Se program og tilmeld dig her

Kære medlem af HjernetumorForeningen
Vi vil hermed gerne indkalde dig til ordinær generalforsamling lørdag den 5. marts 2016
Generalforsamlingen afholdes på Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18, 5000 Odense C
Dagens program ser således ud:
11.30 – 12.15 ankomst og sandwich
12.15 – 13.45 generalforsamling
14.00 – 15.00 " Hjerneoperationen" dramadokumentarisk beretning
v. Journalist og forfatter Frank Esmann, Danmarks Radio.
15.00 – 15.30 Spørgsmål og fri debat sammen med kaffe, the og kage
15.30 – 16.00 konstituerende møde og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen ([email protected]).
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte ordinære medlemmer og husstandsmedlemmer.
Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8
8. Eventuelt
Regnskab og budget kan hentes på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.
På valg er følgende personer:
Bestyrelsesmedlem og formand Bitten Næsted Hansen - genopstiller ikke
Bestyrelsesmedlem Trine Hansson - genopstiller
Suppleant Anne Sølvbjærg - genopstiller ikke
Revisor Bent Frandsen - genopstiller
Revisorsuppleant Anne Lene Pugholm - genopstiller
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, må du gerne meddele dette til formanden inden generalforsamlingen,
men det er ingen forudsætning for at stille op.
Tilmelding til generalforsamlingen på [email protected] eller på
mobil 81919208 senest 27. februar 2016.
Med venlig hilsen
Karen Risgaard
Sekretær i HjernetumorForeningen