offentlige-anskaffelser---regelverkets

JUS5940 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Regelverkets anvendelsesområde – del I
11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS
Tema (I)
•
Regelverkets anvendelsesområde
•
Hvem er pliktsubjekter?
•
•
•
Rettighetshaverne
Hva slags disposisjoner er omfattet?
•
•
•
Kontraktsbegrepet
Verdimessig avgrensning – terskelverdier
Har det noen betydning hvem som er kontraktsmotpart?
•
•
•
Oppdragsgiverbegrepet
Egenregi
Utvidet egenregi
Kort om anvendelsesområdet til de ulike forskriftene og de ulike delene av
forskriften – inndeling etter
•
•
•
Hva som kjøpes inn
Hva verdien er
Hva slags type kontrakt
Tema (II)
• Unntakene fra regelverket
• Det grunnleggende skille mellom unntak fra lov om
offentlige anskaffelser («LOA») og unntak fra forskrift
om offentlige anskaffelser («FOA»)
• Listen i FOA § 1-3(2) med ulike typer anskaffelser som
er unntatt forskriften
• Domstolskapte unntak fra regelverket som sådan
•
•
Utvidet egenregi
Offentlig-offentlig samarbeid
• Unntak fra særskilte prosedyrer – FOA § 2-1(2) og §
14-4
Tema (III)
• Særproblemstilling om vesentlige endringer i
allerede inngåtte kontrakter
• Når blir endringen så vidt omfattende at det i
realiteten er snakk om en ny anskaffelse?
•
Særlig om løsningen i de nye direktivene
Rettskildebildet
• Lov om offentlige anskaffelser
• Forskrift om offentlige anskaffelser
• Forsyningsforskriften
• Definisjonsbestemmelsene i forskriften del I
• Utfylt gjennom mye praksis
•
•
•
•
EU-domstolen
KOFA
I mindre grad norske rettsavgjørelser
Litteratur
Bakgrunn og hensyn
• Stor betydning for oppdragsgiver om anskaffelsen er
omfattet av regelverket eller ikke
• Omfattende krav til gjennomføringen av en anskaffelse
dersom den er omfattet
•
•
Tidshensyn
Ressurshensyn
• Formål bak regelverket styrer tolkningen av reglenes
anvendelsesområde og unntak
• Anvendelsesområdet tolkes vidt
• Unntakene tolkes snevert
• Dog en fare for at reglene rammer videre enn nødvendig?
Pliktsubjektene
• Oppdragsgiverbegrepet – den offentlige sfære
• Hvilke innkjøpere er styrt av andre hensyn enn de rent
kommersielle ved sine anskaffelser?
Private selskaper med særlige rettigheter
Stiftelser
Ytre statsforvaltning
Kommunale
foretak
Statlige
Stat Fylkeskommune
aksje
Kommune
selskap
Statsforetak
Regionale
helseforetak
Universiteter og
høyskoler
Nærmere om oppdragsgiverbegrepet
(I)
•
•
Stat, fylkeskommune, kommune – FOA § 1-2(1)
Særlig om offentligrettslige organ – FOA § 1-2(2)
•
Selvstendig rettssubjekt kontrollert av det offentlige
•
•
Kontroll gjennom i) finansiering, ii) oppnevning eller iii) innflytelse
Tjener allmennhetens behov
•
•
Oppgaver det er ansett å være en samfunnsoppgave å utføre og som det offentlige generelt
ønsker å bevare innflytelsen over.
Omfatter også virksomhet utover klassiske offentlige oppgaver (helse, sikkerhet, infrastruktur), f
eks.:
•
•
•
•
Ikke av industriell eller forretningsmessig karakter
•
Momenter i vurderingen
•
•
•
•
Sak C-18/01 Korhonen – eiendomsutvikling
Sak C-44/96 Mannesmann – fremstilling av offentlige dokumenter
Sak C-260/99 Næringsutvikling – messer og utstillinger
Utøves virksomheten på normale markedsvilkår?
Inntjeningsformål?
Bærer egne tap?
Ved blandet virksomhet tilstrekkelig at en (mindre) del er omfattet
Nærmere om oppdragsgiverbegrepet
(II)
• Også private selskaper kan være omfattet av
regelverket
• Forsyningsforskriften
• Innenfor visse nettverkssektorer; olje, gass, kraft,
kollektivtransport etc
• Eneretter eller særlige rettigheter
• Dog mulighet for å søke unntak
• Bygge- og anleggskontrakter overveiende
finansiert av det offentlige – FOA § 1-2(3)
• Anskaffelser på vegne av det offentlige
Rettighetshaverne
• Tilbyderne, eller potensielle tilbydere
• LOA § 4 – regelverkets geografiske dimensjon
• Virksomheter i EØS
• Virksomheter som har rettigheter eller WTO
• Andre internasjonale avtaler – EFTAs
tredjelandsavtaler
Kontraktsbegrepet
•
FOA § 4-1(1) bokstav a – definisjonen av kontrakt:
•
Gjensidig bebyrdende
•
•
Utgjør varen eller tjenesten en økonomisk verdi for oppdragsgiver?
Skal det ytes et vederlag?
•
•
•
•
•
•
Skal tjenesten dekke et behov hos oppdragsgiver?
Har tjenesten en verdi for oppdragsgiver?
