Cirkulære som

Moderniseringsstyrelsen
www.modst.dk
Cirkulære om
Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser
2016
Cirkulære af 12. januar 2016
Modst. nr. 001-16
J.nr. 2015-1753-0004
2
Indholdsfortegnelse
Cirkulære ........................................................................................................................ 5
Bilag 1. Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 ................................................... 7
Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på
Færøerne pr. 1. januar 2016 ........................................................................................ 9
Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland
pr. 1. januar 2016 ........................................................................................................ 11
Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland
pr. 1. januar 2016 ......................................................................................................... 13
Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet
pr. 1. januar 2016 ........................................................................................................ 15
Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og
i Grønland pr. 1. januar 2016 ................................................................................... 17
3
4
Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016
for tjenesterejser
(Til samtlige ministerier mv.)
I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen
(Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7.
Dette cirkulære erstatter cirkulære af 18. december 2015 om satsregulering pr. 1.
januar 2016. Den eneste ændring er en korrektion af en trykfejl i bilag 3, note 3.
Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skattelovgivningen.
Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2016 er i flere tilfælde ændret i op- eller
nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste
af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2015.
Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2016 i forhold til
2015.
Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens
Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 15. februar 2016. Den angivne sats på 1.008
kr. er derfor først gældende fra 15. februar 2016. Indtil da anvendes satsen for
2015.
Satserne pr. 1. januar 2016 fremgår af:
Bilag 1. Transportgodtgørelse
Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne
Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland
Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland
Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet
Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland
5
Ikrafttræden
Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2016. Hoteldispositionsbeløbet for
Danmark har dog først virkning fra den 15. februar 2016.
Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 11379 af 18. december 2015
(Modst. nr. 052-15).
Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen
Den 12. januar 2016
Rikke Pilegaard Hansen
6
Bilag 1
Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016
Biler og motorcykler
§ 14.
Almindelig godkendt kørsel:
§ 15.
Kørsel i henhold til bemyndigelse:
§ 16.
1,99 kr. pr. km
Indtil 20.000 km i et kalenderår
Ud over 20.000 km i et kalenderår
3,63 kr. pr. km
1,99 kr. pr. km
Kørsel i udlandet:
1,99 kr. pr. km
Knallerter og cykler
§ 17.
Der ydes godtgørelse med 0,52 kr. pr. km.
7
8
Bilag 2
Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i
Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2016
A. Time- og dagpenge
Dagpenge1)
kr.
I
II
III
Timepenge1)
kr.
Ureducerede
satser
409,002) 3)
17,042) 3)
Satser reduceret med 1/4
i Danmark
306,752) 3)
12,782) 3)
Satser reduceret med 1/6
på Færøerne
340,832) 3)
14,202) 3)
De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag,
jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).
B. Procentgodtgørelse1)
Procentgodtgørelse udgør 119,25 kr. pr. døgn.
1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene
i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.
2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er
indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige følgende beløb:
I Ureducerede satser: Dagpenge 477 kr. og timepenge 19,88 kr.
II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 357,75 kr. og timepenge 14,91 kr.
III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 397,50 kr. og timepenge 16,56 kr.
3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
9
10
Bilag 3
Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i
Grønland pr. 1. januar 2016
Dagpengesatsen udgør 477 kr. og procentgodtgørelsen 119,25 kr. i udlandet og
i Grønland pr. 1. januar 2016.
Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:
Dagpenge 1) 2) 3)
kr.
Procentgodtgørelse 1) 3)
kr.
355
338
106,50
101,40
318
263
376
362
273
365
95,40
78,90
112,80
108,60
81,90
109,50
273
362
382
81,90
108,60
114,60
Europa
Bulgarien
Slovakiet
Afrika
Mozambique
Sydafrika
Tunesien
Zambia
Zimbabwe
Ægypten
Amerika
Bolivia
Colombia
Cuba
1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det
tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.
2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.
3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 477 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 119,25 kr.
11
Asien
Bangladesh
Bhutan
Indien
Iran
Malaysia
Nepal
Pakistan
Thailand
12
362
199
263
273
268
222
226
327
108,60
59,70
78,90
81,90
80,40
66,60
67,80
98,10
Bilag 4
Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016
Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.
Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.
Fradraget udgør følgende:
Morgenmad
Frokost
Middag
Fuld kost
15 pct.
30 pct.
30 pct.
75 pct.
Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste
hele ørebeløb, ellers nedad.
Eksempel 1
Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 409 kr. følgende:
Morgenmad
Frokost
Middag
Fuld kost
61,35 kr.
122,70 kr.
122,70 kr.
306,75 kr.
Eksempel 2
Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 477 kr. følgende:
Morgenmad
Frokost
Middag
Fuld kost
71,55 kr.
143,10 kr.
143,10 kr.
357,75 kr.
13
14
Bilag 5
Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne
og i udlandet pr. 1. januar 2016
A. Danmark og Færøerne
I
II
Ureducerede satser:
Danmark1)2)
1.008 kr.
Færøerne
1.060 kr.
Reducerede satser
Sats reduceret med ¼ i Danmark1)2)
756 kr.
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
883 kr.
De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag,
jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).
B. Udlandet
Belgien
Canada
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Island
EUR
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
164
250 + tax
143
158
126
139
110
50.605
1) 1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der
reguleres pr. 15. februar 2016. Den angivne sats på 1.008 kr. (reduceret med ¼, 756 kr.) er derfor først gældende fra 15. februar 2016. Indtil da anvendes satsen for 2015 (996 kr. og reduceret med ¼, 747 kr.)
2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.
15
Italien
Luxembourg
Norge
Portugal
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
USA (New York og Washington D.C.)
USA (i øvrigt)
Østrig
EUR
EUR
NOK
EUR
CHF
EUR
GBP
SEK
EUR
USD
USD
EUR
138
162
1.595
87
246
121
150
1.557
127
331 + tax
208 + tax
119
Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under
udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen
(Perst. nr. 057-00).
For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod
dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.
16
Bilag 6
Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2016
I
Ureduceret sats:
205,00 kr.
II
Sats reduceret med 1/4
i Danmark
153,75 kr.
III
Sats reduceret med 1/6
på Færøerne:
170,83 kr.
IV
Sats reduceret med 1/4
i udlandet og i Grønland:
153,75 kr.
De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.
17