Kyrkjekontakten Nr.4 2015

Kyrkjebladet for Alversund, Lygra og Seim
Barnesider
Barnekor
Orgelvigsling
NMS Gjenbruk
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Alversund kyrkjekontor
Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund
tlf.
56 35 73 70
fax.
56 35 73 71
[email protected]
Opningstider:
tysd. torsd. fredag kl.11.00-15.00
Stab
Prost i Nordhordland:
Geir Sørebø
957 29 172
[email protected]
Sokneprest i Alversund:
Geir Øy
56 35 73 73
[email protected]
Diakon:
Gudveig Kartveit Kana
[email protected]
Kateket:
Bjørn D. Nygård
412 59 586
[email protected]
Kantor:
Odd Leif Mjøs
56 35 73 74
[email protected]
Sekretær:
Mariann Grindheim Nepstad
[email protected]
Kyrkjekontakten
Redaksjon:
Monika B. Aarland
414 16 422
[email protected]
Lars Inge Kjemphol
992 59 699
[email protected]
Silje Marie Bauge
902 43 838
[email protected]
Weronica Løland
915 19 390
[email protected]
Layout/setting:
ID fix design
93 006 007
Framsidefoto:
Trykk:
Trykk-Service A/S
Url: www.knarvikkyrkje.no
Frist for innlevering av stoff til neste
nummer
Sokneråd
Alversund sokneråd
Øystein Aamli
993 21 642
Seim sokneråd
Rannveig Furelid
400 17 918
Lygra sokneråd
Øystein Veland
466 33 162
Kontonummer
3632.53.60741
Lindås Kyrkjelege fellesråd
Lonsvegen 1
56 37 59 20
www.lindas.kirken.no
Ein avgrensa Gud
På døra til ei mellomalderkyrkje i
Köln finst eit bilete som viser
Jesusbarnet i krubba. Bak ser vi
oksen og eselet og over det heile
Betlehemsstjerna. På kvar si side av
krubba sit Maria og Josef. Dette motivet finst i ulike versjonar over heile
jorda. Det spesielle ved akkurat dette
biletet er innskrifta som står på sida:
HIC ARTATUR DEUS = Her blir
Gud avgrensa.
Fyrste gongen eg møtte denne setninga slo den umiddelbart inn i meg: Det
er jo dette som er jula sin løyndom.
Her blir Gud avgrensa. Ingen kan
utøve avgrensinga sin kunst slik som
Gud, for ingen har så mykje å miste.
Jesus, som kom frå Gud, søkte seg
nedover til ei krubbe i småbyen Betlehem. Martin Luther seier det slik:
«Han som all verden er for trang, Her
ligger Han på moders fang».
Det er naturleg å tenkje at dersom Gud
er til, så er han så stor at vi ikkje kan
fatte han. Men juleevangeliet seier:
Han lèt seg fatte i krubba!
Mange trur at dersom Gud er å finne
noko stad, så må det vere ute i det
uavgrensa rommet, i naturen. Men kva
finn vi eigentleg der? Vi kan vel saktens ane Gud, men heller ikkje meir.
For her er ingen ord, ikkje noko ansikt
og ingen tydeleg vilje.
Dersom vi ikkje kjenner Gud i krubba,
så blir den Gud vi finn ute i naturen
forma som ei forstørring av våre eigne
tankar, kjensler og draumar. Naturopplevinga blir ei stadfesting av det
tankegodset vi har med oss allereie.
Men jula sitt evangelium seier noko vi
ikkje kunne
ha tenkt ut på førehand: «Ordet blei
menneske og tok bustad iblant oss»
(Johannesevangeliet 1, 14).
Jesus, Ordet frå Gud, gjekk rundt blant
oss i Nasaret, Kapernaum, Betania og
s.2
Jerusalem.
Han vandra
omkring og
hadde heile
himmelen
med seg.
Ikkje rart mykje skjedde. Ikkje rart
at folk undra seg og sa: Alt han gjer
er godt!
Kvar finn vi Gud? Her i Jesus er Gud i
avgrensa utgåve som menneske- men
likevel heilt og fullt til stades. Paulus
skriv ein stad: «For i han ville Gud la
heile sin fylde bu».
Her blir Gud avgrensa – det betyr at
Gud finst over alt, men han lèt seg ikkje møte overalt. Gud er for stor for
oss. Han er for rein, for heilag, for
lysande til at vi med vårt øydelagde
og sjølvsentrerte perspektiv kan finne
han.
Men i barnet i Betlehem, som blei til
mannen Jesus, der er Gud. Denne jula
møter vi han igjen i kyrkja, i Bibelen
og i bønna. Det er avgrensa møteplassar, men der er den grenselause Gud
alltid å møte, heilt og fullt. Og det er
ingen ting han heller vil enn å møte
oss.
Min Julesalme
Før advent er det ikkje heilt lett å
få «juletonen» inn i tanken…. men
no er det snart jul att og julemusikken vert henta fram og spelt i media
og i heimane. Me kosar oss med
dei gode melodiane, tekstane og
stemninga rundt gjeremåla me har
i førjulstida.
Det vrimlar av fine sangar og
salmar som uttrykkjer den glade
bodskap som er sentral i jula.
Det er faktisk vanskeleg å favorisera ein spesiell tekst, synest eg.
I barneåra var det kjekt å få syngja
dei mest kjende songane våre, på
skulen og på juletrefestane,
som det var fleire av .
Frå unge dagar av har eg alltid sett
pris på Elias Blix sine tekstar.
Han var teolog, professor i
hebraisk, politikar og salmediktar.
Det er så utruleg vakker nynorsk i
salmane han har skrive .
Eit litt stivt og tungt språk for vår
tid, kan ein tenkje.
Likevel er det lett å forstå
salmediktaren si glede, og undringa
hans over Guds store skaparverk og
krafta i evangeliet .
No koma Guds englar
Elias Blix
Salmen eg vil ta fram er « No koma
Guds englar». I barne-og ungdomsåra mine var den mykje brukt .
I Norsk salmebok er salmen nr 54.
Han står og i «Sangboken» på
nr 644. Songen vart skriven i 1875
og er nok ikkje av dei mest
sungne julesalmane no for tida .
Men sungen med den vakre folketonen frå Vest-Agder har denne
salmen
alltid gjort inntrykk på
meg. Det er mektige ord i salmen
(som har 8 vers).
Med ønskje om ei velsigna
julehøgtid og eit godt nytt år til
lesarane av «Kyrkjekontakten»
Sølvi Litleskare Leine, Alversund
Englane var sende frå Guds
himmel med gledesbod til jord!
Før Jesu fødsel kom det englebod
til Maria, ei ung jente frå enkle
kår i Nasaret.
No kjem det ein engel til nokre
gjetarar på markene ved Betlehem.
Så kjem det ein hær av englar!
Gjetarane var dei første til å få
høyra den glade bodskap om at
Jesus, vår Frelsar,
Fredsfyrsten var fødd.
For ei oppleving det må ha vore
for desse mennene å få høyra
englesong ei mørk og kald natt!
Songen om fredsfyrsten, gitt frå
himlen for alle folk til alle tider!
Salmediktaren seier:
Alle må få høyra evangeliet!
Vers 7 i salmen lyder slik:
«Lat gjetordet ganga frå grend
og til grend, så vide som tunga
kan mæla om Sonen som er oss
frå himmelen send all verdi til
siger og sæla!
Syng ut i kvar bygd.
Guds fred i frå høgd!
Vår fredsfyrste høgt være lova.»
Redaktørens
Ha ei velsigna jul!
Jula er like om hjørnet, og spenninga
aukar i både barnesinn og hjå vaksne.
Dei fleste i alle fall. Så entrar me eit nytt
år, der nye eventyr ventar store og små.
Det er tid for endringar her også. Det
har vore soknerådsval, og med det kjem
det inn nye folk i bladet.
Halvor Nordhaug
s.3
Frelsaren for alle folk og
nasjonar er fødd.
Dette er godt nytt for oss som
lever i 2015.
Redaktøren takkar avtroppande redaksjon for eit særs godt samarbeid, og
ynskjer dei nye hjarteleg velkomne og
lykke til med oppgåva. Redaksjonen
nyttar også høve til å ynskje
lesarane ei velsigna julehøgtid!
B
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Kvifor vart Lars så gla
d då han
greidde eit puslespel på
to dagar?
Fordi det stod 3-4 år på
øskja!
Bibelvers
SMIL
“For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven.
Herreveldet er lagt på hans skuldre. Han har fått namnet
Underfull rådgjevar, Veldig Gud,Evig far, Fredsfyrste.”
Jesaja 9.6:
Andakt
Veit du
k
ven so
m fant
pusles
pelet? opp
Ein sko
tte so
tiar i kjø m mista ein
ttkvern
a.
