Oppretting av nye matrikkelenheter

11.01.2016
Sakstyper
matrikkelenhet
Oppretting av nye matrikkelenheter
Kurs i matrikkelføring
Sentral matrikkelmyndighet, 2016
Versjon 1.4
Oppretting av nye
matrikkelenheter (1)
•
Sakstyper som gjelder oppretting av nye matrikkelenheter
• Ny grunneiendom
• Ny anleggseiendom
• Ny eierseksjon
• (Nytt jordsameie)
• Ny festegrunn
Oppretting av nye
matrikkelenheter (2)
•
For oppretting av nye matrikkelenheter gjelder fellesreglene i
ml §§ 9 og 10
• § 9 Hvem som kan kreve matrikkelført ny matrikkelenhet
• § 10 Felles vilkår for å matrikkelføre ny matrikkelenhet
(matrikkelføring)
•
I tillegg er det for den enkelte sakstypen egne særskilte regler
• Med unntak om grunneiendom som ikke har særskilte regler
1
11.01.2016
Prosesslinjen i pbl-saker (1)
Prosesslinja del 1: frem til og med tillatelse etter PBL:
pbl
• Rettslig
bindende plan
pbl kap. 20
• Søknad
pbl Kap. 21
• Tillatelse
Prosesslinja del 2: fra og med rekvisisjon/krav om matrikkelføring:
ml §§ 8
og 35 og
mf § 23
• Rekvisisjon
av
oppmålingsforretning
ml §§ 33
og 34
• Oppmålingsforretning
ml § 22
og mf §
27
• Kontroll før
matrikkelføring
• Matrikkelføring
ml § 24
og mf § 8
• Melding til
tinglysing
• Tilbakemelding fra
tinglysing
• Unntak
ml § 24
og mf § 9
• Utstedelse
av matrikkelbrev
• Underretting
• Ev. klage (ml
§ 46)
Hvem kan kreve matrikkelføring
av ny matrikkelenhet o.a.? (1)
•
Det fremgår av ml § 9 hvem som kan rekvirere
oppmålingsforretning for oppretting av ny matrikkelenhet
(unntatt av ny eierseksjon):
Matrikulering av ny grunneigedom, anleggseigedom
eller festegrunn kan krevjast av:
a) den som har grunnboksheimel som eigar av grunneigedom,
anleggseigedom eller registrert jordsameige som den nye
eininga blir delt frå eller oppretta på,
b) den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolane er kjent
som eigar eller festar, eller er tilkjent rett til å krevje at eit
bestemt grunnstykke eller anlegg blir oppretta som eiga
matrikkeleining,
c) den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved
ekspropriasjon,
d) den som lovleg har etablert, eller fått løyve til å etablere,
fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus
undergrunn,
Hvem kan kreve matrikkelføring
av ny matrikkelenhet o.a.? (2)
e) den som med heimel i lov utøver eigarrådvelde over
grunnen når ingen har grunnboksheimel til denne,
f) staten, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er
tileigna til offentleg veg- eller jernbaneformål,
g) staten eller kommunen dersom forretninga gjeld frådeling
av heile teigar, eller når eininga blir delt av
kommunegrense, eller
h) den som har innløyst festegrunn etter føresegnene i lov om
tomtefeste.
2
11.01.2016
Krav om oppmålingsforretning
•
Jf. ml § 6 første ledd bokstav a) er det krav om
oppmålingsforretning før en kan opprette ny matrikkelenhet og
etter bokstav e) ved etablering av uteareal til eierseksjon
Oppmålingsforretning skal haldast før følgjande kan førast
inn i matrikkelen:
a) ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny festegrunn
eller nytt jordsameige, […]
e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller
endra uteareal til eksisterande eigarseksjon.
Felles vilkår for å matrikkelføre
ny matrikkelenhet
Jf. ml § 10 (1)
1. Det må foreligge tillatelse/vedtak før oppretting:
• Etter pbl § 20-1 bokstav m) for ny grunneiendom, ny
anleggseiendom, ny festegrunn (eller nytt jordsameie)
Etter eierseksjonsloven § 9 for innføring av ny eierseksjon
2. Ny matrikkelenhet kan bare opprettes når det er klart hvilke(n)
matrikkelenhet(er) den nye enheten blir utskilt fra eller
opprettet på.
3. Ny matrikkelenhet kan opprettast med deler fra flere
matrikkelenheter med ulike hjemmelshavere dersom vilkårene
for sammenslåing ellers er oppfylte.
•
”Utseende” på teig med flere
matrikkelenheter
3
11.01.2016
Eksempel: fradeling fra teig
med flere matrikkelenheter
•
1
•
2
•
•
Det må være klart hvilke
matrikkelenhet(er) ny matrikkelenhet
opprettes fra/på.
