vantaan suhdannekatsaus, tammikuu 2016 osa 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016
OSA 1
Osa 1: Koko kaupunki
Vantaalaisten yritysten liikevaihto pieneni 0,2 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa
liikevaihdon väheneminen oli 1,2 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto väheni 1,1 prosenttia vuoden 2015
ensi puoliskolla. Vantaalla liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna helmi-, maalis-, kesäja heinäkuussa, muina kuukausina väheni. Koko Helsingin seudulla kasvua oli vain maalis- ja kesäkuussa.
Kun lähtötilanteeksi otetaan vuosi 2010, on liikevaihdon kehitys Vantaalla ollut edullisempi kuin koko Helsingin
seudulla (kuvio 1).
Liikevaihdon trendi, 2010=100
Kuvio 1.
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
Liikevaihdon trendi Vantaalla ja koko Helsingin seudulla vuodesta 2005 (2010=100)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vantaa
2011
2012
2013
2014
2015
Helsingin seutu
Yritysten liikevaihdon määrä ei ole Vantaalla juurikaan muuttunut vuodesta 2012 lukuun ottamatta aivan viime
kuukausien pientä vähenemää. Liikevaihto on kuitenkin vielä korkeammalla tasolla kuin vuoden 2008 lopulla.
Helsingin seudulla vuoden 2012 alussa saavutettiin vuoden 2008 huipputaso, minkä jälkeen alueen yritysten
liikevaihto väheni noin vuoden verran ja on sen jälkeen pysytellyt lähes samalla tasolla viime kuukausien lievää
vähenemistä lukuun ottamatta.
Kuvio 2.
Palkkasumman trendi Vantaalla ja koko Helsingin seudulla vuodesta 2005 (2010=100)
Palkkasumman trendi, 2010=100
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
2005
2006
2007
2008
2009
Vantaa
2010
2011
2012
Helsingin seutu
2013
2014
2015
2
Vantaalaisten yritysten maksama palkkasumma kasvoi Vantaalla 1,8 ja koko seudulla 1,6 prosenttia vuoden 2015
ensimmäisellä puoliskolla, kun sitä verrataan vuoden 2014 ensi puoliskoon. Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä
kasvua oli Vantaalla 0,4 ja koko seudulla 1,2 prosenttia. Palkkasumma on kasvanut niin Vantaalla kuin koko seudullakin
elokuuta lukuun ottamatta alkuvuoden (tammikuu-lokakuu) kaikkina kuukausina. Palkkasumman kehityksessä vuoden
2009 pudotus ei ollut läheskään niin jyrkkä kuin liikevaihdon kehityksessä. Vantaalla palkkasumma kasvoi vuonna 2011
muuta seutua nopeammin, mutta kasvu on sen jälkeen ollut samansuuruista (kuvio 2).
Vantaalla liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä oli vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
52 prosenttia, vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 51, toisella neljänneksellä 50 ja kolmannella
vuosineljänneksellä 52 prosenttia. Palkkasummaansa kasvattaneiden yritysten osuus oli vuoden 2014 viimeisellä
neljänneksellä 57 prosenttia, vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 56, toisella 56 ja kolmannella 58 prosenttia
(kuvio 3).
Kuvio 3.
Liikevaihtoaan kasvattaneiden ja supistaneiden yritysten osuus vuosineljänneksittäin 2014–2015
60
Osuus kaikista , %
40
20
Supistuneet 0-15 %
0
Supistuneet yli 15 %
-20
Kasvaneet 0-15 %
-40
Kasvaneet yli 15 %
-60
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
2015
Liikevaihdon kehitys toimialoilla
1)
Tässä tarkastellulla neljällä toimialalla (teollisuus, rakentaminen, kauppa ja palvelut) yritysten liikevaihto en
muuttunut Vantaalla osin samansuuntaisesti. Selvän poikkeuksen tekee rakentamisen toimiala, joka on kasvanut
tasaisesti aina vuoden 2009 lopulta lähtien. Palvelujen toimialalla liikevaihdon muutos on ollut lievästi kasvava,
samoin parin viime vuoden aikana teollisuuden toimialalla. Samaan aikaan kaupan trendi on ollut laskeva.
