OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI - Drazba

Okrožno sodišče v Mariboru
Sodna ulica 14
2000 Maribor
Maribor, 15. 1. 2016
Opr. št. St 3690/2014
DOLŽNIK: ŠTERN TT transport, gostinstvo in storitve, d.o.o. – v stečaju, Limbuška cesta
2, 2341 Limbuš, matična številka: 5745136000, davčna številka: 34814230
ZAVEZUJOČE VABILO K DAJANJU
PONUDB
(lokal na Lentu)
(druga objava)
1X
Upravitelj v skladu s prvim odstavkom 335. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) in v skladu s sklepom o prodaji z
dne 23. 6. 2015, ki je poslal pravnomočen 9. 7. 2015 naslovnemu sodišču posreduje naslednje
ZAVEZUJOČE VABILO
K DAJANJU PONUDB
1. OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRODAJA
del stavbe št. 21, v stavbi 2301, k.o. 657 MARIBOR-GRAD, ki v naravi predstavlja poslovni
prostor v izmeri 34,75 m2 na naslovu Usnjarska 5, 2000 Maribor
Stečajni dolžnik je lastnik nepremičnine, ki še ni vknjižena v zemljiško knjigo, zaradi česar v tej
zvezi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru poteka postopek za vzpostavitev etažne lastnine
pod opr. št.: N 7/2012, pri čemer je stečajni dolžnik prijavil udeležbo v tem postopku. Pravni
naslov, s katerim stečajni dolžnik izkazuje lastninsko pravico na navedeni nepremičnini, predstavlja
veriga prodajnih pogodb in sicer:
-
Prodajna pogodba št. 3755-943/14-NB z dne 9. 8. 1986, sklenjena med prodajalcem
Samoupravna stanovanjska skupnost Maribor, p.p. Zavod za izgradnjo mesta Maribor,
Cankarjeva ul. 3 Maribor in kupcem Koroša Antonom, roj. 3. 7. 1956 Rancarska 5, Maribor,
Kupoprodajna pogodba št. P 01/2003 z dne 24. 3. 2003, sklenjena med prodajalcem Koroša
Antonom, Dvorjane 24, Spodnji Duplek, DŠ: 61608050 in kupcem Štern TT d.o.o., Tavčarjeva
16, Maribor, DŠ: 34814230 (v nadaljevanju: veriga prodajnih pogodb).
Iz notarskega zapisa opr. št. SV 371/03 z dne 8. 4. 2003 izhaja, da je bila navedena veriga prodajnih
pogodb v izvirnikih izročena v hrambo notarju Tomislavu Ajdiču iz Maribora. Poslovanje notarja
Tomislava Ajdiča je prevzel notar Gorazd Šifrer iz Maribora, kjer se predmetna veriga prodajnih
pogodb tudi trenutno nahaja v hrambi.
Izkaz lastninske pravice stečajnega dolžnika na nepremičnini na posameznem delu stavbe izhaja tudi
iz Registra nepremičnin, v katerem je slednji naveden kot lastnik posameznega dela št. 21 v stavbi št.
2301 k.o. 657 - MARIBOR-GRAD, ki v naravi predstavlja gostinski lokal oz. poslovni prostor
št. 14 v pritličju objekta na naslovu Usnjarska ulica 5, 2000 Maribor.
Upravitelj je tekom stečajnega postopka, ki se vodi nad dolžnikom ugotovil, da se predmetna
nepremičnina neupravičeno uporablja s strani tretje osebe, v sled česar je dne 26. 5. 2015 vložil
tožbo na izpraznitev in izročitev nepremičnine predmetne nepremičnine.
Predmet prodaje v naravi predstavlja del gostinskega lokala na naslovu Usnjarska 5, Maribor.
Nepremičnina predstavlja poslovni prostor (ker etažna lastnina še ni vzpostavljena je ID znak v pripravi:
657-2301-21) v stavbi št. 2301, ki stoji na parceli št. 2180/5 in 1976/6, v k.o. Maribor-grad. Neto
tlorisna površina predmeta prodaje znaša 34,70 m2.
Iz podatkov, dostopnih na GURS, izhaja:
Katastrska občina 657 številka stavbe 2301 številka dela stavbe 21
Podatki o delu stavbe
Naslov
Katastrski vpis
Dejanska raba dela stavbe
Maribor, Usnjarska ulica 5
DA
bife
Stran 2 od 10
Upravnik stavbe
Številka etaže
Lega v stavbi
Uporabna površina dela stavbe (m2)
Neto tlorisna površina dela stavbe (m2)
Leto obnove oken
Leto obnove instalacij
Obstoj klima naprav
Talne obloge
Stenske obloge
Obdelava stropa
Izložbeno okno
Vhod iz ulice
STANINVEST DRUŽBA ZA POSLOVANJE Z
NEPREMIČNINAMI D.O.O.
1
2 - pritličje
34,7
34,7
Ne
Da
Podatki o lastnikih in upravljavcih
Priimek in ime / Naziv
ŠTERN TT TRANSPORT, GOSTINSTVO IN
STORITVE D.O.O.-V STEČAJU
MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov
LIMBUŠKA CESTA 2, 2341
LIMBUŠ
ULICA HEROJA STANETA 1,
2000 MARIBOR
Leto rojstva /
matična številka
Delež Status
5745136
1/1
5883369
0/1
Lastnik
Stran 3 od 10
Fotografije nepremičnine, v kateri se nahaja lokal:
Stran 4 od 10
Fotografija lokala od zunaj:
Stran 5 od 10
Obravnavani prostor – del sedanjega gostinskega lokala (meja, ki loči obravnavani
prostor od preostalega dela je iz slike vidna rdeča preklada na stropu – ocenjevani
prostori se nahajajo desno od preklade)
Stran 6 od 10
2. POSREDOVANJE PONUDB
Ponudniki, ki so zainteresirani za nakup zgoraj navedenega premoženja naj posredujejo ponudbo na
naslov:
Kristijan Anton Kontarščak – upravitelj
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor,
s pripisom: ponudba za lokal na Lentu – ne odpiraj
do poteka roka za oddajo ponudb.
Prodaja se izvede na način zavezujočega zbiranja ponudb, s katerim se stečajni dolžnik
zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno,
vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa
s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Izhodiščna cena za premoženje, ki je predmet prodaje, znaša 22.500,00 EUR.
Varščina se določi v znesku 2.250,00 EUR.
Cena se poveča za davke, javne dajatve in vse stroške prodaje, vključno s sestavo prodajne
pogodbe, ki so v zvezi s prodanim premoženjem.
Stran 7 od 10
Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži samo tisti, ki en delovni dan pred potekom roka
za oddajo ponudb plača varščino. Znesek varščine se nakaže na TRR dolžnika
56045150002447818, odprt pri Novi KBM.
Stečajni dolžnik bo upošteval zgolj naslednje ponudbe:
 ki bodo posredovane na priloženem obrazcu, ki mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani
pooblaščene osebe,
 ki bodo določale ceno v točno določenem znesku v EUR. Vse davščine v zvezi s prometom
nepremičnine plača kupec. Ponudbe, ki ceno vežejo na druge ponudbe se ne upoštevajo,
 ki bodo določale rok za plačilo kupnine, ki ne sme biti daljši od 15. dni od sklenitve prodajne
pogodbe,
 ki bodo zavezujoče najmanj še en mesec po poteku roka za oddajo ponudb,
 ki ne bodo v nasprotju z ostalimi pogoji tega vabila.
3. ROK ZA ODDAJO PONUDB: en mesec po objavi vabila k dajanju ponudb
4. ROK, V KATEREM BODO PONUDNIKI OBVEŠČENI O MOREBITNEM
SPREJEMU NJIHOVE PONUDBE: v roku 15. dni po poteku roka za oddajo ponudb
5. OGLED
Premičnine si je mogoče ogledati na kraju, kjer se nahajajo in sicer ob predhodni najavi na tel. št. 02
235 25 80.
6. OSTALI POGOJI
6.1.1. Kupec nosi vse stroške v zvezi s sestavo in sklenitvijo prodajne pogodbe in prenosom
predmeta prodaje iz prodajalca na kupca.
6.1.2. Upravitelj mora ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z
obvestilom o izidu poslati tudi besedilo pogodbe in ga pozvati, da mu podpisan izvod
pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu. Če ponudnik, ki je uspel v postopku
javnega zbiranja ponudb v roku treh delovnih dni ne vrne podpisanega izvoda pogodbe,
mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti
prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku plačane varščine. Če ponudnik v postopku
zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo, plačilo varščine velja za plačilo are v
znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
6.1.3. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za
sklenitev pogodbe iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP. Stečajni dolžnik tako ne sme skleniti
pogodbe o prodaji svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala
funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v
insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10
odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka položaj ožje
povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 4. točke tega odstavka delež,
večji od 50 odstotkov.
Navedeno ne velja v primeru prodaje predkupnemu upravičencu, ki v skladu z
ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico in takšnemu predkupne
Stran 8 od 10
upravičencu ni potrebno predložiti izjave, da ni ovir za sklenitev prodajne pogodbe
iz 1. odstavka 337. člena ZFPPIPP.
6.1.4. Stečajni dolžnik kupcu ne bo izročil lastniške posesti prodanega premoženja ali opravil
drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, dokler
ta ne plača celotne kupnine.
6.1.5. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
6.1.6. S plačilom kupnine prenehajo pravice tretjih na prodanem premoženju v skladu z 342.
členom ZFPPIPP.
Upravitelj
Kristijan Anton Kontarščak
Stran 9 od 10
PONUDBA ZA NAKUP PREMOŽENJA – LOKALA NA LENTU V SKLADU Z
ZAVEZUJOČIM VABILOM K DAJANJU PONUDB Z DNE 15. 1. 2016 (v nadaljevanju:
Vabilo)
Ponudnik:
Firma/Ime in priimek
Naslov:
Zakoniti zastopnik in njegov
naziv (direktor, prokurist)
Zavezanec za DDV:
Davčna številka:
Št. bančnega računa in naziv
banke:
Telefonska št.:
Elektronski naslov:
Fax. št.
DA
NE
Pogoji ponudbe:
Predmet ponudbe (opis predmeta ponudbe kot
je navedeno v vabilu vključno z morebitno pop.
št)
Cena brez davščin
in stroškov
Ponujen rok plačila od
datuma sklenitve pogodbe
Izjavljamo:

da ta ponudba velja najmanj še en mesec po poteku roka za oddajo ponudb

da smo podrobno proučili Vabilo in da se v celoti strinjamo s pogoji iz Vabila,

da so vsi podatki v tej ponudbi resnični,

da se odpovedujemo uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova stroškov ali škode, če
pogodba ne bo sklenjena z ponudnikom,

da ni ovir za sklenitev pogodbe s stečajnim dolžnikom določenih v prvem odstavku
337.čl. ZFPPIPP.
Kraj in datum:…………………………..
Ime in priimek podpisnika (tiskane črke)…………………………………………
Žig:
Podpis:
Stran 10 od 10