Her vises to krav om matrikkelføring
der det er opplyst at begge opprettes
fra gnr. 13/ bnr. 17.
Matrikkelenhet 1 kan opprettes, det er
klart at dette er fra bnr. 17.
Matrikkelenhet 2 kan ikke opprettes
da det ikke er klart at denne
opprettes på /fra bnr. 17. Her må
grensene mellom bnr. 17, 18 og 22
klarlegges først.
• Evt. at de sammenslås.
Felles vilkår for å matrikkelføre
ny matrikkelenhet
Jf. ml § 10 (2)
4. Ny matrikkelenhet kan opprettes selv om noen av de
eksisterende grensene ikke er merket og målte, dersom dette
ikke er til ulempe for utnytting av matrikkelenheten, og:
a) det er godtgjort at vedkommende grense er omstridd,
b) Enheten er så stor at det er urimelig å kreve oppmåling av
vedkommende grense, eller
c) det av andre grunner ikke er formålstjenlig å kreve måling
eller merking av vedkommende grense.
5. Ny matrikkeleining kan også føres inn i matrikkelen når
opprettinga er bestemt av jordskifteretten.
6. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om
matrikkelføring av ny matrikkeleining, under dette om unnatak
frå plikt til matrikulering.
Opprett ny
grunneiendom
4
11.01.2016
Hva er grunneiendom? (1)
•
Historikk
• ”Grundeiendom” – tilbake til 1878
• Lite brukt begrep før 1980
• Uten definisjon frem til matrikkelloven
• Grunneiendom er den vanligste eiendomstypen
(matrikkelenhetstypen) – det vi ofte tenker på som
eiendom.
Hva er grunneiendom? (2)
Definert i ml § 5 første ledd bokstav a):
Grunneigedom, eigedom som er avgrensa ved
eigedomsgrenser på jordoverflata og som med dei
avgrensingane som følgjer av at det eventuelt er oppretta
anleggseigedom etter bokstav b, strekkjer seg så langt nedover
i grunnen og oppover i lufta som privat eigedomsrett rekk etter
alminnelege reglar.
Hva er grunneiendom? (3)
•
•
•
•
”Eiendomsrett” – ”Eiendom” – ”Grunneiendom”
Dagens eiendomsrett – beskåret av ulike samfunnsmessige
hensyn
Grunneierretten
Eierrådigheten
5
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
grunneiendom (1)
1. Tillatelse etter pbl § 20-1 bokstav m)
2. Rekvisisjon
• Rekvisisjon kan fremsettes av de som er nevnt i ml § 9
3.
4.
5.
første ledd
Kontroll om rekvisisjonen har feil eller mangler.
Krav om oppmålingsforretning jf. ml § 6 bokstav a)
Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon:
• Kontroller at vilkårene i ml § 10 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt
Tinglysing
• Reglene i ml § 24 og mf § 8
•
Vilkår for å opprette ny
grunneiendom (2)
6. Utstedelse av matrikkelbrev og underretting
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
7. Arkivering
Opprett ny
anleggseiendom
6
11.01.2016
Hva er anleggseiendom? (1)
•
Historikk
• Det har blitt registret anleggseiendoms liknende objekt fra
1988
• Arealknapphet og samfunnsutvikling har utløst behov for
anleggseiendom som egen enhet
• Behov for å kunne ha det som selvstedige objekt mht. pant
og klarhet i grunnbok
Hva er anleggseiendom? (2)
Definert i ml § 5 første ledd bokstav b):
Anleggseigedom, ein bygning eller konstruksjon, eller eit
avgrensa fysisk volum som er tillate utbygt, og som er utskilt
som eigen eigedom. Fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i
eigarlaus undergrunn kan også opprettast som
anleggseigedom.
Hva er anleggseiendom? (3)
Hva ligger i definisjonen?
• Må være knyttet til en bygning eller konstruksjon som
eksisterer eller er tillatt etablert
• Enheten skal danne et volum
• Utskilt som egen eiendom (matrikkelenhet)
• Kan etableres ved okkupasjon på eierløs sjøgrunn eller i eierløs
undergrunn
7
11.01.2016
Eksempler på
anleggseiendom
Farris bad. Kilde: www.lundhs.no
Oslo konserthus. Kilde: www.no/wikipedia.org
8
11.01.2016
Lysakerlokket. Kilde: www.commons.wikimedia.org
Tunnel. Kilde: www.jernbane.net
Hardangerbrua. Kilde: www.geocaching.com
9
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (1)
Jf. ml § 11 og mf § 29
1. Krav om tillatelse etter pbl § 20-1 bokstav m og etter pbl § 201 bokstav a
• Bokstav m) gjelder opprettelsen av matrikkelenheten
• Bokstav a) gjelder byggetillatelsen. Det vil ikke alltid være
behov for tillatelse etter bokstav a) dersom det er snakk om
et eksisterende bygg eller konstruksjon
2. Rekvisisjon
• Kan fremsettes av de nevnt i ml § 9 første ledd
• Egen hjemmel når det skjer i eierløst område i bokstav d):
den som lovleg har etablert, eller fått løyve til å etablere,
fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus undergrunn,
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (2)
Jf. ml § 11 og mf § 29
3. Krav om oppmålingsforretning jf. ml § 6 bokstav a)
• Grensene skal følge bygget/konstruksjon med eventuelle
sikkerhetssoner jf. ml § 11 tredje ledd:
Grensene for anleggseigedommen skal svare til dei
fysiske yttergrensene for eininga, med nødvendige
tilpassingar. Anleggseigedom i undergrunnen skal omfatte
nødvendig tryggleikssone.
