Kap. 8

Kapittel 8 Produktkalkulasjon
Prinsipper og metoder
• Læringsmål:
– Identifisere direkte og indirekte kostnader.
– Sette opp og forklare selvkostkalkyle.
– Selvkostkalkyle etter divisjons- og
ekvivalenskalkulasjon.
– Selvkostkalkyle etter tilleggskalkulasjon.
– Sette opp bidragskalkyle.
– Sammenligne bidrags- og selvkostkalkyler.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
1
Formålet med produktkalkyler
Produktets enhetskostnad danner
utgangspunktet for bedriftens produktkalkyle for:
• Fastsettelse av produktets pris.
–
Dekker totalt dekningsbidrag totale faste
kostnader og ønsket fortjeneste?
• Lønnsomhetsvurderinger.
• Lagervurderinger og resultatberegninger.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
2
Forkalkyler og etterkalkyler
• Forkalkyler.
–
Formålet er å beregne hva et produkt eller
en ordre forventes å koste før tilbud gis eller
produksjon settes i gang.
• Etterkalkyler.
–
Formålet er å vise hva som virkelig skjedde.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
3
Direkte kostnader
• Kostnadsarter som er av vesentlig
størrelse og som kan knyttes direkte til
produktet:
–
–
Direkte materialer
Direkte lønn
• De direkte kostnader er i vår drøfting å
betrakte som variable kostnader.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
4
Indirekte kostnader
• Indirekte kostnader er alle de andre
kostnadene i tilvirkningsavdelingene
som ikke kan knyttes direkte til
produktet eller er uvesentlige i størrelse:
–
–
•
Indirekte materialkostnader
Indirekte lønnskostnader
Indirekte kostnader omfatter både
variable og faste kostnader.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
5
Selvkostkalkylen
Direkte materialer
+ Direkte lønn
+ Indirekte tilvirkningskostnader
VK
VK
VK + FK
= Tilvirkningskost
+ Salgskostnader
+ Administrasjonskostnader
VK + FK
VK + FK
= Selvkost
+ Fortjeneste
= Salgspris
Rasmus Rasmussen
(Totale kostnader)
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
6
Indirekte tilvirkningskostnader:
•
•
•
•
•
•
•
•
materialhåndteringskostnader
indirekte materialer
indirekte lønnskostnader, inkl. sos. kostnader
lokalkostnader for produksjonsavdelingene
avskrivninger på maskiner og inventar
reparasjon og vedlikehold
renter på kapital investert i maskiner og utstyr
elektrisk kraft
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
7
Kalkylemetoder etter
selvkostmetoden
• Divisjonskalkulasjon
• Ekvivalenskalkulasjon
• Tilleggskalkulasjon
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
8
Divisjonskalkulasjon
• Passer for bedrifter som produserer ett
produkt eller har en ensartet
produksjonsprosess.
• Meget enkel metode, kostnad per enhet
finnes ved å dividere totalkostnader
med produsert kvantum:
Totale kostnader
Kostnad per enhet 
Total mengde
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
9
Divisjonskalkyle, eksempel
Produksjonskvantum: 200 000 enheter
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
Tilvirkningskost
Salgs- og adm. kostnader
Selvkost
300 000
200 000
400 000
900 000
300 000
1 200 000
1 200 000
Kostnad per enhet 
 6,00
200 000
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
10
Ekvivalenskalkulasjon
• Benyttes når bedriften fremstiller flere produkter
basert på samme innsatsfaktorer og samme
produksjonsprosess, men hvor innsatsfaktorenes
sammensetning varierer fra produkt til produkt.
• Mengdene som går med i de forskjellige
produktene regnes om til en felles benevning slik
av de kan sammenlignes:
– Ekvivalensenheter
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
11
Eksempel - ekvivalens
• En bedrift produserte 100 000 murstein
og 200 000 takstein med samme
innsatsfaktorer.
