Vi inviterer til rapportlansering

NKVTS inviterer til lansering av rapporten:
Seksuelle overgrep mot barn og unge med
innvandrerbakgrunn
Er det særskilte forhold eller hjelpebehov som gjør seg
gjeldende når barn med innvandrerbakgrunn er utsatt for
seksuelle overgrep?
I rapporten presenteres registerdata fra tre hjelpeinstanser
som møter barn på bakgrunn av mistanke om at de kan ha
blitt utsatt for seksuelle overgrep, i tillegg til tallmateriale fra
NKVTS omfangsundersøkelse om vold og seksuelle overgrep
fra 2013. Ansatte i hjelpeinstanser som regelmessig møter
barn utsatt for seksuelle overgrep er intervjuet om deres
erfaringer med slike saker.
Tid:
Torsdag 28. januar kl 9.00-10.30
 Tabu, skyld og skam hindrer hjelpesøking
 Informasjonsmateriell bør finnes på flere språk
 Kompetente tolker er avgjørende
 Rådgivnings- og oppfølgingstilbud til
omsorgsgivere er viktig
Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, BLD.
Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål og diskusjon.
Sted:
Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress, NKVTS,
Gullhaugveien 1-3, 5. etg,
Nydalen.
Påmelding:
https://nettskjema.uio.no/answer/7
0326.html
For mer informasjon:
Kontakt kommunikasjonsrådgiver
Runhild Grønlie, på e-post:
[email protected],
eller mob: 922 46 404
Begrenset antall plasser. Enkel frokost serveres fra kl 8.30.
Presentasjonen starter kl 9.00. Gratis inngang.
VELKOMMEN
NKVTS er en forskningsinstitusjon tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom Unirand AS. Senteret driver
forskning innen temaene Vold og overgrep i nære relasjoner, Katastrofer og stressmestring, og Tvungen
migrasjon, traumatisering og flyktningehelse. www.nkvts.no