Kuvio 4.
Liikevaihdon trendi eri toimialoilla Vantaalla vuodesta 2005 (2010=100)
Liikevaihdon trendi, 2010=100
180
160
140
120
100
80
60
2005
2006
2007
2008
Teollisuus
2009
2010
Rakentaminen
2011
2012
Kauppa
2013
2014
Palvelut
2015
3
Teollisuus
Teollisuuden liikevaihto kasvoi Vantaalla 0,8 prosenttia vuonna 2014. Laskua oli vain vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Liikevaihto jatkoi kasvuaan myös vuonna 2015: ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua oli 2,4,
toisella 0,7 ja kolmannella neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Koko
Helsingin seudulla kehitys on ollut hieman erilainen: sekä vuoden 2015 ensimmäisellä (-5,7 %) että toisella (-7,2 %)
neljänneksellä teollisuuden liikevaihto väheni. Seudun kolmannen neljänneksen tiedot eivät olleet tätä kirjoitettaessa
käytettävissä.
Vuonna 2014 teollisuuden palkkasumma heikkeni Vantaalla 0,4 prosenttia. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä
teollisuuden palkkasumma jatkoi hienoista laskuaan supistuen -0,3 prosenttia vuoden 2014 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Toisella neljänneksellä palkkasumma kääntyi 3,5 prosentin kasvuun, mutta supistui
jälleen -1,6 prosentilla kolmannella neljänneksellä. Myös vuoden 2015 neljännen neljänneksen ensimmäisenä
kuukautena, lokakuussa, palkkasumma oli -0,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 lokakuussa. Koko Helsingin
seudulla teollisuuden palkkasumma kasvoi vuoden 2015 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta supistui
kolmannella neljänneksellä.
palkkasumman vuosimuutos, %
Kuvio 5.
Teollisuuden palkkasumman vuosimuutos vuosineljänneksittäin Vantaalla ja koko Helsingin seudulla
15
10
5
0
-5
-10
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
2014
Vantaa
Q1
Q2
Q3
2015
Seutu
Rakentaminen
Rakentamisen liikevaihto kasvoi Vantaalla 8,2 prosenttia vuonna 2014. Kasvua oli vuoden jokaisella neljänneksellä.
kasvu jatkui edelleen vuoden 2015 kaikilla kolmella neljänneksellä. Suuntaus oli aivan samanlainen koko Helsingin
seudulla.
palkkasumman vuosimuutos, %
Kuvio 6.
Rakentamisen palkkasumman vuosimuutos vuosineljänneksittäin Vantaalla ja koko Helsingin seudulla
25
20
15
10
5
0
-5
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
Q4
Q1
Vantaa
Q2
Q3
2013
Seutu
Q4
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Q1
Q2
2015
Q3
4
Rakentamisen palkkasumma kasvoi 6,9 prosentilla vuonna 2014. Kasvua oli kaikilla vuosineljänneksillä. Palkkasumma
jatkoi kasvuaan edelleen vuoden 2015 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvua oli vielä lokakuussakin 7,5
prosentin verran. Rakentamisen palkkasumma kasvoi myös koko seudulla vuoden 2014 kolmatta neljännestä lukuun
ottamatta. Kasvu oli seudulla muutaman prosenttiyksikön pienempää kuin Vantaalla.
Kauppa
Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto väheni -2,3 prosentilla vuonna 2014. Trendi oli laskeva myös vuonna 2015.
Eniten liikevaihto aleni vuoden kolmanneksella neljänneksellä, -2,8 prosenttia vuoden 2014 kolmanteen neljänneksen
verrattuna. Koko Helsingin seudulla kaupan liikevaihto aleni -3,0 prosentilla vuonna 2014. Sama aleneva suuntaus on
ollut vuoden 2015 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä.
