2012 – 2013 - Velkommen til TAB Vesterby

Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
Regnskabsperiode :
1. juni 2012
27 - 20
Boligorganisation :
Afdeling :
Boligorganisations nr.:
276
Taastrup almennyttige Boligselskab
v/DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
LBF afdelingsnr.:
Vesterby
v/DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon :
Telefax :
E mail :
Hjemmeside:
CVR nr. :
77 32 00 00
77 32 00 01
[email protected]
www.dabbolig.dk
26 38 57 92
-
31. maj 2013
1101
77 32 00 00
77 32 00 01
[email protected]
www.dabbolig.dk
26 38 57 92
Telefon :
Telefax :
E mail :
Hjemmeside:
CVR nr. :
Tilsynsførende kommune :
Kommune nr.:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2, Høje Taastrup
2630 Taastrup
43 59 10 00
43 59 10 02
[email protected]
Telefon :
Telefax :
E mail :
Bruttoetageareal i alt (m²)
Antal lejemålsenheder
Antal
lejemål
À lejemålsenhed
20.200,80
261
1
261,0
996,96
28
1
28,0
21.197,76
0
1
0,0
289
1
1.981,88
50
2
7.378,65
106
3
9.332,83
109
4
2.504,40
24
Lejemål
Almene familieboliger
Almene Ungdomsboliger
Almene ældreboliger
Boligoplysninger i alt :
- Boliger fordelt på antal rum
169
Antal
rum
5
-
0
-Heraf plejeboliger
(Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)
- Heraf enkeltværelser
(Uden selvstændigt køkken)
-Heraf bofællesskaber
(Individuel / kollektiv)
-
0
Erhvervslejemål
-
1
Institutioner
-
0
Garager / carporte
0
Lejemålsoplysninger i alt :
21.197,76
1
290
1 pr. påbegyndt
60 m²
1 pr. påbegyndt
60 m²
1/5
0,0
0,0
0,0
289,0
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
Regnskabsperiode :
1. juni 2012
27 - 20
Støtteart
Tilsagn for
offentlig støtte
Skæringsdato,
byggeregnskab/drift eller
overtagelsesdato for eksisterende
ejendom
21197,76
289
19-09-1989
02-01-1992
9351,59
150
11846,17
139
Opført/overtaget uden støtte
Byggeart :
Boliger i etagebyggeri
Boliger i tæt / lav byggeri
Skriv
ja/nej
Beboerfaciliteter og installationer :
Beboerhus
Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler
Ja
Vaskeri :
Vaskeinstallation, fælles
Ja
Vaskemask i de enkelte boliger
Nej
Vandinstallation :
Tostrenget vandsys.(rent/grønt)
Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg
Nej
Regnvand, genanvendelse
Nej
Spildevand, rodzoneanlæg
Nej
Spildevand, bioværk
Nej
Affald :
Kildesortering af affald inde i boligen
Nej
Kildesortering af affald uden for boligen
Nej
Forbrugsmåling :
Vandmåling, individuel
Nej
Vandmåling, kollektiv
Ja
Varmemåling, individuel
Ja
Varmemåling, kollektiv
Nej
El-måling, individuel
Ja
El-måling, kollektiv
Nej
Varmeforsyning :
Fjernvarme
Ja
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie
Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas
Nej
Ovne
Nej
Elpaneler
Nej
Solvarmeanlæg
Nej
Varmepumpeanlæg
Nej
Biogasanlæg
Nej
2
31. maj 2013
Antal
lejemål
Bruttoetageareal i alt (m²)
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven,
ældreboligloven eller almenboligloven
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
-
Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling
Regnskabsperiode :
1. juni 2012
27 - 20
Matrikelbetegnelse :
-
31. maj 2013
BBR ejendomsnr. :
169 169 096406
Høje Taastrup, HT 52 A
954
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet :
Lejeændring i årets løb :
Dato for lejeændring :
Lejeændring pr. m²:
06-01-2012
18
1,89
i%:
3
Årsbasis :
374.000
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
4
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Budgetterne er ikke
underlagt revision
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Budget
2012/13
1.000 kr.
