DRAZBENI RAZGLAS

lZVRSITEIJ
BRANKO GRADISNIK
Kersnikova l, 2000 MARIBOR
P.P. 1617
T el.: 02 1252-30 -5 6, 041 1243 -003
Fax 021252-30-55
e-mail: [email protected] net
Datum:
Opr.St.:
NaS znak :
14.1.2016
VL
131135344
34-295113
Okrajno sodi5de Maribor
D'D', UL' VITA
zadeviupnika NovA KREDITNA BANKA MAzuBOR
BOSTJAN ', zatadi iztetiave
KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR, zopef dolZnika NovAK
v izvrsilni
3.846'|6EURspp,objavljaizvr5iteljBrankoGradiSnikizMaribora
DRAZBENI RAZGLAS
Dne 19.1.2016 OB 11:00 URI
bOdO V/NA
na PRVI
LEVSTIKOVA UL. 14,9226 MORAVSKE, TOPLICE
javni draLbiprodajali naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Kom
zap.
Enota
st.
KOM
KOM
2.
Oceniena vrednost
Opis
OSEBNI AVTOMOBIL AUDT A4 / AVAN
r .n ^. \/r\r. \r/ A I 1777*p6) A)OO182
OSEBNI AVTOMOtsIL SEAI UUTilJIJI'A
I
L.J
/ I.
I
IUL'
3.000,00 EUR
180,00 EUR
L.lggl,VlN:VSSZZW
je doloden v tem drazbenem razglasu'
- Stvari se bodo na draLbidraZile po vrstnem redu, kot
u.uttdttt'
polagati
- DraZiteljem pred draZbo ni potrebno
in prevzeti na draZbi kupljeno stvar'
- f"p.i *"*.i" pladati kupnino takoi po kondani draZbi
bremenijo kupca'
stvarmi'
- Vtimot.Oiini strostl in davSdine v ivezi s kupljenimi
jamdevanja za napake.stvari'
iz
nimaiopravic
draZbi
na
stvari
- X.up.i glede kupljenih
z izvrsiteljem.
ltvari, ki'se prodajajo na draZbi, je moZen po predhodnem dogovoru
pa
ne
sme biti niZja od ocenjene vrednosti' na drugi
prvi
draZii
na
ti
..no,
izklicno
objavi
- Izvr5itelj pred zadetkom draZbe
ne sme biti'niZla od l/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti'
drugo
lahko stranke v 30 dneh od dneva prve draZbe predlagajo
- ce premidne stvari na prvi javni draZbi ne uoao prooan.,
GiJ
draZbo.
'
bo odrejen prisilni vstop v prostore' kjer
bi dolznik onemogodil prodajo zarubljenih premiinin,
zarubljene premidnine nahajajo'
v kolikor
se
IZVRSITELJ
Branko GRAD
OBVESEENI:
- OGLASNA DESKA SODISEA
- SPIS
;E