%
6
70%
5
60%
4
50%
3
40%
30%
2
20%
1
Utdelningsandel[%]
Utdelning/aktie[kr]
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Ordinarieutdelning
Utdelnignsandel,%
10%
0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Analysavledningensamtinsideraktivitet
VDJohanKarlströmhararbetatinomSkanskai28år,varav8årsomkoncernchef.
Karlströmharvaritprojektchef,distriktschef,regionchefochlandschefochharsåledes
engedigenerfarenhetavbyggbranschen.JohanKarlströmharettaktieinnehavi
Skanskabeståendeav284711B-aktiertillettvärdeavnästan50miljonerkronoroch
bördärförhaisittintresseattsetillattSkanskaärettvälmåendebolag.
Istyrelsenkanviävenhittaandratungviktare,bl.a.FredrikLundbergochPärBoman.
FredrikLundberghargenomsittbolagLundbergföretagenettaktieinnehavpå10550
000B-aktieroch6032000A-aktiervilketgerettvärdepå2,8miljarderkronor.Hanhar
successivtökatsittinnehaviSkanskasedan2011.
Detharnyligenkommittillkännedomatt(nuf.d.)styrelseledamotenoch
näringslivstoppenSverkerMartin-Löftvingaslämnaifrånsigallastyrelseuppdragefter
diversemedialauppståndelser,blandannathanspostiSkanska.Martin-Löfsroll
ersattesavnuvarandeordförandeförHandelsbankenPärBoman.Dessahändelser
förväntasintepåverkabeslutensomtasiSkanskasstyrelseavsevärtochattdetpånågot
settskullevaranegativtför
aktiekursen.
10 största ägare i Skanska
% av
kapital
Industrivärden AB
7,6
Framtidsstrategi
Lundbergs
4,3
Skanskassatsningarpåeffektiva,gröna
Alecta
5,9
ochmodernafastighetergeri
kombinationmedendiversifierad
Skanska-anställda
5,7
organisationenstarkplattformför
SEB-stiftelsen
2,3
framtiden.Bolagetäröppetförny
SEB Fonder & Trygg Liv
3,8
teknikochskapartransparensmellan
Försäkring
affärsenhetersåattallaskakunnata
Swedbank Robur Fonder
2,6
delavväsentliganyheter.
Norges Bank Investment Mgmt
2,1
Didner & Gerge Fonder
1,8
Carnegie Fonder
1,7
SHB Fonder & Livförsäkring
1,4
% av
röster
24,4
12,1
4,1
4,0
4,7
2,7
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
1,8
1,5
1,3
1,2
1,0
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
DCF
GenomattskattaSkanskasframtidatillväxt,EBIT-marginal,belåningsgrad,
investeringarochavskrivningarharSkanskasframtidakassaflödenestimerats.De
skattadevariablernabyggerpåenfundamentalanalysavföretagetsfinansiellaresultat,
dessmarknadsposition,konkurrenskraftochdetmakroekonomiskaläget.
Kortomantagandenkringingåendevariabler
Imodellenantastillväxttakten,tillföljdavgynnsammamarknadsförutsättningar,ökatill
7%dekommandeårenförattsedanstabiliserasrunt5%.Medelvärdeavtillväxttakten
desenaste3årenär5,5%.
EBITmarginalenförväntasökafråndagens3,8%tillennågothögrenivåpåomkring
5,5%inomettparår.ImodellenantasEBIT-marginalendärefterstabiliserasigpå
dennanivå.BakomantagandetliggerattSkanskagenomexpansion,främstpåden
svenskamarknaden,kanökasinamarginaler.Ävenverksamhetenutomlandsbörkunna
effektiviserasochdåbidratillbättremarginalernärföretagetsmarknadspositionblivit
etablerad.
Andelenlånantasökanågotfråndagens50%till55%,ochsessomeneffektavökat
lånebehoviochmedetableringpånymarknad.Efter5årförväntasandelenlånåterigen
minskatilldagensnivåpå50%.TillföljdSkanskasetableringiUSAförespåsäven
nettoinvesteringsgradenstigaunderdekommandeårentill5%avomsättningen,föratt
sedanstabiliserasigpåsammanivåsomkanobserverasidag,4,5%.
SkanskasavkastningskravärskattatgenomCAPM(CapitalAssetPricingModel),och
uppgårtill8,1%.Idennaformelantasdenriskfriaräntan1,5%ochmarknadens
riskpremie5,5%.
SkanskasCostofDebtharantagitstill5%,ochskamotsvaraföretagetsgenomsnittliga
låneränta.Fördennaskattningharhänsyntilltagitstillföretagetskreditbetyg,
omsättningsstorlekochräntetäckningsgrad,ochsedanskattatstillettmedelvärdeför
motsvarandeföretagslåneränta.SammantagetgerdessavariablerenWACC(Weighted
AverageCostofCapital)på6%,vilketblirdiskonteringsräntaikassflödesmodellen.
DCF-modellensprognosperiodär10-år,varefterenannuitetantasmedentillväxt
motsvarandeinflationsmålet.
Prognos
DekommandeårenförväntasSkanskastillväxttaktochmarginaleröka,vilketgeren
positivframtidssynavföretaget.Trotsdegivnaantagandenasompresenteratsovanså
värderasaktienpåmarknadenidaghögreänidenberäknadeDCF-modellen.Endelav
förklaringenidettakaneventuelltliggaiattmarknadenkännerensäkerhetiochmed
denökadeefterfråganpåbostädersomtidigarenämnts.Enavgörandefaktorför
Skanskaiframtidenblirhurväldeklararavdentuffakonkurrensen,bådepåden
svenskaochamerikanskamarknaden.
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen
Analytiker:
HermanSvensk
LarsSparre
Rekommendation
DensammantagnabildenavSkanskasframtidärpositiv,varfördesessomettbolagatt
långsiktigthaisinaktieportfölj.DenaktuellaDCF-värderingenpekarpåattföretagetför
närvarandeärnågotövervärderat.Riktkursen155,2krperaktiepekarintepåenstor
avvikelsefråndagensaktiekursochdärförärrekommendationenattbehållaaktien.
Manbördocktaibeaktandeattsärskildabolagsspecifikahändelserkandrivaner
kursenpåkortsikt.
Behåll!
Analysenärintegjordutavprofessionellaanalytiker.Attföljadessarådskerheltpåegenrisk.Medlemmarna
avAnalysgruppenochBörsgruppentaringetansvarförtransaktionergjordautifråninformationen