Yoga og Ayurveda - Lise Faurschou Hastrup

YogaogAyurveda-weekendkursus
påTuskæriFjaltring
den26.–28.februar2016
MindfulYogavedToveKugleharfokuspåatstrække,smidiggøreogsansekroppen,bruge
åndedrættetbevidstogfindedetstillestedindeidig.Vilaverlettilgængeligeogkraftfuldeyogaøvelser,
somkanudføresafdeflesteogpåforskelligemåder,sådufinderdenmåde,derpasserdigbedst.Derer
udfordringertilbådebegyndereogøvedeiallealdre.
ToveharværetpåHawaiifleregangeforatopsøgeoglæredengamlehawaiianskemassageform,lomi-lomi.Hun
harfordybetsigiyoga,mindfulness,coaching,chok-traumeterapiogklangmassagemedtibetanskesyngeskåle.
Derkanbestillestidtilmassage–ringTove40212313
Ayurveda–”Livetsvidenskab”vedLiseFaurschouHastrup
YogaogayurvedaervoksetopfradensammerodiIndien.AyurvedaerIndiens5000årgamletraditionelle
medicin.Iayurvedasøgermanatopnåharmoniikropogsjælgennemkost,livsstil,urter,udrensning,
massage,yogaogmeditation.Ayurvedaentageraltidudgangspunktidetenkeltemenneskeogkombinerer
detmentale,detfølelsesmæssigeogdetfysiskeienmeningsfuldhelhed.Ayurvedabeskriveraltingudfra
femelementer:æter,luft,ild,vandogjord,derikombinationerudgørdosha’ernevata,pittaogkapha.
Doshaerneerbyggestenidenmenneskeligefysiologi.Hvertmenneskeerdomineretafenellerflere
doshaer.Nårdoshaerneeribalance,harvietbedreudgangspunktforattrives,væreraskeogglade.
PåkursetvilLisefortælleomayurvedaen,såallekanværemed.
Viskalarbejdemeddoshaerne,ogmeddeayurvediskeanbefalingerformadogspisningtilhvertype.Vi
arbejdermedurtemedicin(særligdanskeurter),afbalancerendelivsstilogudrensning.Vivilogsåsepå
hvilkeyogaøvelser,derersærliggunstigeforhverdosha.Alledeltagerevilfåhjælptilatfindefremtil
deresdominerendedoshaogfåenforståelseaf,hvordanmanmedenkletiltagkanændremadvanerog
livsstilforatoptimeresithelbredogkommeibalance.
Liseermadvejlederogøkologiskomlægningskonsulentoghararbejdetmeddetteiover20år.Desenesteårharhun
interesseretsigsærdelesmegetforayurvedaenogharværetpåtrestudierejseriIndienhosforskelligeayurvediske
lægerogbehandlere.
Fredag
kl.15Introduktiontilyogaogayurvedapådansk
kl16-17Yoga
kl17Fredagenafsluttesmedenkopindiskchai
Lørdag
kl.10Yoga
kl.12Medbragtfrokost
kl.13-15Ayurveda-kl.15pause
kl.15.30Ayurveda
kl.16-17Afspænding/mindfulness/meditation
Søndag
kl.10Yoga-herefterspisesmedbragtfrokost
kl.12.-13.30Ayurveda(lillepauseindlagt)
kl.13.30-14.30Afspændingogafrunding,enkopchaitilatgåhjempå
DettekursuspåTuskærerenhelhed,manmeldersigtil.Detersåledesikkemuligtkunatdeltageformiddageller
eftermiddag.Deltagerpris990.-kr.Tilmelding:[email protected]