• En takstein krever:
– 40 % av råvarer som går med til murstein
– 60 % av direkte lønn som går med til
murstein
– 50 % av indirekte tilvirkningskostnader
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
12
Totale kostnader
Direkte materialer
Direkte lønn
Indirekte tilvirkningskostnader
Tilvirkningskost
Salgs- og adm. kostnader
Selvkost
270 000
220 000
400 000
890 000
300 000
1 190 000
Salg og adm. utgjør 300/890 = 33 % av tilvirkningskost
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
13
Ekvivalenstall
Takstein krever: 40% av råvarer, 60% av direkte lønn og 50% av
indirekte tilvirkningskostnader, i forhold til takstein.
Ekvivalenstall gjør det mulig å omregne ulike enheter (murstein, takstein) til
sammenlignbare tall (ekvivalensenheter). Ekvivalensmengde = Mengde
* Ekvivalenstall.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
14
Ekvivalenskalkyle
Mengde
Total
100000 200000 Ekvivalensenheter
Ekvivalenstall
Mengde Kostnad
kostnad Murstein Takstein
totalt pr enhet
Ekvivalenskalkyle
Enhetskostnad
Murstein
Takstein
Direkte materialer
270000
1
0,4
180000
1,50
1,50
0,60
Direkte lønn
220000
1
0,6
220000
1,00
1,00
0,60
Indirekte tilvirkningskostnader
400000
1
0,5
200000
2,00
2,00
1,00
Tilvirkningskost
890000
4,50
2,20
Salgs- og adm. kostnad (S&A)
300000 S&A i forhold til tilvirkningskost 33,71 %
1,50
0,75
6,00
2,95
Selvkost
1190000
Kostnad pr enhet = Total kostnad / Menge totalt
Tilleggessats S&A = S&A Kostnad / Tilvirkningskost
Ekvivalenskalkyle = Kostnad pr enhet * Ekvivalenstall
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
15
Tilleggskalkulasjon
• Mer vanlig i praksis enn divisjons- og
ekvivalenskalkulasjon.
• Direkte kostnader henføres direkte til det gjeldende
produkt eller ordre, mens indirekte kostnader belastes
etter fordelingsnøkler.
• Nøkkelbegreper:
– Kostnadsgruppe: Hvor kostnadene
oppstår/registreres (avdelinger eller arbeidssteder).
– Kalkyleobjekt: Bedriftens produkter eller ordrer i vår
drøfting.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
16
Tilleggskalkulasjon
Direkte kostnader
Direkte
henføring
Produkt/ordre
Avdelingsvise
Indirekte kostnader tillegg
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
17
Fordeling av kostnader
• De indirekte kostnader varierer normalt med
forskjellige typer aktivitetsmål
kostnadsdrivere:
–
–
–
direkte materialforbruk er aktivitetsmålet som
materialhånderingskostnadene varierer med.
maskintimer er aktivitetsmålet som reparasjon og
vedlikehold varierer med.
arbeidstimer eller direkte lønn er aktivitetsmålet
som indirekte lønnskostnader varierer med.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
18
Avdelingsvise tilleggssatser
- selvkost
• I selvkostkalkulasjon fordeles de indirekte
kostnader på bedriftens avdelinger iht. hvor
kostnadene er oppstått.
• Summen av de indirekte kostnader per
avdeling regnes ut som et prosent- eller
kronetillegg av et forutbestemt
fordelingsgrunnlag i avdelingen.
• Avdelingsvis tilleggssats =
Indirekte kostnader forbrukt i avdelingen
Fordelingsgrunnlaget
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
19
Fordelingsgrunnlag
• Indirekte materialkostnader
– direkte materialforbruk
• Indirekte tilvirkningskostnader
– maskintimer
– arbeidstimer
• Indirekte salg- og adm. kostnader
– tilvirkningskost
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
20
Eksempel - materialforvaltning
• Materialforvaltningskostnader er i en
periode 60 000, mens direkte
materialkostnader er 600 000.
• Tilleggssats 60 000/600 000 = 10 %.
