Afghanistan med et generelt perspektiv på årets

Afghanistan
Fylkesmannen Oslo – Akershus
5. nov. 2015
Topografi
Hindu Kush
Pamir
Befolkningstetthet
Administrasjon
Regionen
Federally Administered Tribal
Areas
Fakta
•
•
•
•
•
•
•
Befolkning
Urbanisering (% av total)
Returnerte siden 2001
Afghanere i naboland
Internt fordrevne
Ikke lese/skrivekyndige
Gj. Levealder
33 mill.
22.9 (World Bank)
over 5.5 mill.
6 mill.
1 mill.
64 % (UNDP)
ca. 60 år
Statsbygging
Langvarig konflikt
Afghanere i Norge
•
•
•
•
Sammensatt gruppe, kommet under ulike regimer – etnisitet
Største gruppe asylsøkere under 18 år – 50% EMA 07-14
Fremtidsutsikter (sikkerhet, økonomi)
Flere har fått råd til å investere i barns fremtid utenfor
Afghanistan
• Norge – kun førstevalg om nettverk her.
• Fremdeles flest gutter
Afghanere i Norge
Afghhansk ungdom i Norge
• Hazara
• Ghazni
• Jaghori–bakgrunn / Iran
• Pashtun
• Nangarhar
• Hisrak – bakgrunn / Pakistan
Befolkningsdistribusjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ca. 20 etniske grupper.
Pashtunere (42 %) - pastho. Historisk dominerende / stor befolk. I Pakistan - en av verdens
største stammegrupper. Sør/øst for Hindu Kush - nomader/jordbrukere.
Tadsjiker (27 %) – dari (afghansk variant farsi). Dalførene nord for Kabul /Badakstan. Stor
andel i byene. Vel. utdannet. Middelklasse.
Hazaraer (9 %) – hasara/dari. Sentrale høylandsområder – tradisjonelt bønder/gjetere.
Shiaer.
Andre: uzbeker (9 %) aimaker (4 %) turkmener (3 %) baloucher (2 %) og andre (4 %).
Pashto og dari har siden 1936 vært offisielle språk. Grunnlov januar 2004 - seks språk ( i
tillegg til pastho/dari) er offisielle: uzbek, turkmen, baluchi, pashai, nuristani og pamiri.
Ca.10 % av befolkningen, hovedsakelig uzbekere og turkmener, tyrkisk-talende. Dari handelsspråk - fellesspråk.
Utbredt to-/flerspråklighet
Etnisk distribusjon - http://www.nationalgeographic.com/landincrisis/ethnic.html
Etnisk distribusjon
Tradisjonell rett
•
•
•
•
•
•
•
•
Stammebasert ”pashtunwali”
Æreskodeks
Beskyttelse av kvinners ære (baad, badal)
Hevn (og fiendes fiende er min venn)
”Gjesterett” inkludert beskyttelse
Like mellom menn, (jirga/shura)
Konsensus balanse
Andre etniske grupper – mindre strengt – men likevel stor
familelojalitet, inngifte og støtte
Shura-Jirga
Familie
•
•
•
•
•
•
•
•
Sosial institusjon
Beskyttelse – plikter, lojalitet.
Sosial status –
Ekteskap - Økonomisk og politisk allianse
Kollektivistisk kultur
Storfamilie, klan
Patriarki
Ære - Enhet i det offentlige
Offentlig sfære
Barn
Barn
• Ung befolkning - halvparten
under myndighetsalder
• Fødselsregistrering
• Skole og utdannelse
• Foreldreløse barn
Risikofaktorer for barn
•
•
•
•
•
Fattigdom
Konfliktrelatert vold
Rekruttering
Seksualisert vold
Kidnapping / bortføring
Kabul
V-Kabul
V-Kabul
V-Kabul
V-Kabul
Haz-Kabul
Ekspansjon Kabul
Kabul –etnisitet
Kommunikasjon
Kvinner
Kvinner
Kvinner
•
•
•
•
•
Tradisjon
Deltakelse
Nødvendighet / kulturell kapital
Krig - behov for arbeidskraft
Taliban pre 2001. Sikkerhet / kriminalitet.
Utdanning – deltakelse.
• Etter 2001 – Myndigher / Neo Taliban politisk
fokus
Barn
•
•
•
•
•
•
Barn – ungdom –voksen
Demografi
Fødselsregistrering
Skole og utdannelse
Særskilte behov / ansvar
Foreldreløse barn
Risikofaktorer for barn
• Fattigdom
• Domestic Violence
• Seksuelt misbruk /
incest
• Kidnapping
• Konfliktrelatert vold
• Rekruttering
Sikkerhet – sivile
Sikkerhet – militær-/opprørsaktivitet
Sikkerhet - insidenter
Konfliktintensitet
Sikkerhetssituasjonen
• Sivile tap omkostninger
- UNAMA
• Hva slags risiko?