Kaupan palkkasumman vaihtelut ovat olleet teollisuuteen verrattuna suhteellisen pieniä: vuonna 2013 palkkasumma
pieneni -1,2 prosenttia, mutta vuonna 2014 kasvua oli 0,7 prosenttia. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
kasvu oli 0,6, toisella 1,1 ja kolmannella 0,1 prosentin verran. Koko seudulla palkkasumman kehitys on ollut hieman
erilainen kuin Vantaalla: vuonna 2014 laskua oli -0,3, vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä -0,5, toisella
samoin -0,5 ja kolmannella -0,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
palkkasumman vuosimuutos, %
Kuvio 7.
Kaupan palkkasumman vuosimuutos vuosineljänneksittäin Vantaalla ja koko Helsingin seudulla
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2011
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Vantaa
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
2015
Seutu
Palvelut
Palveluiden liikevaihto kohosi 1,8 prosenttia vuonna 2014. Liikevaihdon kasvu jatkui myös alkuvuonna 2015, tammimaaliskuussa kasvua oli 1,3, mutta kahdella seuraavalla neljänneksellä liikevaihto kääntyi laskuun (-1,1 ja -1,5 %).
Palveluiden palkkasumman kasvu oli 2,3 prosenttia vuonna 2014. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua
oli 1,3 ja toisella 0,5 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä palkkasumma aleni -0,8 prosentilla edellisen vuoden
kolmanteen neljännekseen verrattuna.
vuosimuutos, %
Kuvio 8.
Liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutokset vuosineljänneksittäin Vantaalla
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
2013
Liikevaihto
Palkkasumma
Q1
Q2
Q3
2014
Q4
Q1
Q2
2015
Q3
5
Tammikuun 2016 suhdannekatsauksen toisessa osassa tarkastellaan kehitystä Vantaan eri alueilla. Katsaus ilmestyy
myöhemmin tammikuussa 2016.
___ _____
1)
Tilastokeskuksen toimittamassa aineistossa toimialat on jaettu neljään luokkaan:
teollisuuden toimialaan kuuluvat toimialaluokituksen kirjaintasolla B Kaivostoiminta ja louhinta, C teollisuus, D Sähkö-,
kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön
puhtaanapito,
rakentamisen toimialaan F Rakentaminen,
kaupan toimialaan G Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus,
palvelut toimialaan H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, L
Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, R Taiteet,
viihde ja virkistys, S Muu palvelutoiminta.
Luokkiin kuulumattomia ovat A Maatalous, metsätalous ja karjatalous, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, O Julkinen
hallinto ja maanpuolustus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, T Kotitalouksien toiminta työnantajina,
kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten
organisaatioiden ja toimielimien toiminta sekä V Toimiala tuntematon. Nämä ovat kuitenkin mukana koko Vantaan
summassa.
2)
Kaupunki on Tilastokeskuksen tuottamassa aineistossa jaettu kolmeen osaan alueiden postinumeroiden mukaan.
Pieniä osia Vantaasta kuuluu Espoon, Helsingin, Nurmijärven ja Keravan postinumeroalueisiin. Postinumeroalueet
voidaan kuitenkin melko kattavasti summata suuralueiksi.
Länsi-Vantaaseen kuuluvat Myyrmäen ja Kivistön suuralueet
Aviapolis on Aviapoliksen suuralue ja
Itä-Vantaa koostuu Tikkurilan, Koivukylän, Korson ja Hakunilan suuralueista.
Lähde:
Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu, joulukuu 2015
Lisätietoja: Hannu Kyttälä
Taloussuunnittelu/Tietopalvelu
Puh. (09) 8392 2716
Sähköposti: [email protected]
www.vantaa.fi/tilastot
ISBN 978-952-443-518-5
ISSN-L 1799-702X
ISSN 1799-7089 (verkkojulkaisu)
Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B1:2016