Indmeldelsesblanket

Udskriv indmeldelse
Fritidscentret Vognfjederen
Bækkebo 4 B, 2870 Dyssegård
Telefon 39 56 26 55
www.vognfjederen.dk
Indmeldelse
Oplysninger om barnet
Oplysninger om forældrene
Navn:
Mors navn:
cpr-nr:
Mors cpr-nr:
Adresse:
Mors arb.tlf:
Postnr. & By:
Mors mobil:
Telefon (hjem):
Fars navn:
Mobil:
Fars cpr-nr:
Skole:
Fars arb.tlf:
klasse:
Fars mobil:
Tilmelding til SMS-service?
Ja
Er forældre samboende?
Nej
Ja
Nej
Ønsker indmeldelse fra :
Eventuelle andre oplysninger:
Den udfyldte indmeldelsesblanket afleveres til FC Vognfjederen.
Udmeldelse skal ske skriftligt ved personlig henvendelse i FC Vognfjederen. Udmeldelse kan ske med en måneds
varsel til enten den 1. eller den 15 i en måned.
FCV har lukket i hele juli måned samt mellem jul og nytår (begge dage inklusiv).
Med forældreunderskrift gives der samtidig tilladelse til, at barnet må deltage i klubbens aktiviteter, køre i
klubbens bus og komme på vores hjemmeside, hvor samtlige etiske regler selvfølgelig bliver overholdt.
Dato:
Forældreunderskrift:
Udfyldes af Fritidscentret Vognfjederen
Dato:
Underskrift: