Misligholdsbeføyelser 1

Obligasjonsrett I
Misligholdsbeføyelser 1
Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss
Universitetet i Oslo
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Tilbakeholdelse av egen ytelse: Detensjonsrett
Tilbakeholdelse av andres ting: Retensjonsrett
• Utgangspunkt: Samtidighetsprinsipp (ytelse mot
ytelse)
– Sikkerhet i egen ytelse, oppfyllelsespress
• Suspensjon av egen ytelsesplikt: Hvis den andre
part misligholder, misligholder man ikke hvis man
oversitter den avtalte oppfyllelsestiden for egen
forpliktelse
• Kjl. § 10, 22, 30, 42, 49
• Avhl. § 5-5
• Rt. 1978 s. 1157
Detensjonsrett - virkninger
• Virkninger av kreditormora inntrer (omsorg for
ytelsen): Kjl. § 72 f.
• Risikoovergang Kjl. § 13(2), avhl. § 2-4(2), …
• Opphører mislighold, gjenoppstår
leveringsplikten
• Mislighold kan utløse andre beføyelser
(kravene må gjøres gjeldene)
Detensjonsrett - Vilkår
• Forpliktelsen må skrive seg fra samme kontraktsforhold
(konneksitet)
– Mislighold i ett kontraktsforhold kan innebære antesipert
mislighold i et annet
– Cross default-klausuler
• Proporsjonalitet: holde tilbake så mye som sikrer at
krav kan bli dekket
–
–
–
–
–
Kjl. § 42
Avhl. § 4-15
Hvtjl. §13
Buofl. § 24, 31
Rt. 2006 s. 31
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Naturaloppfyllelse
• Rett til å fastholde kontrakt og kreve at kontrakten gjennomføres
etter sitt innhold ved oppfyllelse in natura
–
–
–
–
–
Kjl. § 23, § 43
Avhl. § 4-2
Fkjl. § 14
Husll. § 2-9
Rt. 1972 s. 449 (retting)
• Ved forsinkelse (ved mangel: retting eller omlevering)
• Common law: Erstatning er hovedbeføyelse (uansett culpa og
kausalitet)
• CISG: Objektivt ansvar (naturaloppfyllelse overlatt nasjonal rett)
– Kontrollansvar tolket som faktisk kontroll?
Naturaloppfyllelse - Unntak
• Kontrakter med betydelig element av
personlig innsats
• Umulighet –Kjl. § 23: hindring som ikke kan
overvinnes
– VH s. 384: praktisk umulighet (men: hardship er
ikke kjent i CISG)
• Misforhold mellom debitors ulempe og
kreditors interesse – Kjl. § 23, avhl. § 4-2(1),
hvtjl. § 14, husll. § 2-9, fkjl. § 21
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Avhjelp
Underlagt samme begrensninger som
naturaloppfyllelse
Misligholdsbeføyelse
• Suspenderer de øvrige
misligholdsbeføyelser
–
–
–
–
Kjl.§ 37
Fkjl. § 32, 31
Avhl. § 4-10(3), (4)
Hvtjl. § 25(1)
Defensiv beføyelse
• For å avverge kreditors krav
om prisavslag eller hevning
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Retting
• Ubetinget, objektiv plikt til å rette mangel for
egen regning
–
–
–
–
–
Kjl. § 34
Fkjl. § 29
Buofl. § 32
Hvtjl. § 24
Avhl. § 4-10 (2): kun hvis salget var ifm
næringsvirksomhet
– Rt. 1972 s. 449, Rt. 2006 s. 1076, Rt. 2008 s. 537
Linsedom (mindretallsvotum)
Misforholdsbegrensning
• Retting er utelukket hvis den påfører selger
urimelig kostnad eller ulempe
– Kjl. § 34
– Fkjl. § 29
– Buofl. § 32
– Hvtjl. § 24
– Avhl. § 4-10 (2)
Subsidiært, objektivt ansvar for
dekningstransaksjon
• Mislighold av retteplikt utløser objektivt
ansvar for reparasjonsomkonstninger
– Kjl. § 34 (3)
– Husll. § 2-10 (4)
• Dekningskostnader skal være forsvarlige
– Rt. 2006 s. 1076
Kontrakt som hjemmel for retting
Bevisbyrdegaranti
• Flytter bevisbyrden for at
ytelsen var mangelfull ved
risikoens overgang
– ND 1979 s. 231 Wingull
– Rt. 1998 s. 774 Videospiller
Funksjonsgaranti
• Selgeren har risiko for
funksjonsdyktighet i
garantiperioden (VH s. 401, Rt.