Budget
2013/14
1.000 kr.
Resultat
2011/12
9.748.391
9.823
9.881
9.686
1.489.264
2.048.098
535.388
463.168
1.471
1.557
539
458
1.534
1.893
565
490
1.412
1.331
562
443
541.560
458
0
160
500
0
168
451
0
160
1.110.593
1.025
65
42
1.060
0
46
1.000
64
42
6.188.070
5.775
6.256
5.465
1.483.417
172.876
1.404
300
1.462
300
1.410
253
1.287.883
-1.287.883
0
2.658
-2.658
2.588
-2.588
1.609
-1.609
242.847
-242.847
0
250
-250
300
-300
297
-218
234.435
532.438
121
88
542
130
82
543
130
82
521
2.423.166
2.455
2.517
2.475
2.198.992
250.000
175.000
1.981
250
175
1.581
300
125
4.112
200
175
2.623.992
2.406
2.006
4.487
20.983.619
20.459
20.660
22.113
Resultatopgørelse
Ordinære udgifter
105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)
106
107
109
110
111
.1
.2
.3
112
.1
.2
.3
113.9
114
115
116
.1
.2
117
.1
.2
118
.1
.3
119
119.9
120
121
123
Offentlige og andre faste udgifter :
Ejendomsskatter
* Vandafgift
* Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug :
El og varme til fællesareal
El og varme til ungdomsboliger
Målerpasning m.v.
Bidrag til boligorganisationen :
* Administrationsbidrag
Dispositionsfond
Arbejdskapital
454.694
836
86.029
1.004.241
64.736
41.616
Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter :
* Renholdelse
* Almindelig vedligeholdelse
* Planlagt & periodisk vedligeholdelse
og fornyelse :
Afholdte udgifter
Dækket af tidligere henlæggelser
Istandsættelse ved fraflytning :
Afholdte udgifter
Dækket af tidligere henlæggelser
* Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Drift af møde-& selskabslokaler
* Diverse udgifter
135.107
99.328
Variable udgifter i alt
Henlæggelser :
* Planlagt & periodisk vedligeholdelse
og fornyelse :
* Istandsættelse ved fraflytning A-ordning
Tab ved fraflytning m.v.
124.8
Henlæggelser i alt
124.9
Samlede ordinære udgifter
5
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Budgetterne er ikke
underlagt revision
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Budget
2012/13
1.000 kr.
Budget
2013/14
1.000 kr.
Resultat
2011/12
100.113
124
0
208
35.946
-35.946
0
30
-30
35
-35
37
-37
252.391
-252.391
0
150
-150
275
-275
279
0
49.000
18.713
49
0
49
0
136
0
167.825
173
49
623
21.151.444
20.632
20.709
22.736
Resultatopgørelse
126
.1
129
.1
.2
130
.1
.2
133
.1
134
Ekstraordinære udgifter :
Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v.
Afskrivning ( 303.1 )
Tab ved lejeledighed m.v. :
Tab ved lejeledighed m.v.
Dækket af dispositionsfonden m.v.
Tab ved fraflytninger :
Tab ved fraflytninger
Dækket af tidligere henlæggelser
Afvikling af:
Underskud fra tidligere år (kt .407.1)
* Korrektion vedr. tidligere år
137
Ekstraordinære udgifter i alt
150
Udgifter og eventuelt overskud i alt
6
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Budgetterne er ikke
underlagt revision
Resultatopgørelse
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Budget
2012/13
1.000 kr.
Budget
2013/14
1.000 kr.
