DRAŽBENI RAZGLAS

Datum: 13.01.2016
Naš znak: 146/2014
Opr. št.: VL 132546/2014
Okrajno sodišče v Ljutomeru
Upnikova št.:
V izvršilni zadevi upnika JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O., zoper dolžnika
HANŽEKOVIČ IZTOK S.P., zaradi izterjave 349,42 s pp, objavlja izvršitelj Rozman Boris
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 27.01.2016 OB 12:15 URI
bodo v/na BRANOSLAVCI 16, 9240 Ljutomer
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
2
Opis predmeta
LCD TV LG 103 CM
GOSTINSKI PIKADO
Ocenjena vrednost v EUR
250,00
350,00
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni potrebno polagati varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O.
- HANŽEKOVIČ IZTOK S.P.
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS