5. Anne Karin Hamre

Innovasjon og endring
– når eit fylke løftar i flokk
Innovasjonskonferansen 19.11.2015
Anne Karin Hamre, fylkesmann
Samarbeidsfylket Sogn og Fjordane
IT-forum Sogn og Fjordane
– Etablert i 1995, etter initiativ frå Fylkesmannen og
Vestlandsforsking
– Spleiselag mellom offentleg og privat sektor, forsking og
utdanning
– Mål: å sikre at fylket er i fremste rekkje i å utnytte IKT i
næringsliv, offentleg sektor, opplæring og utdanning.
– Felles strategiar og prioriteringar for IKT-utvikling i fylket
– Fylkesovergripande breibandsstrategi
– Har delteke i fleire EU-prosjekt om IKT som verktøy for
regional utvikling
– Store, felles løft saman med alle kommunane –
nettportalar, elektronisk meldingsutveksling og digitale
læringsplattformar
IKT og helse - meldingsløftet
Meldingsløftet
– 2012-14: Mobilisering, organisering,
meldingsutveksling PLO –
legekontor
– 2013-14: Meldingsutveksling Helse
Førde - legekontor
– Prosjekteigar: KS
– Prosjektleiing: IT-forum ved
Vestlandsforsking
– Finansiering: Fornyingsmidlar frå
Fylkesmannen og fylkeskommunen
– Pilotkommunar: Flora og Stryn
– Juni 2014: Alle kommunane har
gjennomført prosjektet
Meldingsløftet
Utfordringa var teknologien – adressering i Norsk
helsenett og varierande respons frå leverandørar av
fagsystem.
Suksessfaktorar:
- Erfaringane frå dei to pilotkommunane Flora og Stryn
- Entusiastiske ressurspersonar i kommunane
- Rom for læring, støtte og hjelp til nye brukarar
- At kommunane raskt såg gevinstane
- Dedikerte toppleiarar
- Det breie fylkessamarbeidet
No: Felles satsing på velferdsteknologi
2014: Kunnskapsdeling og mobilisering
2015: Pilotprosjekt med utprøving av
velferdsteknologi i åtte kommunar. Formidling i
nettverk for velferdsteknologi i IT-forum
Sogn og Fjordane deltek i Interreg-program om ehelse og velferdsteknologi saman med Irland,
UK,Island, Sverige og Finland.
Innovasjon og endring – behov for samspel
Teknologi
Org.
Menneske
Fylket ikkje stort, men seigt og sterkt
– Vår styrke:
– Oversiktleg
– Lokalkunnskap
– Personlege kontaktar
– Ressursane finn
kvarandre