Resultat
2011/12
19.502.868
713.352
331.434
20.547.654
113.695
20.192
713
48
20.241
175
20.383
720
48
20.432
42
19.150
701
2.246
22.097
283
222.869
172
44
180
55
180
55
20.884.218
20.632
20.709
22.615
36.871
0
0
41
36.871
0
0
41
20.921.089
20.632
20.709
22.656
230.356
0
0
80
21.151.445
20.632
20.709
22.736
Indtægter
Ordinære indtægter
201
.1
.2
.6
202
203
.2
.4
* Boligafgifter og leje
Almene familieboliger
Almene ungdomsboliger
Kældre m.v.
Boligafgifter og leje i alt
* Renter
Andre ordinære indtægter
Drift af fællesvaskeri
Drift af møde-/selskabslokale
176.790
46.079
Ordinære indtægter i alt
206
Ekstraordinære indtægter :
* Korrektion vedr. tidligere år
208
Ekstraordinære indtægter i alt
209
Indtægter i alt
210
Årets underskud overf. (407.1)
220
Indtægter og eventuelt underskud i alt
7
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Balance pr.
31. maj 2013
1.000 kr.
2011/12
224.661.564
224.662
59.724.195
58.493
284.385.759
283.155
15.137.582
340
299.523.340
283.495
2.313.990
147
65
2.259
213
9
18
281
Aktiver :
301
.1
.2
302
302.9
303
.1
304.9
Anlægsaktiver :
* Ejendommens anskaffelsessum
Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012
Heraf grundværdi
Indeksregulering prioritets gæld
297.000.000
71.816.500
Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering
Forbedringsarbejder
* Forbedringsarbejder m.v.
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver :
305
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
Tilgodehavender:
* Leje incl. varme
Beboerindskud
* Uafsluttede forbrugsregnskaber
* Fraflytning, heraf til inkasso
* Afsluttede forbrugsregnskaber
* Andre debitorer
* Forudbetalte udgifter
83.275
32.704
1.699.711
119.875
7.549
14.277
356.600
307
.3
Likvide beholdninger:
Tilgodehavende hos boligorganisationen
3.112.540
16.977
309.9
Omsætningsaktiver i alt
5.426.531
19.969
310
Aktiver i alt
304.949.871
303.464
8
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Balance pr.
31. maj 2013
1.000 kr.
2011/12
13.775.250
7.153
188.771
12.865
0
266
13.971.175
13.131
-309.895
-129
13.661.280
13.002
60.117.068
4.295.935
219.972.756
70.721
4.296
208.138
Passiver
401
402
405
406.9
407
407.9
Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) :
* Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
* Tab ved fraflytning m. v.
Henlæggelser i alt
* Opsamlet resultat + / Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld :
408
409
411
Finansiering af anskaffelsessum :
* Oprindelig prioritetsgæld i alt
Beboerindskud
Afskrivningskonto for ejendom
412.9
Finansiering af anskaffelsessum i alt
284.385.759
283.155
417
Langfristet gæld i alt
284.385.759
283.155
2.231.345
4.562.693
30.058
78.737
2.231
4.897
72
107
6.902.832
7.307
304.949.871
303.464
419
421
422
423
Kortfristet gæld :
* Uafsluttede forbrugsregnskaber
* Skyldige omkostninger
Mellemregning med fraflyttere
* Deposita og forudbetalt leje
426
Kortfristet gæld i alt
430
Passiver i alt
9
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Faste noter
105.9
101.1
101.2
101.3
104.3
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Resultat
2011/12
11.865.428
3.292.922
287.420
-5.697.379
11.787
3.578
291
-5.970
9.748.391
9.686
2.048.098
2.048.098
1.331
1.331
535.388
0
535.388
559
2
561
1.004.241
3.475
1.000
3.460
1.294.765
188.653
1.483.417
1.240
169
1.409
800
130.909
12.958
21.121
7.089
172.876
29
204
3
17
0
253
4.778
187.868
211.213
23.848
332.153
528.022
1.287.883
6
253
97
946
234
72
1.608
Nettokapitaludgifter
Prioritering ved nominallån
Prioritering ved indekslån:
Henl.sv.t. prioritetsafdrag
Prioritetsrenter (-morarenter)
Administrationsbidrag
- Ydelsesstøtte
Nettokapitaludgifter i alt
107
.2
Vandudgift
Variable bidrag
109
.1
.2
Renovation
Fast renovation
Container m.v.
