Tiistai 19.1.2016 Klo 17.00

LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
2
Kokousaika
Tiistai 19.1.2016 Klo 17.00
Kokouspaikka
Kunnanvirasto
Käsiteltävät asiat
1§
2§
3§
4§
5§
6§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Laskujen hyväksyminen teknisen lautakunnan toimialalla
Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano
Teknisen lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Teknisen lautakunnan talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta vuonna 2016
Määrärahojen seuranta
Viipalekoulun henkilökunnan sosiaalitilat
Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiat
Viranhaltijan päätöspöytäkirjat
7§
8§
9§
10 §
Pöytäkirjannähtävänpito
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
19.1.2016
Puheenjohtaja
Pauliina Kallio
Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
15.1.2016
Ilmoitustaulunhoitaja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
3
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk. 1 §
Kuntalain 58 §:n mukaan teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Teknisen lautakunnan kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk. 2 §
Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Lehtikangas ja Mikko Marttila
Ehdotus:
Tekninen lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
4
LASKUJEN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALALLA
Tekn.ltk. 3 §
Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 11.1.2016. Täytäntöönpano-ohjeissa on laskujen hyväksymisestä määrätty seuraavaa:
Ostolaskujen asiatarkastus ja hyväksyminen tapahtuu sähköisesti Logican Rondo –järjestelmällä. Lautakunta tai muu kunnan viranomainen
määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Menotositteiden
hyväksyjiksi määrätään ainoastaan tilivelvollisiksi määriteltyjä viranhaltijoita. Laskun hyväksyjän vastuualue määritellään talousarvioasetelman
(talousarviokirjassa) mukaisesti. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa
pääsääntöisesti olla sama henkilö.
Talousarviossa teknisen lautakunnan alaisuudessa on yhdeksän tehtäväaluetta: hallinto, liikenneväylät, tilapalvelut, siivouspalvelut, ruokahuolto, yleiset alueet, jätehuolto, vesihuolto ja pelastuslaitos. Jokainen
tehtäväalue on puolestaan jaettu kustannuspaikkoihin.
Kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kunnan laskuihin.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että
1. lautakunnan alaisten menojen tositteet hyväksyy kunnaninsinööri.
2. laskut hyväksyy rakennustarkastaja kunnaninsinöörin ollessa poissa tai estynyt.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
5
VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO
Tekn ltk.4 §
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.12.2015 vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman. Hyväksyessään talousarvion valtuusto antoi toimielimille tehtäväalueittaiset määrärahat, tuloarviot sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa
määrärahat ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet tehtäväalueittain. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla kunnanhallitus antaa lautakunnille
ja viranhaltijoille tarkempia ohjeita siitä, miten talousarvion toteuttamisessa on meneteltävä. Täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteenä
1/2016.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
6
TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Tekn ltk. 5 §
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2015 vuoden 2016 talousarvion. Tällöin valtuusto päätti määrärahat ja toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet tehtäväalueittain. Toimielinten tehtävänä on nyt jakaa käyttösuunnitelmissaan valtuuston määrittelemien tavoitteiden
kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot edelleen tehtäväalueen alaisille osastoille ja kustannuspaikoille ja
investointiosan määrärahat kohteille osamäärärahoiksi.
Valtuusto on vahvistanut tekniselle lautakunnalle määrärahat seuraaville käyttötalouden tehtäväalueille: hallinto, liikenneväylät, tilapalvelut, siivouspalvelut, ruokahuolto, yleiset alueet, jätehuolto, vesihuolto ja pelastuslaitos.
Ehdotus teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaksi esityslistan liitteenä nro 2 /2016.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa käyttösuunnitelmansa vuodelle
2016 liitteen nro 2 /2016 mukaisesti.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
7
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMISEN SEURANTA VUONNA 2016
Tekn.ltk. 6 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahojen toteutumaraportit tuodaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille joka kuukaudelta.
Kunnanhallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan
talousarvion määrärahojen sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille 3 kertaa vuodessa:
Ajalta 1.1. - 30.4.
Ajalta 1.1. - 31.8.
Tilinpäätös
touko- kesäkuussa
syys- lokakuussa
hallitukselle maaliskuussa, valtuustolle touko –
kesäkuussa. Toimintakertomus lautakunnilta
helmikuussa
Esittelijöiden tulee lisäksi informoida toimielimiä käyttösuunnitelmien
toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan tiedoksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
8
MÄÄRÄRAHOJEN SEURANTA
Tekn.ltk. 7 §
Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella
hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintaansa niin, että määrärahat riittävät.
Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteutumaraportti joka kuukaudelta.
Esityslistan liitteenä alustava raportti vuodelta 2015 nro 3/2016
Ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen toteutumaraportin tietoonsa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
9
VIIPALEKOULUN HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT
Tekn.ltk. 8 §
Vuoden 2014 syyslukukauden alussa otettiin käyttöön urheilukentän
parkkipaikalla 8 luokan siirtotilakokonaisuus. Väistötilat palvelivat ensin
Viirikoulun sisäilmaongelmien väistötilana ja nyt sitä käytetään koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen väistötiloina.
Alkuvaiheessa tilojen yksi luokka oli vajaakäytöllä ja henkilökunta pystyi
käyttämään sitä sosiaali- ja taukotilanaan, mutta 2015 syyslukukauden
alussa luokan käyttöaste lisääntyi. Henkilökunta jäi tässä tilanteessa ilman lainmukaisia sosiaali- ja taukotiloja ja tästä on tullut huomautuksia
palo- ja työsuojeluviranomaisilta.
Asiasta keskusteltiin edellisen teknisen lautakunnan kokouksen muissa
asioissa ja silloin vaihtoehtona puhuttiin urheilukentän huoltorakennuksen toisen pukuhuoneen ottamista tähän käyttöön. Käyttöönotto aiheuttaisi kuitenkin sen, että urheilukentälle jäisi vain yksi pukuhuone ja tämä
estäisi käytännössä tekonurmikentän peli- ja turnauskäytön.
Teknisessä toimessa on pyydetty alustava tarjous sosiaalitilojen toteuttamisesta parakkiratkaisulla nykyisen viipalekoulun yhteyteen ja tämä
toteuttaisi lain vaatimukset.
Ehdotus:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
10
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TIETOON SAATETTAVAT ASIAT
Tekn.ltk. 9 §
1. Kunnanhallitus 14.12.2015. Vanhusten vuokra-asuntojen vuokrien
tarkistus
2. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016 – 2018 talous- ja toimintasuunnitelma
Ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tietoon saatetuksi.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
LUVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kokouspäivämäärä
19.01.2016
sivu
11
VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
Tekn.ltk. 10 §
1.7.1995 voimaan tulleen kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johto-säännössä
määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnan-hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen
viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden
puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viran-haltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston
toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä
on tehtävä (14 vrk).
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Lautakunnalle on toimitettu seuraavat kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset nro: 138/2015-2/2016
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää olla ottamatta kunnaninsinöörin tekemiä
päätöksiä käsiteltäväkseen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto