Strukturreform og ledelse Ingvild Marheim Larsen

Strukturreform og ledelse
Ingvild Marheim Larsen
Langesund 24.august 2015
1
Utgangspunktet for strukturreformen og
stortingsmld. Konsentrasjon for kvalitet
• Ressursene spres for tynt utover
• Små og sårbare fagmiljøer fagevalueringene
• Mange tilbyr de samme utdanningene
o 19 lærerutdanninger – Finland har 7
• Konkurrerer i stedet for å samarbeide
• Svak rekruttering
The research in these mostly
small units was fragmented,
without a sufficiently clear
focus …which resulted in
superficial results.
Evaluering av sykepleievitenskap, 2011
Premisser og forventninger
• Sikre desentralisert utdanningstilbud
• Bevare og styrke ”høyskoleoppdraget”
• Sikre og styrke institusjonenes regionale
rolle
• Styrke kontakten med arbeidsliv og
næringsliv
Mål for strukturreformen
•
•
•
•
•
•
Utdanning og forskning av høy kvalitet
Robuste fagmiljøer
God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
Regional utvikling
Verdensledende fagmiljøer
Effektiv ressursbruk
Små og fragmenterte fagmiljøer
Mange studiesteder har svak rekruttering, evalueringer har
påvist sviktende kvalitet i flere sentrale utdanninger, og flere
prosesser trekker i retning av spredning av utdanninger og
fagmiljøer.
Stjernø-utvalgets innstilling, 2008
Often, research areas are
too fragmented to compete
at international level.
Many of the research
groups are below critical
mass…
A particular concern is that
some units are on the low
side of critical mass, and that
research efforts accordingly
are spread too thinly at the
cost of quality.
Evaluering av farmasøytisk
forskning, 2006
Evaluering av økonomifaget 2007
The research in these
mostly small units was
fragmented, without a
sufficiently clear focus
…which resulted in
superficial results.
Evaluering av sykepleievitenskap,
2011
Robuste fagmiljøer
-
Attraktive regionalt og nasjonalt + internasjonalt
-
Møter undervisere med ulike perspektiver/innblikk fagets mangfold
-
Kompetansen i fagmiljøer speiler fagets bredde
-
God tilgang på vitenskapelig utstyr
-
Sterke fagmiljøer kan lettere utvikle nye fag
-
Variert læringsmuligheter og godt sosialt miljø
-
Tåle skiftende konjunkturer
-
FoU-basert utdanning
-
Kapasitet til omstilling
-
Samhandling på tvers
6
Små miljøer
• Sårbare fagmiljøer
• Smalt utdanningstilbud – lite attraktivt
• Få ansatte – lite variasjon i fagtilbudet
• Lav administrativ kapasitet og kompetanse
• Vanskelig å etablere stimulerende forskningsmiljø
• Tilhørighet til forskergruppe viktig for stipendiatene
• Sikre minstestørrelse
7
Nye krav for master- og
doktorgradsprogrammer
- Større bredde og forankres i sterkere
fagmiljøer
- Samarbeid med NOKUT og Forskningsrådet
Styrket profesjonsfaglig forskning
• Oppdraget til UH: «Hvordan organisere forskning på store
samfunnsutfordringer, som eksempelvis aldring og omsorg, når
forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er fragmentert
og ressursene spredt tynt utover?»
• St.mld: «Ta initiativ til en prosess for arbeidsdeling i profesjonsrettet
forskning, med sikte på å fordele forskningsfaglig tyngdepunkt mellom
fagmiljøer.»
• Forskningsrådet vil ha en rolle i prosessen, startet
• Lærer-, ingeniør, helse- og sosialfag
Fusjonserfaringer
Bedre faglig posisjon på sikt, men det koster…
Gjennomføringsfasen krever sitt
Kostnads- og tidkrevende arbeid
Økonomiske ressurser og fleksibilitet
Ikke konfliktfritt
Mer profesjonell administrasjon
Reforhandling av posisjoner
Frivillige fusjoner mest vellykkede
10
Flere fusjonserfaringer
Viktig at personalet opplever faglig utviklingsmuligheter
Fusjoner representerer muligheter til å nå faglig mål man
ikke kan nå alene
Faglig komplementaritet (utfyllende, men ikke direkte
konkurrerende) har positiv effekt på faglig samarbeid
Positiv betydning for infrastruktur
Høyere kvalitet på studieadm. tjenester
11
Flercampusorganisering
Ingen sterk sammenheng mellom antallet campus og faglige
konsekvenser
Liten forskjell mellom samlokaliserte og flercampus når det gjelder
faglig integrasjon
Campuser med profil
Ansattes tilhørighet til institusjonen
Økonomiske rammebetingelser for å realisere samarbeid
Behøver ikke å ha betydning for adm.størrelse, men for oppbyggingen
(større avd.adm)
Sikre ”flyt” mellom campusene (IKT, transport)
Konflikt om lokalisering av nøkkelfunksjoner
12
Betydningen av styring og ledelse
• Kan ikke overvurderes
• Synlig og engasjert
• Fusjonsvedtak
gjennomføring
• Etablere felles kultur og forståelse
• Utvikle felles plattform forankret i det nye fellesskapet
• Sikre forutsigbarhet gjennom god planlegging
• Kommunisere mål og framdrift
• Fusjonen må vies mye tid og oppmerksomhet i hele prosessen
• Statlige reformer gir drahjelp
• Forberedt på motstand, omkamp
og konflikt
• Bruk entusiastene
13
Ulike stadier
• Etablere en følelse av nødvendighet
• Etablere en gruppe med innflytelse
til å lede endringsprosessen
• Skape en visjon
• Kommunisere visjonen
• Handle ut fra visjonen
• Planlegge for og skape kortsiktige og langsiktige
gevinster
• Konsolidere forbedringer og
legge til rette for nye
• Institusjonalisere nye
handlemåter
14
Takk for oppmerksomheten
8. Januar 2014
15