YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTUS 2016

YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTUS 2016
Olemme iloisia, että haluat Ilmarisen hoitavan eläketurvaasi. Meille ilmarislaisille
on tärkeää, että saat asiantuntevaa ja hyvää palvelua. Yrittäjänä YEL-vakuutus
on tärkein osa eläke- ja sosiaaliturvaasi. Sen perusteella määräytyvät vakuutusmaksusi ja sinulle aikanaan maksettava eläke. YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa
jo ennen eläkkeelle jäämistä äitiys- ja sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan ja
vapaaehtoiseen vakuuttamiseen tapaturman varalta.
Kuka on YEL-yrittäjä?
Työtulo vaikuttaa osa-aikaeläkeoikeuteen
Yrittäjäksi katsotaan liikkeen- ja ammatinharjoittaja, henkilöyhtiön vastuullinen yhtiömies ja osakeyhtiön osakas. Osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä osakas vakuutetaan yrittäjänä, jos hän
omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä samassa
taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50
prosenttia yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.
61-vuotiaana sinulla on mahdollisuus siirtyä yrittäjänä osa-aikatyöhön ja saada osa-aikaeläkettä.
Tällöin työtulosi tulee olla viimeisinä vuosina
ennen eläkettä vähintään 15 114,36 €/v (2016).
Työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan
perusta
Vakuutusmaksusi perustuu YEL-työtuloon. Se on
summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle. Työtulon tärkein ominaisuus on se, että se perustuu
työpanoksesi arvoon. Työtulo on syytä tarkistaa,
jos yritystoiminta laajenee tai supistuu. Työtulon
arvioinnissa voit käyttää Eläketurvakeskuksen
Yrittäjän työtulo-ohjetta, jonka löydät osoitteesta
www.tyoelakelakipalvelu.fi.
Työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan
Vuoden 2016 alusta yrittäjän työttömyysturvan
alaraja nousee 12 420 euroon (vuonna 2015
alaraja oli 12 325,55 €). Kun työtulosi on vähintään tämän suuruinen ja työssäoloehto täyttyy,
olet oikeutettu Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Alaraja tarkistetaan vuosittain
indeksillä.
Työtulorajat ja maksut
• Työtulon rajat 7 557,18–171 625,00 €/v
• Alle 53-vuotiaan maksu 23,6 % työtulosta
• Yli 53-vuotiaan maksu 25,1 % työtulosta
Yrittäjänä voit hoitaa kaikki eläkevakuutusasiasi pankkitunnuksillasi verkkopalvelussamme www.
ilmarinen.fi.
YEL-maksut voi vähentää
verotuksessa
YEL-maksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Jos et vähennä niitä verotuksessa
yrityksesi kuluina, voit vähentää ne omassa tai
puolisosi henkilökohtaisessa verotuksessa.
Vanhempain- ja sairauspäivärahat
lasketaan työtulosta
Yrittäjänä äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahasi
sekä sairauspäivärahasi määräytyvät vakuutuksesi
työtulosta. Kun päiväraha alkaa vuonna 2016, Kela
laskee sen vuoden 2014 työtulon mukaan. Jos kuitenkin viimeisimmän kuuden kuukauden työtulosi
on 20 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014, päivärahaa voi hakea korkeamman työtulon mukaan.
Työtulonmuutoksen tulee kuitenkin aina perustua
yrittäjän oman työpanoksen muuttumiseen.
YEL-maksu joustaa
Voit tietyin edellytyksin halutessasi muuttaa YELmaksua tilapäisesti eli joustaa eläkemaksuissa
maksamalla jonain vuonna suurempaa vakuutusmaksua ja siten parantaa kyseiseltä vuodelta karttuvaa eläkettäsi. Lisämaksun voit vähentää verotuksessa, kuten muunkin YEL-maksun. Vastaavasti
voit myös alentaa maksua, jolloin karttuva eläke
pienenee. Se ei muuta vahvistettua työtuloasi eikä
siten vaikuta sairausvakuutuksen päivärahoihin.
Maksujouston vaikutuksia voit arvioida etukäteen
ja hakea joustoa verkkopalvelussamme.
