DRAŽBENI RAZGLAS

Datum: 14.01.2016
Naš znak: 140/2014
Opr. št.: VL 129627/2014
Okrajno sodišče v Ljutomeru
Upnikova št.:
V izvršilni zadevi upnika LEGARTIS, GRADBENO PODJETJE D.O.O., ki ga zastopa odv.
HUSAR ANDREJ, PANONSKA 36, 9250 Gornja Radgona, zoper dolžnika KRALJ
MARKO, zaradi izterjave 4.325,82 s pp, objavlja izvršitelj Rozman Boris
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 28.01.2016 OB 11:30 URI
bodo v/na PRISTAVA 42, 9240 Ljutomer
na DRUGI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
2
3
Opis predmeta
KROŽNA ŽAGA SCM LIVINGBIT
TRAČNA KROŽNA ŽAGA CENTARO R800
TRAČNA KROŽNA ŽAGA CENTARO S45
Ocenjena vrednost v EUR
1.500,00
4.500,00
1.000,00
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni potrebno polagati varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- odv. HUSAR ANDREJ, PANONSKA 36, 9250 Gornja Radgona
- KRALJ MARKO
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS