Oili-KELA-12012016-1

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI
Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä?
Asianajaja Oili Kela
12.1.2016
SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS
§ Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa
−  Ainakin
• 
• 
• 
• 
• 
Toimintamuodot
Tukisäätiötä koskevat määräykset
Liiketoiminta toimintamuotojen rahoittamiseksi
Hallituksen yläpuolella oleva elin
Säätiön johtaja
§ Miettikää, tulisiko laatia työjärjestys / muuttaa työjärjestystä
−  Ainakin
•  Lähipiiritoimia koskeva ohjeistus
§ Onko tarvetta uusia johtajasopimus
Asianajaja Oili Kela
2
TOIMINTAKERTOMUS
§  Tilikaudelta 2015 on laadittava toimintakertomus, jossa on oltava
1.  Pienillä säätiöillä
•  Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
•  Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
•  Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
Suurilla säätiöillä lisäksi
•  Arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden
•  tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita
kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja
•  taloudellista asemaa ja tulosta
•  keskeisimmät tunnusluvut kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan sekä taloudellisen aseman ja
tuloksen ymmärtämiseksi
•  tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista
kirjanpitovelvollisen [liike]toiminnassa merkityksellisistä seikoista
•  tarvittaessa arviossa on esitettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä
ilmoitetuista luvuista
Suuren raja: vähintään kaksi täyttyy tilikaudella ja sitä edeltävällä
•  LV 7.3 me, tase 3.65 me, henkilöstö keskimäärin 50 henkilöä
Asianajaja Oili Kela
3
5:2 TOIMINTAKERTOMUS
§ Toimintakertomuksessa on edellä mainitun lisäksi ilmoitettava
2.  Millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi
Asianajaja Oili Kela
4
5:2 TOIMINTAKERTOMUS
3.  Tiedot lain 1:8.1:n 1-4 ja 6 kohdassa tarkoitetulle lähipiirille, lukuun
ottamatta lähisukulaisten määräysvallassa olevaa yhteisöä ja säätiötä,
antamista avustuksista ja muista osittain tai kokonaan vastikkeettomista
taloudellisista eduista ja muista säätiön ja edellä tässä kohdassa mainitun
välisistä taloudellisista toimista
−  Edellä mainittuina tietoina on ilmoitettava
•  lähipiirisuhteen luonne
•  kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta sekä
•  toimen tai taloudellisen edun raha-arvosta
−  Tiedot voi antaa jaoteltuina 1:8:n kunkin kohdan tarkoittamien lähipiiriin
kuuluvien yhteenlaskettuihin
•  kokonaan tai osittain vastikkeettomiin etuihin ja
•  muihin taloudellisiin toimiin
Asianajaja Oili Kela
5
SL 1:8:N LÄHIPIIRIRYHMÄT
1.  Säätiön
• 
• 
• 
perustaja (ihminen, yhteisö ja säätiö) sekä tämän tytäryhteisöt ja –säätiöt
säätiössä määräysvaltaa käyttävä sekä tämän tytäryhteisöt ja –säätiöt
säätiön tytäryhteisöt ja –säätiöt
• 
• 
• 
• 
• 
hallituksen jäsen ja varajäsen
hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen
toimitusjohtaja ja tämän sijainen
vastuunalainen yhtiömies
tilintarkastaja
• 
• 
• 
aviopuoliso ja avopuoliso
oma ja puolison lapsi, tämän puoliso ja jälkeläinen
oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi
2.  Säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön
3.  Säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
4.  1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen
6.  1-4 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa
oleva yhteisö ja säätiö
Asianajaja Oili Kela
6
HYVÄ HALLINTOTAPA -OHJE
TOIMET JA TALOUDELLISET EDUT
EUROINA
LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE
1
2
3
4
5 A JOHDON PALKAT, PALKKIOT JA
ELÄKESITOUMUKSET
-
€
€
-
-­‐ B SOPIMUKSET
€
€
€
€
€ C MYÖNNETTY TUKI
€
€
€
€
€ D ANNETUT LAINAT, VASTUUT JA
VASTUUSITOUMUKSET
€
€
€
€
€ E SANALLINEN KUVAUS TOIMISTA JA
TALOUDELLISISTA EDUISTA
Asianajaja Oili Kela
7
ESIMERKKI
§ Sijoitukset tytäryhteisöihin
Tasearvo kauden alussa
Tasearvo kauden lopussa
1.1.-31.12.2015
1.1.-31.12.2014
§ Liiketapahtumat tytäryhteisöjen kanssa
Tavaroiden ja palveluiden
myynnit
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Asianajaja Oili Kela
1.1.-31.12.2015
1.1.-31.12.2014
8
ESIMERKKI
§ Ryhmä 2
2. HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET, TOIMITUSJOHTAJAT JA
SIJAISET SEKÄ TILINTARKASTAJAT
Kokonaan tai osittain vastikkeettomat edut
1.1.-31.12.2015
€
1.1.-31.12.2014
€
[]
Muut taloudelliset toimet
Tilintarkastuspalkkiot (konserni)
Asuntojen- ja liikehuoneistojen
vuokrasopimukset
[]
[]
Apurahat
Asianajaja Oili Kela
9
5:2 TOIMINTAKERTOMUS
4.  selostus, jos säätiö on hankkinut tilikaudella määräysvallan toisesta
kirjanpitovelvollisesta tai se on ollut sulautumiseen osallisena
5.  selostus, jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikaudella
§ Erikseen on ilmoitettava
6.  rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset lähipiiriin kuuluville ja näiden
puolesta
•  Niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten
yhteismäärä ylittää 20.000 euroa tai 5 % omasta pääomasta – pienemmät ilmoitetaan
vähintään osana muuta lähipiiriraportointia
•  KILA: raha-arvot; lainasta korko, takaisinmaksuaika ja mahdollinen vakuus; vastuusta ja
vastuusitoumuksesta sen tyyppi ja sitoumuksen euromääräinen arvo
•  Ilmoitettava lisäksi, miten liittyvät tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja
varainhoitoon
Asianajaja Oili Kela
10
5:4 KONSERNITILINPÄÄTÖS
§ Konsernin emosäätiönä toimivan on aina laadittava
konsernitilinpäätös
−  Tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä
konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja
riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta
asemasta ottaen huomioon säätiölain säännökset säätiön tarkoituksesta ja
toiminnasta
Asianajaja Oili Kela
11
OHJEISTUSTA
§ HE 166/2014
§ Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n Säätiön hyvä hallinto –
ohje (www.saatiopalvelu.fi)
§ Kirjanpitolautakunnan omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien
esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen
tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä
−  3.11.2015 nro 1945
−  http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView
Asianajaja Oili Kela
12
LÄHIPIIRI
Asianajaja Oili Kela
13
MISSÄ LÄHIPIIRIKÄSITE TULEE HUOMIOIDA?
A.  Säätiön tarkoituksena ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen
(laajaan) lähipiiriin kuuluvalle
−  Koskee vain sellaisia kokonaan tai osittain vastikkeettomia etuja, jotka
eivät ole muiden säätiön toimintamuotojen kohteena olevien saatavilla
samoilla ehdoilla
−  Poikkeuksena tukisäätiöt ja sukusäätiöt
•  Kieltoa ei sovelleta, jos ”tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön
säännöistä ilmenevälle” laissa sallitulle taholle
B.  Johtoon kuuluva on esteellinen osallistumaan omaa (laajaa) lähipiiriä
koskevan vastikkeettoman edun käsittelemiseen
C.  (Suppean) lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista
(vastikkeettomista tai vastikkeellisista) on raportoitava
toimintakertomuksessa
Asianajaja Oili Kela
14
1:8 LÄHIPIIRI
1.  Säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen,
yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja –säätiö (S/L)
2.  Säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän
sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja (S/L)
3.  Säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
(S/L)
4.  1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen (S/L)
5.  1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen (L)
6.  1-5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten
määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö (S/L)
Asianajaja Oili Kela
15
1:8 LÄHIPIIRI
§ Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja
puolison lasta ja tämän jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa,
isovanhempaa ja tämän vanhempaa
§ Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan (dian 6) 1-3 kohdassa ja edellä
perheenjäsentä koskevassa kohdassa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja
sisar- ja velipuolta, aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä kohdassa
tarkoitetun aviopuolisoa ja avopuolisoa, lasta ja lapsen jälkeläistä,
vanhempaa ja isovanhempaa
Asianajaja Oili Kela
16
YHTEYSTIEDOT
Oili Kela
Asianajaja, varatuomari
P +358 40 350 7620
[email protected]
Asianajotoimisto Oili Kela Oy
Kasarmikatu 28 A 2
PL 121, 00131 Helsinki
17