112.1
1.
Administrationsbidrag
Bidrag i alt
Bidrag pr. lejemålsenhed
114
.1
.2
Renholdelse
Funktionæromkostninger m.v.
Trappevask m.v.
115
.2
.3
.4
.5
.6
Almindelig vedligeholdelse
Bygning, klimaskærm
Bygning, bolig- / erhvervsenhed
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer
Materiel
116
.1
.2
.3
.4
.5
.6
Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :
Terræn
Bygning, klimaskærm
Bygning, bolig- / erhvervsenhed
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer
Materiel
10
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Resultat
2011/12
82.560
45.913
3.241
3.393
135.107
-176.790
-41.684
80
41
5
3
129
-180
-51
23.188
74.059
2.081
99.328
-46.079
53.249
25
52
5
82
-55
27
34.166
31
9.256
2
2.787
0
4.051
19.753
8
22
451.092
1.522
9.812
532.438
440
9
10
522
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) :
Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering
Konto 120 i alt (uden specifikation)
Samlet henlæggelse pr. m²
2.198.992
2.198.992
104
4.112
4.112
194
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) :
Henlæggelse i alt
Henlæggelsesbeløb pr. m²
250.000
12
200
9
18.713
18.713
0
0
Faste noter
118
118.1
.1
.3
.4
.5
Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Renholdelse
Forbrugsartikler
Vedligeholdelse
Diverse
203.2
Indtægter fællesvaskeri
118.3
.1
.2
.3
Drift af møde og selskabslokaler
Renholdelse
Energi
Forbrugsartikler
203.4
Indtægter møde- og selskabslokaler
119
.1
.2
Diverse udgifter :
Kontingent Boligselskabernes Landsforening
Afdelingsbestyrelsens udgifter :
Mødeudgifter
Beboerudgifter :
Beboeraktiviteter
Administration i afdelingen :
Kontorartikler
Telefon
Diverse udgifter :
Ejerforeningsbidrag
Honorar og gebyr
Diverse
.3
.4
.6
120
121
134
Korrektioner tidligere år :
Bidrag til boligorganisationen 2011/12
11
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Faste noter
201
Boligafgifter og leje :
.1
Almene familieboliger
Gennemsnit leje pr. m²
.2
Almene ungdomsboliger
Gennemsnit leje pr. m²
.6
Kældre m.v.
Kældre m.v.
Andre ordinære indtægter
Navneplader
202
206
Renter
Tilgodehavende hos boligorganisationen
Øvrige rente indtægter
Korrektion tidligere år
Indgået fra tidligere afskrevne fordringer
Korrektion tidligere år
12
Resultat
2012/13
1.000 kr.
Resultat
2011/12
19.502.868
965
19.150
948
713.352
716
701
703
108.802
217.992
4.640
331.434
51
2.190
4
2.245
109.307
4.388
113.695
278
4
282
35.829
1.041
36.871
31
11
42
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Noter til status
301
303
Ejendommens anskaffelsessum :
Anskaffelsessum primo
Forbedringsarbejder m.v. :
Forbedringsarbejder med egne midler :
Saldo ved årets begyndelse
+ Tilgang i årets løb
- Afskrivning ( kt. 126.1 )
100.113
Forbedringsarbejder i alt
305.1
305.3
305.4
305.5
305.6
305.7
Leje incl. varme
Tilgodehavende hos lejere
Tilgodehavende vaskeri
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Varme
Antenne
Fraflytninger, heraf til incasso
Forlig flyttesager
Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. )
Afsluttede forbrugsregnskaber
Varme
Andre debitorer
Rådighedskasse ejendomsmester
Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen
Forudbetalte udgifter :
Ejendomsskatter
Vandudgifter
Renovation
13
31. maj 2013
1.000 kr.
