Frivilligheten i fremtiden. Lise Corwin 11,92 MB

Frivilligheten i fremtiden
HVORFOR KOMMUNAL
FRIVILLIGHETSPOLITIKK?
• Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større
rom til selvutvikling
• En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi
oss en halv million flere frivillige!!!
• Alle kommuner har en næringspolitikk, men kun 13 %
har en frivillighetspolitikk
HVA ER FRIVILLIGHET NORGE
• Interessepolitisk samarbeidsorgan
• 300 medlemmer
• 10 millioner medlemskap
• Jobber for bedre rammevilkår for frivillig sektor
• Etablert i 2005
Større rom for frivilligheten i Tromsø
FRIVILLIGHETEN I NORGE
•
•
•
•
•
115 000 årsverk
101 milliarder i verdiskapning
79 % av befolkningen er medlem
64 % av befolkningen deltar
36 % av minoritets-befolkningen
deltar
• 80 - 90 000 lag og
foreninger
Noen utfordringer:
•
•
•
•
•
Konkurranse om medlemmer og givere
Folk krever mer tilrettelegging fra for å delta
Økt byråkrati
Behov for flere ansatte som kan tilrettelegge
Vanskeligere å rekruttere medlemmer og frivillige enn før
Frivilligheten etterspørres!
HVA KAN FRIVILLIGHETEN TILBY?
Kommunen har:
Forskningsbasert kunnskap
Frivilligheten har:
Erfaringsbasert kunnskap
Myndighet til å
gjennomføre sin politikk
Lokalkunnskap – best på å
fange opp behov, meninger
og trender
Økonomiske midler til å
sette i verk tiltak
Mulighet til å gi
frivilligheten
legitimitet/status
Kan gi politikken og tiltak
legitimitet
Evne til å mobilisere folk,
være pådriver for endringer
Frivillighetens merverdier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engasjement
Møteplass
Mestringsarena
Læringsarena
Kanal for påvirkning
Identitetsskapende
Helsefremmende
Mangfold
Lokalsamfunnsutvikling
Vaktbikkje
Demokratiskole
Beredskap
Velferd
Sosial møteplass
Sosial kapital
Deltakelse
HVORDAN TA VARE PÅ MERVERDIEN?
• Kjenn frivilligheten
• Identifiser muligheter
• Invitér til samarbeid
Styrk hele frivilligheten
gjennom en helhetlig
frivillighetspolitikk
FRIVILLIGHETEN
LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG!
• Uavhengig og selvstendig
samfunnssektor
• Unik verdiskaping
Det handler om å
anerkjenne frivillighetens
egenverdi og måte å fungere på
Større rom for frivilligheten i Tromsø
HELHETLIG KOMMUNAL
FRIVILLIGHETSPOLITIKK
• Konkrete virkemidler
• Utarbeides i samarbeid
• Inneholde en oversikt over
samarbeidsområder
• Legge til rette for avtaler
• Frivilligheten som ressurs
KS OG FRIVILLIGHET NORGE ANBEFALER
De ti frivillighetspolitiske bud
1. Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene i kommunen
• Hvem, hva, hvordan?
• Hvilke ressurser og utfordringer har de
• Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv og andre
organisasjoner?
De ti frivillighetspolitiske bud
2. Vedta en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk
• Inviter hele bredden
• All frivillig planlegging –ikke bare kultur og helse
• Frivillighetspolitikken bør revurderes
ved nytt kommunestyre
De ti frivillighetspolitiske bud
3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi
• Frivillige er frie og villige!
• Ikke la frivilligheten dø ut.
De ti frivillighetspolitiske bud
4. Forenkling gir mer frivillighet
• Tiden som brukes på byråkrati kan brukes på mer frivillighet
• Forenkle søknad / rapportering
• Forenkle tid som brukes med kommunen
De ti frivillighetspolitiske bud
5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling
• Hjelp frivilligheten å nå sine mål
• Da når kommunen også mange av sine mål
De ti frivillighetspolitiske bud
6. Skap dialog med frivilligheten
• Skap faste møteplasser
• Rådfør med frivilligheten
• Gi ansatte opplæring -rekrutter
• Husk at vi ofte jobber på dagtid!
De ti frivillighetspolitiske bud
7. Anerkjenn frivillighetens merverdi
• Organisasjonene skaper verdier langt utenfor formålet sitt
• Sosiale møteplasser
• Demokratiopplæring
• Sosial kapital
• Lokalsamfunnsutvikling osv.
De ti frivillighetspolitiske bud
8. Gi frie midler
• Lar frivilligheten vokse på egne premisser
• Frigjør unødvendig tid som brukes på byråkrati
De ti frivillighetspolitiske bud
9. Ikke konkurrer med frivilligheten
• Sjekk om en organisasjon vil videreutvikle et tema
• Ikke ta frivillige fra frivilligheten
De ti frivillighetspolitiske bud
10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten
• Møteplasser
• Tilskuddsordninger
• ´En dør inn til kommunen
• Lokaler
HVORFOR KOMMUNAL
FRIVILLIGHETSPOLITIKK?
• Potensialet er enormt –dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling
• En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi oss en halv million
flere frivillige!!!
• Alle kommuner har en næringspolitikk, men kun 13 % har en
frivillighetspolitikk
TAKK FOR OSS!
www.frivillighetnorge.no
Foto: Haakon Broder Lund, Camilla Orten, Gisle Bjørneby, Sissel Larsen, Olav A. Saltbones, Arve Tvedt,
Bente Asphaug, Espen Willersrud, Ingvar Johnsen