Jo Fiske - Asker kommune

Rekruttering og strategisk
kompetanseheving
6.3.2015
Det er i barnehagen det skjer!
Kompetente voksne gir den beste
veksten
Jo Fiske
Direktør oppvekst og utdanning
Innhold
>
1. Satsing på tidlig innsats i Asker kommune
>
2. Kvalitet og kompetanse er to sider av samme sak
>
3. Hvordan vi jobber med rekruttering og
pedagogdekning
Asker kommune
• Snart 60.000 innbyggere
• 60 barnehager, halvparten private
• Full barnehagedekning for «rettighetsbarn»
• Løpende opptak
Administrativ organisering
Asker kommune
Solvangsonen barnehager 2013
5
Oppvekst og utdanning
Direktør
Rådgivere og
veiledere
Barnehage
Grunnskole
Barnevern
Og
BFE
Voksenoppl.
Tre grunnleggende prinsipper
i Handlingsprogrammet
>
1. Tidlig innsats
>
2. Kvalitet og kompetanse, forskningsbasert
utviklingsarbeid
>
3. Samhandling mellom tjenestene
Tydelige politiske vedtak
>
Ressursbruken skal dreies slik at 80 % av ekstra ressurser
til barn og unge skal brukes før de er 10 år.
>
Spesialundervisningen skal reduseres ned mot 50 %
>
30 % menn i barnehage
>
BMS
Effekt av tidlig innsats
De viktigste grepene i tidlig
innsats
>
Målet er kvalitetsbarnehager og det får vi gjennom
kompetanseheving av barnehageansatte,
kompetanse=kvalitet
>
Samhandling mellom barnehagene og hjelpetjenestene
>
Tidlig innsats betyr bred involvering, også samspill med
foreldre.
TRAS, DUÅ og andre programmer må ha stabilt og utdannet
> personale for å gi effekt
>
Hva kjennetegner en
kvalitetsbarnehage?
>
Gode brukerundersøkelser
>
Opplevd høy kompetanse
>
Lavt sykefravær
>
Lav gjennomstrømning av personale
Kompetanseheving på flere
områder
>
1. Kompetanseplan for alle ansatte i barnehagene,
fellestema og kursrekker. Fireårig rullerende plan som
gjenspeiler rammeplan. Ett hovedtema hvert år.
>
2. Utdanne barne- og ungdomsarbeidere
>
3. Utdanne barnehagelærere
>
4. Omdømmebygging
Barne- og ungomsarbeider
• Utdanne assistenter til barne- og
ungdomsarbeidere. Samarbeid med vgs.
• Ca 50 stk har fått denne utdannelsen
• Kommunen har betalt utgiftene, mesteparten
av arbeidet er gjort på ettermiddag/fritid.
Utdanne barnehagelærere
>
Utdanning på deltid, kontinuerlig ca 20 stk under
utdanning
>
Kommunen betaler utdanningen og vikarer til
barnehagen, studentene får 40 dager fri pr. år til
studiet.
>
Samarbeid med flere høyskoler
>
Kommunen stiller med veiledere til studentene
>
Gjelder både kommunale og private barnehager
Omdømmebygging
• Høy pedagogtetthet gir en mer attraktiv
arbeidssituasjon. Målet er to pedagoger pr. avdeling
• Stadig vise vår satsing på barnehager, opprettholde
budsjettene. Ryktebørsen gir større effekt enn dyre
kampanjer. Troverdighet – handling er viktigere enn
ord.
• Nyutdannende får tett oppfølging
• Karrieremuligheter, talentutviklingsprogram
Er dette dyrt?
>
Så langt har vi finansiert mesteparten gjennom
statlige kompetansemidler, men også et mindre
kommunalt tilskudd.
>
Dette må sees på som en investering, både i forhold
til færre barn som trenger hjelp senere, men også på
et mer stabilt personale
>
Utdannende og kompetente medarbeidere gir «større
effekt», man trenger færre ansatte
>
Det er forholdsvis liten lønnsforskjell på assistent på
topp og barnehagelærer.
Virker dette da?
>
Stor forbedring i brukerundersøkelsen, spesielt på
kvalitet.
>
Forbedring hvert år i medarbeiderundersøkelsen
>
Færre elever på spesialundervisning i skolen
>
Sykefraværet går ned, ca en prosent om året.
>
Foreldredeltakelsen på tverrfaglige møter i
barnehagen har økt fra 45 % til 84 %
Vi må tåle å bli sett i kortene
Kobling mot forskningsmiljøer
• Universitetet i Tromsø, DUÅ og samhandling
av tjenester
• UiO – språk
• Nordlandsforskning – tidlig innsats
• Atferdssenteret i Stavanger, sosial
kompetanse
Lekeressurs
• Gutter på 10.trinn arbeider i barnehagen en
dag eller to i uken – etter skoletid.
• Dette er en langsiktig strategi for stimulere og
motivere gutter til å ta en utdanning rette mot
barn