Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon
Märynummessa
Valtteri Hongisto
Työterveyslaitos, [email protected]
Turun ammattikorkeakoulu, [email protected]
Tulokset julkistettu 13.1.2016 osoitteessa www.tuuliwatti.fi (tiedotteet)
1
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Tausta ja tavoite
• Salon Märynummessa on
toiminut 3 tuulivoimalaa
lokakuusta 2014 lähtien.
• Kahta operoi Tuuliwatti Oy
• Yhtä operoi Restuuli Oy
• Tuulivoimalat samanlaisia:
•
•
•
•
Gamesa G128
5.0 MW
Napakorkeus 140 m
Äänitehotaso 109.5 dB LWA
• Tässä tutkimuksessa
selvitettiin asukkaiden
kokemuksia ja mielipiteitä
erityisesti tuulivoimaloiden
ääniin liittyen.
• Tutkimuksen rahoitti
Tuuliwatti Oy.
• Tutkimuksen toteutti
Työterveyslaitos
riippumattomana
tutkimuslaitoksena.
2
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Aineisto ja menetelmät
•
•
•
•
•
Kohderyhmänä taloudet alle 2 km
etäisyydellä tuulivoimalasta.
Kohderyhmä 457 taloutta.
Asukkaille lähettiin ennakkoon kirje
tulevasta tutkimuksesta.
Osa asukkaista pyrittiin tavoittamaan
puhelimitse haastatteluajan
sopimiseksi.
Tutkimukseen saattoi osallistua myös
postikyselyn kautta.
•
•
•
•
•
•
•
Lyhytkysely pyrittiin tekemään
puhelimessa niille, jotka eivät halunneet
osallistua haastatteluun tai
paperikyselyyn.
Haastattelut Märynummessa syyslokakuussa 2015.
Haastatellut taloudet 35 kpl.
Postikyselyt 226 kpl.
Lyhytkyselyt 4 kpl.
Vastaajia yhteensä 265 kpl.
Kaikilta ei saatu vastauksia kaikkiin
kysymyksiin.
3
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Taustatiedot
Sukupuoli
0%
20 %
40 %
Nainen
60 %
80 % 100 %
Mies
Asumismuoto
0%
20 %
40 %
Mökki
60 %
80 % 100 %
Vakituinen
4
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Odotukset asuinympäristöä kohtaan yleisesti
•
•
•
•
•
•
Rauhallisuus, hiljaisuus
Luonnonläheisyys
Kulkuyhteydet
Palvelut
Turvallisuus
Siisteys
5
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Kuinka viihtyisänä pidät nykyistä asuinympäristöäsi?
0%
20 %
40 %
2
3
4
60 %
5
6
7
8
80 %
9
100 %
10
Asteikko:
1 Erittäin epäviihtyisä … 10 Erittäin viihtyisä
6
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Vaikutusmahdollisuudet lähialueella
tapahtuneisiin muutoksiin
0%
20 %
40 %
60 %
Ei lainkaan
Vain vähän
Melko paljon
Erittäin paljon
80 %
100 %
Jonkin verran
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Suhtautuminen tuulivoimaloihin
0%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
Selvästi myönteinen
Enemmän myönteinen
Enemmän kielteinen
Selvästi kielteinen
20 %
40 %
60 %
80 %
90 % 100 %
Yleinen asenne:
Mitä mieltä olet
tuulivoimalla tuotetusta
sähköstä
energiamuotona?
Neutraali
80 %
100 %
Selvästi myönteisemmäksi
Hieman myönteisemmäksi
Ei muutosta
Hieman kielteisemmäksi
Asenteen muutos:
Onko mielipiteesi
tuulivoimaloista
muuttunut alueen
tuulivoimaloiden
rakentamisen jälkeen?
Selvästi kielteisemmäksi
8
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Suhtautuminen muutokseen alueella
Suhtautuminen
muutokseen:
Miten suhtaudut
muutoksiin, joita
tuulivoimaloiden
rakentaminen
lähialueellasi on
aiheuttanut?