• Hvis et produkt krever 20 000 i
materialkostnader, skal det også
belastes 2 000 i materialforvaltning.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
21
Kalkyleoppsett - tilleggskalkyle
+
=
+
=
+
=
Rasmus Rasmussen
Materialkostnader
Foredlingskostnader
Tilvirkningskost
Salg og adm. kostnader
Selvkost
Tillegg for fortjeneste
Kalkulert salgspris
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
22
Eksempel
Kostnadsart
Direkte materialer
Direkte lønn
Sum direkte kostnader
Indirekte lønn
Driftsmateriell
Energikostnader
Rep og vedlikehold
Kontorholdskostnader
Salgskostnader
Husleie
Finanskostnader
Avskrivninger
Sum indirekte kostnader
Rasmus Rasmussen
Material
Maskin
avdeling avdeling
1 200 000
1 275 000
1 200 000 1 275 000
Montasje Salg&adm
avdeling avdeling
2 000 000
2 000 000
40 000
10 000
10 000
8 000
2 000
80 000
110 000
40 000
96 000
4 000
80 000
60 000
20 000
16 000
4 000
10 000
30 000
10 000
120 000
60 000
80 000
300 000
770 000
40 000
20 000
40 000
280 000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
200 000
20 000
10 000
210 000
500 000
99 000
40 000
50 000
1 129 000
Sum
kostnader
1 200 000
3 275 000
4 475 000
400 000
200 000
80 000
120 000
220 000
500 000
209 000
170 000
400 000
2 299 000
23
Beregning av tilleggssatser for
indirekte kostnader
• Materialavdelingen
– Materialtillegget skal innkalkuleres som et
prosenttillegg på direkte materialer
• Maskinavdelingen og monteringsavdelingen
– De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et
kronetillegg på medgåtte maskintimer
• Salg og adm. avdeling
– De indirekte kostnadene skal innkalkuleres som et
prosenttillegg på tilvirkningskost
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
24
Etterkalkyle
• Ett av produktene som ble produsert
forrige kvartal hadde en pris på kr. 1 950,-.
• Ressursbruket pr. enhet var:
– Materialavdelingen:
– Maskinavdelingen:
–
– Monteringsavdelingen:
Kr. 300,2 maskintimer
2,5 arbeidstimer
0,5 timer
• Timelønnen er kr. 250,• Var produktet lønnsomt?
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
25
Etterkalkyle - Produktkalkyle
Avdeling
Sats
Grunnlag
Kostnad
Sum
Materialavdeling
Direkte material
Indirekte kostnad
10 %
kr
300,00
Materialkost
kr
300,00
kr
30,00
kr
330,00
10% av
direkte material
kr
Kr. 200,pr. maskintime
Maskinavdeling
Direkte lønn
2,5
kr
250,00
kr
625,00
Indirekte kostnad
2
kr
200,00
kr
400,00
kr
1 025,00
kr
Monteringsavdeling
Direkte lønn
0,5
kr
250,00
kr
125,00
Indirekte kostnad
0,5
kr
35,00
kr
17,50
kr
142,50
Foredlingskost
1 025,00
Kr. 35,pr. arbeidstime
kr
142,50
kr
1 167,50
Tilvirkningskost
Salgs&adm avdeling
20,00 %
kr
1 497,50
kr
Selvkost
Salgspris
Rasmus Rasmussen
299,50
20,00%
av tilvirkningskost
Fortjeneste
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
330,00
kr
1 167,50
kr
1 497,50
kr
299,50
kr
1 797,00
kr
153,00
kr
1 950,00
26
Tilleggskalkulasjon bidragsmetoden
Direkte
kostnadstilknytning
Direkte kostnader
Indirekte variable kostnader
Kostnadsbærer
Kostnadsfordeling
iht. fordelingsgrunnlag
Indirekte faste kostnader
Periodekostnader
(Bedriftens driftsuavhengige
(faste) kostnader)
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
27
Bidragskalkylen
Direkte materialer
+ Direkte lønn
VK
VK
+
=
+
=
VK
VK
VK
VK
Indirekte variable tilvirkningskostnader
Tilvirkningsmerkost
Variable salgs & administrasjonskostnader
Salgsmerkost
+ Dekningsbidrag
= Salgspris
Dekningsbidraget skal
