Ole Haabets innledning om Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold
Østfoldkonferansen 2016
1
Ny næringssatsing
o Bakgrunn
o Hva har skjedd siden sist?
o Prioriterte utfordringer for Østfold
Foto: Shutterstock
Handlingsprogram
Innsatsområder:
o Å forsterke og tilrettelegge for vekst for eksisterende bedrifter
o Flere levedyktige nyetableringer
o Å trekke til seg og tilrettelegge for flytting av virksomheter til
Østfold
Resultat:
o
o
o
o
økonomisk vekst
økt sysselsettingsandel
positivt omdømme
god by- og stedsutvikling
3
Organisering - Partnerskap
Skape flere arbeidsplasser = krevende og kompleks utfordring
o Fordeler ved partnerskap
– Sikre bedre forankring
– Flere medspillere og økt handlingskapasitet gjennom samarbeid
– Større ressurstilgang
– Utløse endringsprosesser raskere enn tradisjonell
styring
– «Produsere tilslutning» jfr. Vestfold
o Færre møteplasser
4
Foreslått representasjon
Østfold fylkeskommune
3
Kommunene (byordførerne)
6
Fylkesmannen
1
Innovasjon Norge
1
Forskningsrådet
1
Høgskolen i Østfold
1
LO
1
NHO
1
Bondelaget
1
NCE Smart Energy Markets
1
5
Økonomi – ØFKs andel
o Årlig tildeling på ca 19 millioner
– Regionalt utviklingsfond (ca 7 mill)
– Statlige regionale utviklingsmidler (ca 12 mill)
– Tillegg i 2016: restmidler fra Kompetanseoffensiven og Hovedstyret
for opplevelsesnæring (ca 3 mill)
o Gjennomføring av tiltak samfinansieres med internasjonale,
nasjonale, regionale og lokale aktører
o Tildeles i tråd med fylkeskommunens planer og strategier
6