Voit muuttaa eräkuukausia
Voit maksaa vuotuisen YEL-maksusi 1–4, 6 tai 12
erässä. Puolet eräkuukausista pitää kuitenkin olla
ennen elokuuta. YEL-maksun eräpäivä on kuukauden 20. tai sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä.
Myöhästyneestä maksusta perimme viivästyskorkoa.
Aloittavan yrittäjän maksualennus
Vuodesta 2013 alkaen aloittava yrittäjä saa 22
prosentin suuruisen vakuutusmaksualennuksen.
Alennus koskee yrittäjää:
• joka aloittaa ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan
• jonka vuotta 2013 aiempi yrittäjätoiminta on
kestänyt alle 48 kuukautta, ja hän aloittaa
yrittäjätoiminnan uudelleen ja hän täyttää muut
aloittavan yrittäjän alennuksen saamisen ehdot.
Ne yrittäjät, jotka ovat aloittaneet yrittäjätoiminnan ennen vuotta 2013 ja joiden yrittäjätoiminta jatkuu keskeytyksettä, saavat edelleen 25
prosentin maksualennuksen.
Ilmoita yrittäjätoiminnan päättymisestä
Päätä vakuutuksesi, kun yrittäjätoimintasi päättyy, työtulosi jää alle YEL-alarajan tai kun siirryt
eläkkeelle.
Entä jos sairastut? Lyhyen sairausloman ajaksi
vakuutusta ei kannata päättää. Jos sairausloma on
pitkä, soita siinä tapauksessa meille, niin mietitään
yhdessä, mitä sinun kannattaa tehdä. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.
Yrittäjätoimintasi voi keskeytyä myös, jos saat
lapsen, etkä osallistu yrityksen toimintaan lainkaan.
Siltä ajalta, jona vakuutus ei ole voimassa, ei peritä
maksua eikä eläkettä kartu YEL-vakuutuksestasi.
Eläkkeellä olevan yrittäjän
vakuuttaminen
Siirtyessäsi vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle
vanhuuseläkettä, YEL-vakuutuksesi päättyy automaattisesti. Näin käy riippumatta siitä, jatkatko
työtäsi vai perustatko uuden yrityksen.
Saatat jatkaa työskentelyä yrittäjänä vielä silloinkin, kun alat saada eläkettä. Ole siinä tapauksessa
tarkkana, sillä se, mitä eläkettä saat, vaikuttaa siihen,
miten vakuutat itsesi. Jos saat työkyvyttömyys- tai
osatyökyvyttömyyseläkettä, mutta jatkat yrittäjänä
työskentelyä, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa, kunhan myös vakuuttamisen muut edellytykset täyttyvät.
Työeläkelakien mukaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja vanhuuseläkkeen rinnalla tapahtuvan yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on
vapaaehtoista. 2016 alkaen vanhuuseläkkeen
rinnalla työskentelevällä yrittäjällä pitää kuitenkin
olla vapaaehtoinen YEL-vakuutus voimassa, jos
hän haluaa ottaa tapaturmavakuutuksen itselleen.
Osa-aikaeläkkeellä oleva yrittäjä maksaa vakuutusmaksut osa-aikatyön työtulosta.
Ilmarisen palvelut yrittäjälle
Yrittäjänä voit helposti hoitaa eläkevakuutusasiasi
pankkitunnuksillasi verkkopalvelussamme www.
ilmarinen.fi. Palvelussa voit hoitaa monia vakuutusasioitasi, kuten maksaa maksuja, sopia maksuajan pidennyksestä, tulostaa todistuksia mm.
maksuista ja työtulosta, tarkistaa työeläkeotteesi,
hakea työtulon muutosta tai tilapäistä muutosta
maksuun eli maksujoustoa.
ASIAKASPALVELUMME AUTTAA
Verkkopalvelut ja tietoa eläketurvasta: www.ilmarinen.fi
Puhelinpalvelu 010 195 000, arkisin klo 8–17
Postiosoite Ilmarinen, Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen
Halutessasi voit hoitaa eläkeasiasi myös Ilmarisen
yhteistyökumppanin OPn konttoreissa. Se käy helposti,
sillä palveluverkosto kattaa koko Suomen. OPn tavoitat
numerosta 0303 0303.
Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen • Puh. 010 284 11 • www.ilmarinen.fi