forslag til organisering av den sivile rettspleie i Oslo

POLITIET
POLITIDIREKTORATET
_
_i
M
Justisog beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
Deres
referanse:
NATIONAL POLICE DIRECTORATE
Vår referanse:
Sted,
Dato
201504194-1
Oslo,
13.11.2015
FORSLAG OM ENDRET ORGANISATORISK
NÅMSFOGDEN
I OSLO
TILHØRIGHET
FOR
Historikk
I forbindelse
med Stortingets
behandling
av Ot. prp. nr. 43 (2003-2004)
om organiseringen
av den sivile rettspleie
på grunnplanet
ble det besluttet å organisere
namsfogdene
i de fire
største bykommunene
direkte under Politidirektoratet,
jf. Innst. O. nr. 90 (2003-2004).
Justiskomiteens
begrunnelse
var blant annet å sikre at namsfogdene
i de fire største byene får
en selvstendig
stilling i forhold til politidistriktet.
I disse byene ble namsmannsfunksjonen
overført fra de respektive
tingretter
og ble fra 01.01.06
organisert
som enheter underlagt
Politidirektoratet,
jfr.
Kgl.
res av 19.08.2005.
Fra 01.01.2008
ble namsfogdene
i Bergen, Trondheim
og Stavanger overført til de respektive
politidistriktene,
jf. Kgl. Res av 21.12.2007
og politiloven
§ 16. Namsfogden
i Oslo er i dag
som eneste namsfogd organisert
direkte under Politidirektoratet.
Begrunnelsen
for dette var i
2007 blant annet å sikre at namsfogden
får en selvstendig
stilling i forhold til politidistriktet.
Drøfting
av forslaget
Prinsipielt bør organiseringen
av den sivile rettspleie være enhetlig og lik i hele landet. Dette
grunnprinsipp
slås fast i Prop. 61 LS (2014-2015)
og i Ot. prp. nr. 43 (2003-2004)
om den
sivile rettspleie.
Politidirektoratet
ønsker prinsipielt
å innføre en lik organisering
av politiet i hele Norge.
Publikum skal lett kunne orientere seg i organisasjonen
uavhengig
av hvor de befinner seg.
Vi ønsker å legge til rette for at våre samarbeidspartnere
skal kunne kommunisere
og
samarbeide
med politiet likt over hele Iandet.
Ved at politiet har overtatt totalansvaret
for den sivile rettspleie,
må også dette fagfeltet
implementeres
i den eksisterende
ledelsesmodell.
Utfra dette synspunktet,
er det naturlig å
organisere
alle sivile gjøremål under politidistriktene.
Dette innebærer
at også Namsfogden
i
Politidirektoratet
Tlf:
Post: Postboks 8051 Dep., 0031
Besøk: Hammersborggata
12
Oslo
23 36 41 00
Faks: 23 36 42 96
E-post: [email protected]
Org.
nr.:
982 531 950 mva
Giro:
www.politi.no
o
Oslo bør bli en del av Oslo politidistrikt
Politidirektoratet.
I Oslo kommune
har situasjonen
og ikke organisatorisk
historisk
vært
direkte
noe annerledes
underlagt
enn i andre
store
byer.
Oslo
politidistrikt har ikke hatt sivile rettspleiegjøremål og har ingen tradisjon for å håndtere denne
typen oppgaver.
Dette var også et viktig argument
Oslo til Politidirektoratet
og ikke til Oslo politidistrikt.
da man ikke valgte
å legge namsfogden
i
Som følge av nærpolitireformen
blir Oslo politidistrikt
sammenslått
med Asker og Bærum
politidistrikt
og politimesteren
i Oslo vil derfor gjennom reformen få ansvaret for den sivile
rettspleien
i Asker og Bærum.
Dette vil innebære at i det nye politidistriktet
vil den sivile
rettspleien
få en todelt ledelse. Politimesteren
i det nye politidistriktet
får ansvaret for fagfeltet
namsfogddistriktet
Asker og Bærum, mens namsfogden
i Oslo har ansvaret for den sivile
rettspleie
i Oslo. Dette er en uhensiktsmessig
løsning og gir også færre muligheter
for felles
strategi,
kompetansebygging
og ressursutnyttelse.
Politidirektoratet
kan heller ikke se at det bør være noen prinsipiell
forskjell mellom
namsfogden
i Oslo som er underlagt
POD, og namsfogden
i Asker og Bærum som er underlagt
politimesteren.
Det blir etter vår oppfatning
ikke riktig å argumentere
for ”selvstendig
stilling i
forhold til politidistriktet"
i Oslo og det motsatte syn for Asker og Bærum.
Etter en samlet vurdering
ser direktoratet
ingen grunn til å behandle namsfogden
i Oslo i
særstilling
i forhold til øvrige namsfogder
som er organisert
under politimestrene.
En
videreføring
av dagens organisering
vil stride mot grunntanken
om enhetlig organisering
og
bryter med ordningen
om direktoratet
sin rolle som øverste administrative
ledd for politietaten.
Direktoratets
anbefaling
Politidirektoratet
mener at ordningen
med namsfogden
direktoratet
bør opphøre og at denne bør underlegges
Direktoratet
er av den oppfatning
at de foreslåtte
i Oslo direkte
politimesteren
endringer
underlagt
i Oslo.
bør gjennomføres
så snart
som
mulig og være på plass når nye politidistrikter skal etableres.
/.
Med
I
i
J'
å
J
assisterende
po/itidirektør
Seksjonssjef
37
Saksbehandler
Christin
Røisland
seniorrådgiver
Telefon
90617574
Side 2/2