Foreldremøter høst 2015 - rektor

Foreldremøte
Høsten 2015
Jeg skal si litt om:
■ Skole-hjem-samarbeid
■ Gjensidige forventninger
■ Trivsel – læring – mestring – motivasjon
■ Nytt høsten 2015 (fra Udir)
■ Skolens fokusområder dette skoleåret
■ Fokus på regler og rutiner
■ Kapittel 9a i Opplæringsloven – elevenes læringsmiljø
■ Elevpermisjoner
■ Leksehjelp
STAVANGER KOMMUNE
SKOLE-HJEM-SAMARBEID
STAVANGER KOMMUNE
GJENSIDIGE FORVENTNINGER
STAVANGER KOMMUNE
FORVENTNINGER TIL OSS SELV
■ Vi er godt forberedt i vårt møte med elevene, vi har ansvar for barnet i
■
■
■
skoletiden, og tilrettelegger for læring og utvikling.
Alle elever er unike, likeverdige og skal vises respekt, uansett
personlighet, atferd, kulturell bakgrunn, religion og prestasjoner.
Alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende
miljø.
Vi gir informasjon om det som skjer på skolen via årsplaner,
læringsplaner og andre informasjonsskriv.
STAVANGER KOMMUNE
FORVENTNINGER TIL OSS SELV
■ Vi svarer på henvendelser fra hjemmene, e-post leses hver
■
■
■
■
arbeidsdag.
Vi gjennomfører foreldremøter og utviklingssamtaler, og har ellers
kontakt med hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige
eller sosiale utvikling.
Vi følger opp inngåtte avtaler.
Vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole.
Vi legger vekt på barnets trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å
forebygge mobbing.
STAVANGER KOMMUNE
FORVENTNINGER TIL FORESATTE
■
■
■
■
■
Foreldrene/foresatte har ansvar for at barnet møter presis og uthvilt til
skoledagen, og for at barnet har med seg nødvendig skoleutstyr, klær og
skolemat.
Vi ønsker at barnet har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon.
Foreldrene/foresatte viser interesse for barnets skolearbeid gjennom
samtale med barnet om skoledagen og ved å holde seg oppdatert om
barnets skolearbeid. Barnet er representert på utviklingssamtaler.
Informasjon fra skolen leses, etterspurte underskrifter og tilbakemeldinger
returneres innen tidsfrist.
Barnet får være hjemme ved sykdom og hentes på skolen ved akutt sykdom
eller skade. Det gis beskjed til skolen når barnet er sykt. Meldingsbok
brukes når fraværet er over.
STAVANGER KOMMUNE
FORVENTNINGER TIL FORESATTE
■ Barnet tas ikke ut av ordinær undervisning uten i helt spesielle
■
■
■
■
anledninger da fravær går ut over det pedagogiske arbeidet i
klasse/gruppe, og selvsagt elevens læring.
Foreldrene/foresatte holder kontakt med skolen og gir informasjon når
noe oppstår som kan påvirke barnets skoledag.
Vi ønsker at foreldrene/ foresatte tar kontakt med lærer eller skolens
ledelse hvis en lurer på noe eller vil gi ”ros eller ris”.
Foreldrene/foresatte følger opp inngåtte avtaler.
Skolen holdes oppdatert med foreldrenes/foresattes telefonnumre, slik
at de kan nås på dagtid ved behov.
STAVANGER KOMMUNE
NYTT FRA UDIR SKOLEÅRET 15/16
■ KRLE
■ Svømming
■ Sykling til skolen
STAVANGER KOMMUNE
VÅRE FOKUSOMRÅDER 15/16
■ Lesing i alle fag
■ Digitale læremidler
STAVANGER KOMMUNE
Opplæringsloven § 9a-1
Er elevenes arbeidsmiljølov.
Kapittel 9a sikrer elevenes rett til
et godt fysisk og psykososialt
miljø og sier følgende:
"Alle elevar i grunnskolar og
vidaregåande skolar har rett til eit
godt fysisk og psykososialt miljø som
fremjar helse, trivsel og læring."
STAVANGER KOMMUNE
TRIVSEL – LÆRING – MESTRING MOTIVASJON
STAVANGER KOMMUNE
FOKUS PÅ REGLER OG RUTINER
STAVANGER KOMMUNE
ELEVPERMISJONER
■ Iht Opplæringsloven er det
■
■
■
■
anledning til å søke om fra pliktig
opplæring inntil 10 skoledager.
Søknaden må foreligge senest 1
måned før første permisjonsdag.
Kommunens retningslinjer finner
dere på hjemmesida.
Bruk eget skjema.
Lærer kan godkjenne fri inntil 1
skoledag.
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
BOKBIND
STAVANGER KOMMUNE
BIBLIOTEK - BØKER
STAVANGER KOMMUNE