•
Avgrensninger i alle plan må være koordinatbestemt jf. ml §
29 tredje ledd:
Anleggseiendom i undergrunnen skal beskrives som et
lukket volum.
10
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (3)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring
• Kontroller at vilkårene i ml § 10 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt
• Igangsettingstillatelse må være gitt, jf. ml § 11 første ledd
dersom det er snakk om nytt bygg/ny konstruksjon
Ved oppretting av anleggseigedom må det liggje føre
dokumentasjon for nødvendig godkjenning etter plan- og
bygningslova som viser grensene for den bygningen eller
konstruksjonen som blir søkt oppretta som anleggseigedom. Det same
gjeld når eksisterande bygning og konstruksjon skal opprettast som
anleggseigedom. Matrikulering av anleggseigedom som gjeld anlegg
som ikkje eksisterer, kan først skje når vilkåra for igangsetting
av tiltaket etter plan- og bygningslova er oppfylte. […]”
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (4)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Kontroller at det privatrettslige grunnlaget for etableringen
•
er på plass, slik det kreves i mf § 29 første ledd.
Ved okkupasjon må det godtgjøres at etableringen skjer i
eierløst område.
Ved opprettelse av anleggseiendom skal dokumentasjonen
også omfatte nødvendig skriftlig avtale eller annet
nødvendig rettsgrunnlag som gir rett til oppføring av den
bygning eller konstruksjon som anleggseiendommen skal
omfatte.
11
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (5)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Kontroller at anleggseiendommen fremstår som en
selvstendig funksjonell enhet klart og varig skilt fra
enhetene den blir skilt ut i fra slik som krevd i ml § 11
første ledd.
”[…]Vedkommande anleggseigedom skal vere ei
sjølvstendig funksjonell eining, klart og varig skilt frå
den eller dei grunneigedommane eller anleggseigedommane
den nye anleggseigedommen eventuelt blir skilt frå.”
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (6)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Kontroller de geometriske forutsetningene for at enheten
kan være anleggseiendom jf. ml § 11 andre ledd:
”Anleggseigedom som skal delast frå annan eigedom,
kan berre opprettast dersom:
a) bygningen eller konstruksjonen strekkjer seg inn over
eller under ein annan eigedom, og
b) den delen av ein eigedom som ligg over eller under
anleggseigedommen framleis kan utnyttast til eit
sjølvstendig formål.”
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (7)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Grunneiendommen over eller under anleggseiendommen må
være inntakt og kunne benyttes på en formålstjenelig måte
jf. mf § 29 femte ledd:
Anleggseiendom kan ikke opprettes på en slik måte at del
av grunneiendom som overlappes av
anleggseiendommens omriss avtegnet på jordoverflata,
ikke kan nyttes som grunneiendom på en formålstjenelig
måte.
12
11.01.2016
Grunneiendommen er
helt fortrengt. I strid
med lov og forskrift.
Grunneiendommen
er inntakt
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (8)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• For flytende anleggseiendom i sjø er det krav til forankring,
•
kontroller at dette er på plass.
Gjelder ikke f.eks. mærer og oljeplattformer (egne lovverk)
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (9)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Eierseksjonssameie er førstevalget og skal brukes der det er
•
mulig jf. ml § 11 fjerde ledd
Grensedragning mot hva som funksjonelt kan være
anleggseiendom
Anleggseigedom kan ikkje opprettast for bygning
eller konstruksjon, eller del av bygning eller
konstruksjon, som tenleg kan etablerast som
eigarseksjonssameige.
13
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (10)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Det er kommunes skjønn avgjør hva som er
•
”hensiktsmessig” jf. mf § 29 andre ledd:
Relevante moment er konstruksjonsmessige, rettslige eller
praktiske hensyn.