Puslespel
Ynskjer du deg puslespel til jul? Puslespel er kjekkast å legge
når alle brikkene er der og passar. Det er ganske kjedeleg når
nesten heile motivet er klart, og du manglar akkurat den
finaste delen av ein blome eller eit fjes.
Gud vil ha alle med i sitt puslespel. Alle har me ein viktig plass.
Alle har me ei spesiell oppgåve han har satt oss til. Kanskje di
oppgåve er å fortelje andre om Jesus? Eller kanskje plassen din er
ved Jesu føter, lyttande. Gud elskar oss og vil ha alle med.
Eg kjenner nokon som syng i kor. Alle dei ulike stemmene lagar flott
musikk saman. Men tenk om ein ikkje kom, eller to, eller fem?
Når nokon manglar blir det ikkje det same, lyden blir annleis. Gud vil
ha alle med, alle
er viktige.
Det fine er at me
passar uansett
kva rolle me har.
Sei JA til Jesus,
og vær ei perfekt
brikke i
Guds puslespel,
eller ei nydeleg
stemme i Guds
kor.
Myksvoll Yngste Røster – 25 år
Til tross for mannefall på litt over halvparten, var det god
stemning og stor songglede på korøvinga på bedehuset denne
onsdagen i slutten av november.
Ute regna det slik det berre kan regne på vestlandet, og haustmørkret
hadde lagt seg så det ikkje var råd å
sjå noko ting utan lykt eller lampe.
Men inne var det godt å være. Der
var det både lys og varme, og borna
sat fint på stolane sine og venta til
alt var klart. Så «braka» det laust.
Det var både ein og to som song
vers heilt åleine, og dirigent Anna
Maria leia dei trygt gjennom songane til det sat som det skulle.
«Prøv en gang til, sier Jesus. Kan-
Barnekor med eigen trommis
skje du klarer det da. Prøv en gang
til, sier Jesus. Kanskje det da går
bra.» Og det gjorde det.
Etter ei lita andakt om Paulus, var
Liv og røre må til.
det tid for ein rask gjennomgang av
songane før det var avslutning og
vel heim. I kjellaren hadde leiarane
av Yngres-laget rigga seg til, og
var klar til å ta i mot neste gruppe
– born frå 5.klasse og opp.
Myksvoll Yngste Røster starta
som einaste barnekoret i distriktet for 25 år sidan. Sidan det ikkje
var barnekor verken på Seim eller
i Alversund på den tida, kom det
born frå alle kantar og koret talte
opp mot 40 medlemmer ei tid. Det
var Anna Maria Skotsund Hetlebakke og Atle Berland som starta
opp, og det er dei to som framleis
driv koret. Det er øving annankvar
onsdag, og opptreden 3-4 gonger i
halvåret. Born frå 3 år kan bli med,
og det er inga øvre aldersgrense.
Skrevet av
Monika Bøkevoll Aarland
Leyah
Leyah likar å synge, og i koret kan ho synge forskjellige
songar og treffe venner.
Marius
Marius meinar sjølv at han
ikkje syng, berre ropar. Det
var nokon som var litt ueinig
med han, så han fann ut at
han egentlig er der fordi han
har lyst.
Maren
og Frida
Maren og Frida syntes at… ja,
det er berre gøy å synge, og
sjølvsagt litt gøy og opptre.
Mikrofon er gøy
s.4
Kvifor dei syng i koret,
og kva som er kjekkast
med det?
s.5
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Orgelvigsling i Knarvik
Weronica Olafsen Løland
Ved gudstenesta denne dagen
var biskop Halvard Nordhaug
tilstades, det var han som sto
for sjølve vigslinga av orgelet. Han var svært glad for å
kunne vera ilag med kyrkjelyden – noko han nemna fleire
gonger gjennom gudstenesta.
Det var ei mektig oppleving for alle
som deltok på gudstenesta i Knarvik kyrkje søndag 8. november, då
tonane frå det nye orgelet slo oss
midt i hjartet. Toccata & Fuge, av
J.S.Bach, spela av kantor Odd-Leif
Mjøs, var eit perfekt verk som premierenummer for kyrkjeorgelet.
Dette musikkverket er kjent frå
tv-serien «Det var en gang et menneske», og eg trur at det var fleire
enn meg som fekk gåsehud då
musikken starta!
Dei 340 frammøtte fekk høyra
orgelmusikken brusa fleire gonger
gjennom gudstenesta, og for oss
som avtroppande sokneråd var
dette ein ekstra spesiell dag. Endeleg vart kyrkjerommet ferdig, slik
som vi har drøymt om så lenge.