• Opprørets karakter
• Endring i tapsprofil
• Kvinner og barn
• Sivile tap i sør og sørøst
Taliban
• Taliban - De som søker kunnskap.
• Afghansk – pakistansk Taliban
• Ulike grupper i ett nettverk av nettverk:
– Politisk-religiøst motiverte (IEA, HIG, Haqqani, alQaida)
– Aktører motivert av egeninteresse
(narkotika/transport mafia, corrupt police,
feuding tribes)
Taliban
•
•
•
•
•
•
Mullah Alkhtar Mohammad Mansour
Code of Conduct - Layha
Organisering
Nasjonal agenda
Sivile mål?
Direkte tvangsrekruttering
Øvrige grupperinger
Haqqani-nettverket
• ledes av Jalaluddin Haqqani, mujahedin-veteran Khost støttet Taliban siden 1995
• base i Waziristan, formelt underlagt Mullah Omar
• bånd til al-Qaida
Hizb-e-Islami Hekmatyar (HIG)
• Hekmatyar -Hizb-i-Islami Gulbuddin (HIG) i 1977. borgerkrigen på 90-tallet
• “rival” til Taliban.
Utenlandske krigere, hovedsakelig basert i FATA
• ”Pakistansk Taliban”
• Al-Qaida
• Islamic Movement of Uzbekistan, ”German Taliban” etc..
Taliban – modus operandi
•
•
•
Små ”celler,” ofte ledet av en lokalperson med personlige bånd til Taliban-ledere.
Kontrollerer landsbymoskéen, driver propaganda, og fungerer som bindeledd mellom
”eksterne” og ”lokale” Taliban-styrker.
Skyggeguvernører
”Eksterne Taliban”
• ”Fulltidskrigere,” rekruttert utenfor provinsen eller distriktet de opptrer i.
• Ofte motivert av ideologi og religiøs overbevisning
• Mobile, fra landsby til landsby. Mat og innkvartering. I tillegg til å konfrontere ”fienden”
(afghanske styresmakter og ISAF-styrker) rekruttering, ”skatteinnkreving”, sharia-domstoler.
”Lokalt Taliban”
• ”Deltidskrigere”, rekruttert lokalt i distriktet eller landsbyen. Tradisjon
• Motivasjon: Arbeidsledighet, sikkerhetsbehov, skuffelse over NATO/-regimet
• Rekruttering (strukturell tvang)
• Støtter ”eksterne Taliban” med logistikk og direkte i kamper
Rekruttering til Taliban
Hvem?
• Unge menn (16-18 år)- pashtunere
• Motivasjon – fra religion til arbeidsløshet.
Rekrutter fra madrassaer (ideologi/religiøs overbevisning)
Arbeidsledige ungdommer (økonomi)
Misfornøyde stammer (en rekke grunner, ofte basert på lokale forhold)
Hvordan?
• Voldelige - ikke-voldelig?
• Ulike metoder– tilpasset lokale forhold
• Moskéer, madrasaer og ”stammenettverk”
Taliban og sivile
“Night letter” from Helmand, 2005
“Muslim Brothers: Understand that the person who helps launch
an attack with infidels is no longer a member of Muslim
community. Therefore, punishment of those who cooperate with
infidels is the same as the [punishment of] infidels themselves.
You should not cooperate in any way -- neither with words, nor
with money nor with your efforts. Watch out not to exchange
your honor and courage for power and dollar.”
(Source: Human Rights Watch)
Religion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grunnloven av 2004: Islam - offisiell religion i den islamske republikk Afghanistan
”the sacred religion of Islam”.
Sharia - grenser for lovgivning - uregulert automatisk
Islam – felles identitet
80-84 % sunnier (hanafi)
15-19 % shiaer
Andre (estimat 1 %) – sikher, hinduer, kristne, ahamadiyaer, buddhister – lite
empiri/dokumentasjon.
Taliban - deobandi/wahhabi – modernitet/kvinner
Sufisme
Konvertering – apostasi (frafall) - dødsstraff. Abdul Rahman 2006.
Blasfemi - kvinners rettigheter
Retur
•
•
•
•
Reisestøtte
Mottak ved ankomst
Reintegreringspakke og oppfølging
Oppfølging – familiestøtte
Retur – sikkerhet
Rykter på asylmottak om returnerte fra Europa – drap
overgrep
• Returnerte er i en særskilt situasjon?
• Sporing – ikke nødvendigvis i Afhanistan – men i Iran
og Pakistan
Samme situasjon som afghanere som sådanne mht.
konfliktrelatert vold – UNHCR
Kabul Informal Settlements (KIS)
KIS
•
•
•
•
Marginaliserte
Nomader – varierende antall
Elendig standard, ingen infrastruktur
Ikke returnerte fra Europa