Kretsting 18 - Møre og Romsdal Seilkrets

møre og romsdal seilkrets
Kretsting 16. januar 2015
Sted: Glamox, Molde
§ 11 KRETSTINGETS OPPGAVER
1. Godkjenne saksliste.
2. Velge dirigent og sekretær.
3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt.
4. Behandle årsmelding.
5. Behandle kretsens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne saker. (Se side 3)
7. Fastsette kontingent.
8. Vedta budsjett.
9. Godkjenne terminliste
10. Valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Revisor med stedfortreder.
d) Valgkomité på 3 medlemmer.
e) Representant til ting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter
velges varamedlemmene.
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Kjønns fordelingen i medlemsmassen i kretsens lag skal være retningsgivende for sammensetningen,
dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som
består av 3 eller færre medlemmer.
Tillitsvalgte kan ikke samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet
organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i
idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd.
11. Bestemme tid og sted for neste kretsting.
møre og romsdal seilkrets
4. Årsmelding for 2015.
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Thomas Hjertø, MSF
Nestleder:
Marius Maaseide, AASF
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem
Tom Høymer, USF
Jostein Hopen, KSF
Knut Håvard Skeide, USF
Are Haslund, MSF
Cecilie Bjørnerem Brandal, USF
Chris Remø, GSF
Revisor: Ingrid Remø, USF
Valgkomite: Torill Tomren, AASF, Odd Roar Lange, MSF, Rolf K. Sæther, KSF.
Kretsen har 5 foreninger med totalt 1027 medlemmer.
Ålesund (488), Molde (222), Kristiansund Seilforening (125), Ulstein (152) og Giske (40).
Styremøter
Det har ikke vært spilt inn noen saker fra verken foreninger eller styremedlemmer i 2015. Av den grunn
har det ikke vært avholdt noen styremøter i 2015. Leder har hatt jevnlig kontakt med økonomiansvarlig
per telefon. Utover dette har det vært kontakt per e-post gjennom året vedr. konkrete saker.
Økonomi
Beholdning per 31.12.14 var kr 34912,69. Vi har hatt 37 832,71 i inntekter og 32 790,25 i utgifter
gjennom året. Dette gir oss en beholdning pr 31.12.15 på kr 39 955,15. Det er gledelig at alle utestående
kontingenter er ajourførte. Det er dermed ingen utestående kontingenter fra foreningene.
Møre og Romsdal Seilkrets har fått tildelt kr 16000,- i aktivitetsmidler fra Møre og Romsdal Idrettskrets.
Det er innvilget støtte til kretssamling i regi av Ålesund Seilforening på kr 3000, og kr 8000 for 4
Vintersamlinger i regi av Molde Seilforening. Videre har kretsen støtte 50% av kostnad til kursmateriell
til Arrangør 2 kurs i Molde. (14 deltakere fra hhv. Ålesund, Kristiansund og Molde besto prøven.)
Det er brukt kr 5575 på premier til MR-Cup. Det forventes at den posten minker i 2016 da en del av dette
beløpet omfatter 4 flotte vandrepremier.
Seilting
Leder deltok på NSF’s Seilting på Gardermoen i mars. Der deltok også 4 andre representanter fra hhv.
Molde og Ålesunds Seilforening. Peter L. Larsen var og tilstede i form av å være leder av NSF’s
valgkomite. Av saker som angår MR Seilkrets, så var saken om ”Kretsenes fremtid” den som var av mest
interesse. MR Seilkrets med flere ønsket at kretsleddet skulle bestå slik vi var kjent med det. Vi fungerer
per i dag som et samarbeids og koordinerings ledd for de 5 foreningene i fylket. Tinget bestemte at
kretsene består.
møre og romsdal seilkrets
Aktivitet
I forkant av 2014 sesongen ble det bestemt fra kretsens side å styrke samarbeidet på jollesiden mellom
foreningene. Alle foreninger som driver jolleopplæring stilte seg positiv til å være arrangør av MR-Cup.
