Nr 4 2015

Nyhetsbrev från Örebro Läns Bildningsförbund – Folkbildningens gemensamma intresseorganisation
#4
2015
Medlemmar:
Skolkamrater från
Palestina återsågs i
Ställdalen
Jordens befolkning är av olika
anledningar i rörelse som aldrig
förr. Känslan blir att avstånden
krymper, och att världen ändå inte
är så stor. Det vet Ihab och Ahmed med ursprung från Palestina.
Ibland överträffar faktiskt verkligheten
dikten. Mitt i allt som tycks som elände
så dyker en och annan solskenshistoria
upp.
För fem år sedan, 2010, kom Ihab
Shaqura till Sverige. Han hade flytt från
hemstaden Khan Younis som ligger inom
Gazaremsan i sydvästra delen av det
historiska Palestina.
Ihab kom i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, i Örebro, och
sedan en tid är han anställd där som
verksamhetsutvecklare.
Bland annat för att lära nyanlända
samhällskunskap och teoretisk trafikkunskap.
Ett av uppdragen som Ihab tilldelades
var att etablera kontakter i Ställdalen för
liknande kurser. Det var i augusti i år.
Pernilla Löfqvist Wedin, också verksamhetsledare på SV, berättade för Ihab
att det fanns en kille vid namn Ahmed
Abuzaid, verksam i Ställdalen som volontär för studieförbundet, som han kunde
ringa.
– Jag skulle kontakta honom om
kaféet vi driver där. Ahmed kände folk
på orten och jag behövde hans hjälp,
berättar Ihab.
Ihab tog telefonen och ringde upp
Ahmed för att få lite mer ”kött på benen”
Länsbiblioteket
Örebro Län
om hur det fungerade i Ställdalen.
– Han sa att han
var från Palestina och
jag svarade att det
var jag också. Jag
kände igen dialekten och började fråga
ännu mer om varifrån han kom.
Ihab fick en stark ”hemifrånkänsla”
under samtalet, och ivrig över att få
träffa Ahmed bestämdes ett möte på
direkten i Kopparberg, där Ahmed befann
sig.
– Jag tyckte genast att jag kände igen
honom, och visste att jag träffat honom
i Palestina, så vi åkte tillsammans tillbaka till Ställdalen för att fortsätta prata,
säger Ihab.
Ahmed hade exakt samma känsla, och
det tog inte lång tid för dem att förstå
att de faktiskt hade en hel del nära beröringspunkter från sitt ursprungsland.
Det visade sig att de studerat på
samma skola, al-azar University, nästan
samtidigt. Ihab läste ekonomi och Ahmed
utbildade sig till sjukgymnast.
Ihab ringde hem till sin pappa i Palestina och berättade om sitt smått
”unika” möte med Ahmed.
Pappan kontaktade i sin tur Ahmeds
far, och då framkom att föräldrarna
Verksamhetsledaren Pernilla Löfqvist
Wedin fixade helt ovetande ett häftigt
möte. Till vänster Ahmed Abuzaid som
tar den forne skolkamraten Ihab Shaqura
i hand.
otroligt nog bor i samma fastighet.
De båda nyfunna vännerna flydde
kriget. Ville leva i en demokrati och då i
fred med frihet.
– Vi förstår varandra så väl eftersom
vi kommer från samma situation och
bakgrund, säger Ahmed.
– Det var ett fantastiskt möte. Han
var till stor hjälp för mig. Det här är stort,
påpekar Ihab.
Ahmed anlände till Sverige förra året
och bor nu i Kopparberg. Som volontär
arbetar han som cirkelledare inom folkhälsa, riktade till de nyanlända.
Dessutom håller han SV:s kafé i
Ställdalen öppet tre dagar i veckan.
– Det är öppet för alla. En poäng med
det är att alla ska kunna träffas, umgås
och knyta kontakter, förklarar han.
