Eksperimentell utvikling

Oslo Medtech, April 2015
Formål og Kriterier –
VRI Helse bedriftsprosjekter
Innhold
• Bakgrunn
• Hovedmål med dette virkemiddelet
(formål)
• Hvem kan søke
• Krav til FoU-partner
• Krav til prosjektet /hva kan man søke om
• Hvor mye kan søkes om
• Tildelingskriterier
• Tildelingsrutiner
• Rapportering
Hovedformål med VRI programmet
VRI skal utvikle kunnskap
og evne til samhandlingsog innovasjonsprosesser i
regionene, og fremme
forskningsbasert
innovasjon i norsk
nærings- og arbeidsliv
Hovedmål med virkemiddelet
• Stimulere
innovasjonsprosesser
og
innovasjonsprosjekter
• Øke næringslivets
anvendelse av FoUkompetanse i denne
sammenhengen
Formål – VRI Bedriftsprosjekter
VRI bedriftsprosjekter skal bidra til å orientere
bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot
å bruke mer forskning i sitt utviklings- og
innovasjonsarbeid. Bruk av bedriftsprosjektmidler
forutsetter et samarbeid med et FoU-miljø.
Foreligger det planer for hvordan en mer utstrakt
FoU-interesse fra bedriftenes side skal møtes
organisatorisk og ressursmessig er det en fordel.
Bedrifter som f.eks. tidligere har hatt et
hovedprosjekt i Forskningsrådet eller regionale
forskningsfond (RFF), er ikke innenfor målgruppen
for ordningen.
Hvem kan søke
• Bedrifter, registrert/med adresse i Oslo/
Akershus (men ikke nødvendigvis
hovedkontor), som utvikler produkt, løsning
eller tjeneste for helsesektoren
• Forskningsrådet stiller som krav at bedriften
må samarbeide med et FoU-miljø i
gjennomføringen av forprosjektet
• FoU miljøet kan være fra Norge eller
også internasjonalt ....
• MÅL at dette er oppstart til et større FoU
prosjekt
• Bedriftsprosjekt kan være forprosjekt for
BIA, RFF, EU, etc
Definisjon/krav til FoU-miljø
By Research organization means an entity, such as
university or research institute, irrespective of its legal
status (organised under public or private law) or way of
financing, whose primary goal is to conduct fundamental
research, industrial research or experimental development
and to disseminate their results by way of teaching,
publication or technology transfer; all profits are reinvested
in these activities, the dissemination of their results or
teaching; undertakings that can exert influence upon such
an entity, in the quality of, for example, shareholders or
members, shall enjoy no preferential access to the
research capacities of such an entity or to the research
results generated by it.
HVA kan det søkes støtte til…
• Tekniske forstudier
• Eksperimentell utvikling
• Industriell forskning
Hva kan det søkes støtte om … I
Tekniske forstudier
….. som er støtte til kostnader ved tekniske
forstudier i forkant av industriell
forskningsvirksomhet og eksperimentell utvikling.
Som tekniske forstudier regnes utgreiinger av
mulige tekniske tilnærminger, hvilken teknologi
som er tilgjengelig og vurderinger av
tvilsmomenter i prosjektplanen.
Hva kan det søkes støtte til … II
Eksperimentell utvikling
……..som er tilegnelse, kombinering,
utforming og bruk av eksisterende
vitenskapelig, teknologisk,
forretningsmessig og annen relevant
kunnskap og ferdigheter for å utarbeide
planer, prosjekter eller tegninger til nye,
endrede eller forbedrede produkter,
prosesser eller tjenester.
Hva kan det søkes støtte til … III
Industriell forskning
……. som er planlagt forskning eller kritisk
undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny
kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye
produkter, prosesser eller tjenester eller som kan
føre til betydelig forbedring av eksisterende
produkter, prosesser eller tjenester.
Støtteintensitet
Varierer avhengig av hvilken FoU-kategori prosjekt
og søker faller innunder:
Tekniske forstudier: Inntil 50 % støtte til SMBer og
40 % støtte til større bedrifter
Industriell forskning: Inntil 50 % støtte uavhengig
av bedriftsstørrelse
Eksperimentell utvikling: Inntil 35 % støtte til
SMBer og inntil 25 % støtte til større bedrifter
Støtteintensitet – tillegg – eksperimentell utvikling
For eksperimentell utvikling kan det gis inntil 50 % støtte
til SMBer og 40 % støtte til større bedrifter hvis følgende to
vilkår er oppfylt:
– FoU-miljøet som det samarbeider med står for 10%
av prosjektkostnadene og
– FoU-miljø har rett til å offentliggjøre resultatene som
de står bak
– Dersom begge vilkår nevnt over er oppfylt kan,
uavhengig av prosjektkategori, inntil 40 % støtte gis til
store bedrifter og inntil 50 % gis til SMBer. Er det
knyttet usikkerhet til hvorvidt bedriften faller inn under
SMB definisjonen, gis inntil 40 % støtte.
Hvor mye kan det søkes om/støtteintensitet
 Inntil 200 000 NOK per
forprosjekt.
(Ofte nok med 50 -100 000 for
å få utført nødvendige
avklaringer?)
Annonserings- og tildelingsrutine vår 2015
1. Oslo Medtech bekjentgjør ordningen i
frokostmøter og på nettsider / nyhetsbrev
2. Et virkemiddel for å stimulere frem FoU
prosjekter i samarbeid mellom bedrift og FoU
institusjon
3. Bedrifter/prosjekter/behov identifiseres av
bedrift – ev ved hjelp av kompetansemegler i
Oslo Medtechs (ta kontakt)
Annonserings- og tildelingsrutine vår 2015 - II
4. Bedrift etablerer kontakt med FoU-miljø, eller får hjelp
av Oslo Medtech til å koble til FoU-partner; avsjekk om
grunnlag for forprosjekt i hht kriteriene til NFR/VRI
5. Etablering av forprosjektsøknad i hht mal; inntil 200 000
NOK per søknad (utgjør 50% av prosjektkostnadene).
Bedrift skriver med støtte fra FoU partner og råd fra
kompetansemegler i Oslo Medtech.
6. Søknad sende til Oslo Medtech på
[email protected] innen
utgangen av 31. mai 2015
Annonserings- og tildelingsrutine Vår 2015 - III
7.
En jury nedsatt av Oslo Medtech vurderer søknadene og innstiller
på hvilke prosjekter som skal sendes videre til endelig besluttende
instans
8. Innstilte bedrifter sender inn endelig søknad til VRI regional
styringsgruppe / Norges forskningsråd på elektronisk skjema.
9. VRI Oslo / Akershus og Norges forskningsråd vurderer søknaden
og gir sin tilslutning/ikke tilslutning – og gir sin tilbakemelding til
Oslo Medtech
10. Oslo Medtech sender tildelingsbrev/avslagsbrev og utbetaler
eventuelt beløp til prosjekt (bedriften) i hht kriteriene til VRIForprosjekt/NFR.
11. Ved tildeling rapporterer bedriften i hht avtalte kriterier for
rapportering ved prosjektets slutt.
Søknadsskjema og kontaktinformasjon
Søknadsskjema og grunnlagsdokumenter finnes på web:
www.oslomedtech.no
Ane Solesvik Oppedal, International Project Manager, mail:
[email protected]
Kathrine Myhre, CEO, Oslo Medtech, mail:
[email protected]
Follow us on
@OsloMedtech
OsloMedtech
Contact
www.oslomedtech.no
[email protected]
19
19