Rødlista» av bygninger i landbruket?

Hva bør stå på «Rødliste» av
bygninger i landbruket?
Hva er mest verneverdig og
hvordan få god nok oversikt?
BU- og miljøsamling Frosta 2016
Hilde Tokle Yri
Fagleder kulturminner
Rødliste
Naturvern
Kulturminnevern?
Verneverdig for hvem?
Kommunene definerer lokalt
viktige kulturminner
• Innen 2017 skal 90 % av
kommunene rapportere i
kostra at de oversikt over
sine politisk vedtatte
verneverdige kulturminner
og miljø
• Definisjon: Et verneverdig
kulturminne er et
kulturminne som har
gjennomgått en
kulturhistorisk vurdering
• Vurdering av hvem?
Fokus på trussler
Ved torget, Pori, Finland
…kontra representativitet
Hovedmål
Å velge ut, ta vare på og trekke
kunnskap og opplevelse ut av et
representativt utvalg av
kulturminner og kulturmiljøer i
fylket.
….
I utvelgelsen av varig vernede
kulturminner skal det legges vekt på
å vise regionens historiske, sosiale,
kulturelle og geografiske mangfold i
tidsperspektiv.
NTFK – kulturminnevern
rødliste for landbruket
– Kulturlandskapet – det
åpne landskapet
– Tun fra ulike deler av
fylket
– Bygningstyper
• Uthusa (smier, tørkhus,
sommerfjøs, setrer,
mølkeavkjøling)
Egentlig de fleste
bortsett fra låna og
stabburet.
• Sjeldne bygningsdeler
og teknikker
-
Håndhøvla materialer
Trøndertegl /beverhale
Bordtak
Spontak
Gamle vindu
Kledninger som er
sulagt, profiler og høvla
Hva er landbrukskontorets
liste?
• Landbrukskontoret
• Kunnskap og oversikt over viktige
kulturminner blant de ansatte
• Tilskudd
• Tiltaksstrategi SMIL
• Mangler: samording med næring, kultur
og oppvekst, plan og byggesak
Riksantikvaren som
trussel?
• Maks to hus blir fredet
i NT fram til 2020
• Gladfredninger
• Eier og kommune skal
være enig
• Ntfk
innsigelsesmyndighet –
vesentlig regional
interesse – politisk
avgjørelse
• Klage på byggesak
Oppfordring
• Tiltaksstrategi for SMIL – retningslinjer
for prioritering av midlene
• Gjør som Høylandet m.fl. - Grip
muligheten til å lage en kulturminneplan
– Riksantikvaren byr på 100.000 for 2016 og
2017
– Vil kommunene vil fylkeskommunen
hjelpe til
• Tapet av verneverdige kulturminne og
kulturmiljø skal minimerast. Innan 2020
skal
• det ligge føre oversikter over
verneverdige kulturminne og kulturmiljø
for kvar
• kommune som grunnlag for å prioritere
eit utval som skal takast vare på.
GRUPPEARBEID
10 punkts rødliste i min kommune
Ut i fra et trusselperspektiv?
Ut i fra et representativitetsperspektiv?
Tilskudd
SMIL kan gjerne kombineres med tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Hvilke bygninger i din
kommune er gode kandidater for en søknad til fondet?
Hva kan vi gjøre for å få flere til å søke søknader fra eiere i din kommune?
Hva kan kulturminnefondet eller fylkeskommunen bidra med?
Kulturminneplan - Samarbeidspartnere
Hvordan kan et arbeid med kulturminneplan organiseres i din kommune?
Hvem er det naturlig å samarbeide med i kommunen og eksternt?
Hvem kan dra et slikt prosjekt?
Tiltaksstrategi for SMIL
I tillegg til strategien skal kommunene sørge for retningslinjer for hvordan SMIL-midlene skal
prioriteres i perioden.
Hva prioriteres ifølge tiltaksstrategien?
Hva prioriterer kommunen i praksis?
Hvilke endringer bør gjøres?