Det har gått en tid sedan de båda
Forts. på nästa sida
Forts. från föregående sida
Box 22027
702 02 Örebro
Kansli:
Landbotorpsallén 25A
Tel: 019-611 21 75
Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu
Ansvarig utgivare:
Katarina Hansson
Redaktion:
Björn Palmqvist,
Jane Karlsson,
Mariana Flodman
Layout:
IllustrationsBolaget
idkade studier på samma universitet.
Då i Palestina, för att nu åtta år senare träffas igen, i Ställdalen. 589 mil
bort med bil, 346 mil fågelvägen.
– Ja världen är väldigt liten. Jag
kunde inte i min fantasi tro att jag någonsin skulle träffa nån från samma plats
som jag kommer ifrån, säger Ihab.
Ahmed nickar och instämmer. Deras
möte, långt bort i en annan del av världen, känns nästan osannolikt.
– Nu har vi dagligen kontakt, och vi
är ett stöd för varandra.
De är noga med att påpeka Studieförbundet Vuxenskolans och Pernillas
roll som gjorde att de träffades.
– Helt ovetande om hur allt skulle
utveckla sig blev hennes anmaning till
Ihab att ringa Ahmed uppkomsten till
denna ”solskenshistoria”.
– Vad häftigt, var min första reaktion
när jag fick höra det här. Det är ju jät-
teroligt. Verkligen häftigt. Vad är oddsen
för att sånt här ska hända, frågar sig
verksamhetsledaren och ”kontaktfixaren”
Pernilla Löfqvist Wedin.
FAKTA
Studieförbunden finns representerade i
alla kommuner i Örebro län och erbjuder i huvudsak studiecirklar i svenska
och samhällskunskap.
Bli språkvän
– berika ditt och andras liv
Föreningslivet i Tivedsbygden samlar sig för att
från sin horisont hjälpa till i kommunens integrationsarbete. Att skapa möten och bli språkvänner till nyanlända kan bli en början till något nytt.
Maud Pettersson,
projektledare för
flyktingguider
i Sydnärke, informerade kring
hur man kan bli
språkvän.
Flyktingkris och integrationsproblem
har blivit vardag i det dagliga medieutbudet. Behovet av omtanke, stöttning
och enkla ordnade aktiviteter som ger
en dräglig tillvaro i en lång väntan är
skriande. Därför sände en Tivedsbo ut
frågan om, hur ”vi” i vår bygd kan
hjälpa till? Fler undrade och funderade
över samma sak och frågeställningen
nådde Maud Pettersson som är projektledare för flyktingguider i sydnärke.
– Själv kallar jag det hellre språkvänner istället för guider. Det låter mer
som vad det egentligen handlar om,
säger hon. Helt enkelt att man ska vara
en vän, och hjälpa de nyanlända att ges
en möjlighet, bland annat, att få lära
sig vårt språk.
I projektet deltar samtliga sydnärke
kommuner, och till sin hjälp har man
även studieförbundet Sisu och Örebro
läns idrottsförbund. De som anmäler
intresse att bli språkvänner, ska just vara
det som ordet betyder.
– Det handlar alltså inte om att fixa
jobb, bostad
eller sköta myndighetskontakter.
Meningen
är att berika sitt
och andras liv.
Det kan ske
genom promenader i naturen, gå på
stickkafé, laga
o c h p r ov smaka varandras mat, träna
någon idrott eller enbart ta en enkel
fika tillsammans.När förfrågan från
Tivedsområdet dök upp kallade Maud
med hjälp av olika sociala medier till
en informell träff, allt för att se hur stort
intresset för medverkan i integrationsarbetet är i södra kommundelen, och
vad som kan göras. Den hölls i förra
veckan i Tiveds skola och hade god
uppslutning. De flesta närvarande representerade någon av de många föreningarna som finns i området. Till saken
hör att det i Tivedsbygden inte finns
några placerade flyktingar eller asylboenden. Men att kunna ställa upp och
hjälpa dem i kommunens övriga tätorter var ändå påtaglig. Det ställer förstås
andra krav på engagemanget. Bland
annat med resor, om man ska kunna
mötas och visa upp det som finns i
”skogsbygden”. Det som oftast fattas
de nyanlända är ju gemenskap och
förströelse under vistelsen i kommunen.