Nordhaug synes kyrkja vår liknar
ein fugl som har landa, det mektigaste og flottaste Nordhordland
har å by på – betre enn Mongstad,
til og med! Han seier at det finnes
ein skatt, ein skatt så stor at vi har
bygd denne kyrkja – ei flott skattekiste. Denne skattekista rommer
det kristne fellesskap, med Kristus
blant oss – den største skatten, som
er verdt meir enn noko anna!
Etter at gudstenesta var ferdig, var
det tid for overrekking av gåver.
Og dei to som vart gjeve ekstra
merksemd var Karstein Askeland,
som har vore til god hjelp som
rådgjevar, og Andreas Metzler,
orgelbyggjaren. Det vart sjølvsagt
gjeve ei gåve til Trond Mohn, som
har finansiert heile orgelet – og
som gjorde det mogeleg for oss å
få eit heilt ferdig kyrkjerom. Tusen, tusen takk for den store, rike og
musikalske gåva!
Beste akustikk mellom
Grieghallen og Nidarosdomen
På gudstenesta 8.november
blei orgelet i Knarvik kyrkje
innvigd. Det var ein stor dag
på alle måtar. Knarvik har ikkje berre fått eit gudshus med
eit fantastisk orgel men og eit
framifrå konsertlokale som
mange allereie har fått oppleve og nye konsertar står
for tur resten av året. Eg trur
mange vil sende varme tankar
til Trond Mohn for den rause
gåva.
Same dagen fekk vi igjen oppleve
orgelmusikk i ein flott konsert der
kantor i Mariakirken, Karstein
Askeland, trakterte orgelet. Vi fekk
høyre musikk frå fleire tidsepokar.
Saman med den unge lovande
trompetisten Torstein Holmås og
allsidige Kjersti Wiik fekk vi ei stor
konsertoppleving.
Konferansier
Geir Øy gav oss nyttig informasjon
om musikken vi fekk høyre.
Fredag i same veka fekk vi nok
ei stor konsertoppleving då fleire
lokale artistar stilte gratis opp til
inntekt for Flyktningehjelpen.
Initiativtakaren sjølv, Linn Vetås,
framførte Pie Jesu saman med Kjersti Wiik. Elles deltok Silje Spurkeland med koristar, Gillian Gjelsvik
band, Kristin Minde, William Kay,
Øyvind Aase, Anne Hvidsten, May
Sissel Rismyr Jansen saman med
Vibeke Midttun og Ingunn Vangen.
Kjersti Wiik hadde tromma saman
eit kor med eigne privatelevar og
songarar frå Gulen, Masfjorden,
Bergen og Osterøy.
Vi avslutta formiddagen med
kyrkjekaffi, med orgelkake og mykje anna godt. Seinare på kvelden
var det konsert i kyrkja, der ein
skulle få visa at orgelet kunne brukast til meir enn ved salmesong.
Denne var særs vellukka, og det
kom minst like mange til kyrkja
denne kvelden som tidlegare på dagen – stor stas å få fylla kyrkja to
gonger same dagen!
Gratulerer med det
flotte, store, vakre,
velklingande orgelet –
og eit ferdig kyrkjerom!
s.6
s.7
Vår eigen ordførar, Astrid Aarhus
Byrknes, og Leif Sleire framførte
to songar. Ho heldt og ein varm
appell med oppmoding om å støtte
flyktningane. Øystein Wiik, som
representerte
Flyktningehjelpen,
kom og med appell og takk frå generalsekretær Jan Egeland.
Håvard Giezendanner leia oss elegant gjennom konserten. Han slo
fast at vi var vitne til den beste
akustikken mellom Grieghallen og
Nidarosdomen.
Nok ein gong gjekk vi berika heim
og Flyktningehjelpen hadde fått inn
47369 kroner til sitt viktige arbeid.
Lars Inge Kjemphol
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Frå tusen bitar til himmelske tonar
Berre for eit par månader
sidan låg nyeorgelet i Knarvik-kyrkja strødd i fleire tusen
bitar utover kyrkjegolvet. No
kjem det himmelske tonar frå
pipene. Guddommeleg musikk
– til Guds ære, sa biskop Halvor Nordhaug, då han stod for
vigslinga av orgelet 8. november. Orgelet, som er mellom
dei aller beste konsertorgla på
Vestlandet, er ei raus gåve frå
Trond Mohn.