2011/12
224.661.564
224.661.564
224.662
224.662
339.562
14.898.132
-100.113 ##
0
548
-208
15.137.581
340
25.329
57.946
83.275
88
59
147
1.616.416
83.295
1.699.711
2.069
190
2.259
72.940
46.934
119.875
82
131
213
7.549
7.549
9
9
2.000
12.277
14.277
2
17
19
129.029
183.000
44.571
356.600
121
116
45
282
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Noter til status
401
402
405
407
1
408
Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :
Saldo ved årets begyndelse
+ Årets henlæggelser ( kt.120 )
- Forbrugt i året (kt.116.2)
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) :
Saldo ved årets begyndelse
+ Årets henlæggelser ( kt.121 )
- Forbrugt i året ( kt.117.2 )
Tab ved fraflytning m.v. :
Saldo ved årets begyndelse
+ Årets henlæggelser ( kt.123 )
- Forbrugt i året ( kt.130.2 )
Opsamlet resultat
Saldo primo
- Årets underskud (kt.210)
+ Budgetmæssig afvikling af underskud
Saldo ultimo
-128.539
49.000
421
423
1.000 kr.
2011/12
12.864.141
2.198.992
-1.287.883
13.775.250
10.362
4.112
-1.609
12.865
0
250.000
-242.847
7.153
18
200
-218
0
266.163
175.000
-252.391
188.771
91
175
0
266
-128.539 ##
-230.356
49.000 ##
-309.895
-185
-80
136
-129
Oprindelig prioritetsgæld :
Hovedstol : Rentefod : Långiver :
18.170.223
0,00 Landsbyggefonden
7.605.100
2,50 Nykredit A/S
103.626.600
2,50 Nykredit A/S
55.514.100
2,50 Nykredit A/S
1.267.600
2,50 Nykredit A/S
34.048.700
2,50 Nykredit A/S
127.600
2,50 Nykredit A/S
5.700
2,50 Nykredit A/S
419
31. maj 2013
Udløb:
31-12-2050
31-12-2026
31-12-2026
30-06-2027
30-06-2027
30-06-2027
30-06-2028
30-06-2028
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Varme
Skyldige omkostninger
Afsatte feriepenge
Skyldige kreditorer
Depositum
Nettokapitaludgifter ( periodisering)
Diverse omkostninger
Deposita og forudbetalt leje
Fast forudbetalt leje
Tilflytter
14
18.170.223
1.510.332
20.579.692
12.135.710
277.105
7.410.222
32.338
1.445
60.117.067
18.170
1.912
26.051
15.024
343
9.180
39
2
70.721
2.231.345
2.231.345
2.231
2.231
120.000
118.807
179.886
4.049.000
95.000
4.562.693
120
523
149
4.018
87
4.897
9.802
68.935
78.737
10
97
107
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Supplerende oplysninger:
Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond er rentefrit og har afdragshenstand indtil videre.
Vesterby Varmelaug er nedlagt og medlemmernes andel af henlæggelser er udbetalt.
Vesterbys andel er indtægtsført på konto 201 kældre mm., mens et tilsvarende beløb er henlagt ekstraordinært
via konto 120 henlæggelse til planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelse.
Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt:
Ejerpantebrev kr. 245.000.000 henligger ubenyttet i Dansk Almennyttigt Boligselskab S.m.b.a.
Administrators påtegning:
Frederiksberg, den 2. oktober 2013
DAB
Niels Olsen
Administrerende direktør
/
Henrik Bjerre
15
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til afdelingen og øverste myndighed i Taastrup almennyttige Boligselskab
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Taastrup almennyttige Boligselskab, afdeling
Vesterby, for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31. maj 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver
et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2012 – 31. maj
2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
16
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter.
Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
København, den 2. oktober 2013
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
René Hattens
statsautoriseret revisor
17
Vesterby
Taastrup almennyttige Boligselskab
Afdelingsbestyrelsens påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:
, den
18