som PDF - Bygningsreglementet

Så tjek bygningsreglementet.dk
Hvis du skal lave ændringer
på dit hus eller bygge et helt
nyt, skal du følge reglerne i
Bygningsreglementet – eller
BR15, som den seneste
ud­gave ofte kaldes.
Bygningsreglementets krav
sikrer, at du vælger energi­
rigtige og byggeteknisk kor­
rekte løsninger, når du laver
ændringer på dit hus. Byg­
ningsreglementet stiller bl.a.
krav til bygningens indretning,
konstruktioner, brandforhold,
indeklima, energiforbrug og
de tekniske installationer.
Du skal også være opmærk­
som på din kommunes lokal­
plan. Kommunen kan have
særlige bestemmelser – f.eks.
til tagbelægningen eller hvor
stor en procentdel af grunden,
der må bebygges.
Hvem har ansvaret for,
at byggeriet overholder
reglerne?
Det er dit ansvar som bolig­
ejer at sikre, at din bygning
til enhver tid er lovlig og lever
op til Bygningsreglementets
krav og kommunens regler.
Det er derfor vigtigt, at du
sikrer, at din håndværker,
arkitekt og/eller bygningsingeniør kender og lever op
til kravene og reglerne.
Hvis hele eller dele af
bygningen er ulovlig, kan
kommunen som bygningsmyndighed påbyde dig at
bringe tingene i orden.
Få mere
information
på bagsiden
BR15 er udstedt den 14. december 2015. BR15 træder i kraft fra 1. januar og gælder endeligt fra 1. juli 2016.
Bygger du om
eller bygger
du nyt?
Hvornår skal
du gøre hvad?
Nybyggeri
Tilbygninger
Hvis du bygger et helt nyt hus, skal
det leve op til reglerne i Bygnings­
reglementet. Din entreprenør eller
typehusfirma skal altid udføre
arbejdet i overensstemmelse med
Bygnings­reglementets krav, og der
skal altid søges om byggetilladelse hos din
kommune på bygogmiljoe.dk. Er det ikke
muligt at følge de gældende regler, kan du
søge om dispensation hos kommunen.
Hvis du skal bygge til,
skal du følge kravene
i Byg­nings­reglementet,
og du skal altid søge
om byggetilladelse
hos din kommune på
bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at
følge de gældende regler, kan du søge
om dispensation hos kommunen.
Ændret anvendelse
Hvor får du mere at vide?
hos din håndværker, arkitekt
eller bygningsingeniør
bygningsreglementet.dk
sparenergi.dk
byggeriogenergi.dk
Hvis du vil ændre anvendelsen af
en del ­af huset, f.eks. ved at lave et
loft­rum om til beboelse, skal du følge
­reglerne i Bygningsreglementet.
Før du går igang, skal du altid søge
om byggetilladelse hos din kommune
på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at
­følge de gældende regler, kan du søge om
dispensation hos kommunen.
Ombygning eller renovering
Udskiftning af bygningsdele
Skifter du tagbeklædning, renoverer
facade eller laver lignende ændringer
i dit hus, stiller Bygningsreglementet
krav til ’rentable energibesparelser’.
Det handler bl.a. om, hvor meget
energi du kan spare, hvad tiltaget vil
koste og hvor lang tid tiltaget forventes at
holde. Du kan få hjælp hos din håndværker,
arkitekt eller bygningsingeniør til at lave
regnestykket.
Skal du udskifte vinduer, pumper
eller hele bygningsdele (måske
hele tagkonstruktionen), skal
de enkelte dele leve op til
Bygnings­reglementets krav.
Byggevareproducenten eller
importøren skal altid overholde
Bygnings­reglementets regler og krav
til komponenter og byg­ningsdele.
Reparationer
Laver du reparationer
– f.eks. hvis du maler, skifter
et par tagsten eller laver
pudsreparation af facaden –
er der ingen krav i Bygnings­
reglementet.