Bygningsdel som skal danne selvstendig anleggseiendom,
skal være en separat enhet som er så klart funksjonelt
skilt fra andre deler av bygningen at det ikke er
hensiktsmessig at anleggseiendommen inngår i sameie
med disse.
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (11)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Det kan være aktuelt at anleggseiendom og grunneiendom
•
•
skal utnyttes under ett jf. ml § 11 femte ledd.
Det må da foreligge dokument om dette og erklæring om at
eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for
seg
Dette kan være aktuelt der tillatelsen etter plan- og
bygningsloven er gitt med slikt vilkår
Dersom anleggseigedom og grunneigedom skal utnyttast
under eitt, må det liggje føre dokument om dette og fråsegn
om at eigedommane ikkje kan omsetjast eller pantsetjast kvar
for seg.
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (12)
Jf. ml § 11 og mf § 29
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring forts.:
• Kontroller at festegrunn ikke inngår som del av
grunneiendommen jf. mf § 29 fjerde ledd
Festegrunn kan ikke inngå som del av
anleggseiendom.
•
•
•
Anleggseiendom kan ikke opprettes fra festegrunn
Dette ligger også i definisjonen til festegrunn (kun del av
grunneiendom eller jordsameie kan være festegrunn)
Anleggseiendom kan gå inn under eller over festegrunn,
men innvirkning på festeforholdet må være avklart.
14
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
anleggseiendom (13)
Jf. ml § 11 og mf § 29
5.Tinglysing
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
• Dersom deler av anleggseiendommen etableres ved ordinær
6.
fradeling og deler ved okkupasjon må dette registreres som
to anleggseiendommer i matrikkelen som deretter
sammenslås.
• Dette pga. regler for registrering i grunnboken.
Utstedelse av matrikkelbrev og underretting
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
Visning i matrikkelen
Teig på terrengnivå som grunneiendom
Oppgave
Kan gangbroen opprettes som anleggseiendom?
15
11.01.2016
Opprett ny
eierseksjon
Hva er eierseksjon? (1)
•
Historikk
• Relativ ny ordning – ca. 30 år
• Bakgrunn: Salg av leiegårder
• Alternativ til borettslag eller ordinært sameie
• Gav mulighet til (fri) omsetning og pantsetting av leiligheter
• Dagens lov fra 1.1.1998:
• Innførte kommunal kontroll
• Også boligpolitisk virkemiddel
• Forbud mot etablering av andre (lignende) sameieformer i
boligbygg
Hva er eierseksjon? (2)
•
Definisjonen av eierseksjon finnes i esl § 1 første ledd andre
punktum:
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med
tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre
bruksenheter i eiendommen.
16
11.01.2016
Hva er eierseksjon? (3)
Hva betyr definisjonen?
• Ideell eierandel i eiendommen, og en
tilknyttet enerett til bruk av bestemt
bruksenhet
• Sameieretten gjelder for hele eiendommen
– med tomt og alle bygninger
• En eierseksjon er ingen selvstendig
eiendom!
• Kan gjelde både (helårs)bolig, fritidsbolig,
og annet formål
(=næring i h.h.t. lovens begrepsbruk
Vilkår for å opprette
eierseksjon (1)
Jf. esl og ml § 35
1. Krav om tillatelse etter esl § 9
• Seksjoneringsbegjæring fremsettes av hjemmelshaver, jf.
•
•
•
esl § 7
Kommunen (som ”eierseksjonsmyndighet”) fatter vedtak
om seksjonering jf. esl § 9
Situasjonsplan og plantegninger må følge med begjæringen
Dersom eierseksjonen skal ha eksklusivt uteareal skal det
med seksjoneringsbegjæringen følge med rekvisisjon om
oppmålingsforretning
Vilkår for å opprette
eierseksjon (2)
Jf. esl og ml § 35
2.Krav om matrikkelføring.
• Det skal ikke fremsettes særskilt krav om matrikkelføring.
• Saken går rett fra punkt 1 til punkt 4, eventuelt punkt 3
dersom det skal holdes oppmålingsforretning over
eksklusive uteareal jf. ml § 25 tredje ledd:
17
11.01.2016
Vilkår for å opprette
eierseksjon (3)
Jf. esl og ml § 35
3. Eventuell oppmålingsforretning
• Dersom eierseksjon skal ha tillagt ubebygd eksklusivt
uteareal er det krav om oppmålingsforretning jf.
matrikkelloven § 6 bokstav e) og eierseksjonsloven § 9
andre ledd
esl §7, 2. ledd:
”Skal ubebygde deler av
eiendommen inngå i bruksenhet,
skal rekvisisjon av
oppmålingsforretning over
uteareal følge begjæringen.”
esl §7, 2. ledd:
eslubebygde
§9, 2. ledd:
”Skal
deler av
eiendommen inngå i bruksenhet,
”Bruksenhet
som skal omfatte
skal rekvisisjon av
ubebygde deler kan
ikke
oppmålingsforretning
over
registreres
i matrikkelen før det
uteareal
følge begjæringen.”
er holdt oppmålingsforretning
for grensene for utearealet etter
matrikkelloven.
