Kontraktsmaler - dag 7 - Baklund

JUS102
Advokat Lars Baklund
• «Rettshistorie» - avtaleutforming
• Særlige trekk ved avtaler
• Forholdet til bakgrunnsretten
• Standardavtaler
– Egentlige standardavtaler
– «Uegentlige» standardavtaler – standard
avtalemaler
• Generelt innhold/oppsett:
– Parter/rettssubjekter
– Objekt
– Beløp
– Oppgjørstekniske forhold
– Særskilte forhold knyttet til enten objekt eller
oppgjør
– Rettsregler – unntak eller presiseringer
– Signatur
• Kjøpekontrakt bolig:
– Megleroppgjør
– Hvitvasking
– Heftelser/pengeheftelser
– Sikringsobligasjon
– Avhendingslova – fraskrivelser
• Kjøpekontrakt næring:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
En del likt som bolig – eks megler osv
Avregning inntektsstrøm
Selges med eller uten leieforhold
Heftelser som skal følge med ?
Spesifikasjon tilbehør
Driftsregnskap m.m
Forurensning
Konsesjon
Garantier
• Kjøpekontrakt landbruk:
– Spesifikasjon av objekt
– Konsesjon
– Rettigheter
– Odel
– Gjenkjøpsklausul
• Opsjonsavtale (2 eksempler):
– Areal
– Formål – omregulering
– Opsjonens vilkår og varighet
– Utbyggers plikter
– Grunneiers plikter
– Vederlag/oppgjør
– Transport av avtale
• Leiekontrakt bolig:
–
–
–
–
Type leieforhold og varighet
Leieregulering
Sikkerhetsstillelse
Leietakers plikter
•
•
•
•
Grense mellom utleier og leietakers ansvar
Ordensregler
Fremleie m.m
Overføring
– Leieforholdets opphør – tilbakelevering
– Tvangsfravikelse
– Forholdet til Husleieloven
• Leiekontrakt næring:
–
–
–
–
–
–
–
–
Objektet – fellesareal m.m
Leietid – opsjoner
Leie og betaling – regulering – felleskostnader
Sikkerhetsstillelse
Leietakers bruk – merverdiavgift – bransjeklausul
Grensedragning utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt
Fremleie
Overdragelser
• Jordleie:
– Jordleie vs. Forpaktning – forpaktningsloven § 1 e)
– Varighet
– Driveplikt
– Investeringer
• Forpaktningskontrakt:
– Beskrivelse av objekt(er)
– Beskrivelse av bruk
– Påkostninger/investeringer
– NB! Forpaktningsloven regulerer mye
• Festekontrakt bolig:
– Beskrivelse av tomt – råtomt – infrastruktur
– Festeavgift – indeks
– Tomtefesters rådighet
– NB! Tomtefesteloven
• Festekontrakt annet:
– Beskrivelse tomt – råtomt – infrastruktur
– NB! Festeavgift – regulering – indeks –
markedsverdi
– Tomtefesters rådighet
• Sameieavtale:
– Sameiere og andeler
– Overdragelse – forkjøpsrett – verdsettelse
– Pantsettelsesforbud
– Regler om drift
– Regler om bruk
– NB! Sameieloven