Side 4 - Kongsberg Jazzfestival

Styrets evalueringsrapport
2015
INNHOLD
Side 3:
Side 4:
Side 5:
Side 8:
Side 10:
Side 13:
Side 14:
Hilsen fra styret
Årets gruppeledere
Verdt å huske fra 2015
Programmering 2015
Økonomisk prognose 2015
Utfordringer 2016
Fokusområder 2016
Hvem er vi
Visjon:
KJF skal være den foretrukne arena for publikum og utøvere med
interesse for jazz og moderne musikkuttrykk forankret i jazzen.
Misjon:
Få flere til å fatte interesse for moderne jazz.
Lykkes vi med dette = Norges beste jazzfestival
Hilsen fra styret
Styret , KU, gruppene og administrasjonen har gjennomført en grundig evaluering av årets festival. Det er
også gjennomført en omfattende frivilligundersøkelse som gir oss konstruktive og verdifulle
tilbakemeldinger. Tilsammen gir dette oss et godt grunnlag for videreutvikling av Kongsberg Jazzfestival.
Vi har levert en strålende festival og de vonde voksesmertene fra i fjor er betydelig redusert. Kunstnerisk og
publikumsmessig ble festivalen en ny suksess og styret ønsker å takke alle som har bidratt til å lage Norges
største jazzfestival i 2015. Publikum, presse, artister og funksjonærer har gitt oss svært gode tilbakemeldinger.
For festivalen varmer selvfølgelig slik feed-back.
Før årets festival ble det gjennomført en rekke endringer som har gjort oss bedre. Evalueringen etter årets
festival viser likevel at mye bør og skal forbedres før neste års jazzfest.
Kongsberg, 7. oktober 2015, styret i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Jan-Olav Styrvold (leder), Ole Gustavsen (nestleder), Joar Bølstad, Anne Toril Kasin, Katrine Smemo Granlund,
Wivi-Ann Bamrud, Svein Skarheim, Juel H. Rye (vara) Lars H Kurverud (vara)
Oversikt over gruppeledere 2015
Gruppe
Gruppeleder
Gruppe
Gruppeleder
Akkreditering
Bar
Ingunn Rokstad
Vilde Frafjord Strømsvåg
Presse
Programkomiteen
Ingvild Støa Skrede
Tor Dalaker Lund
Barnival
Estetisk
IKT
Intern
Celina Stokes
Britt Larsen
Thomas Hellberg Hagen
Mette Fjeldheim
Salg
Sanitet
Service
Sponsor
Mona Sanden Olivier
Hilde Wedde
Ingvild Løchen
Ingunn Våer
Kaos
Johanne Nesmann og
Teknisk
Petter Norby
Kirketorget
Pål Grini
Geir Kristensen
Transport
Vakt
Trond Brandzæg
Tamara Pino-Parra og
Mina Grimnes
Miljø
Hallvard Surlien
Økonomi
Nina Skarseth
Magasinet
Eldbjørg Tveit
Verdt å huske fra 2015
• Kunstnerisk suksess
• Billettsalg: 27.200 billetter
• Omsetning: kr 21 mill.
• Exit kinoen
• Magasinet
• Ny hovedsponsor - KOG
Verdt å huske fra 2015
• Boka Jazz på Trass
• Filmen Hjerte i jazzen
• Prisvinner Ellen Andrea Wang
• Ny organisering av KU
• Flere nye gruppeledere
• Nybrua full av boder
• Kulturnæringsdagen
Styrets mandat til programkomiteen 2015
• Musikk av høy kvalitet delt i tre hovedkategorier: Nyskapende/grensesprengende, Jazz for jazzinteresserte, folkelig med
aksept hos jazzpublikum og kommersielt potensiale
• Det foretas en gjennomgang av «Nyskapende/grensesprengende» for å sørge for at man ikke låser seg til faste uttrykk eller
artister. I tillegg skal andre kunstformer vurderes, slik at festivalen også blir grensesprengende på tvers av kunstformer og uttrykk.
• Under forutsetning av solid medfinansiering fra næringslivet, fortsatt ha minst en internasjonal stjerne på Kirketorget.
• Skape trengsel i byen og på arenaene (fortette på begge sider av elven)
• Dobbeltkonserter på Kirketorget med et rimeligere band + hovedband
• Flere unike konsertopplevelser som kun oppleves på Kongsberg Jazzfestival. Derigjennom vurdere nytt bestillingsverk, og
andre typer arenaer.
• Sikre at kvinneandelen bandledere, over tid, tilsvarer kvinneandelen av medlemsmassen i NJF.
• Åpne opp programmet for å også omfatte artister fra andre verdensdeler.
• Max 50 konserter. Publikumsmål på 22 000.
• Tubaloon skal brukes som festivalens hovedscene, sette et konkret publikumsmål på Kirketorget
• Programmet for barn og unge skal gi en inngang til jazzmusikk.
Musikk av høy kvalitet
Nyskapende og
grensesprengende
Jazz for
jazzinteresserte
Folkelig med aksept i
jazzmiljøet og
kommersielt potensiale
Maja Ratkje & HC Gilje
Ensemble Denada & Mari
Kvien Brunvoll
Dødens Garderobe
LSB
Jenny Hval & Susanna
Come Shine med gjester
Brad Mehldau Trio
Joe Lovano Quartet
Mezzoforte
Mathias Eick
Van Morrison
Röyksopp
The Dublin Legends
Highasakite
Valkyrien Allstars
Økonomi - prognose
År
Resultat
2015
+ 400 000 (prognose)
2014
+ 783 000 *
2013
+ 1 128 000
2012
- 1 500 000
2011
- 376 000
2010
+ 200 000
Hvorfor så stor forskjell fra prognose 2014 til
resultat 2014?