– Ni som företräder föreningar har
ju oftast ett studieförbund bakom er.
Ta kontakt med dem och se vad de kan
erbjuda för stöd och ekonomisk hjälp,
tipsade Maud.
Medel kan även sökas ur fonden för
integrationsfrämjande åtgärder. Fonden
handläggs av kommunens integrationsenhet och beslutas av kommunchefen.
Pengar kan sökas för att genomföra
aktiviteter, inköp av material och utrustning för specifika ändamål som främjar
känslan av delaktighet i samhället. I
Tivedsbygdens fall kan det handla om
mindre ersättning för resor, exempelvis
för att erbjuda de nyanlända besök på
föreningarnas ”hemmaplaner”.
Under träffen i förra veckan väcktes
och diskuterades en rad olika idéer kring
hur man skulle kunna arbeta lokalt.
– Vi ska vara stolta över att bjuda in
och visa vad vi har i det här området,
menade Jeanette Håkansson i Häggeboda.
Vetskapen om att många nyanlända
har stora kunskaper gällande odlingar
i olika former resulterade i förslaget att
upplåta markplättar för det ändamålet.
Flyktingguideverksamheten, eller om
man väljer att kalla det språkvän, ska
ske på frivillig basis och inte vara styrd
till en tidsperiod. Den ska bygga på
känsla och engagemang, menade de
närvarande. Hela projekttanken bygger
på det faktum att många invandrare
och flyktingar saknar kontakter med
svenskar.
Grundläggande för att få en bra start
och lärdomar i både språket och det
svenska samhället är därför olika former
av naturliga kontakter..
– Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det är mötet som är det väsentliga att få till stånd, menade Mats Liljesson från idrottsföreningen.
Olika idéer om ingångar för att
skapa dessa möten och kunna berätta
om Tivedsbygden och vad där finns
ventilerades. Ett första steg blir nu att
via kontakter med kommunens integrationsföreträdare ges möjlighet att
träffas på ett otvunget sätt och etablera
en första kontakt.
– Vi måste hela tiden hitta nya vägar
för att kunna jobba med det här på ett
sätt som känns bra för alla, påpekade
Maud Pettersson och med hjälp av
föreningslivet kan vi bygga upp något,
och erbjuda de nyanlända deltagande i
det vi redan har.
Till Laxå har under året kommit drygt
600 personer, och av dessa har runt 200
fått uppehållstillstånd, men alla blir ju
förstås inte kommunplacerade i Laxå.
Det föreligger en komplex frågebild, inte
minst hur man möjliggör för fler att bli
fasta invånare i kommunen.
– Många av de här frågorna är inte
rent kommunala. Vi försöker lyfta
frågor som exempelvis bristen av bostäder till länsstyrelsen och regeringen.
Laxå behöver ju fler som bosätter sig
här, konstaterade Maud Pettersson som
nu även blir en samarbetslänk mellan
Tived och de nyanlända i kommunen.
Box 22027
702 02 Örebro
Kansli:
Landbotorpsallén 25A
Tel: 019-611 21 75
Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu
Ansvarig utgivare:
Katarina Hansson
Redaktion:
Björn Palmqvist,
Jane Karlsson,
Mariana Flodman
Layout:
IllustrationsBolaget
Grupparbete, vision och möjlighetsdialog
Uppföljningskonferens
– Folkbildningens folkhälsoavtal 2012–2015
Alltsedan 2006 har Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) och
dåvarande Örebro läns landsting, nuvarande Region Örebro län,
samverkat kring natur, kultur och hälsa.
