Ine Kjølstad Sander

Brukerundersøkelse for voksne i
grunnopplæringen
Ine Kjølstad Sander, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Eller?
• Voksenopplæringsundersøkelsen?
• Andre gode forslag til tittel?
Bakgrunn
• Vi vet lite om voksnes læringsmiljø i grunnopplæringen.
• Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i
grunnopplæringen
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data
ut fra lokale behov.
Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn,
unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, inneholder ikke
data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for datainnhenting
på dette området.
Prosess så langt våren 2015
• Initiert våren 2015 – i samarbeid med
Vox
• Møte med UDE Oslo og møte med FK
Sør-Vest; ulike undersøkelser er i bruk
i dag i VO
• FM er informert
Bruker Elevundersøkelsen som mal
• Elevundersøkelsen er juridisk avklart, pilotert og
nettportalen er kjent
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/
• Personvernloven … Datatilsynet … små grupper .. Unngå
fare for indirekte identifisering …prikking
• Frivillig deltakelse for voksne i videregående skole
• Bruk på lokalt nivå og skoleeiernivå for å forbedre
læringsmiljøet. Publiseres foreløpig ikke i Skoleporten.
Videre prosess
• Noen nødvendige tilpassinger; antall spørsmål redusert (til
ca 60) – noen få nye spørsmål/ formuleringer – strykninger
(f.eks skole-hjem-samarbeid)
• Interne «mini-høringer», bl. a. FK Hordaland og Nordland,
utpekt av KS
• Conexus tilrettelegger høst 2015
• Legges ut 1. februar 2016. Kan bestilles av skoleledere fra
samme dato. Stenges ca 20 juni.
https://elfu.udir.no/Administrasjon/Membership/login.aspx
?ReturnUrl=%2fAdministrasjon%2f