Matrikkelbrev skal utstedes av
kommunen etter reglene i
matrikkelloven uten særskilt
søknad.”
18
11.01.2016
esl §7, 2. ledd:
eslubebygde
§9, 2. ledd:
”Skal
deler av
eiendommen
inngå
i bruksenhet,
ml §6,
1. ledd:
”Bruksenhet
som skal omfatte
skal rekvisisjon av
ubebygde
deler
kan
ikke registreres
oppmålingsforretning
over
”Oppmålingsforretning
skal
i matrikkelen
før følgjande
det er holdt
uteareal
følge
begjæringen.”
haldast
før
kan førast
oppmålingsforretning
for
grensene
inn i matrikkelen:
for utearealet
etter matrikkelloven.
………………….
e) eigarseksjon som omfattar
Matrikkelbrev
avendra
uteareal,skal
ellerutstedes
nytt eller
kommunen
etter
reglene i
uteareal
til eksisterande
matrikkelloven
uten
særskilt
eigarseksjon.”
søknad.”
esl §7, 2. ledd:
eslubebygde
§9, 2. ledd:
”Skal
deler av
eiendommen
inngå
i bruksenhet,
ml §6,
1. ledd:
som skal omfatte
skal ”Bruksenhet
rekvisisjon av
mf §35, 1. ledd:
ubebygde
deler
kan
ikke registreres
oppmålingsforretning
over
”Oppmålingsforretning
skal
i matrikkelen
før følgjande
det er holdt
uteareal
følge
begjæringen.”
haldast
før
kan førast kan
”Tinglysingsmyndigheten
oppmålingsforretning
for
grensene
inn i matrikkelen:
kreve at eksklusiv bruksrett
for utearealet
etter matrikkelloven.
………………….
for eierseksjon til del av
e) eigarseksjon
omfattar
ubebygdsom
fellesareal,
skal være
Matrikkelbrev
skal
avendra
uteareal,
ellerutstedes
nytt
eller
klarlagt
i oppmålingsforretning
kommunen
etter
reglene
i
utearealog
tilvære
eksisterande
ført i matrikkelen før
matrikkelloven
uten særskilt
eigarseksjon.”
tinglysing. ”
søknad.”
esl §7, 2. ledd:
•
eierseksjonsloven
eslubebygde
§9, 2. ledd:
”Skal
deler av
eiendommen
inngå
i bruksenhet,
ml §6,
1. ledd:
”Bruksenhet
som skal omfatte
skal rekvisisjon av
mf §35, 1. ledd:
ubebygde
deler
kan
ikke registreres
oppmålingsforretning
over
”Oppmålingsforretning
mfer§35,
2.skal
ledd:
i matrikkelen
før følgjande
det
holdt
uteareal
følge
begjæringen.”
haldast
før
kan førast kan
”Tinglysingsmyndigheten
oppmålingsforretning
for grensene
inn i matrikkelen:
kreve ”Det
at eksklusiv
kan ikkebruksrett
matrikkelføres
for utearealet
etter matrikkelloven.
………………….
for eierseksjon
del av
nytt eller til
endret
uteareal til
e) eigarseksjon
som
omfattar
ubebygd
fellesareal,
være
eierseksjon
på skal
festegrunn
Matrikkelbrev
skal
utstedes
avendra
uteareal,
eller
nytt
eller
klarlagt
i oppmålingsforretning
som
eri registrert som
kommunen
etter
reglene
uteareal
tilvære
eksisterande
og
ført
i
matrikkelen
før
matrikkelloven
utenpunktfeste.”
særskilt
eigarseksjon.”
tinglysing. ”
søknad.”
19
11.01.2016
Vilkår for å opprette
eierseksjon (4)
Jf. esl og ml § 35
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll før matrikkelføring:
• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt dersom det
•
er holdt oppmålingsforretning
Når klagefristen etter esl er ute skal kommunen føre
seksjonen inn i matrikkelen, jf. esl § 11 og ml § 25:
Kommunen skal føre nye eigarseksjonar inn i matrikkelen
når kommunen har gitt løyve til seksjonering, og klagefristen
etter eigarseksjonslova er gått ut. For eigarseksjon med eige
uteareal skal det vere halde oppmålingsforretning, jf. § 6.
