Grunnleggende stabilitetsprinsipp for skip

Varidep and anti-heeling documentation.
Salthammer newbuilding No:142
S
ARKIMEDES`LOV
(LOV OM OPPDRIFT)
S Oppdriften er lik vekten av fortrengt væskemengde.
S Et flytende legeme fortrenger sin egen vekt i den væsken det
flyter.
Ved å bruke kunnskap om massetetthet kombinert med
Arkimedes sine prinsipp om oppdrift kan vi enkelt klare å
forstå og avdekke om et legeme flyter i den gitt væske, eller om
den synker. Dette er en forutsetning for å kunne si noe om
stabilitet og flyteevne.
TRE GRUNNLEGGENDE
KRAV TIL SKIP/FLYTENDE
INNRETNINGER
S Det skal flyte stabilt med den rette siden opp.
S Det skal være sjødyktig.
S Sikkerheten for personell og materiell skal være ivaretatt.
S Tilstrekkelig stabilitet er en nødvendighet for at disse tre
grunnleggende prinsippene skal kunne være ivaretatt, og for at
nødvendige barrierer skal være intakt og i henhold til krav satt
av klasse og internasjonale retningslinjer.
TVERRSKIPS
INITIALSTABILITET
S G = Tyngdepunktet
S B = Oppdriftssenteret
S M = Metasenteret
S GM = Initial Metasenterhøyde
S GZ = Rettende arm
S KG = Tyngdepunktets høyde
(G) TYNGDEPUNKTET
S Vektresultantens angrepspunkt.
S I enhver stilling vil båtens vekt virke vertikalt gjennom
Tyngdepunktet (G) med gravitasjonskraften.
S Plassering av (G) vil kunne variere med hvordan vektene er
fordelt på skipet.
(B) OPPDRIFTSENTERET
S Volumtyngdepunktet av fortrengt væskemengde.
S Oppdriften virker i oppdriftssenteret, fra gravitasjonskraften.
S Plassering bestemmes av formen til den del av skroget som
til enhver tid er under vann.
BASIS DEFINISJON
STABILITET
S Stabilitet kan enkelt defineres som et fartøys evne til å rette
seg opp etter krengning.
S Krengning i denne sammenhengen ses på som et resultat av
at fartøyet blir utsatt for moment (M).
S M = Kraft x Arm
(M) METASENTER
Når et skip krenger, vil oppdriftssenteret
flytte seg fra B-B1.
Oppdriften vil da virke i en angrepslinje
som skjærer senterlinjen i et punkt vi
kaller for (M) Metasenteret.
GZ vil da være korteste avstand fra
Tyngdepunktet (G) til oppdriftens
angrepslinje.
Oppdriften sammen med avstanden GZ
danner et rettende moment som bringer
et skip tilbake i likevekt.
(GM) INITIAL
METASENTERHØYDE
S GM er avstanden mellom tyngdepunktet (G) og
Metasenteret (M).
S GM er et viktig parameter som sier noe om tverrskips
initialstabilitet.
S GM = KB + BM – KG
PRAKTISK EFFEKT AV
GM VERDIEN
S Metasenterhøyden avgjør hvor mye og hvor hurtig et fartøy ruller.
S LAV GM = Skipet krenger lett, men langsomt.
S HØY GM = Skipet blir stivt, rullingen blir krapp og ubehagelig. I
verste fall kan dette resultere i skader på fartøy.
S Sikkerheten krever at GM er stor nok, men ikke for stor.
S Målet må derfor være å ha en GM som tilfredsstiller aktuelle krav,
har gode marginer til sikkerhet, men er lav nok til å gjøre
bevegelsene mest mulig behagelig for skip, personell og operasjon.
KRAV TIL GM
VERDIER
S For skip/lasteskip samsvarer myndighetenes krav med de
retningslinjer som settes i SOLAS. Kravet er satt til 0,15 meter. For
fiskefartøy er kravet 0,35 meter.
S For innretninger av skipstype og oppjekkbare innretninger skal
metasenterhøyden minimum være 0,5 meter.