Som i 2014 ble det også i 2015 gjennomført 5 MR-Cup arrangement fordelt på 4 arrangører. Ålesund
arrangerte to cuper, mens Molde Kr.sund og Ulstein gjennomførte et arrangement hver.
Deltakerantallet falt fra 45 seilere i 2014 til 30 seilere i 2015. 3 seilere fra Ålesund og 2 fra Molde deltok
på alle seilaser. KM for joller inngikk som av MR-Cup 5 i Ålesund. Det ble delt ut vandrepokaler i klassene
Optimist A og B, samt Laser 4.7. Vi håper at flere seilere og foreldre ønsker å besøke naboforeningene
slik at deltakelsen tar seg opp igjen i 2016.
KM for NorRating var en del av Molde Race Week, men ble ikke godkjent på grunn av for få fullførte
seilaser. Videre er det også blitt avholdt KM for 2.4mR og 12,5 kvm i Ålesund Seilforening
Ålesunds Seilforening gjennomførte på flott måte den første kvalifiseringsregattaen til Seilsportligaen.
NSF’s initiativ til Seilsportligaen ser ut til å være godt mottatt fra foreninger i nord, sør, øst og vest.
Ålesunds Seilforening kvalifiserte seg til 1. divisjon, mens Molde Seilforening vil seile i 2. divisjon i 2016.
Både Molde, Kristiansud og Ålesund utreder mulighetene for finansiering av J/70’er som treningsbåter.
Molde 16.01.2016
--------------------------Thomas Hjertø (leder)
--------------------------Jostein Hopen
---------------------Marius Maaseide
-------------------Knut Håvard Skeide
-------------------Tom Høymer
-----------------Are Haslund
møre og romsdal seilkrets
5. Regnskap 2015 – Ikke revidert. Styret foreslår at regnskap godkjennes med forbehold om revisors
godkjenning.
Inngående balanse pr 31.12.2014
kr
INNTEKTER
34 912,69
BILAG
DATO
101
19-Jan-15
Giske SF - Kontingent 2010,2011,2013,2014
kr
3 100,00
102
20-Feb-15
Ålesund SF, Kursavgift - Trener 1 (2014)
kr
1 198,00
103
20-Aug-15
Molde SF, Kursavgift - Arrangør 2
kr
1 350,00
104
20-Aug-15
Molde SF - Kontingent 2015
kr
3 330,00
105
31-Aug-15
Ulstein SF - Kontingent 2015
kr
2 280,00
106
04-Sep-15
Ålesund SF, Årsavgift, Kursavgift - Arrangør 2
kr
150,00
107
04-Sep-15
Ålesund SF - Kontingent 2015
kr
7 320,00
108
04-Sep-15
MR Idrettskrets - aktivitetsmidler
kr
8 500,00
109
15-Sep-15
Kristiansund SF, Kursavgift - Arrangør 2
kr
600,00
110
15-Sep-15
Kristiansund SF - Kontingent 2015
kr
1 875,00
111
22-Oct-15
Giske SF - Kontingent 2015
kr
600,00
112
22-Dec-15
MR Idrettskrets - aktivitetsmidler
kr
7 500,00
113
22-Dec-15
DNB, renter 2015
kr
29,71
BILAG
DATO
1
21-Jan-15
Quality Ulstein Hotel, MRSK Årsmøte 2015
kr
3 276,00
2
23-Feb-15
Ålesund SF, Kretssamling joller 2014
kr
4 000,00
3
23-Feb-15
Hjertø, Seilting kostnader
kr
5 608,00
4
02-Feb-15
DNB omkostninger
kr
4,50
5
16-Mar-15
Hjertø, Arrangør kurs 2, utgifter, Molde
kr
1 088,00
6
09-Mar-15
Klubben, Arrangør 2, elevhefter
kr
1 940,00
7
02-Mar-15
DNB omkostninger
kr
9,00
8
01-Apr-15
DNB omkostninger
kr
10,00
9
27-May-15
Ålesund SF, Kretssamling joller 2015
kr
3 000,00
10
01-Jun-15
DNB omkostninger
kr
4,50
11
21-Sep-15
Hjertø, Premier, Pokaler
kr
