Reinertsen- Digitale byggemøter- ICE

Digitale byggemøter - ICE
Johann Ørn Gudmundsson, 20.11.2015
Arbeid
Johann – VDC/BIM ansvarlig Reinertsen
Undervisning Business
Matematikk
Reykjavik University
Utdannelse
2004
Vgs. M.Sund
Linje: Fysikk
2007
B.Sc.
Konstruksjonsteknikk
University of Iceland
Konstruktør – 2 år
VDC Ansvarlig Oslo – 1 år
VDC Ansvarlig Reinertsen
Konstruktør
Verkis
2008
2010
M.Sc.
Konstruksjonsteknikk
Danmarks Tekniske
Universitet
2015
Reinertsen
Olje & Gass
Landbasert – Engineering & Arkitektur
Tjenester i hele
prosjektforløpet
3
Eiendoms- og prosjektutvikling
Arkitekttjenester
Rådgivertjenester (alle fag)
Ledelse av prosjektering og gjennomføring (ECM)
…vi leverer kreativ
realisme!
4
Integrated CONCURRENT Engineering
Definisjon av ordet «concurrent»
• Samtidig
• Samspill
Parallelt, ikke sekvensielt
• Integrert
• Samstrøms
Her og nå, ikke senere
6
Formålet med metodikken
Utfordring:
• Oppstykket arbeid
• Lang modningstid
• Delvis mangelfull koordinering mellom disiplinene
• Mye ventetid, avhengigheter ”dødtid”
Mål:
• Tidlig avklaring av grensesnitt
• Effektivisering gjennom tidligere beslutninger
Kvalitet + Spart tid og kostnad
• God kommunikasjon og felles forståelse
7
Samandlingsrom i Reinertsen
Oslo
Trondheim
Bergen
Gøteborg
8
Jernbaneprosjekt
Tidligfase
Jernbaneprosjekt tidligfase
Forprosjekt (Alternativ analyse)
Alt.
Bruløsning
Bru
VA og
Elektro
• Forslag til 5 forskjellige løsninger
Midl.
Forurense Andre
Grunnomleggin de masser masser og erverv
g
i grunn
mengder
1A
Høy
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Høy
usikkerhet
Middels
usikkerhet
• Kostnadsestimat
Rammekonstruksjo
n
Høy
usikkerh
et
Lav
usikkerh
et
1B
Jernbanebru
Lav
usikkerhet
Svært
høy
usikkerh
et
Høy
usikkerhet
Middels
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Lav
usikkerh
et
• Usikkerhetsanalyse
Detaljplan
Estimert
kostnad
Usikkerhe Kostnad med
ts-tillegg
usikkerhetstille
gg
Forslaget
fra
JBV
sitt 119
forprosjekt. Rammekonstruksjon MNOK
og veg i trau, midlertidig
omlegging av jernbanespor.
30 %
155 MNOK
Jernbaneb
ru
Som 1A, men jernbanebru og 110
mulighet til å unngå midlertidig MNOK
omlegging. Krever periodevis
stans i togtrafikken.
25 %
138 MNOK
Justert horisontalgeometri, litt 118
sør for 1A. Rammekonstruksjon MNOK
og veg i trau, ingen omlegging
av spor
25 %
147 MNOK
1B
Rammekonstruksjo
n
Høy
usikkerhet
Lav
usikkerh
et
Høy
usikkerhet
Middels
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Lav
usikkerh
et
3B
Jernbanebru
Lav
usikkerhet
Lav
usikkerh
et
Høy
usikkerhet
Middels
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Middels
usikkerh
et
3A Rammekonstruksj
on
4
Vegbru
Middels
usikkerhet
Lav
usikkerh
et
Middels
usikkerhet
Middels
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Middels
usikkerh
et
3B
Jernbaneb
ru
Som 3A, men jernbanebru.
116
MNOK
20 %
139 MNOK
Lav
usikkerhet
Lav
usikkerh
et
Høy
usikkerhet
Middels
usikkerhet
Høy
usikkerh
et
Middels
usikkerh
et
4
Vegbru
Jernbanesporet blir liggende 129
med dagens horisontale- og MNOK
vertikale
geometri.
Vegen
krysser i bru over jernbanen.
Vegbrua kan være vanskelig å
gjennomføre hvis det blir krav
om elektrifisering.
20 %
155 MNOK
5
Massiv
Ligner på 1A, men krysser 136
jernbanebr vegen lengre nord-øst. Brua kan MNOK
u – 2 spor da bygges uten å påvirke
godstrafikken, men den blir
bredere, da jernbanen er utvidet
til to spor ved krysning.
20 %
163 MNOK
5
Detaljplan
Beskrivelse
1A Rammekonstruksj
on
Jernbanebru
– 2 spor
5 uker
Hovedplan
Bruløsnin
g
3A
• Tegninger og visualisering
2 uker
Al
t.
Byggeplan
10
Hvordan?
Engasjert prosjekt team
Grunnlagsdata
3D modell brukt aktivt for visualisering og visuell kontroll
Arbeidsflyt – God digital prosess
Integrated Concurrent Engineering
11
Sykehjem
Detaljfase
Sykehjem - Detaljfase
Felles fremdriftsplanlegging:
• Prosjekteringsplan
• Dokumentleveranseplan
• Ressursplan
• Innkjøpsplan
• Riggplan
Felles forståelse og eierskap!
13
Sykehjem – BIM prosess
Plan for arbeidssesjon
Problem -> Diskusjon -> Løsning utført
Informasjonsflyt med BCF og ICE
14
Takk fyrir!
Johann Ørn Gudmundsson
[email protected]
Telefon: 915 96 195
15