Ville Punnon esitys - asianajajapaiva.fi

14.1.2016
Turvapaikkaprosessin
eteneminen
Asianajajapäivät 15.1.2016
Asianajaja Ville Punto
Turvapaikkahakemus
Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa
poliisilaitokselta.
Rekisteröinti ja alustava puhuttelu
Eurodoc sormenjäljet: onko rekisteröity
toisessa EU:n jäsenvaltiossa (Dublin
menettely)
Turvapaikkatutkinta
O Poliisin kuulustelu: hakijan henkilötiedot
(perhe, ammatti, koulutus) ja kotimaasta
lähtö ja matkareitti
O Mahdollinen kielianalyysi
O Tarvittaessa henkilöllisyysasiakirjojen
oikeellisuuden tutkinta (KRP rikoslab.)
O Hakemus siirtyy Maahanmuuttovirastoon eli
Migriin
1
14.1.2016
Dublin tutkinta
O Voiko toinen jäsenvaltio olla vastuussa
turvapaikkatutkinnasta?
O Vastuunottopyyntö toiselle valtiolle
O Jos ottaa vastaan  päätös: hakemusta
ei tutkita, käännytetään toiseen
jäsenvaltioon
Puhuttelujonoon
O Hakemus tutkitaan Suomessa
O Turvapaikkapuhuttelujonoon (n 6 kk)
O Migrin turvapaikkapuhuttelu: hakemuksen
perusteiden selvittäminen
Maahanmuuttoviraston
turvapaikkapuhuttelu
O Selvitetään hakemuksen perusteet
O Mitä hakijalle tapahtunut lähtömaassa?
O Mitä hakija pelkää tapahtuvan, jos palaisi?
O Päätöksenteon aika-arvio (yleensä 6 kk)
O Onko muita perusteita oleskeluluvalle?
O Perheside, työpaikka
O Jos on, laittaa erillinen maksullinen
hakemus vireille
2
14.1.2016
Migrin selvitykset
O arviot hakijan esittämistä todisteista (esim.
virka-apu ulkoministeriön kautta Suomen
edustustoille lähtömaassa)
O Migrin Oikeus- ja maatietopalvelun
lähtömaatuntemus
O kielianalyysi
O hakija keskustelee puhelimitse analyytikon
kanssa (Språkab, Ruotsi)
O Iänmääritys alaikäisille (luustotutkimus)
Hakemuksen arviointi
O Vainon vaara: turvapaikka eli
pakolaissopimuksen mukainen
pakolaisasema
O Kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun
epäinhimillisen kohtelun vaara: oleskelulupa
toissijaisen suojelun perusteella
O Humanitaarinen suojelu: ympäristökatastrofi
tai huono turvallisuustilanne lähtömaassa
O Yksilölliset inhimilliset syyt : erityisiä syitä,
joiden johdosta inhimillisesti ajatellen ei voida
edellyttää palaavan lähtömaahan
Hakemuksen arviointi
O Yksilölliset perusteet tai lähtömaan
yleinen tilanne
O yksilölliset perusteet: turvapaikka tai
yksilöllinen inhimillinen syy sekä myös
toissijainen suojelu
O lähtömaan turvallisuus tilanne: toissijainen
tai humanitaarinen suojelu
3
14.1.2016
Hakemuksen arviointi
O Sisäisen paon mahdollisuus lähtömaassa
O Lähtömaan viranomaisten tarjoama
suojelu
O jos ”ei-valtiollinen vainoaja” tai
O voiko saada suojelua ylemmiltä
viranomaisilta alempien viranomaisten
vainolta? (esim. kidutus)
O Benefit of the doubt -periaate
Päätös
O Myönnetään oleskelulupa, jollain em.