4 032,00
12
21-Sep-15
Fortollingskostnader, premier
kr
1 543,00
13
02-Oct-15
DNB omkostninger
kr
5,75
14
23-Nov-15
Molde SF, Støtte, Jolle, høst\vinter15/16
kr
8 000,00
15
02-Dec-12
DNB omkostninger
kr
4,50
16
29-Dec-15
Hjertø, OneCom, Webhotel
kr
265,00
Sum
Inntekter
kr
37 832,71
Sum
Utgifter
kr
32 790,25
Sum
Netto, intekter - utgifter
kr
5 042,46
Sum
Utgående balanse 31.12.2014
kr
34 912,69
Balanse, per dagens dato
kr
39 955,15
Balanse, DNB konto,per dagens dato
kr
39 955,15
KOMMENTAR
kr
-198,00
1. halvår 2015
2. halvår 2015
UTGIFTER
MRSK, kasserer, Tom Høymer
Utestående
SUM
Skal betales til Hjertø, feil betalt, pos 3
dato
15-Jan-16
innvilget 2014 / utbet
2015
kr
-
møre og romsdal seilkrets
6. Innkomne saker
1. Ny lovform for særkretser ble vedtatt av NIF i oktober 2015. MRSK må vedta ny lov i henhold til
den nye lovnormen. Nyordlyd vedlagt.
Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner
Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser og
særkretser som har et geografisk område som er større enn et fylke. I lovnormen brukes særkrets som
et felles begrep for både særkrets og region.
Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets lovnorm for egne særkretser
som er basert på NIFs lovnorm for særkretser.
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. Alle
lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til særforbundet for
godkjenning.
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det valgfritt å ta med
fotnotene i egen lov.
7. Kontingent
Kontingent er pt kr 15,- per medlem - Styret foreslår at kontingenten forblir uforandret
8. Budsjett 2016
møre og romsdal seilkrets
9. Godkjenne terminlister - Alle klasser – lokale ukeregattaer er utelatt.
Måned
Dato
Arrangør
Aktivitet
Klasse
Merknad
Januar
15-17
Molde
Treningssamling
Joller
Åpen for alle
Februar
16
Molde
Kretsting
Adm.
Mars
12-13
Molde
Treningssamling
Joller
Åpen for alle
Mars
11-13
Molde
Treningssamling
Joller
Åpen for alle
April
12-13
Ålesund
Kick-off Samling
Joller
April
8-10
Ålesund
Treningsamling
2.4mR
April
9-10
Ålesund
Vårsamling Giske
Joller
April
16-17
Ålesund
MR-Cup 1 - Vårregatta 1-2 og Vårserie
Joller
April
23-24
Asker
NC1 - Optimist & Laser
Joller
April
23-24
Molde
Seilsportliga - Lokal kvalifisering 1
TBA
April/Mai
30-1
Molde
MR-Cup 2
Joller
April/Mai
30-2
Molde
Seilsportliga - Lokal kvalifisering 2
TBA
Mai
1
Ålesund
Sukkertoppseilasen
NorRating, 12,5kvm, 2.4mR
Mai
7-8
Ålesund
NC2 - Optimist
Joller
Mai
13
Giske
Vigrafjorden Rundt
NorRating
Mai
14-15
Ålesund
Seilsportliga - Lokal kvalifisering 1
TBA
Mai
14-15
Bergen
Pinseleir
Joller
Mai
14-15
Tønsberg
Pinseleir
Joller
Mai
21
Ulstein
Rundeseilasen (evt 28/5)
NorRating
Mai
21
Ålesund
Crewsaver Doublehanded
NorRating
Mai
25
Ålesund
Vårcup 1
Joller
Mai
20-22
KNS /OSLO
Seilsportligaen 1 - 1. og 2. div
J/70
Mai
21-22
Stavanger
NC3 - Optimist
Joller
Mai
21
Molde
Gossen Rundt
NorRating
Mai
28
Ulstein
Rundeseilasen
NorRating
Mai
28-29
Ålesund
Atlantic Cup
Joller
Juni
28-29
Horten
NC4 - Laser
Joller
Juni
4-5
Ålesund
Seilsportliga - Lokal kvalifisering 2
TBA
Juni
4-5
Moss
NC5 - Laser
Joller
Juni
11
Ålesund
Intercity
NorRating
Juni
11-12
Ulstein
MR-Cup 3
Joller
Juni
17-19
Sandefjord
Seilsportligaen 2 - 1. div
J/70
Juni
18
Molde
Romsdalsfjorden Rundt
NorRating
Juni
18-19
Ålesund
Seatech Cup
12,5 kvm
Juni
20-23
Ålesund
Treningssamling
Joller
Juni
24-26
Sandefjord
Seilsportligaen 2 - 2. div
J/70
Juli
15-24
ITA /DEN
EM og JNoM Optimist
Joller
August
4-7
Ålesund
Høstsamling
Joller
August
12-14
Stavanger
Seilsportligaen 3 - 1. div
J/70
August
12-14
Bergen
NM Optimist
Joller
August
19-20
Molde
Molde Race Week
NorRating
Kretssamling
SSL Molde
?? SSL Molde
SSL Ålesund
??
SSL
SSL Ålesund
SSL
SSL
SSL
??
møre og romsdal seilkrets
August
19-21
Stavanger
Seilsportligaen 3 - 2. div
J/70
August
20-21
Ålesund
Seilsportliga - Lokal kvalifisering 3
TBA
August
27
Giske
Storholmen Rundt
NorRating
August
27-28
Stavanger
NM 2.4mR
2.4mR
September
20-21
Kristiansund
MR-Cup 4 / KM Joller
Joller
September
2-4
Askøy/Ran
Seilsportligaen 4 - 1. div
J/70
September
2-4
Ålesund
Jolleleir Gåsholmen
Joller
September
9-11
Askøy/Ran
Seilsportligaen 4 - 2. div
J/70
September
10-11
Ålesund
Kretsmesterskap
12,5 kvm
September
10
Molde
Molde Doublehanded
NorRating
September
10-11
Sandefjord
NC6 Optimist
Joller
September
17-18
Ålesund
Kretsmesterskap
2.4mR
September
17-18
Åsgårdstrand
NC7 Laser
Joller
Oktober
24-25
Ålesund
MR-Cup 5 / Høstregatta 1-2 & Høstserie
Joller
Oktober
1
Ålesund
Borgundfjorden Rundt
NorRating, 12,5kvm, 2.4mR
Oktober
8
Giske
Gange-Rolv-seilasen
NorRating
Oktober
10-13
Ålesund
Treningsleir / Høstferie
Joller
Oktober
22
Molde
Høststormen
Joller
November
29
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
November
5
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
November
12
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
November
19
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
November
26
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
Desember
3
Ålesund
Lørdagstrening
Joller
Desember
27
Ålesund
Hardhausen
NorRating
10. Valg
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Revisor med stedfortreder.
d) Valgkomité på 3 medlemmer.
e) Representant til ting.
Forslag til valgkomite:
11. Bestemme tid og sted for neste kretsting.
Vedtak fra sist kretsting, Ålesund 2017, Giske 2018, Molde 2019, Ulstein 2020
SSL Ålesund
SSL
SSL
møre og romsdal seilkrets
12. Eventuelt
Satsing på Seilsportliga / innkjøp av J/70.
Molde Seilforening ser på mulighetene til å finansiere en båt gjennom foreningen. Forbehold om
godkjenning fra årsmøtet. Minst ett lag mest sannsynlig vil kjøpe en privat båt.
Ålesunds Seilforening: ser på muligheten for å skaffe 2 båter.
Kristiansunds Seilforening: Jobber med en modell der minimum 16 personer danner fire lag og kjøper to
båter. Ønsker seg en kretsserie i litt mindre skala enn MR-Cup for joller.