Celotno sporočilo za javnost - Finančna uprava Republike Slovenije

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
Datum: 11. januar 2016
T: 01 478 27 87
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem
Gre za dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek ne všteva
v letno dohodninsko osnovo.
Vsi zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2015 drugim fizičnim osebam ali tujim pravnim
osebam oddajali premično ali nepremično premoženje v najem v in izven Republike Slovenije,
morajo dosežene dohodke napovedati pri finančni upravi do 15. 1. 2016. Pri tem gre za
dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanci ne dosegajo v okviru opravljanja
dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom ni vsebinskih novosti.
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki
so v letu 2015 fizičnim osebam ali tujim pravnim osebam oddali v najem premično ali nepremično
premoženje, oddati na finančnem uradu do 15. 1. 2016 na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti.
Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki. V zvezi z obrazcem bi radi
poudarili, da je treba za nepremičnino, ki leži v Republiki Sloveniji, vpisati tudi identifikator vrste
nepremičnine.
Zavezanec, rezident Republike Slovenije, mora na obrazcu napovedati vse dohodke iz oddajanja
premoženja v najem z virom v in izven Slovenije, ki jih ni dosegel v okviru opravljanja dejavnosti.
Nerezident Republike Slovenije pa mora napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z
virom v Sloveniji.
Tako, kot pretekla leta, napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema
skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Upravnik
večstanovanjske stavbe je moral za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati dohodnino v
breme prejemnika dohodka.
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se odmeri po stopnji 25 % od davčne
osnove. Davčna osnova je doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za 10 %
normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost
premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec sam. Normirani
oziroma dejanski stroški ne zmanjšujejo davčne osnove od dohodka, doseženega z oddajanjem
kmetijskega in gozdnega zemljišča v najem.
Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, je za tako ravnanje
predvidena globa od 250 do 400 evrov. Z globo od 400 do 15.000 evrov pa se kaznuje za prekršek
posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.
Za leto 2014 smo prejeli 31.612 napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem, kar je 4 % več, kot leto poprej. Skupni znesek davčne osnove teh zavezancev
je znašal 62.494.151 EUR, dohodnina je znašala 15.620.649 EUR, kar je 5,4 % več, kot leto poprej.
Odnosi z javnostmi
Finančna uprava RS
1/1