Foreldremøte 3. trinn

Foreldremøte 3. klasse
Høsten 2015
Oppstarten i 3. klasse
 Vi har hatt en fin oppstart
 20 elever i klassen.
 Ivrige og arbeidsomme elever.
 Større klasserom og bedre plass.
 Fortsatt 2 kontaktlærere på trinnet, men ikke
alltid to lærere i timene.
Timeplan
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
1.
08.3009.15
Norsk
Matematikk Samfunnsfag
Norsk
Norsk
2.
09.1510.00
Norsk
Matematikk Samfunnsfag
Norsk
Norsk
3.
10.1511.10
Engelsk/K&H Engelsk/K&H Matematikk
Naturfag
K&H
4.
11.3512.20
Matematikk
KRLE
Matematikk
Norsk
5.
12.3013.15
Gym
Norsk
Gym
KRLE
Musikk
Ukeplan
 Ukeplan deles ut hver mandag og settes i egen
perm. Her settes også uketest.
 Ukeplanen legges også ut på skolens hjemmeside:
http://www.minskole.no/todda
 Hver torsdag skal foreldre/foresatte gå gjennom
ukemålene på ukeplanen sammen med elevene.
Kryss av og signèr for at dette er gjort.
Signèr også uketest.
Hjemmesiden til 3. trinn
 http://www.minskole.no/todda
 Velg «Seksjon»
«klasse 3»
 Her legger vi ut ukeplaner, årsplaner,
informasjon, nettlenker og bilder.
 Man kan abonnere på nyheter fra «Min skole».
«Meny»
«Abonnèr på nyheter».
Leksehjelp
 Leksehjelp er et tilbud til de elevene som trenger
hjelp til å gjøre lekser. Leksehjelp varer 30 minutter.
Det er skriftlig påmelding til leksehjelp.
 For 3. trinn er det leksehjelp
onsdag kl. 12.25–12.55 og torsdag kl. 13.20– 13.50.
 Lekser må følges opp, selv om elevene har vært på
leksehjelp. NB! Lesing må gjøres hjemme.
Skole- og klasseregler
 Vi har fokus på klassereglene våre:
-
Gi arbeidsro
Rekke opp hånda
Høre på de voksnes beskjeder
Være en venn
Ikke avbryte når andre snakker
Vente på tur
 Vi har også felles skoleregler som gjelder for hele
skolen. Disse reglene finner dere
på:http://www.minskole.no/todda
Norskfaget
 To hovedbøker i norsk (8 t. pr. uke):
Bøkene skal fremme lese- og skriveglede og
styrke lese- og skrivekompetanse.
Språkbok:
Tekstkunnskap, grammatikk, ordkunnskap og
rettskriving.
Lesebok:
Leseopplevelser (kortere og lengre lesetekster)
Lesing
 Gode lesekunnskaper er viktig for å tilegne seg
kunnskap og finne inspirasjon i læring.
 Leseteknikk
- Noen trekker sammen lyder; l-e-s-e-b-o-k.
- Noen deler opp i stavelser; le-se-bok.
- Noen gjenkjenner småord; - jeg, er, vi
- Noen kjenner igjen sammensatte lyder (kj, bl, gr)
- Noen leser og avkoder hele ord (ordgjenkjenning).
Lesing
 Leseforståelse
Når man mestrer leseteknikken, kommer
forståelsen for det man leser.
Hva leste du nå? Eleven kan gjenfortelle.
 Lesehastighet
Når leseteknikken er funksjonell, vil lesefarten øke.
Gjentatt lesing øver opp hurtighet.
 Leseflyt
Når eleven leser uanstrengt (riktig trykk, tonefall),
sier man at eleven har god leseflyt..
Regning
 Matematikkfaget (5,33 t. pr uke)
 Tall og algebra:
- Tall opp til 1000
- Sifrenes verdi
- kunne telle forover og bakover med 1, 2, 5, 10, 50
og 100 av gangen
- 2, 3, 4, 5, 6 og 10 gangen
- Forstå hva = betyr (dvs likhet mellom to uttrykk)
Regning
 Geometri
- Gjenkjenne de vanligte geometriske formene
- Kjenne igjen rett, spiss og stump vinkel
- Bruke speilsymmetri
- Lage og beskrive enkle mønstre
 Måling
- Analog og digital klokke (enkle klokkeslett)
- Norske sedler og mynter opp til 1000 kr.
- Måle og sammenligne størrelser knyttet til lengde,
vekt, areal og volum
Regning
 Statistikk og sannsynlighet
- Samle og sortere
- Lage og lese av søylediagram og tabeller
 Gangetabell må øves på. Så noe pugging
blir det dette året
Informasjon
 Fravær og sykdom
Dersom eleven ikke kommer på skolen, må det
gis beskjed om dette på tlf. nr. 380 06050.
 Kontaktlærer kan gi permisjon 1 dag.
Ved søknad om permisjon for 2 dager eller mer,
skal det brukes et eget elektronisk skjema dere
finner på skolens hjemmeside.
Informasjon
 Skolesaker
Zeppelin lesebok og språkbok skal ha bokbind og
navnes. Elevene må ha pennal med viskelær og
spisset blyant.
 Mat og drikke
Vi oppfordrer alle til å ha ei sunn matpakke
Søtsaker, kaker og kjeks kan ikke tas med som
niste. Skolemelk bestilles på
https://www.skolemelk.no
Informasjon
 Gymsko og skiftetøy
Ekstra skift kan henges på knaggen i gangen
eller ligge i egen pose i sekken.
Alle må ha med gymsko til gymtimen på
mandag og torsdag.
 Svømmeopplæring
Til våren har 3. trinn svømmeopplæring (10
ganger) i Aquarama.
FAU
 Valg av representanter til FAU