År 2009 tecknades mellan dessa parter ett folkhälsoavtal i
syfte att fördjupa och utveckla folkhälsoarbetet i länet.
Mariana
Flodman,
samordnare
för folkhälsoavtalet,
Örebro läns
bildningsförbund
Lisbet
Omberg,
Region
Örebro lä
n
,
Maria Ek
el
rk
studieci
ledare på
Studiefräm i
jandet
Nora
Det senaste avtalet har avsett åren
2012-2015, som nu dessutom
förlängts med ett år och fortgår till
och med 2016.
Den 13 oktober samlades 11
personer, projektledare samt studiecirkelledare från de studieförbund som beviljats medel för att
göra folkhälsoprojekt inom ramen
för avtalet. Katarina Hansson,
ordförande och Susanna Stark
vice ordförande i ÖLBF´s styrelse, Jane Karlsson, bildningskonsulent på ÖLBF, Mariana
Flodman, folkhälsoutvecklare
och samordnare av avtalet samt
Lisbet Omberg, Region Örebro
Län, för att gemensamt följa upp
avtalsperioden och för att diskutera hur framtida folkhälsoarbete
kan utvecklas, under ledning av
processledare Niklas Högberg.
– Folkbildningen gör ett fantastiskt arbete och i samverkan med de
övriga samverkansparterna, kommunerna i länet och Örebro läns
idrottsförbund, blir länets folkhälsoarbete verkligen en kraft att
räkna med. Idag och under 2016
samlar vi erfarenheter från avtalstiden och knyter ihop säcken för
att förbereda oss för ett fortsatt
arbete och förhoppningsvis en
ny avtalsperiod, säger projektledaren Mariana Flodman.
Vid en titt i redovisningen för år
2014 framgår det också att mycket
gjorts inom organisationernas arbete
för en bättre folkhälsa.
ABF kör projektet ”Grön Famn” med
ett flerårstänkande och långsiktighet.
Bilda tar sig an det ”Hälsosamma
åldrandet” med bland annat dagledigträffar och föreläsningar på flera platser.
”Jag mår bra” är rubriken på NBV:s
projekt som genomförs med verksamheter i Vivalla i Örebro och Hagaberg
i Lindesberg.
Folkuniversitetet inriktar sig på
hälsa och integration, ”Från isolering
och utanförskap till aktivitet och gemenskap”.
”Kreativa uttryck, kultur och hälsa
för barn och ungdomar” är Sensus arbetslinje med en mängd olika aktiviteter på exempelvis Tegelbruket i Örebro.
Studieförbundet Vuxenskolans (SV)
projekt ” Moving on” har genomförts
med stor spridning i länet. Det handlar
om framtagande av en rörelseövning
för äldre, både i papperform och som
ljudfil. SV har även uppmärksammat
samhällets seniorer och det faktum att
runt 500 personer varje år opereras för
lårbensbrott. Det gäller alltså att skapa
förutsättningar för att förhindra fallolyckor som kan leda till lårbensbrott.
Studiefrämjandet främjar att utveckla metoder med kultur- och hälsoinslag för en målgrupp i Nora. Exempelvis med prova på kurser i kör och
teater. Målet är att ungdomar och
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli mer integrerade i
de redan befintliga kultur- och fritidsverksamheterna.
Lisbet Omberg, Region Örebro län
, har sammanställt redovisningen, utifrån
intervjuer med deltagande studieförbund,
projektledare och verksamhetschefer,
och hon är positivt överraskad över hur
mycket som gjorts.
– Projekt som varit synliga och som
fått större dignitet, både inom den egna
verksamheten och utåt i landet, konstaterade hon.
Omberg framhöll att modellen för
folkhälsoarbetet är bra.
– Den stärker samverkan och fokuserar på grupper i samhället som behöver synas mer. Vårt arbete har uppmärksammats även nationellt.
Det som upplevts som mindre bra
i de intervjuer som gjorts är samverkan
med offentliga organ och institutioner.