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Selvästi myönteinen
Enemmän myönteinen
Neutraali
Enemmän kielteinen
Selvästi kielteinen
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Kuinka häiritsevänä koet seuraavat äänet ulkona?
Tuulivoimala
Tieliikenne
0%
20 %
40 %
Ei kuulu
Häiritsee jonkin verran
Häiritsee erittäin paljon
60 %
80 %
100 %
Kuuluu, ei häiritse
Häiritsee melko paljon
10
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Kuinka häiritsevänä koet seuraavat äänet sisällä?
Tuulivoimala
Tieliikenne
0%
20 %
40 %
Ei kuulu
Häiritsee jonkin verran
Häiritsee erittäin paljon
60 %
80 %
100 %
Kuuluu, ei häiritse
Häiritsee melko paljon
11
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Kuinka usein tuulivoimalan ääni häiritsee?
Pihassa
Sisällä
0%
20 %
40 %
Ei koskaan
Muutama kerta kuukaudessa
Lähes joka päivä
60 %
80 %
100 %
Muutama kerta vuodessa
Muutama kerta viikossa
Joka päivä
12
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Kuinka usein tuulivoimaloiden ääni häiritsee nukkumista?
Omaa
Läheisen
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
Ei koskaan
Muutama kerta vuodessa
Muutama kerta kuukaudessa
Muutama kerta viikossa
Lähes joka päivä
Joka päivä
13
100 %
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Huolestuneisuus tuulivoimaloiden äänien
mahdollisista vaikutuksista terveyteen
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ei lainkaan
Melko paljon
Vain vähän
Erittäin paljon
Jonkin verran
14
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Tuulivoimaloiden vaikutus maisemaan
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Selvästi myönteinen
Ei vaikutusta
Selvästi kielteinen
Hieman myönteinen
Hieman kielteinen
15
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Luottamus
Luottamus:
Ovatko tuulivoimatoimijat
tai viranomaiset mielestäsi
tehneet riittävästi
mahdollisten haittojen
torjumiseksi?
Toimijoihin
Virkamiehiin
0%
20 %
40 %
Kyllä
60 %
80 % 100 %
Ei
16
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Esiin nostettuja vaikutuksia
•
•
•
•
•
•
•
Äänet
Maisema, valot
Luonnonrauha
Huoli kiinteistöjen arvon alenemisesta
Huoli mahdollisista terveysvaikutuksista
Positiiviset vaikutukset (esim. kylän tunnettuus)
Osa vastaajista kertoi, että erityisiä vaikutuksia ei ole
17
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Oletko saanut riittävästi tietoa
tuulivoimaloista
0%
10 %
20 %
Ei lainkaan
30 %
40 %
Vain vähän
50 %
Jonkin verran
60 %
70 %
Melko paljon
18
80 %
90 %
100 %
Erittäin paljon
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.
Huomioita
• Tulokset edustavat vain Märynummen tuulivoima-alueen lähellä
asuvien mielipiteitä.
• Etäisyys korkeintaan 2 km lähimpään voimalaan
• Tulosten pohjalta ei tule tehdä yleistyksiä siitä, miten
tuulivoimalat koetaan muilla tuulivoima-alueilla.
• Vastaava tutkimus on toteutettu myös Iin Olhavan ja Porin
Peittoon tuulivoima-alueiden läheisyydessä
•
•
http://www.tuuliwatti.fi/ci/TTL-Kyselytutkimus-Olhava-15.9.2015.pdf
http://www.tuuliwatti.fi/ci/Tulosesitys%2012.5%20julkinen.pdf
• Näitä kahta aluetta koskeva yksityiskohtaisempi tutkimus on
saatavilla verkosta:
•
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/794-Hongisto_ym_2015_Ymparisto_ja_Terveys.pdf
19
Tämän raportin tulosten tai sen osan julkaiseminen tai levittäminen ilman TTL:n lupaa on kielletty.