- Mektig og praktfullt, fastslo
biskop Halvor Nordhaug etter å
ha høyrt organist Odd Leif Mjøs
spela ”Toccata og fuge” av Bach
som preludium under vigslingsgudstenesta. På grunn av sjukdom
måtte Bjørgvin-bispen la dompros-
ten ta seg av kyrkjevigslinga for
eitt år sidan, men alt då lova han å
koma til Knarvik for å vigsla orgelet.
- Kyrkja i Knarvik er eit symbolbygg framfor noko, det store praktbygget i Nordhordland. Orgelet
formidlar Gud, sa Nordhaug.
Mange superlativ
Same kveld fekk publikum høyra
det fantastiske orgelet til konsertbruk – det vart ein demonstrasjon
på kva dette instrumentet har å by
på. Karstein Askeland, som har
vore konsulent for orgelprosjektet,
sat ved tangentane og pedalane og
fekk fram superlativa mellom tilhøyrarane under konserten saman
med sopranen Kjersti Wiik og Torstein Holmås på kornett.
Mange stilartar og klangfargar
- Dette er ein gledas dag, fastslo sokneprest Geir Øy. Og kyrkjeorgelbyggjar Andreas Metzler
strålte.
- Ein fantastisk konsert. Her fekk
vi høyra musikk frå ulike tidsepokar i den klassiske musikken –
frå barokken til romantikken. Det
er nettopp dette orgelet er designa
for, ikkje berre ein, men mange
ulike stilartar og klangfargar, seier
Metzler.
Nå hjarta til folk
Det er skapt eit orgel som glir stilfullt inn i det nye kyrkjerommet og
som er i stand til å fylla forventningar.
- Eg håpar at organistane vert inspirerte til å musisera med sjel og
dermed nå hjarta til tilhøyrarar –
om det no er i sorg, ved andakt eller
- Mektig og praktfullt, sa biskop Halvor
Nordhaug etter å ha høyrd organist Odd
Leif Mjøs spela «Toccata og fuge» av
Bach som preludium under orgelvigslinga.
festglede, seier Metzler.
- Orgelet har stor breidde og kan
gjengi musikk frå ulike epokar og
land på framifrå vis. Det er også
til stor vinst for eit variert uttrykk i
liturgi, krevjande konsertar og samspel med kor og solistar, seier den
sveitsiske orgelbyggaren.
Blømande musikalsk hage
Under vigslinga av orgelet slo organist Odd Leif Mjøs verkeleg an
tonen med Bach sitt verk,»Toccata
og fuge». Mjøs har i boka ”Knarvik
– bygda og kyrkja” gitt uttrykk forventningar om at orgelet skal bidra
til at kyrkja kan verta ein blømande
musikalsk hage under himmelen der både tradisjon og nyskaping
verta ivareteke. –Knarvik kyrkje er
starten på ei ny tid også for kyrkjemusikklandskapet i Nordhordland,
seier han.
Kyrkjeorgelbyggjar Andreas Metzler fekk overrekt eit kunstverk under vigslinga av orgelet i Knarvik-kyrkja.
Ein karikatur av Metzler med pipe i hendene, laga av Håvard Giesendanner.
s.8
Raus gåve
Den gode velgjerar Trond Mohn,
har med si rause gåve på over 5 mill.
kroner gjort det mogleg å byggja
dette flotte instrumentet. Gjennom
ordførar Astrid Aarhus Byrknes
kom han med ei helsing til kyrkjelyden og Knarvik-folket, og skreiv
at han ser fram til å høyra den vakre
orgelmusikk. -Det er ei stor glede
å få vera med på utsmykkinga av
Knarvik kyrkje. Livet er herleg;
å få kunna gje også av seg sjølve,
ha omsut for dei som er rundt oss,
er kanskje den største gåve ein kan
få. Og med vakker orgelmusikk i
øyra, kan me då ha det meire gildt?
skreiv Mohn i helsinga.
- Eg har med forventning sett fram
til denne dagen, sa Lindås-ordføraren.
Eit vakkert puslespel
I løpet av 2014 og første halvår av
2015 produserte Metzler dei mange
tusen delane som orgelet består av.
Det meste av dei tusenvis av delane er produserte ved verksemda
sin verkstad i Dietikon ved Zürich,
men dei fleste orgelpipene av metall
er produserte av eit firma i Ungarn.
Då alle bitane i puslespelet var ferdige, sette Metzler og hans medarbeidarar dei saman og bygde opp
orgelet i verkstaden sin for å sjekka
at alt passa saman og fungerte slik
det skal. Alle delar vart omhyggjeleg pakka i solide trekassar og
kom til Knarvik i to trailerlass.