2014 s. 769: Tidspunktet for
mangelsvurdering utskytes til
garantitidens utløp. Men:
risikoovergangen utskytes
ikke.)
–
–
–
–
Kjl. § 21(2)
Avhl. § 3-1 (3)
Hvtjl. §20 (3) b
Buofl. §28 (2)
Garanti med retteplikt
• Selger fraskriver andre misligholdsbeføyelser
• Klausulen kan ikke opprettholdes om
reparasjonen ikke lykkes innen rimelig tid
– Rt. 1935 s. 497
– ND 1979 s. 231 Wingull
– Kjl. § 37
Tilbud om retting
• Retting for å avskjære krav om prisavslag eller
hevning må utøves under hensyntagen til den
gjensidige lojalitetsplikten
– Rt. 2006 s. 999
– Rt. 2006 s. 1076
• Utelukket hvis retting påfører kjøper vesentlig
ulempe
–
–
–
–
Kjl. § 36
Avhl. § 4-10 (1)
Fkjl. § 30 - Erstatningseksemplar
Hvtjl. § 24 – Særlig grunn til å motsette seg
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Omlevering
• Realdebitor foretar en ny oppfyllelse (fungible
ytelser)
• Kjl. § 34 (2)
• Forutsetter vesentlig kontraktsbrudd
– Samme vilkår som hevning
• Misforholdsbegrensning
– Samme begrensning som naturaloppfyllelse
• Tilbakelevering av tingen i samme stand
– Samme vilkår som hevning
• Kjl. § 66
Valg mellom retting og omlevering
Forbrukerkjøp
• Fkjl. § 29: Ikke
vesentlighetskrav for å
kreve omlevering
• Men: Rt. 2006 s. 179 Stiletto
Næringskjøp
• Kjl. § 34 (1) okt 2: Selger kan
velge
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Prisavslag
• Ubetinget krav
– uansett om realdebitor er å bedreide
– uavhengig av mangelens betydning
• Gjelder kun mangel
– for forsinkelse: erstatning (objektivt ansavr ved avtalt frist)
– Husll.§ 2-11: Leie reduseres tilsvarende (ikke prisavslag,
men prisberegning)
• VH s. 413: Ukjent i Common Law
– Men: I Common Law er erstatning hovedbeføyelse - og den
er uavhengig av skyld
– Funksjonen er den samme
Prisavslag - betingelser
• Kjl. § 38: Mangel som reduserer verdi
– Omsetningsverdi
• Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp, Rt. 2000 s. 199 Pelsdyrhall
– Bruksverdi (mangelens betydning for kjøper)
• Når det ikke er marked: Ot.prp. Nr. 80 (1986-87) s. 90 (Kjl. §
38 )
• Hvtjl. §25 (2), Fkjl. § 31(2)
• Kjøper har ikke uberettiget avslått tilbud om
avhjelp
– Kjl. § 37 (1), fkjl. § 29 (3), avhl. § 4-10 (4), hvtjl. § 25
(1), buofl. § 33 (1), husll. § 2-11 (2)
Prisavslag - utmåling
• Prisen reduseres etter forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand: Kjl. §
38, avhl. § 4-12 (1), fkjl. § 31, husll. § 2-11 (2)
– Verdi i kontraktsmessig stand presumeres lik avtalt
pris: Rt. 1954 s. 177
• Prisen reduseres med utbedringskostnadene:
Avhl. § 4-12 (2), hvtjl. § 25, buofl. § 33 (2)
– Forhold avhl. § 4-12 (1) og (2): Utgangspunkt er (2),
med mindre verdireduksjon overstiger
utbedringskostnadene: Rt. 2000 s. 199 Pelsdyrhall, Rt.
2010 s. 1395 Åsgårdstrandveien