dekke faste kostnader
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
28
Avdelingsvise tilleggssatser bidragskalkulasjon
Avdelingsv ise indirekte variable kostnader
Tilleggssa ts 
Fordelings grunnlaget
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
29
Indirekte variable kostnader
Kostnadsart
Direkte materialer
Direkte lønn
Sum direkte kostnader
Indirekte lønn
Driftsmateriell
Energikostnader
Rep og vedlikehold
Kontorholdskostnader
Salgskostnader
Husleie
Finanskostnader
Avskrivninger
Sum indirekte kostnader
Derav:
Variable kostnader
Faste kostnader
Rasmus Rasmussen
Material
avdeling
1 200 000
Maskin
avdeling
Montasje Salg&adm
avdeling
avdeling Sum kostnader
1 200 000
2 000 000
3 275 000
2 000 000
4 475 000
1 200 000
1 275 000
1 275 000
40 000
10 000
10 000
8 000
2 000
80 000
110 000
40 000
96 000
4 000
80 000
60 000
20 000
16 000
4 000
10 000
30 000
10 000
120 000
60 000
80 000
300 000
770 000
60 000
60 000
146 300
623 700
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
200 000
20 000
10 000
40 000
20 000
40 000
280 000
210 000
500 000
99 000
40 000
50 000
1 129 000
400 000
200 000
80 000
120 000
220 000
500 000
209 000
170 000
400 000
2 299 000
112 000
168 000
96 050
1 032 950
414 350
1 884 650
30
Tilleggskalkulasjon Bidragsmetoden
Direkte kostnader
Indirekte variable kostnader
Tilvirkningsmerkost
Indirekte variable kostnader
Salgsmerkost
Driftsinntekter
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Resultat
Aktivitetsnivå
Sum indirekte kostnader
Tilleggssats
Rasmus Rasmussen
Material
avdeling
1 200 000
60 000
Maskin
avdeling
1 275 000
146 300
Direkte
material
1 200 000
60 000
5,00 %
Maskin
timer
3 850
146 300
38,00
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
Montasje
avdeling
2 000 000
112 000
Salg&adm
Direkte
avdeling kostnader
4 475 000
318 300
4 793 300
96 050
96 050
4 889 350
7 200 000
2 310 650
1 884 650
426 000
Arbeids Tilvirknings
timer
merkost
8 000
4 793 300
112 000
96 050
14,00
2,00 %
31
Etterkalkyle - Bidragsmetoden
Avdeling
Materialavdeling
Direkte material
Indirekte variable
Materialkost
Maskinavdeling
Direkte lønn
Indirekte variable
Monteringsavdeling
Direkte lønn
Indirekte variable
Foredlingskost
Tilvirkningsmerkost
Variable salgs&adm
Salgsmerkost
Dekningsbidrag
Salgspris
Rasmus Rasmussen
Sats
Grunnlag
Kostnad
Sum
5,00% av
5,00 %
2,5
2
0,5
0,5
2,00 %
300,00
250,00
38,00
250,00
14,00
1 148,00
300,00 direkte material
15,00
315,00
Kr. 38,625,00 pr. maskintime
76,00
701,00
701,00
Kr. 14,125,00 pr. arbeidstime
7,00
132,00
23,00
2,00%
av tilvirkningsmerkost
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
315,00
132,00
833,00
833,00
1 148,00
23,00
1 171,00
779,00
1 950,00
32
Bidragsmetode - Selvkostmetode
•
•
•
•
•
Selvkostmetoden fordeler alle indirekte kostnader (både faste og
variable) på det enkelte produkt.
Bidragsmetoden fordeler kun de variable indirekte kostnadene på
produktene.
Full kostnadsfordeling (selvkostmetoden) kan benyttes i etterkalkyler
for å fordele lønnsomhet/tap, verdier av lagerbeholdninger, etc.
Vilkårlig fordeling av faste kostnader kan ikke benyttes til
beslutningsformål:
• Kun kostnader og inntekter
som blir påvirket av en beslutning er relevant.
Bidragsmetoden kan benyttes også i forkalkyler (til beslutninger):
• Endringen i totalt dekningsbidrag
må dekke endringen i totale faste kostnader.
Rasmus Rasmussen
BØK100 Bedriftsøkonomi 1
33