Orgeldelane kom til Knarvik i to trailerlass. Arbeidsfolket hadde aldri opplevd
å koma til ei kyrkje som var så godt
tilrettelagt for orgelmontering. At heile
kyrkjegolvet var rydda gjorde det mogleg
å plassera delane i høveleg rekkjefølgje
etter som dei skulle monterast.
s.9
Kyrkjeorgelet i Knarvik er samansett av
mange tusen delar, mellom anna 2066
piper.
Kyrkja var rydda for stolar og alt
utstyr. Det viste seg at dei tok det
aller meste av golvplassen i kyrkja.
Det sveitsiske orgelbyggar-firmaet
har hatt fem personar i arbeid med
å montera orgelet i Knarvik-kyrkja,
pluss Metzler sjølv.
Arbeidsfolket hadde aldri opplevd
å koma til ei kyrkje som var så godt
tilrettelagt for orgelmontering. At
heile kyrkjegolvet var rydda gjorde
det mogleg å plassera delane i
høveleg rekkjefølgje etter som dei
skulle monterast. Det var sett av
fire veker til arbeidet, men dei var
ferdige etter knappe tre veker.
2066 piper
Knarvik-orgelet har 2066 piper
fordelt på 1739 metallpiper, 73
trepiper og 254 tungepiper. Instrumentet har 33 stemmer, og er bygt
i massiv eik.
- Det er ikkje berre eit fantastisk
instrument, det er også eit kunstverk. Det er svært dyktig handverk
som er lagt ned i bygginga av dette
orgelet, seier Inge Alver, leiar i
orgelnemnda.
Fredag 20. november var det klart
for eit nytt musikalsk høgdepunkt
i Knarvik-kyrkja, med Iver Kleive
ved orgelet, saman med gitaristen
Knut Reiersrud. Ei ny fantastisk
oppleving.
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
Presentasjon av sokneråda
Åge Palmesen vert pensjonist
Redaktørens hjørne
Alversund
Frå venstre bak: Terje Øpstebø, Geir Øy, Bjørn E. Hjørnevik, Laila Tvedt , Øystein Aamli.
Frå venstre framme: Jannicke K. Krüger, Kjersti Hodnekvam, Tove Legernes, Ingrid M. Storaker, Harald O. Øvretveit.
Per Ove Fosse høyrer også med til soknerådet.
Lygra
Frå høgre: Åge Palmesen, Mona Langenes (kasserar), Laila Mehl (skrivar), Johan Lygre (Styremedlem/Representant i
fellesrådet) og Øystein Veland (Leiar). Vi blei berre fire stykker i rådet, men vi skal nok klare oss!
Det kan bli ei spanande tid dei neste fire åra med tanke på samanslåingar av menigheter, så vi er jo spente på kva tida vil
bringe. Vi vil forsøke å få til så mange gudstjenester i Lygra Kyrkje som mogleg, og fortsetje den gode kulturen frå tidlegare
sokneråd med tanke på samarbeid med lokale kor og musikklag, roseutdeling og dugnader for å ivareta kyrkja
1. februar 2016 sluttar Åge
Palmesen som prest i Alversund og vert pensjonist etter
nær 25 års teneste som prest i
Alversund prestegjeld.
Åge kom med familien frå Bø i
Vesterålen i september 1991 og
vart den fyrste presten med bustad
i Knarvik . Frå fyrste stund såg han
kor viktig det var å få reist ei kyrkje
på ein sentral tomt i Knarvik, og
han har i heile si prestetid her, stått
sentralt i arbeidet for å få reist kyrkja. Difor var det med stor glede han
fekk oppleva at Knarvik kyrkje vart
vigsla og teken i bruk 30.november
i 2014.
For Åge har gudstenesta heile tida
vore det sentrale i prestetenesta.
Han er ein god liturg, og mange
har sett pris på forkynninga hans.
Særleg er han glad i å forretta dåp,
og han vert aldri trøytt av å fortelja
dåpsfamiliane og kyrkjelyden elles
kor grunnleggjande viktig dåpen
er . Mange er takksame for den
måten han han har møtt dei på ved
viktige hendingar i livet, både ved
dåp, konfirmasjon og vigsel, og ikkje minst når dei har mist nokon av
sine kjære. Mange er og takksame
for den innsats han har gjort for at
dei utviklingshemma skal finna sin
plass i kyrkjelyden.