S For halvt nedsenkbare innretninger skal metasenterhøyden være
minst 1,0 m for alle operasjons- og forflytningstilstander, samt
sikkerhetstilstanden. Metasenterhøyden skal aldri være mindre enn
0,3 m i temporære tilstander. Særkravet kom som følge av Aleksander
Kielland ulykken, selv om årsaken var en konstruksjonsfeil.
DEPLASEMENT
S Volumdeplasement:
S Forteller hvor stort volum av skroget som er under vann. Ut fra
dette kan vi også si at volumdeplasementet er den
væskemengden som skroget fortrenger.
S Vektdeplasement:
S Vekten av den fortrengte væskemengden eller fartøyets vekt.
VARIABELT DEPLASEMENT/
VARIABLE VESSEL BUOYANCY
S Når vi nå vet de grunnleggende prinsippene for stabilitet,
hvordan vil dette endre seg dersom et fartøy sitt skrog ikke
er lukket mot elementet?
S Volumdeplasement og vektdeplasement vil ved en slik
tankegang kunne varieres og styres kontrollert ved hjelp av
nytt design, teknologi og innovative styringssystem.
S Vi er i ferd med å gå ut av tradisjonell stabilitetstankegang
og inn i fremtiden. Her ligger det muligheter for noe som
har vært menneskets drøm helt siden begynnelsen; Å
kontrollere omgivelsene istedenfor at de setter begrensninger
for oss.
ENDRING AV GM
S Tar vi last om bord og plasserer den over tyngdepunktet, vil
stabiliteten reduseres. Det vil si at KG blir større.
S Volum og vekt i tanker over tyngdepunktet G vil ha den samme
effekten. Dette forutsetter at tankene har mulighet for fylling over
tyngdepunktet G.
S MRPC sine innovative løsninger gir oss mulighet til å kontrollert
regulere GM verdien etter type operasjon og operasjonskrav. Dette
gjør oss i stand til å legge til rette for ulike typer operasjoner på en
helt annen måte enn det som tradisjonelt har vært tilfelle.
PITCH & ROLL
High effect
• Verified 79,8 % active damping (1m HS)
• Verified 36,9 % controlled
passive damping
• Patenterte løsninger.
•Energy effective solution
•Effective during all weather conditions
UTFORDRINGER TIL SJØS
FREMTIDENS
UTFORDRINGER
S Kompliserte kran og tungløft innen offshore sektoren,
hovedsakelig subsea operasjoner.
S Hvordan kontinuerlig kunne drive service og vedlikehold på
subseainstallasjoner?
S Hvordan sikre kontinuerlig drift på fullskala kompresjonsanlegg
subsea, samt håndtere uforutsette hendelser til enhver tid?
S Hvordan kunne kontrollere omgivelsene?
SAMSPILLET OG
MÅLET
S Innovative løsninger for løfteinnretninger og utstyr er på plass og i
konstant endring.
S Innretninger og fartøy beveger seg like mye, designet er så å si
uforandret.
S Vi har som hovedmål å redusere bevegelser på selve fundamentet,
enten det er fartøy eller innretning. Da vil de andre brikkene i
samspillet falle på plass.
S Kombinasjonen mellom reduserte bevegelser på selve
fundamentet, og innovative løfteinnretninger ved kran og løft vil
kunne gjøre oss i stand til å utføre de oppgaver operatørene har
behov for.
MRPC AS
S Å tilby løsninger for å sikre reduserte bevegelser på fundamentet
for operasjonene.
S Å tilby løsninger som gjør fremtidens drift robust og sikker for
aktører i ulike bransjer, noe som medfører økt effektivitet og
reduserte kostnader.
S Øke operasjonstiden for innretninger og fartøy, gjennom å kunne
kontrollere naturkreftene.
S Vi ønsker å se inn i fremtiden, og møte de faktiske utfordringer
som er tilstede.
TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN
S For mer informasjon og utdypende dokumentasjon, besøk
våre hjemmesider www.mrpc.no