•
* Regnskapet avviker fra avgitte prognoser
(Funksjonærmøtet 1,3 mill). Det store utslaget er knyttet
til føring av mobilscenen.
•
Kongsberg Jazzscener, gikk til anskaffelse av en
mobilsecene/telt til en samlet verdi kr 953.584. Dette
kommer ikke fram som en verdi i balansen fordi
anskaffelsen er nedskrevet med tilskudd/gave.
•
I prognose til resultat er brutto tilskudd fra
Sparebankstiftelsen innteksført med 1,3 mill.
•
Tilskuddet ble gitt til investering i scene og det ble
akseptert av giver at midlene ble benyttet i Kongsberg
Jazzscener AS.
•
Investering i scene og telt beløper seg til kr 953.584. Iht.
regnskapsreglene skal midler mottatt til investeringer
nedskrives på investeringsobjektet. Dette medfører at
953.584 av de 1,3 mill blir overført til KJS og nedskrevet
på investeringen. De resterende 346.416 ligger fortsatt
som inntektsført i KJF.
•
Netto resultateffekt av den regnskapstekniske
behandlingen er at resultatet blir redusert med 953.584 i
forhold til prognosen.
•
Det er en generell utfordring at prognose avgis mange
måneder før regnskapet er avsluttet.
Totale billettinntekter
Antall solgte billetter
År
2015
2014
2013
2012
2011
2010
9.900.000
13.500.000
6.000.000
2.941.700
3.310.000
2.931.000
26.100
33.000
18.350
9.000
11.250
12.500
Mål
Reelt forhåndssalg
Totalt salg
%
Billetter
Verdi
%
Billetter
Verdi
Billetter
Verdi
2012
45%
6 000
1 900 000
36%
3 285
700 000
9 127
2 391 000
2013
45%
5 000
1 710 000
58%
10 738
3 386 000
18 325
6 050 000
2014
60%
12 000
5 100 000
66%
21 496
9 803 000
32 750
13 400 000
2015
60%
13 200
5 610 000
68%
14 948
6 754 000
26 100
9 900 000
2016
60%
15 000
6 375 000
Egenkapitalen til festivalen er
god.
Dersom prognosen slår til vil
egenkapitalen til virksomheten
ligge på rundt 4 millioner ved
årsslutt.
Styret har imidlertid uttalt at vi
ønsker å bygge opp et
risikofond/ha en egenkapital på
kr 7 millioner kroner. Det er
derfor avgjørende at de
kommende festivalene viser
overskudd for å nå dette målet.
Analyse av
virksomheten fra proff.no
Utfordringer og muligheter for 2016
• Nytt kulturhus
• Samlokalisering med Kino, Glogerfestspillene, EnergiMølla
• Nytt bevegelsesmønster i byen?
• Nye politikere
• Tøffe tider for næringslivet
Sentrale punkter for oppfølging
Følge opp resultater fra
• Musikerundersøkelse
• Funksjonærundersøkelse
• Publikumsundersøkelse
• Gruppenes evalueringer
• Forbedringspunkter fra evalueringshelga
…. Men erfaring viser at vi
må skynde oss langsomt
Forbedringspunkter for 2016
• Funksjonærer
•
•
•
•
Følge opp funn fra frivilligundersøkelsen
Videreutvikle mattilbud og tilholdssted for funksjonærer
Jobbe med nyrekruttering – tilby «funksjonærskolen» for nye funksjonærer
Bygge intern identitet og gruppetilhørighet, men også stolthet til festivalen
• Publikumsutvikling
• Følge opp funn fra publikumsundersøkelsen
• Ungdom som prioritert målgruppe
• Gjøre jazzprogrammet lett tilgjengelig for nye publikumsgrupper (pop-up, jazz for dummies etc)
• Organisasjonsutvikling
•
•
•
•
•
Synligere og tydeligere administrasjon, tettere oppfølging av gruppene
Bedre kommunikasjon styret/gruppeledere/admin, samt tydeligere kommunikasjon av ansvarsfordelinger i admin
Fortsette lederutvikling/kurs for gruppeledere
Justere funksjonsområdenes sammensetning
Nye funksjoner i MyEvent
Forbedringspunkter for 2016
• Program
• Videreutvikle Magasinet og vurdere å flytte jamen hit
• Fokusere på et sterkt program i Musikkteatret
• Være mer bevisst på å få hit musikere fra andre deler av verden ( f.eks Afrika, Japan. Sør-Amerika,
Øst-Europa)
• Presentere musikk i kombinasjon med andre kunstarter, så som dans, video, bildekunst o.l.
• Bookingene innenfor det kommersielle må ha aksept i jazzmiljøet
• Ambisjonsnivå billettsalg: 25 000
• Flytte Teen-gig til EnergiMølla
• Beredskap/HMS
•
•
•
•
Rullere beredskapsplan og HMS-planer
Skriftliggjøring av rutiner og dokumentasjon.
Alkoholforbud i riggesituasjoner
Vurdere egen nedriggsansvarlig
Forbedringspunkter for 2016
• Kirketorget
• Fokus på kveldsprogram
• Bedret inntjening/mersalg
• Forenkle båndrutiner
• Omdømme hos musikere
• Følge opp funn fra musikerundersøkelsen med bl.a. utvidet backlinetilbud (trommesett,
forsterkere etc.)
• Organisering av spillesteder
• Klubbvert må på plass på alle spillesteder,
• Tydelig instruks (roller/ansvar)
• Miljø
• Følg opp miljøstrategien