Vilkår for å opprette
eierseksjon (5)
Jf. esl og ml § 35
5.Tinglysing
• Reglene i ml § 24 og mf § 8
• Eierseksjon opprettes ved tinglysing av kommunalt
seksjoneringsvedtak, jf. esl § 5
6. Utstedelse av matrikkelbrev og underretting
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
7. Arkivering
Oppretting av nytt
jordsameie
20
11.01.2016
Hva er jordsameie? (1)
Definert i ml § 5 bokstav d):
Jordsameige, grunnareal som ligg i sameige mellom fleire
grunneigedommar, og der sameigepartane inngår i
grunneigedommane
Hva er jordsameie? (2)
•
Det er to former for sameie her i landet:
• Personlig sameie
• Realsameie
•
Jordsameie er en type realsameie.
•
Realsameier ligger i sameie mellom bruk/matrikkelenheter.
•
Det vil si at et jordsameie er eid av eiendommer. Et jordsameie
kan for eksempel eies av gnr. 1/bnr. 1 og gnr. 1/bnr. 2. Så eies
gnr. 1/bnr. 1 og gnr. 1/bnr. 2 av personer.
Hva er jordsameie? (3)
•
•
•
Definisjonen i ml § 5 skiller ikke ut jordsameie ut som en
spesiell type realsameie.
En må inn i motivene for å se ”forskjellen”.
• For nærmere beskrivelse av hva et jordsameie er, og
forholdet til andre realsameier se Ot.prp. nr. 70 (20042005) kapittel 21.1 og NOU 1999: 1 kapittel 25 (særlig
kapittel 25.2 s. 190 f.).
Selve lovbestemmelsen burde ha en klarere definisjon.
• Kunne unngått diskusjoner mellom bl.a. jordskifteretter og
kommuner
21
11.01.2016
Hva er jordsameie? (4)
•
Veldig forenklet kan det sies at eiendomsforholdene
mellom bruk (”bruksnummer”) under samme gård
(”gårdsnummer”) har utviklet seg slik:
Hva er jordsameie? (5)
1. Først ble det trukket grenser i innmarka
mellom de enkelte brukene (derav
bruksnummer) på gården (gårdsnummeret).
Hva er jordsameie? (6)
2. Senere ble det trukket grenser mellom
de enkelte brukene i skogsmark / nær
utmark.
Noen steder gjaldt disse grensene bare
selve skogen, mens grunnen, beite,
jakt m.m. fortsatt ble utøvd i sameie.
Etter hvert ble grunneiendomsretten
mange steder tillagt de som hadde den
mest verdifulle retten, f.eks. skogen
under tregrensa og beiteretten over
tregrensa.
22
11.01.2016
Hva er jordsameie? (7)
2. forts.
Noen steder ligger selve grunnen også
i skogsmark / nær utmark fortsatt i
jordsameie.
F.eks. i Møre og Romsdal kan det noen
steder av matrikkelen se ut som det
finnes grunneiendommer, men rent
faktisk gjelder bruksnumrene
hogstretten.
Hva er jordsameie? (8)
3. Mens snaufjellet – inntil dit en evt.
møter på allmenning – er mange
steder fortsatt ikke er delt på noe vis
Det er dette som etter matrikkelloven
regnes som jordsameie.
Hva er jordsameie? (9)
•
Undersøkelse av Sevatdal og Hegstad (UMB, høsten 2004)
kartla hvor stor andel av areal over den produktive
barskoggrensen som i den enkelte kommune ligger i
jordsameie:
•
428 av landets kommuner av (den gang) 435 kommuner
svarte.
• 76 kommuner hadde ikke har areal over produktiv barskog
• 36 kommuner hadde 0 % andel i jordsameie
• 119 kommuner hadde 0-25 % andel i jordsameie
• 40 kommuner hadde 25-50 % andel i jordsameie
• 96 kommuner hadde 50-100 % andel i jordsameie
Det vil si at minst 255 kommuner sannsynligvis har
jordsameier.
•
23
11.01.2016
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (1)
Jf. ml § 9 og mf § 28
•
ml § 9 tredje ledd:
Matrikulering av nytt jordsameige kan krevjast av dei som
har grunnboksheimel som eigarar av grunneigedommane som
skipar sameiget, saman med den som har grunnboksheimel
som eigar av grunneigedommen som den nye eininga blir delt
frå eller oppretta på.
•
•
De som skrev loven sov i timen her…
ml § 9 peker til mf § 28 som presiserer:
Nytt jordsameie kan bare opprettes av
jordskifteretten.
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (2)
Jf. ml § 9 og mf § 28
•
Fra lovutvalget (NOU 1999:1)
Utvalget legger til grunn at jordsameier er et
historisk fenomen, og at det neppe vil bli opprettet nye
jordsameier. …”.
•
Fra Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) s. 118:
Utvalet utelukkar likevel ikkje heilt at det kan vere
aktuelt å lage nye jordsameige, for eksempel i samband
med jordskifte.”
