Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt
Klårt juridisk språk
Føremål
• Rettleie om utforming av juridiske tekstar
– oppgåvesvar, masteravhandling, brev, notat,
utgreiingar, prosesskriv, dommar, lovtekst osv.
• Både bokmål og nynorsk
• Men nokre særlege spørsmål om nynorsk
juridisk fagspråk
Presist språk og klårt språk
• Presist språk er viktigast
• Dernest bør språket vera klårt
• Kor presist treng språket vera i din tekst?
Kvifor klårt språk?
• Mottakaren er hovudpersonen
– offentleg språk og demokrati
– kva betaler kunden for?
• Klårt språk er gjennomtenkt språk
Tilfang
• http://www.sprakradet.no/klarsprak/
• http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Skrivere
gler_og_grammatikk/
• Et klarere lovspråk
• Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ
ordliste. Bokmål – nynorsk
Språklege unotar
«Angjeldende sak oversendes FM for
godkjenning.
Angjeldande brødskiver oversendast far for
innpakking.» (Jan Olav Fretland)
«Drift av applikasjoner, databaser og servere,
samt lagringsløsninger.» (UiO)
«Kan du kjøpe brød og mjølk samt VG.» (fritt etter
Dag Gundersen)
Pynte seg med språk
«Som sektormyndighet er Fylkesmannens viktige
oppgave å sørge for at kommunene har så gode faglige
sektorvise beslutningsgrunnlag som mulig. Det er
kommunene og deres politiske organer som er det
primære samordningsorganet på kommunenes eget
territorium. Ved interessemotsetninger og konflikter har
imidlertid Fylkesmannen en rekke virkemidler og
arbeidsformer som har til hensikt å finne frem til
løsninger og prioriteringer i samhandling med
kommunene.»
(Fylkesmannsrollen (2012) under overskrifta «Utfordinger»
Svadaspråket
• Svadagenerator.no
• I forhold til en sømløs ressursbruk
balanseres kompetansehevingen innenfor
evalueringen.
Ord, ord, ord
• Klisjear og moteord
– fokus, dagsorden, utfordring, i forhold til, forankre,
kvalitetssikring, kontekst, besitte
• Gammalmodige ord
– beføyelse, samt, således, i henhold til, bero,
stedsevarig, kun
• Rumleord
– globalisering, internasjonalisering, innovasjon,
dimensjon, berekraftig, trend, implementering
Faguttrykk med raud lampe
•
•
•
•
•
Risiko
Rettskildebilde
Helhetsvurdering
Gjenstand
Subjektiv og objektiv
Det innhaldet ein vanleg person vil få
• «Når det gjelder hvordan kontraktens tekst
skal forstås, tas det (som i engelsk rett)
utgangspunkt i en objektivisering av den
subjektive oppfattelse av ordenes betydning,
slik at kontrakten presumeres å ha det
innhold eller den betydning en alminnelig
person ville få ved omhyggelig
gjennomlesning, jf. Rt. 1972 s. 624 og Rt.
1922 s. 177.»
Fagord må godtakast
• Fråviking eller utkasting?
– fråviking (fravikelse) er fagordet i tvangslova
• Avhende?
– kan vera sal, gåve eller pant
• Erverv?
– kan byggje på kjøp, gåve, arv, forvaltningsvedtak
...
Ein kommaregel
• Komma framfor unødvendig leddsetning
«Direktøren, som hadde vært ute på en rangel,
møtte ikke opp.» (sprakradet.no)
Direktøren som hadde vært ute på en rangel,
møtte ikke opp.
Upresist språk
Utlendingslova § 105
«En utlending kan pålegges meldeplikt
eller bestemt oppholdssted når:
...
c) utlendingen er asylsøker eller har ulovlig
opphold og er ilagt straff for et straffbart forhold
eller treffes på fersk gjerning ved utøvelse av et
straffbart forhold, som kan føre til høyere straff
enn fengsel i seks måneder, eller
...»
Upresist språk
HR-2015-218-A
«(18) Utgangspunktet er at veirettigheters
omfang beror på en tolkning av
stiftelsesgrunnlaget, hva enten
stiftelsesgrunnlaget er avtale, ekspropriasjon
eller hevd.»
Verb i staden for substantiv
• Fylkesmannen gjorde vedtak om at ‒
fylkesmannen vedtok
• Trekkje ein konklusjon ‒ konkludere
• Det spørsmål som er gjenstand for
behandling – spørsmålet som blir behandla
• «Det er føreteke ei standardheving.
Standarden er heva (sprakrad.no)
• Med tilslutning frå alle andelseigarar –
Dersom alle andelseigarar sluttar seg til det
(Et klarere lovspråk)
Eksempel på opphoping
• Selv om det vil være krevende å fjerne
bunnfaste betongunderstell, er det i lys av de
senere års miljøfokus verdt å merke seg at
muligheten for fjerning har vært gjenstand for
betydelig utredning.
Aktiv i staden for passiv
• Brevet vart sendt av meg – eg sende brevet
• Det kan fastsettes i selskapsavtalen –
Selskapsavtalen kan fastsette (Et klarere lovspråk)
• Men passiv kan vera nyttig der subjektet er
uviktig
«Ingen kan straffast for ei slik handling.»
Unødvendig genitiv
• Veirettigheters omfang (HR-2015-218-A)
• Eventuelle rettigheters beliggenhet og
omfang. (Ot.prp. nr. 75 (2004-2005))
• Ekteskapets inngåelse
Heller høgretung enn venstretung
• «Regelen innebærer at det er opplysninger i
erklæringer fra et foretak om dets viten om
en overtredelse, og egen delaktighet i denne,
som er utarbeidet spesielt med formål om å
oppnå lemping, som skal hemmeligholdes.»