perusteella
O Myönnetään oleskelulupa muulla
perusteella (jos erillinen hakemus)
O Hakemus hylätään, päätetään käännyttää
lähtömaahan (30 päivää vapaaehtoinen
poistuminen)
O Voidaan määrätä maahantulokielto
(yleensä 2 v, max 5 v tai toistaiseksi)
Valittaminen
O Valitusoikeus 30 päivää (HE: lyhentää 14
päivään) Hki HaO:een (suunnitelma
hajautuksesta muut HaO:t)
O Käännytyksen täytäntöönpano:
O EI, jos normaalimenettely
O KYLLÄ, jos erityismenettelyt (Dublin,
uusintahakemus, ilmeisen perusteeton
hakemus); MUTTA hallinto-oikeus voi
kieltää täytäntöönpanon (ei automaatti)
4
14.1.2016
Hallinto-oikeuden käsittely
O Pääsääntöisesti kirjallista
O Voidaan pitää suullinen käsittely (ei
yleistä)
O HaO voi arvioida itsenäisesti myös maan
tilanteen
O HaO:lle voi esittää lisäselvitystä (HE:
suunnitelma rajoittaa)
Hallinto-oikeuden päätös
O Päätös kumotaan:
O asia palautetaan Migriin, jonka noudatettava
HaO päätöstä
O palautus uuden selvityksen perusteella
O  jättää Migrille vapaat kädet arvioida
O Migrillä valitusoikeus KHO:een
O Valitus hylätään:
O Valituslupahakemus KHO
O Käännyttäminen AINA täytäntöönpantavaksi
O KHO voi kieltää täytäntöönpanon
KHO käsittely
O Kuten hallinto-oikeudessa
O Voi kieltää käännyttämisen
täytäntöönpanon
O EI erillistä päätöstä, että valituslupa
myönnetään
O EI perustella miksi myönnetään tai ei
myönnetä
5
14.1.2016
KHO päätös
O Valituslupahakemus hylätään, valitukseen ei
ratkaisua (yleisin)
O Valituslupa myönnetään ja valitus tutkitaan
O Valitus hylätään, HaO päätös jää voimaan
O Jos käännyttämisen täytäntöönpanonkielto
annettu; muuttuu täytäntöönpantavaksi
O Valitus hyväksytään; KHO kertoo miten asia
ratkaistava ja asia palautetaan Migriin
O Harvoin palautetaan uuden selvityksen
perusteella ottamatta kantaa ratkaisuun.
Avustaja
turvapaikkaprosessissa
Miksi avustajaa tarvitaan?
Turvapaikanhakijan oikeusapu
O Yleinen oikeusapu turvapaikkaprosessin
kaikissa vaiheissa (Migri, HaO, KHO)
O Tulot vaikuttavat: ei myönnetä tai
omavastuuosuus
O Poikkeuksellista: saa yksityisen avustajan
myös hallintoviranomaisen (Migri)
käsittelyyn (HE suunnitelma
hallintovaiheeseen: poistaa yksityiset
avustajat ja rajoittaa oikeusapu vain
erityisen painaviin syihin)
6
14.1.2016
Mitä oikeusapu maksaa?
O 110 €/h (määrätty yleinen oikeusavun
tuntipalkkio)
O HE suunnitelma: ”könttäsumma”
O Oikeusaputoimisto tutkii laskujen
kohtuullisuuden ja perusteet
maksatuspäätös
O Oikeusministeriö maksaa
O Perustellut toimenpiteet!
Mihin avustajaa tarvitaan?
O Neuvonta prosessista (huhutietojen
oikaiseminen) ja mahdollisesti tarvittavista
lisäselvityksistä
O Yhteydenpito Migriin mahdollista vain
avustajan kautta. (Migrin ohjaus)
O Avustaminen turvapaikkapuhuttelussa: voi
esittää lisäkysymyksiä
Mihin avustajaa tarvitaan?
O Lisäselvitysten laatiminen tarvittaessa
O Migrin lausumapyyntöihin vastaaminen
(esim. selvitykset, joita hankittu viran
puolesta)
O Valitusten/valituslupahakemusten/täytäntöönpanonkieltohakemustena laatiminen
ja muu avustaminen valitusprosessissa
7
14.1.2016
Tarvitaanko avustajaa?
O Voiko turvapaikanhakijan oikeusturva
toteutua ilman avustajaa?
O Mitä hakijalle seuraa, jos oikeusturva
pettää?
O Edellyttääkö oikeudenmukaisuus, että
avustaja kustannetaan valtion varoista
varattomille turvapaikanhakijoille?
8