PowerPoint-presentasjon

1
Retur og tilbakevendingsarbeidet
rettet mot enslige mindreårige
Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab
Arbresha Dula, Sårbare grupper prosjektet, IOM
Over 18 000 asylsøkere hittil i år
2500
2000
1500
2014
2015
1000
500
0
01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2
Enslige mindreårige asylsøkere
300
250
200
2014
2015
150
100
50
0
01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
3
Ukestall – enslige mindreårige
Uke 41
Afghanistan
Uke 42
Uke 43
Uke 44
131
162
187
209
Syria
38
15
27
23
Eritrea
25
25
27
18
Andre
22
23
31
25
Total
216
225
272
275
Andel
11%
11 %
14%
11%
4
Største nasjonaliteter EMA
2500
2000
1500
1000
500
0
Afghanistan
Eritrea
Syria
Etiopia
Somalia
5
Kjønn
Jente
9%
Gutt
91%
6
Status i søknad
Med søknad til behandling i UDI
Med tillatelse, skal bosettes
Henlagt/trukket/annen status/ukjent
Med tillatelse, skal ikke bosettes
EMA begrenset
Med avslag til klagebehandling
Med utreiseplikt
7
Assistert retur for EMA
• Personer som velger å returnere assistert kan få både økonomisk
og praktisk hjelp fra norske myndigheter.
• International Organization for Migration (IOM) organiserer assistert
retur på oppdrag fra UDI.
• Retur- og reintegrering for sårbare grupper
• IOM gir individuell veiledning, oppfølging i hjemlandet
reisedokumenter og flybilletter.
• Reintegreringsstøtte skal bidra til å lette den første tiden etter
hjemkomst og gjøre det enklere å etablere seg på nytt i
hjemlandet.
8
Saksgang – EM (0-18 år)
VARP søknad utfylt og
signert av
representant
Godkjenning - UDI
Opplysninger om
familie
Alternativ institusjon?
Representant må
vurdere alternativet
Familie må samtykke
til å ta imot EMA
Familie spores opp og
informeres om retur
Reintegreringsplan
Planlegge reisen:
eskorte?
reisedokument?
Hjemreisen,
monitorering og
oppfølging
9
10
11
Reintegreringsstøtte
Samlet reintegreringsstøtte er 7800 USD
Bøstøtte
1500 USD
Utdanning,
yrkesopplæring, oppstart
av næringsvirksomhet og
subsidiær arbeidslønn
4500 USD
Medisinsk støtte
300 USD
Livsopphold
1500 USD
12
Reintegreringsperioden
•
Reintegreringsplan utarbeides av den mindreårige, IOM Oslo og IOM i
hjemlandet. Familie i hjemlandet og representant i Norge tar også ofte del i
planlegging og forberedelser
•
Reintegreringsstøtten er fleksibel og IOM vektlegger at støtten skal være
bærekraftig og bidra til å skape en bedre fremtid for den mindreårige og
familie
•
Ofte tett samarbeid mellom IOM i Oslo og IOM i hjemlandet
•
Omfanget av støtte fra IOM i hjemlandet avhenger av landkontor, avstand fra
IOM kontor til den mindreåriges bosted, ressurssituasjon og behov
•
IOM utfører monitorering tre og tolv måneder etter retur
13
Antall returer fra 1. juli 2012 til 1. november 2015
Kategori
Enslige
mindreårige
Antall
32
Overårige
16
Totalt
48
Nasjonalitet
Irak, Albania, Russland, Kirgisistan,
Tunisia, Kenya, Serbia, Kosovo,
Mongolia, Ukraina, Etiopia, India og
Brasil
Kosovo, Bosnia Herzegovina, Pakistan,
Gambia, Russland, Iran, Albania,
Uganda, Mongolia, Israel, Tyrkia og
Marokko
Jenter
Gutter
7
25
4
12
11
37
14
Hva skjer etter retur?
•
Alle enslige mindreårige har returnert til
familie i hjemlandet
•
Nesten alle fortsetter på utdanning
•
Familie er av avgjørende betydning i
reintegreringsprosessen
•
De enslige mindreårige returnerer ofte til
familier i utfordrende økonomiske
situasjoner
•
Mange bruker støtten på seg selv og
familiens behov
•
Flertallet mener de tok riktig avgjørelse når
de returnerte
Tilbakevending
• Et tilbud om retur med støtte for personer
som har fått oppholdstillatelse i Norge:
• Beskyttelse/asyl (familie)
• EMA: Få har tilbakevendt
15
Strategi for returarbeidet
• Overordnet returstrategi for
utlendingsforvaltningen 2011-2016
• Tre hovedmål:
1. Helhetlig returarbeid
2. Rask retur
3. Varige returløsninger
16
Helhetlig returarbeid i mottak
• Forankring i alle ledd i mottaksarbeidet
• Viktig med lik informasjon fra alle
aktørene i asylprosessen
• Strategisk mottaksplassering
• Lync
• Orienteringssamtaler av ansatte i UDI
• Returfremmende midler til individuelle
tiltak for ema
17
Veien Videre enslige mindreårige (EM)
• Samtaleprosjekt i mottak
• Veien Videre EM startet januar 2013
• Målgruppen er enslige mindreårige med avslag
mellom 15 og 18 år
• 5 returrådgivere i 50% stilling i 5 mottak for
enslige mindreårige
• Kurs i samtalemetodikk
18
MI
• En MI-samtale innebærer at fagpersonen
bruker forskjellige lytteteknikker,
samtaleverktøy og sammensatte
strategier for å hjelpe mennesker til å ta
stilling til, sette i gang, gjennomføre og
vedlikeholde endringer. Slike samtaler
gjennomføres i en god atmosfære og
med respekt for personens
selvstendighet.
19
Effekt av Veien Videre EM
• På EM-avdelingen:
 Generelt løft for returarbeid:
• Økt interesse og fokus
• mer kompetanse,
• flere som jobber med samme tema
• retur i et omsorgsperspektiv og som et
felles anliggende for hele
personalgruppa.
20
På individnivå – den enslige mindreårige



Mer aksept for retursamtaler
Mer informasjon
Psykisk helse:
• Forebygger apati og passivitet
• Mindre depresjon og selvskading
21