– Vi kanske inte alltid är på samma
spelplan. Några av svaren jag fått är att
vi spelar i en annan division.
En slutsats som drogs är att folkhälsoavtalet gett begreppet folkhälsa en
högre dignitet. På minuskontot återfinns
alltför små resurser att röra sig med.
Folkbildningen kommer även i
framtiden att ha en viktig roll o folkhälsoarbetet. Då förhoppningsvis med
en ökad samverkan med hälso- och
sjukvården, socialtjänsten med flera. Ett
hållbart samhälle är en prioriterad
uppgift för folkbildningen konstaterade representanterna under uppföljningskonferensen.
Box 22027
702 02 Örebro
Kansli:
Landbotorpsallén 25A
Tel: 019-611 21 75
Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu
Kurser med särskild behörighet
och skådespelarutbildning
Ansvarig utgivare:
Katarina Hansson
Redaktion:
Björn Palmqvist,
Jane Karlsson,
Mariana Flodman
Layout:
IllustrationsBolaget
Evelina Dahlbo skapar zoner och ytor på linjen inredningsarkitektur och design.
Hällefors folkhögskola presenterar flera nyheter i
kursverksamheten med start hösten 2016. En av dem
är att utbilda skådespelare. En annan är att erbjuda
kurser med särskild behörighet.
Rektorn Susanna Stark ser fram mot nya
och positiva utmaningar i kursutbudet
under nästa höst.
Hällefors folkhögskola ligger vackert
inbäddat i bostadsområdet Polstjärnan.
Ändamålsenliga och anpassade lokaler
för verksamheten, och en bit vid sidan
om finns ett internat.
Skolan har också en filial i Örebro
med allmän kurs samt studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF. Totalt är
150 deltagare inskrivna i verksamheten,
varav knappt 50 på filialen i Örebro.
Folkhögskolan drivs som en ideell
förening, en rörelsefolkhögskola. Medlemmar i föreningen är Hällefors kommun och Svenska Arbetarteaterförbun-
det, ATF. Skolans grundprofil är kultur,
design och konstnärligt skapande.
Förutom den allmänna kursen, att läsa
upp behörigheter man missat i grundskola och gymnasium, finns då de
särskilda kurserna.
Det är också inom detta kursutbud
som det kommer att ske ett par positiva
och framåtsträvande nyheter. Styrelsen
har slagit fast tågordningen med kursutbudet som ska börja gälla nästa läsår.
– Då kommer vi bland annat att
kunna erbjuda utbildning med särskilda behörigheter, avslöjar skolans
rektor Susanna Stark.
Tiden fram tills dess sker en inventering och planering över vilka särskilda
behörigheter som kan komma ifråga.
– Alltså vem som ska undervisa, och
var, inom allmän kurs på de motsvarande gymnasiegemensamma ämnena,
förklarar Susanna.
Teaterpedagogkursen som startade
i augusti kommer i framtiden att bli en
andra del i en tvåstegsutbildning. Nyheten från och med läsåret 2016 är att
skolan ska utbilda skådespelare.
– Vi gör om så att första året blir en
skådespelarkurs, och det andra en påbyggnadskurs som processledare. Vi
börjar från grunden så att säga.
De övriga särskilda kurserna pågår dock
som vanligt utan förändringar. Det
gäller inredningsarkitektur och design,
distanskurs i form och design samt
teaterkursen för personer med Aspergers
syndrom. Liksom andra folkhögskolor
håller man uppdragskurser genom arbetsförmedlingen. Bland annat då
SMF-kursen under tolv veckor som ska
öka motivationen till att studera.
– Det har blivit ett väldigt bra utslag
på den kursen runt om i landet, och på
vår skola har också sett en positiv utveckling, säger Susanna Stark.
Den andra kursen genom arbetsförmedlingen är etableringskursen som
vänder sig till nyanlända till landet.