Som person er Åge ikkje av dei som
stikk seg fram. Men vi som har hatt
den gleda å samarbeida nært med
han, har opplevd hans gode humør
Seim sokneråd fekk ikkje tid til å salma seg for å ta bilete, dei blir med i neste nummer av Kyrkjekontakten
Litlejulaftankonsert Knarvik kyrkje kl. 22.00
Vi er kjempeglade for å kunne
innby til konsert i Knarvik kyrkje
23.12, kl 2200. Det er ein spesiell
kveld. Heimen er pynta og golv
vaska. Erfaringsmessig opplever
vi at publikum har sett stor pris på
litlejulaftankonsertane vi har hatt i
Alversund. For første gong prøver
vi å ha denne konserten i Knarvik.
Det er julebodskapen som blir
framført i ord og tonar. Ei vakker
stund der ein kan senke skuldrane
og berre nyte. Medvirkande er som
vanleg songaren Kjersti Wiik med
musikalske vener.
Jan Inge Wiig Andersen på klaver
og Trygve Hellesen på fløyter,
saxofon og rytmeinstrumenter.
Sokneprest Geir Øy deltek både
med ord for dagen, resitasjon
og song. Kjersti har også andre
spanande julegjestar som kjem.
Nokon er hemmelige, men ho
kan røpe at songaren frå Knarvik,
Linn Vetaas, blir med og syng
duett. Vi håpar at mange vil finne
vegen til kyrkja og starte julefeiring saman med oss seier Kjersti.
Bill.vert å kjøpa ved døra eller på
tlf.92663920.
s.10
s.11
og smittande latter. Og når vi fleire
gonger i hans prestetid har måtta
flytta til nye kontorlokale, er det
han som har vore arkitekten som
har sytt for at dei vart innreidde på
ein god måte. Mange har også lært
å setja pris på han som målarkunstnar, ein aktivitet som han no vil få
betre tid til å utøva som pensjonist.
Saman med Ingebjørg har han no
bygt seg hus på Fosse, og vi er
takksame for at dei vert buande
mellom oss også som pensjonistar.
Vi takkar for trufast teneste og ynskjer Guds signing over livet vidare.
Kåre Mestad.
Frå kyrkjeboka
Glede over nye butikklokale!
NMS Gjenbruk i Knarvik er i
stadig utvikling.
19. nov. flytta vi inn i større, og
svært tenlege lokale for ei slik
verksemd. Ingen som passerer
Knarvik sentrum på E 39, kan
unngå å sjå den fine og profilerte butikken mellom Shell og
Skysstasjonen.
Vi som arbeider med dette kjenner oss svært privilegerte. Ca 45
frivillige medarbeidarar jobbar for
at butikken skal vera ein viktig
miljøaktør, ein positiv møteplass i
lokalmiljøet, og for at Det norske
misjonsselskap (NMS) stadig skal
nå lenger i sitt store misjonsarbeid
rundt i verda.
Handelen etter opningsdagen har
gått over all forventning, og det
gler oss! Vi er takksame til alle som
leverer fine og varierte varer til oss,
og til alle kundane som kjem in-
Døypte
Alversund:
20.09.15
Ailin Lidtun
Døypt i Indre Arna kyrkje
Frå opninga av NMS Gjenbruk
nom på handel eller for å ta ein kaffikopp og slå av ein prat!
Vårt ønskje er å utvikla butikken til
beste for saka, og at de som kjem
innom skal trivast. For oss er det
naturleg å tenkja at vi er ein del
av kyrkja sitt lokale arbeid, og vi
ønskjer vera ein sosial og trivselsfremmande møteplass for innbyggjarane i heile Nordhordland.
Når vi er i vekst og utvikling tyder
det også at vi har bruk for fleire
medarbeidarar, både kvinner og
menn, som vil bruka nokre timar
for månaden på dugnadslaget vårt!
Ta gjerne kontakt!
Velkomen i NMS
Gjenbruksbutikk!
Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim
27.09.15
Lea Birgitte Wiik
Lisa Johanne Wiik
Daniel Kvalheim Øksnes
Maiken Jansson Melchersen
Isak André Wessel Isaksen
Ella Sætre Hersvik
Frode Sætre Hersvik
Amalie Fiskeseth
Nathalie Solbakken-Hansen
Ingrid Victoria Kaarstad
18.10.15
Leonard Menes Sætersdal
Døypt i Tjugum kyrkje
Knarvik:
25.10.15
Henry Aasen Romarheim
Eskil Våge
Angelia Rebnord Kjenes
Vienna Wergeland Risa
Lydia Nygård
Daniel Vågenes Kjørlaug
Mathias Toft Hauge
31.10.15
Sissel Reigstad og Per Nilsen
Avlidne
Knarvik:
25.10.15
Gerd Nyhammer
26.10.15
Ivar Ole Vågstøl
09.11.15
Ida Bertine Kvernhellen
Knarvik:
11.10.15
Aron Uygun Voldseth
Sigrid Blindheim Holtan
Oline Haveland
Alma Øpstebø Flatøy
Henrik Fammestad
Seim:
04.10.15
Tobias Herland
Gustav Gausereide Kjellnes
Julesang
Alversund:
10.09.15
Aslaug Oliva Smørdal
20.10.15
Jan Erik Torkildsen
21.10.15
Knut Helland
JULEFEST
“Julesang” ved
sangfellesskapet Hatikva
for heile familien
i Betania, Knarvik laurdag
19. des kl 18.00
på Myksvoll Bedehus
27.desember, kl. 15.30.
Rikhaldig program. Servering
av juleknask, kaffi og gløgg .
Kollekt
Andakt ved Solveig Rob,
song av
Myksvoll Yngste Røster.
Varaordførar Nina Bognøy klipte snora! Bilda er teke av Knut Fr. Sørheim)
s.12
Vigde
s.13
Seim songkor
har som vanleg
julenatt-konsert
«Med fokus på fag og kunden»
Knarvik. tlf. 56 35 17 65 www.hageland.no
i Seim kyrkje
onsdag 23. desember
kl. 22.00
Storsamlingar
på Vollom bedehus våren 2016:
17. januar, 7. februar,
6. mars og 17. april.
Det vil være tale og song,
mat og prat, og søndagsskulesamling
for borna under talen.
www.nordh-bb.no
Vel møtt til møte og sosialt samvær.
– Din kristne bokhandel – Åsane Senter!
Bibler
Bøker – Musikk – Film – Kort – Gaver
tlf 55 19 82 00
Fargehuset
SERVICE
56 35 79 90
s.14
56 35 79 91
www.fargehuset.no
Tlf. 56 35 22 50
[email protected]
Knarvik Senter Tlf. 56 34 30 80
s.15
Gudstenester
Gudstenester
13. desember
KNARVIK
LYGRA kl 1100 kl 1900
20. desember
VESTRE VASSBYGD kl 1100
KNARVIK
kl 1930 v/Geir Øy
v/Geir Øy
Dåp – SingSingeling
Lysmesse
v/Helge Hitland
Konsert v/Alversund kammerkor
Julegudstenester – 2014
2015
1. Juledea
2. Juledag
KNARVIK
kl 1430 v/Geir Øy
Knarvik skulemusikk
kl 1600 v/Geir Øy
ALVERSUND kl 1430 v/Ingvar Fykse Alversund skulemusikk
Kl 1600 v/Ingvar Fykse
SEIM
kl 1600 v/Helge Hitland
LYGRA
kl 1400 v/Helge Hitland
KNARVIK
SEIM
kl 1200 v/Geir Øy
Nattverd - søndagsskule
kl 1100 v/Helge Hitland Nattverd
2014
2016
03. januarKNARVIK
kl 1100 v/Hitland
10. januarKNARVIK
17. januarKNARVIK
SEIM 24. januarALVERSUND
KNARVIK
31. januarKNARVIK
LYGRA 07. februar KNARVIK
kl 1100
v/Geir Øy
kl 1100 kl 1700
v/Geir Øy
v/Helge Hitland
kl 1100 kl 1900
v/Helge Hitland Dåp
v/Geir Øy
kl 1100 kl 1900 v/Helge Hitland
v/Helge Hitland
kl 1100
v/Åge Palmesen
10. februar ALVERSUND
kl 1900 v/
14. februar KNARVIK
kl 1100 v/Geir Øy
Fellesgt m/frimenigheter
21. februar SEIM
ALVERSUND
KNARVIK
28. februar KNARVIK
kl 1100 kl 1300 kl 1900 v/Geir Øy
v/Geir Øy
v/Helge Hitland
Dåp
Utdeling av bibel
kl 1100 v/Helge Hitland
06. mars KNARVIK
13. mars ALVERSUND
KNARVIK kl 1100
v/Geir Øy
kl 1100 kl 1900 v/Geir Øy
v/Geir Øy
20. mars KNARVIK
LYGRA kl 1100 kl 1100 v/NN
v/Magne Bjørndal
Avskjedsgt.
Innsetjing av ny prest
*Det kan verte endringar i den oppsette lista, følg med på kunngjeringar i avisene og på plakatar.
Julaftan