• Regelen innebærer at det som skal
hemmeligholdes, er opplysninger ...
Korte setningar
• Set punktum
• Men varier gjerne
Angrerettlova § 8
• Før det blir inngått en avtale om fjernsalg
eller avtale utenom faste forretningslokaler,
skal den næringsdrivende på en klar og
forståelig måte gi forbrukeren opplysninger
om:
• ...
• e) den samlede prisen for varen eller tjenesten
medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens
art gjør at prisen ikke med rimelighet kan
forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,
samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto
eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan
forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan
forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for
abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de
kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med
fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og
om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes,
metoden for beregning av prisen,
Avsnitt
• Hovudinnhaldet i første setning
• Nytt argument, nytt avsnitt
• Eitt poeng om gongen
Disposisjon og drøfting
• Lesaren skal kunne følgje resonnementet
– flyt i resonnementet
– lesaren skal skjøne kvifor du konkluderer som du
gjer
– ofte slik at motargumenta kjem først
Slik kan det gjerast (HR-2015-206-A)
(49) Jeg ser nå på de materielle spørsmålene i saken, og starter
med anførselen om at utvisningsvedtaket rettet mot mor, de facto
også er en utvisning av B i strid med hennes
statsborgerrettigheter.
(50) Det er vist til utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre
ledd andre punktum og EMK protokoll 4 artikkel 3. Felles for disse
reglene er at de forbyr at statsborgeren selv utvises. Det sentrale
elementet ved utvisning er at enhver tillatelse til opphold opphører,
jf. utlendingsloven § 71. B har imidlertid alle sine
statsborgerrettigheter i behold, også retten til å oppholde seg i
Norge. Jeg er enig med de ankende parter i at utvisningen av A
skaper en tvangssituasjon som rent faktisk og i sin virkning
innebærer at B må forlate Norge. Med det er ikke vist til,
og jeg har heller ikke funnet, holdepunkter i rettskildene for at
utvisningsforbudet ‒ som er absolutt ‒ omfatter slike situasjoner.
For så vidt gjelder EMK protokoll 4 artikkel 3, viser jeg til Lorenzen
mfl., Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med
kommentarer (art 10‒59 samt tillægsprotokollerne), 3. utgave
2011, side 1342.
(51) EU-domstolens praksis ...
(52) Det er fulgt opp i EFTA-domstolens ...
(53) Min konklusjon er på denne bakgrunn at den faktiske
tvangssituasjonen som utvisningsvedtaket mot A setter B i, ikke i
rettslig forstand kan sidestilles med et vedtak om å utvise B i strid
med nasjonale eller internasjonale forbud mot utvisning av egne
statsborgere.»
Pirk for juristar
• Helst liten førebokstav i lover (men iallfall
konsekvens)
• Konsekvente tilvisingar til ledd og punktum
(for eksempel «§ 1 første ledd andre
punktum»)
• Aldri opne setninga med siffer eller forkorting
• Aldri opne setninga med paragrafteikn (skriv
«Paragraf 1 fastset at ...»)
• Pass på «jf.» (aldri «Jf. § 23 kan forbrukaren
heve ...»)
X
Særleg om nynorsktekstar
• Nynorsk fagspråk
• Stilideal i nynorsk
– verbal og aktiv skrivemåte, korte setningar
• Særleg om nokre ord med dansk eller tysk
opphav
– an-, be-, er-, for-, -else, -het, -messig (erleggelse
av beløpet, forholdsmessighet)
– ulike oppfatningar mellom nynorskbrukarane
– orda stikk seg ut i språket
– dei kan dra med seg tungt språk
Avløysarord
•
•
•
•
•
•
•
•
Innsigelse – motsegn
Misligholdelse – mishald
Myndighet – mynde
Forholdsmessighet – samhøve
Uforholdsmessig – mishøveleg
Begjæring – krav, kravsmål
Kjennelse – orskurd
Bestemmelse – føresegn
Allmenne avløysarar
• Hensiktmessig – tenleg
• Fremragende – framifrå
• Betenkning – utgreiing
Nokre gjennomgåande løysingar
• Rimelighetsvurdering – rimelegvurdering
• Forholdsmessighetsvurdering –
samhøvevurdering
• Vesentlighetsvilkår – vesentlegvilkår
Aldri passiv med -st åleine
• Søknaden skal sendast til fylkesmannen.
• Send søknaden til fylkesmannen.
• Søknaden sendast til fylkesmannen.
X
Den vanskeleg genitiven
• Genitiv med -s
– i faste vendingar (statens lønsregulativ)
– i namn (Noregs bank)
– og ofte elles (iallfall i hankjønnsord)
• Genitiv med «sin»
• «selskapets forpliktelser» – selskapet sine skyldnader
• Skriv om med preposisjon
– «kvinnens rådighetsdel» – råderettsdelen til
kvinna (men pass på: meldinga til kommunen)
– «lovens bestemmelser» – føresegnene i lova
– «selskapets ledelse» – leiinga for selskapet
– «fylkesmannens avgjørelse» – avgjerda frå
fylkesmannen
• Eller skriv om på andre måtar
– «selskapets forpliktelser» – selskapsskyldnadene
Nynorsk i lovgjevinga
• Berre grunnlova har to likestilte tekstar på
bokmål og nynorsk
• Stortingskomiteen avgjer målform i nye lover
• Endringslover har same målform som
hovudlova