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (3)
Jf. ml § 9 og mf § 28
•
Miljøverndepartementet kommenterer i sin merknad til mf §
28:
Departementet ser ikke bort fra at jordskifteretten kan ha
behov for å kunne opprette nye jordsameier i forbindelse med
jordskiftesak, f.eks. ved omdanning av eksisterende
jordsameier. Departementet foreslår derfor at jordskifteretten
skal kunne opprette nye jordsameier i forbindelse med
jordskiftesak.
24
11.01.2016
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (4)
Jf. ml § 9 og mf § 28
•
Jordsameie må ikke forveksles med andre former for
realsameier, som f.eks. fellesarealer i boligfelt – såkalte
”moderne realsameier”.
•
Oppretting av NYTT jordsameie må heller ikke forveksles med
registrering av uregistrerte jordsameier.
• Det er en annen sakstype som hører inn under kategorien
”registrering av eksisterende matrikkelenheter” som vi snart
kommer tilbake til.
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (5)
Jf. ml § 9 og mf § 28
1.
2.
Krav om tillatelse etter pbl
Krav om matrikkelføring
• Kravet vil komme fra jordskifteretten. Kontroller for feil og
mangler
3. Krav om oppmålingsforretning
• Er gjennomført av jordskifteretten
4. Matrikkelføring inkl. kontroll før matrikkelføring
• Kontroller at vilkårene i ml § 10 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt
Vilkår for å opprette nytt
jordsameie (6)
Jf. ml § 9 og mf § 28
5.
Tinglysing
Reglene i ml § 24 og mf § 8
6. Utstedelse av matrikkelbrev
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
7. Arkivering
•
25
11.01.2016
Opprett ny
festegrunn
Hva er festegrunn? (1)
Definert i ml § 5 første ledd bokstav e):
Festegrunn, del av grunneigedom eller jordsameige som
nokon har festerett til eller som kan festast bort, eller som
nokon har ein tilsvarande eksklusiv og langvarig bruksrett til.
Hva er festegrunn? (2)
•
•
•
•
Feste betyr å leie.
Minst tre lover og dermed tre definisjoner.
• Plan- og bygningsloven,
• Matrikkelloven (og delingsloven), og
• Tomtefesteloven.
pbl pålegger en off. godkjenning før del av grunneiendom kan
opprettes som festegrunn for mer enn 10 år.
• Etter delingsloven var det mulig å opprette festegrunn for
mindre enn 10 år.
Matrikkelloven regulerer videre om og hvordan festegrunn kan
registreres.
26
11.01.2016
Hva er festegrunn? (3)
•
Matrikkelloven er samkjørt med pbl med ett unntak
• Matrikkelloven ”godtar” også festeforhold etablert før pbl.
•
Tomtefesteloven regulerer det privatrettslige, herunder
innløsningsrett, for noen typer festekontrakter.
Hva er festegrunn? (4)
•
Det kan være nødvendig med noen begrepsavklaringer mellom
festegrunn og festerett.
•
Festegrunn – del av grunneiendom som noen kan ha
festerett til
•
Festerett – når noen har kontraktsfestet rett til å feste
grunn enten for festegrunn eller grunneiendom
•
Punktfeste – litt forskjellige ideer om hva det er – men det
er festegrunn
Hva er festegrunn? (5)
Opprettelse av festegrunn
(grenser/punkt)
• Er et offentligrettslig spørsmål
• Avgjøres gjennom tillatelsen
etter pbl § 20-1 bokstav m)
• NB! Selv om det er søkt om
opprettelse av festegrunn kan
kommunen som pbl-myndighet
kreve at arealet i stedet skal
fradeles og opprettes som
grunneiendom jf. pbl § 21-4
syvende ledd
• Festegrunnen tinglyses
• Registreres i matrikkelen
Opprettelse av festerett
(hjemmelshaver)
• Er et privatrettslig spørsmål
• Tinglysing av festeforholdet
• Registreres i grunnboka
27
11.01.2016
Hva er festegrunn? (6)
•
Det kan eksistere festenummer som
ikke er festet bort (dvs. det ikke finnes
en ”hjemmelshaver som fester”).
•
Det er IKKE festegrunn i de tilfeller der
det er et helt bruksnummer festes bort
(da er det grunneiendom som festes
bort).
•
Det er et privatrettslig spørsmål
hvorvidt en matrikkelenhet skal ha en
hjemmelshaver som fester.
Hva er festegrunn? (7)
•
•
•
•
Det sentrale for en som skal føre i matrikkelen er
festegrunnbegrepet etter matrikkelloven
Om grunnen festes bort eller ikke er likegyldig.
Det viktige er for ”oss” er hvorvidt det er oppmålingsplikt eller
ikke.
