ocenjevanje letne delovne uspešnosti

Tematska delavnica
OCENJEVANJE LETNE DELOVNE USPEŠNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV Z VIDIKA KAKOVOSTI
Sreda, 10. februar 2016, predavalnica Storžič, Hotel Brdo, Brdo pri Kranju
Dosedanje analize Ministrstva za pravosodje in javno upravo (2011, 2012 in 2014) kažejo, da je veljavni model
ocenjevanja delovne uspešnosti zapleten in pomanjkljiv, predvsem zaradi dejstva, da distribucija ocen delovne
uspešnosti kaže, da je v javnem sektorju (torej tudi v šolstvu) od 50 pa tudi do več kot 80 % javnih uslužbencev
ocenjenih z nadpovprečno oceno. Upravičeno se lahko sprašujemo, ali sistem napredovanja strokovnih delavcev v
plačne razrede uspešno deluje in dosega svoj namen ter ali so ocene realne ali ne.
Ocenjevanje redne letne delovne uspešnosti je eden izmed elementov spremljanja in vrednotenja dela strokovnih
delavcev, zato ga je potrebno kot takšnega tudi uvodoma celovito umestiti v kontekst vodenja zavoda. Hkrati je
potrebno upoštevati sistemski – zakonodajni vidik, zato je del uvoda namenjen vprašanjem, ki se navezujejo na
zakonodajni vidik ocenjevanja redne letne delovne uspešnosti in seznanitvi udeležencev z novostmi na področju
ocenjevanja in napredovanja strokovnih delavcev. Osrednji del delavnice je namenjen oblikovanju jasnejših
podkriterijev posameznih elementov ocenjevanje delovne uspešnosti strokovnih delavcev, ki jih predpisuje uredba,
dotaknila pa se bo tudi vprašanja metod in virov ocenjevanja. Ravnateljem bodo predstavljene možnosti izhodišč
ocenjevanja kriterijev, izdelani bodo primeri podkriterijev. Delavnica je strukturirana tako, da jo lahko ravnatelji
uporabijo tudi v učiteljskih/vzgojiteljskih zborih z namenom izdelave jasnejših podkriterijev ter s tem zagotavljanja bolj
kakovostnega ocenjevanja delovne uspešnosti strokovnih delavcev.
Delavnica temelji na izhodiščih izvajalk, ki so predstavljena v članku Redna letna delovna uspešnost učiteljev in
vzgojiteljev z vidika pravičnosti, kakovosti in profesionalizma (revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju 1/2013) in
dosedanjih izkušnjah iz programa Vodenje za učenje 2015/2016 na temo spremljanja in vrednotenja dela strokovnih
delavcev.
Delavnica je namenjena ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Delavnico bosta vodili dr. Mihaela Zavašnik Arčnik in Ksenija Mihovar Globokar, spec. iz Šole za ravnatelje.
POTEK DELAVNICE
9.00–10.30
10.30–11.00
11.00–12.30
12.30–12.45
12.45–14.00
Elementi in kriteriji ocenjevanja delovne uspešnosti strokovnih delavcev z vidika kakovosti
Odmor
Oblikovanje podkriterijev za ocenjevanje delovne uspešnosti strokovnih delavcev
Odmor
Metode in viri ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev
PLAČILO IN UDELEŽBA
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 32 EUR (cena brez DDV).
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom delavnice. Odjave pošljite na e-naslov:
[email protected] Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom
delavnice, Šola za ravnatelje zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije delavnice. Če se kandidat odjavi na
dan pričetka delavnice ali če se od seminarja ne odjavi, Šola za ravnatelje zaračuna celotno kotizacijo delavnice (torej
100 %).
Število prijav je omejeno. Zaradi načina dela bo v skupini največ 30 udeležencev.