Med skolen som arena * hvordan forebygge mer systematisk?

Med skolen som arena – hvordan
forebygge mer systematisk?
Kristin Andreassen Eide
Rådgiver i bedre barnehage- og skolemiljø
Vestby kommune
[email protected]
Rådgiver for bedre barnehage- og
skolemiljø
• Politisk vedtatt prosjektstilling
• Mål: Å redusere mobbing
• Organisert under skolesjefen- på linje med
rektorene og pp-leder
• Forankret i Opplæringslovens §9a
• NOU 2015:2 «Å høre til»
Kommunal strategiplan
Skolene utvikler lokale virksomhetsplaner
basert på strategiplanen
Forebygging i skolen
• Den unike arenaen
-
Rett
Plikt
• NPF: Psykisk helse på timeplanen
• SkoleProffene: «Tid til livet»
God psykisk helse som forutsetning for læring.
•
•
•
•
•
•
•
Opplevelse av mestring
En del av et fellesskap
Selvfølgeligheter?
Livet
Trenger mer enn gode intensjoner
Forståelse for barns atferd
Forståelse av egne følelsesmessige reaksjoner
Universelle tiltak:
- Holde oppll.§ 9a oppe kontinuerlig- førende for arbeidet
- Overordnet planarbeid, strategipapirer, handlingsplaner, årshjul.. Enten
med innspill eller mer aktiv rolle i revidering, endring, utføring
- Langsiktig systematisk arbeid som aktivt inkluderer skoleeier, skoleleder,
pedagogisk personale, assistenter og elever
- Planer skal møte virkelighet – IMPLEMENTERING
- Elevmedvirkning
- Nettverksbygging
- SFO skal gjennom et løft
Så hvordan?
• Hva er systemarbeid?
Selektive tiltak:
- Grupper/klasser som fungerer uhensiktsmessig uten åpenbar identifisert
årsak
- Barn og elever som befinner seg i sårbare situasjoner, for eksempel
overgang bhg- skole, bsk- u.sk trivsel som utgangspunkt (ikke
skilsmissegrupper, sinnemestringsgrupper o.l, da dette allerede dekkes av
helsesøster eller barnevernspedagog i kommunen)
- Observasjon og oppfølging
- Opplæring/psykoedukasjon
Som regel ikke involvert på
individnivå:
- Skolen gir tilbakemelding på
at de selv håndterer
«individsakene», ofte i
samarbeid med PPT eller
andre instanser.
- Mobbeombud
- Utgangspunktet kan likevel
være en «individsak» meldt
til meg, men tiltakene
gjennomføres via skolen
med støtte og veiledning i
enkelte tilfeller
Avslutningsvis
• Langsiktig systematisk arbeid
- Forutsetning: posisjon til påvirkning
- PP-tjenester med potensiale
• Psykologer som ønsker en slik posisjon må også
«lete» etter stillinger som ikke nødvendigvis har
Psykolog i tittelen
• Takk for oppmerksomheten!