– Där får de lära sig svenska samt
yrkes- och samhällsorientering. I den
kursen har vi idag 18 deltagare, berättar
Susanna Stark.
Hällefors folkhögskola och dess
profilering erbjuder således spännande
kurser, och att genomföra studierna i
en vacker bergslagmiljö gör det hela
förstås inte sämre.
Box 22027
702 02 Örebro
Kansli:
Landbotorpsallén 25A
Tel: 019-611 21 75
Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu
Ansvarig utgivare:
Katarina Hansson
Redaktion:
Björn Palmqvist,
Jane Karlsson,
Mariana Flodman
Layout:
IllustrationsBolaget
Teater på schemat
Med jämna mellanrum håller folkhögskolan temadagar. För deltagarna på teaterkursen är det en riktig
höjdpunkt att få spela ut sitt register.
Ett sätt för att deltagarna från en kurs ska
få möta deltagare i andra kurser är att
hålla temadagar.
– Det berikar att jobba tillsammans
mot gemensamma mål, säger rektorn
Susanna Stark.
Nyligen höll skolan en temadag i
ämnet ”Brott och straff” med föreläsning
på förmiddagen. På eftermiddagarna
spelade deltagarna i teaterkursen för
personer med aspergers syndrom upp ett
kort teaterstycke. En lärare hade skrivit
manuset som sedan skådespelarna repeterat in och spelade upp med stort engagemang, kraft och dramatik. En av skådespelarna var Sampo Lintunen från Umeå.
Han spelade en gniden köpman som på
sitt eget sätt krävde tillbaka pengar som
han tidigare gett i kredit.
– Kul att spela en liten snål jävel, utbrast
Sampo efter framförandet. Han har hållit
på med lite teater sen han var tolv år.
– Något med film eller teater ska jag
syssla med i framtiden. Det får jag
kämpa för.
På kursen får han bland annat lära sig
att analysera rollfigurer, och hur man
spelar med inlevelse och känsla.
- Jag trivs bra på skolan. Vi har jättekul
och lär oss nya saker rätt så fort, påpekar
Sampo Lintunen.
upp korta
Teatergruppen spelade
elever.
iga
övr
s
lan
sko
för
ner
sce
75 nya miljoner till studieförbunden
för nyanländas etablering
I en ändringsbudget för 2015 föreslår
regeringen att ytterligare 75 miljoner ska
gå till studieförbundens arbete med nyanländas etablering. Sedan tidigare har
regeringen avsatt 30 miljoner kronor till
detta projekt. Totalt föreslår regeringen
ökade utgifter med 11 miljarder kronor.
Huvuddelen av detta är ett tillfälligt
stöd till kommunerna och det civila
samhället för att kunna hantera flyktingsituationen, skriver regeringen på sin
hemsida.
– Den utökade satsningen visar att
regeringen har stor tilltro till studieförbundens förmåga att ge en bra start i
Sverige för de många människor som nu
kommer till vårt land, säger Britten
Månsson-Wallin, Generalsekreterare på
Folkbildningsrådet.
Syftet med satsningen är att ge asylsökande en meningsfull sysselsättning under
asyltiden och att underlätta en framtida
etablering på arbetsmarknaden och i
samhällslivet för de personer som beviljas
uppehållstillstånd. Målgruppen för projektet är förutom asylsökande även personer som redan fått uppehållstillstånd
men som fortfarande bor kvar på ett
anläggningsboende, det vill säga ett boende som drivs av Migrationsverket eller
på uppdrag av myndigheten.
Exempel på verksamheter i satsningen
är studiecirklar som anordnas av de olika
studieförbunden lokalt. I budgeten 2016
har regeringen avsatt 50 miljoner kronor
till studieförbunden för detta uppdrag.
Vi önskar er alla
r
Å
t
t
y
N
t
t
o
G
l,
u
J
d
o
en G
!
r
e
t
in
v
g
li
r
ä
h
t
ig
t
& en rik