Om fagbibliotek og markedsføring

Markedsføring – nødvendig kompetanse for bibliotekarer?
Forum for økonomibibliotekarer
20.01.2015
av Arve Pettersen
Er dette markedsføring?
Nei!.....dette er markedskommunikasjon, og er bare en
liten del av fagområdet markedsføring!
????????
Hva er markedsføring?
Marketing is an organizational function and a set of processes for creating,
communicating, and delivering value to customers and for managing customer
relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.
(American Marketing Association).
Markedsføring er en viktig funksjon for alle typer organisasjoner!
Hva er markedsføring ?
Markedsføring er en filosofi, kultur og/eller tankesett som
setter kundebehov som basis for forretningsdrift.
Kundens behov og ønsker skal være i sentrum. Segmentering og
forståelse for kjøpsatferd er meget viktig.
Behov er funksjonelle eller psykologiske
?
Definisjon av markedsorientering
........... refererer seg til organisasjonens omfang og grad av
1) Innsamling av kundeinformasjon relatert til nåværende
og framtidige latente behov (Vilje/evne til undersøkelser)
2) Spredning av markedsinformasjon innad og over
avdelinger og (Vilje/evne til kommunikasjon)
3)
handling basert på slik informasjon (Vilje / evne til å utnytte
kommunisert informasjon)
Servicetriangelet
Personaladministrasjon
som fag er sterkt knyttet
opp mot markedsføringsi en tjenesteytende
organisasjon.
Hva er forbrukeratferd?
«The activities that people engage in when selecting, purchasing, and using products and
services so as to satisfy needs and desires. Such activities involve mental and emotional
processes, in addition to physical actions».
William Wilkie
•
•
•
•
Fokus på når, hvordan, hvor, hvorfor/ hvorfor ikke
personer kjøper produkter
Forstå kjøpsprosessen til forbrukeren
- Individ
- Sosial setting
Motivasjon som drivkraft bak handlinger
Teorier og metode fra: Økonomi, psykologi, sosiologi
og sosialantropologi
Som markedsførere må vi forstå forbrukeratferd og motivasjon slik at vi
kan skreddersy markedsføringen vår og gjøre den effektiv.
Hva er forbrukeratferd?
For å kunne tilby produkter basert på kunnskaper om markedet må
markedsførere forstå og kjenne til karakteristika ved forbrukeren
Modell for å forstå forbrukeratferd
Sosial norm betyr mye for hva man konsumerer.
Kilde: Dagbladet 13.01.2015
Kjøpsprosessen
Kjøpsprosessen er de faser kunden går igjennom fra et behov oppstår til
kjøpet foretas
Problemerkjennelse
Søkeprosess
Alternativ
evaluering
Beslutning
Etterkjøpsevaluering
En slik prosess kan ta lang tid, eller den
kan være unnagjort på et øyeblikk
Involvering og info.søk/evaluering
Produktinvolvering viktig for å forstå hvordan kunden behandler informasjon
«En persons oppfattede relevans av et objekt basert på iboende behov,
verdier og interesser»
Zaichkowskys (1985)
Høy involvering:
• Stor interesse for produktkategorien
• Viktigere å foreta et begrunnet valg
• Øker motivasjonen for innhente informasjon og vurdere for og imot
Lav involvering:
• Mangler motivasjon for å involvere seg i systematisk informasjonsinnhentingog evaluering
• Tommelfingerregler – «tar det billigste», «Kari bruker dette»
Hva så? – Hvordan utvikle et serviceprodukt?
Kjennetegn ved service som fenomen
1.
2.
3.
4.
Er immateriell av karakter
Produksjon og forbruk skilles ikke i tid (?)
Kan ikke lagres
Stor grad av heterogenitet
Stikkord: Kvalitet er subjektivt.
(Hvilket vanskeliggjør utformingen av produkttilbudet!)
Produktelementer
Eksempler på produktelementenes betydning i ulike kontekst
Hva er viktig på et bibliotek?
Oppsummering
• Definisjon av markedsføring
• Forståelsen av levere verdi til gitte segmenter…..
• ………med en gitt (forbruker-) atferd
• Kort om hvordan man tenker utvikling av
serviceproduktet.