• Hvis matrikkelmyndigheten kommer til at det er
oppmålingsplikt, da er det å regne som festegrunn etter
matrikkelloven, selv om de aktuelle parter har kalt det
rettighet eller annet i avtalen de sendte til tinglysing.
Tips! Rundskriv for Tinglysing kapittel 14.4.
Hva er festegrunn?(8)
Litt om punktfeste:
•
Punktfeste har pr. definisjon ingen grenser, det er kun et punkt.
•
En eventuell enighet mellom grunneier og fester om grenser for
punktfeste kan derfor ikke refereres i matrikkelen.
•
Vær obs på at det etter tomtefesteloven er slik at den med
punktfeste har noen svært begrensede rettigheter på ca 1 daa
rundt punktet. Dette er IKKE noe som kan føres inn i
matrikkelen.
28
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (1)
Jf. ml § 12 og mf § 30
1. Tillatelse etter pbl § 20-1 bokstav m)
2. Rekvisisjon
• Kan fremsettes av de nevn i ml § 9 første ledd
3. Krav om oppmålingsforretning jf. ml § 6 bokstav a)
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon
• Kontroller at vilkårene i ml § 10 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt
• Kontroller at det foreligger samtykke fra fester dersom
oppmålingsforretning har endret grensene for festerett jf.
ml § 12 fjerde ledd
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (2)
Jf. ml § 12 og mf § 30
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon forts.:
• Areal som skal festes bort for mer enn 10 år skal
matrikuleres jf. ml § 12 første til tredje ledd:
Matrikulering skal gjennomførast før del av grunneigedom
eller jordsameige blir festa bort, dersom festet kan gjelde i meir enn
10 år.
Tilsvarande gjeld ved forlenging for meir enn 10 år av festerett
til umatrikulert festegrunn, og for festegrunn som skal nyttast som
tilleggsareal til matrikkeleining.
Festerett som gjeld for ei tid av 10 år eller kortare, kan ikkje
matrikulerast.
Oppmålingsforretning som endrar grensene for festerett, kan
berre matrikkelførast når det ligg føre samtykke frå festaren.
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (3)
Jf. ml § 12 og mf § 30
4.Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon forts.:
• Unntak fra matrikuleringsplikten jf. mf § 30 (første ledd):
Dokument om forpakting eller annen leie av grunn
som ikke er bebygd eller skal bebygges, kan tinglyses
uten at grunnen blir matrikulert som egen matrikkelenhet,
når forholdet ikke gir rett til eksklusiv bruk av et
bestemt areal og ikke er i strid med jordlova § 12 om
deling av eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordeller skogbruk.”
29
11.01.2016
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (4)
Jf. ml § 12 og mf § 30
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon forts.:
• Unntak fra matrikuleringsplikten jf. mf § 30 forts (2. ledd):
”Det samme gjelder tilsvarende avtale for grunn som
skal bebygges, når
a) arealet er mindre enn 8 m
2
, eller
avtalegrunnlaget ikke er til hinder for at anlegget
b)eller
tiltaket kan flyttes til annet sted på
matrikkelenheten, og slik flytting kan skje uten
ulempe for fester, bortfester eller panthaver.”
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (5)
Jf. ml § 12 og mf § 30
4. Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon forts.:
• Unntak fra matrikuleringsplikten jf. mf § 30 forts (tredje og
fjerde ledd).
Første ledd gjelder tilsvarende for avtale om anlegg
av ledninger over eller under bakken.
Tinglysingsmyndigheten kan likevel bestemme at
festeforhold etter første til tredje ledd ikke kan tinglyses før
grunnen er matrikulert som egen matrikkelenhet.
Vilkår for å opprette ny
festegrunn (6)
Jf. ml § 12 og mf § 30
5. Tinglysing
• Reglene i ml § 24 og mf § og 8
6. Utstedelse av matrikkelbrev og underretting
• Reglene i ml § 24 og mf § 9
7. Arkivering
30
11.01.2016
Nærmere om innløsing etter
tomtefesteloven
•
•
•
•
•
Tomtefesteloven § 32 har regler om innløsing av festetomter til
bolighus og fritidshus.
Innløsing kan også skje med hjemmel i festeavtalen
Forholdet mellom tomtefesteloven og plan- og bygningsloven,
se uttalelse fra Miljøverndepartementet 19.03.13: Omgjøring
av festegrunn til grunneiendom
Se også prinsipputtalelser fra miljøverndepartementet
22.06.2012 punkt 5.
Spesielt om punktfeste
• Ved innløsning av punktfeste kan partene avtale hva som
skal følge med av areal.
• Hvis partene ikke blir enige er det regler i
tomtefesteforskriften § 5 om fremgangsmåte (fylkesmannen
evt. skjønn)
31