Ikke avgjørende at oppdragsgiver ikke er den direkte mottaker av tjenesten – eks. hjemmehjelp i
kommunen, så lenge den ytes for å oppfylle et offentlig ansvar
Avgrensning mot rene tildelinger – gaveelementet
•
•
•
Statsstøtte – oppdragsgiver får ikke noe tilbake (i hvert fall ikke direkte)
Men også gaver og donasjoner til det offentlige – KOFA 2011/312 – Skulpturparken på Ekeberg
Skriftlig
•
•
•
Vederlaget som regel ikke i penger, men ikke nødvendigvis
Vederlag trenger ikke være markedsmessig
Se vid definisjon av skriftlighet i FOA § 4-1(1) bokstav h «ethvert uttrykk», enkel bestilling via epost
Også rent muntlige avtaler vil som regel omfattes ut i fra omgåelsesbetraktninger
Mellom en (eller flere) oppdragsgiver(e) og en (eller flere) leverandører – to selvstendige
rettssubjekter – grensen mot egenregi
Hvilken forskrift?
• Skillet mellom klassisk forskrift og forsyningsforskriften
• Forsyningsforskriftens virkeområde
• Avgjørende hvilken virksomhet oppdragsgiver driver
•
•
Forsyning av vann, elektrisitet, gass, varme, olje- mineralutvinning,
kollektivtransport, posttjenester
Ikke offentlig myndighet, kun offentligrettslig organ, offentlig foretak og
private som driver slik virksomhet
• Forskriftene bygger på samme prinsipper, men klassisk forskrift har
mye mer detaljert regelverk
• I praksis er kanskje ikke forskjellen så stor, regelanvender ser hen til
klassisk forskrift ved tolking og utfylling av forsyningsforskriften
• Skillet videreført i de nye direktivene og forskriftene
• Direktiv 2014/24/EU – klassisk
• Direktiv 2014/25/EU - forsyning
Hvilken del gjelder?
• De ulike delene av forskriften
• Del I – kap 1-4 - grunnleggende krav – gjelder for samtlige
anskaffelser som er omfattet av forskriften
• Del II – kap 5-13 «enklere prosedyrer» - anskaffelser med
verdi over nasjonale terskelverdier
• Del III – kap 14-22 «full prosedyre» - anskaffelser med
verdi over EØS terskelverdier
• Hvorvidt del II eller III gjelder avhengig av:
• Terskelverdier
• Anskaffelse av uprioriterte tjenester (vedlegg 6) følger
alltid reglene i del II
Terskelverdier (I)
• Ulike terskelverdier for anskaffelser av:
• Varer og tjenester
• Bygge- og anleggskontrakter
• og avhengig av om det er staten eller ikke som
kjøper inn
Statlige innkjøp,
del II
500.000
100.000
Ikke omfattet av
forskriften
Del I
1 Mnok
Del II
Statlige innkjøp,
del III
1,55 Mnok
39 mnok
Varer og tjenester,
Del III
Bygg- og
anleggskontrakter, del
III
Terskelverdier (II)
• Beregning av terskelverdier – FOA § 2-3
•
•
•
•
•
Den anslåtte verdi – krav til forsvarlig vurdering
Ekskl mva
Inkl opsjoner og forlengelser
Hele kontraktens løpetid
Omgåelsesbetraktninger - ikke anledning til å dele opp
anskaffelsen i flere mindre deler for å komme under
gitte terskelverdier
Egenregi – innledning og bakgrunn
• Den rene egenregi faller klart utenfor regelverket
• Oppfyller ikke kontraktsvilkåret
• Det offentliges frihet til selv å løse sine oppgaver – ikke noe krav til
konkurranseutsetting
• NB – hva er en del av staten, skille mellom forvaltningsnivåene stat,
fylkeskommune og kommune, kommunale foretak en del av
kommunen, men statsforetak er egne rettsubjekter
• Men et ytterligere behov for det offentlige til å organisere sine
tjenesteytende enheter i egne eksterne rettssubjekter
• Hva så med avtaler mellom en slik tjenesteytende enhet og den
offentlige eieren?
• EU-domstolen utviklet læren om ”uegentlig” eller utvidet egenregi
•
«som om den offentlige oppdragsgiver skulle gjort det internt hos seg selv»
Utvidet egenregi (I)
• Teckal-dommen Sak C-107/98
• Viano (IT) kommunes innkjøp av oppvarmingstjenester fra sitt egeneide foretak
• Utviklet to grunnleggende vilkår for utvidet egenregi
•
Kontrollvilkåret
•
•
Har den offentlige oppdragsgiveren samme kontroll over leverandøren som den har over sin
interne organisasjon?
•
Eierskap – privat eierskap utelukket
•
Autonomi (eller mangel på sådan), selskapsrettslig kontroll ikke tilstrekkelig
Omsetningsvilkåret
•
•
•
•
Leverer leverandøren i det vesentlige den offentlige oppdragsgiveren?
Hvor stammer omsetningen fra?
Hva er vesentlig? 80 % - 90 % - EU-domstolen: ekstern omsetning kan kun ha marginal
karakter
Hva med omsetningen i konsernforhold?
• Omgåelsestilfeller – der det offentlige kontrollerte foretaket står umiddelbart
foran privatisering – ikke utvidet egenregi - Sak C-29/04 Mödling
Utvidet egenregi (II)
• Kontroll utøvd i fellesskap
• Tilstrekkelig kontroll selv om eierskapet er spredd på mange
offentlige eiere – Sak C-324/07 Coditel Braban, dog en nedre
grense hvor den enkelte eier overhodet ikke har innflytelse – Sak
C-182-183/11 Econord
• Horisontal vs vertikal egenregi – kontrakter mellom
offentlige søsterselskap
• Omvendt vertikal egenregi – KOFA 2013/99
• Kodifiseringen i de nye direktivene
• 2014/24/EU – artikkel 12, 2014/25/EU, artikkel 28
• 80 % terskelen fastlagt
• Alle former for egenregi (horisontal, omvendt vertikal) omfattet